Zmiana rozporządzenia w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Dz.U.2020.1039
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
Na podstawie art. 116 ust. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. poz. 2136, z 2008 r. poz. 60, z 2009 r. poz. 883 oraz z 2014 r. poz. 1703) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Zawiadomienia sporządza się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

3. W zawiadomieniach ujmuje się następujące dane osób podlegających reklamowaniu: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zajmowane stanowisko lub kwalifikacje albo pełnioną funkcję.";

2) w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) informuje podmioty wskazane w § 4 ust. 1 i 4 o dokonanym reklamowaniu.";

3) w § 6:
a) w ust. 1:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których zostały nałożone zadania na rzecz obronności państwa w trybie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568), w tym zadania wynikające z programu mobilizacji gospodarki, ",

w pkt 4 dodaje się lit. e-k w brzmieniu:

"e) podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki lub przez niego nadzorowanych,

f) podległych ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub przez niego nadzorowanych,

g) podległych ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi lub przez niego nadzorowanych,

h) podległych ministrowi właściwemu do spraw energii lub przez niego nadzorowanych,

i) podległych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki złożami kopalin lub przez niego nadzorowanych,

j) podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub przez niego nadzorowanych,

k) podległych ministrowi właściwemu do spraw transportu lub przez niego nadzorowanych, ",

pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) podmiotach wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567), oraz będących dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ",

uchyla się pkt 6,
dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) przedsiębiorstwach świadczących usługi związane z utrzymaniem i obsługą systemów łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa,

8) ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz Narodowym Banku Polskim na etatowych stanowiskach zastępców pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Reklamowanie na wniosek może być prowadzone także w stosunku do:

1) przedsiębiorców, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) osób wskazanych w dokumentacji planowania operacyjnego, zatrudnionych w przedsiębiorstwach świadczących usługi związane z realizacją zadań na rzecz obronności państwa, w ramach umowy z przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.";

4) w § 7:
a) w ust. 1 po wyrazach "w § 6 ust. 1. dodaje się wyrazy "i 1a",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek sporządza się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.",

c) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie;
5) w § 8 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, informuje pracodawcę o reklamowaniu;";

6) w § 9 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, informuje pracodawcę o reklamowaniu;";

7) w § 11 uchyla się ust. 2;
8) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania sporządza się w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

1b) W zawiadomieniu o ustaniu przyczyn reklamowania ujmuje się następujące dane wskazanych w nim osób: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, numer PESEL, stopień wojskowy, adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące oraz podstawę ustania przyczyn reklamowania.";

9) załączniki nr 1-4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
1.  Zawiadomienia o reklamowaniu z urzędu i wnioski w sprawie reklamowania, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i nierozpatrzone do dnia jego wejścia w życie, sporządzone według wzorów określonych odpowiednio w załącznikach nr 2 i nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpatruje się na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.  Zawiadomienia o ustaniu przyczyn reklamowania, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1 i przekazane do wojskowych komendantów uzupełnień przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie podlegają ponownemu sporządzeniu i przekazaniu.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ STANOWISK, KTÓRYCH ZAJMOWANIE POWODUJE REKLAMOWANIE Z URZĘDU OD OBOWIĄZKU PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

1. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu:
1) dyrektorzy statutowych komórek organizacyjnych Kancelarii Sejmu;
2) dyrektorzy i wicedyrektorzy biur oraz główni specjaliści do spraw legislacji Kancelarii Senatu.
2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego:
1) doradcy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rzecznik prasowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dyrektor Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) dyrektorzy biur i zespołów w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
5) dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego;
6) dyrektorzy departamentów w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego;
7) pracownicy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pracownicy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, niewymienieni w ppkt 1-6, zakwalifikowani do obsady stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:
1) sekretarz Rady Ministrów;
2) dyrektor generalny Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
3) dyrektorzy departamentów, biur, gabinetów i sekretariatów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
4) doradcy Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów Rady Ministrów;
5) doradcy ministra - członka Rady Ministrów;
6) dyrektor instytucji gospodarki budżetowej.
4. Narodowy Bank Polski:
1) członkowie Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
2) członkowie Rady Polityki Pieniężnej;
3) dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów;
4) dyrektorzy i zastępcy dyrektorów jednostek organizacyjnych;
5) Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego;
6) Dyrektorzy biur Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego.
5. Rządowe Centrum Legislacji:
1) prezes i wiceprezesi;
2) dyrektorzy i wicedyrektorzy departamentów i biur;
3) naczelnicy wydziałów;
4) główni legislatorzy.
6. Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:
1) sędziowie Trybunału Konstytucyjnego;
2) sędziowie Trybunału Stanu;
3) dyrektorzy zespołów Biura Trybunału Konstytucyjnego;
4) dyrektor generalny, dyrektorzy departamentów i dyrektorzy delegatur Najwyższej Izby Kontroli;
5) dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dyrektor generalny, dyrektorzy biur i dyrektorzy oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
7. Sąd Najwyższy:
1) sędziowie Sądu Najwyższego;
2) dyrektor Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego;
3) dyrektor Biura Prezydialnego Sądu Najwyższego;
4) rzecznik prasowy Sądu Najwyższego;
5) członkowie Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego.
8. Naczelny Sąd Administracyjny:
1) sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego;
2) prezesi i wiceprezesi wojewódzkich sądów administracyjnych.
9. Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej:
1) kierownicy i zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych naczelnych lub centralnych organów administracji rządowej;
2) dyrektorzy generalni;
3) dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów (biur, gabinetów);
4) doradcy ministrów;
5) główni specjaliści do spraw legislacji.
10. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa:
1) dyrektor i zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa;
2) szefowie wydziałów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
11. Wojewódzka administracja zespolona:
1) dyrektorzy generalni urzędów wojewódzkich;
2) dyrektorzy wydziałów (biur, gabinetów).
12. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego:
1) wicemarszałkowie województw;
2) skarbnicy województw;
3) sekretarze powiatów;
4) skarbnicy powiatów;
5) sekretarze gmin;
6) skarbnicy gmin.
13. Sąd i prokuratura:
1) prezesi i wiceprezesi sądów apelacyjnych;
2) prezesi i wiceprezesi sądów okręgowych;
3) prezesi sądów rejonowych;
4) Prokurator Krajowy;
5) zastępcy Prokuratora Krajowego;
6) prokuratorzy apelacyjni;
7) zastępcy prokuratorów apelacyjnych;
8) prokuratorzy okręgowi;
9) zastępcy prokuratorów okręgowych;
10) prokuratorzy rejonowi.
14. Funkcjonariusze:
1) Policji;
2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3) Agencji Wywiadu;
4) Służby Więziennej;
5) Państwowej Straży Pożarnej;
6) Straży Ochrony Kolei;
7) Straży Granicznej;
8) Służby Ochrony Państwa;
9) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
10) Straży Marszałkowskiej;
11) Służby Celno-Skarbowej.
15. Ochrona zdrowia:
1) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
2) dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i ich zastępcy;
3) kierownicy podmiotów leczniczych wykorzystywanych na potrzeby obronne państwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567).
16. Szkoły wyższe i wyższe szkoły zawodowe:
1) rektorzy;
2) kierownicy filii (wydziałów zamiejscowych);
3) dyrektorzy administracyjni, kanclerze.
17. Dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek, będących przedsiębiorcami wymienionymi w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568), oraz:
1) w przemyśle zbrojeniowym:
a) dyrektorzy przedsiębiorstw i prezesi spółek,
b) szefowie (kierownicy): produkcji, kontroli technicznej i zaopatrzenia,
c) główni: konstruktorzy, technolodzy, energetycy i dyspozytorzy,
d) pracownicy wykwalifikowani zatrudnieni przy produkcji i utrzymaniu ciągłości ruchu;
2) w "Polskich Kolejach Państwowych" S.A. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy związanych bezpośrednio z utrzymaniem i obsługą oraz zabezpieczeniem ruchu pociągów;
3) prezes zarządu "Polskich Sieci Elektroenergetycznych" S.A.;
4) w Krajowej Dyspozycji Mocy: operatorzy krajowej dyspozycji mocy;
5) prezesi zarządów przedsiębiorców pracujących w krajowym systemie energetycznym, których przedmiotem jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej;
6) prezesi zarządów rafinerii;
7) w Krajowej Dyspozycji Gazu: operatorzy centralnego systemu przesyłowego gazu;
8) prezesi zarządów przedsiębiorców pracujących w krajowym systemie gazowniczym, których przedmiotem działalności jest wydobywanie, przesyłanie i dystrybucja gazu;
9) dyrektorzy oddziałów regionalnych operatora wyznaczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. -Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695);
10) Prezes Agencji Rezerw Materiałowych i jego zastępcy oraz dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur Agencji Rezerw Materiałowych.
18. Inne:
1) kierownicy jednostek terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dyrektorzy zamiejscowych jednostek organizacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
2) pracownicy Straży Marszałkowskiej, którym powierzono wykonywanie czynności z zakresu obsługi administracyjnej i materialno-technicznej Straży Marszałkowskiej;
3) pracownicy jednostek organizacyjnych Policji zakwalifikowani na obsadę stanowisk etatu wojennego tych jednostek;
4) naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
5) pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy obsłudze urządzeń łączności w Biurze Łączności i Biurze Informatyki Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
6) pracownicy do spraw obronnych zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich oraz w urzędach jednostek samorządu terytorialnego;
7) osoby zajmujące etatowe stanowiska pełnomocników kierowników jednostek organizacyjnych do spraw ochrony informacji niejawnych zatrudnione w ministerstwach, urzędach centralnych i wojewódzkich, w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz Narodowym Banku Polskim;
8) skarbnicy oraz pracownicy wewnętrznej służby ochrony Narodowego Banku Polskiego;
9) Dyrektorzy Urzędów Morskich;
10) Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej.
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Nazwa organu zawiadamiającego

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

...........................................................................

(miejscowość)

...........................................................................

(adres)

Zawiadomienie o reklamowaniu z urzędu

Na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamiam, iż niżej wymienione osoby podlegają reklamowaniu z urzędu:

Lp. Imię (imiona) i nazwisko1) oraz imię ojca Numer PESEL Stopień wojskowy Adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące Zajmowane stanowisko lub kwalifikacje albo pełniona

funkcja2)

1 2 3 4 5 6

..................................................................

(własnoręczny i czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego3))

1) W przypadku zmiany nazwiska podaje się również nazwisko rodowe.

2) W przypadku funkcjonariuszy, o których mowa w pkt 14 Szczegółowego wykazu stanowisk, których zajmowanie powoduje reklamowanie z urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, można wpisać tylko "funkcjonariusz".

3) W przypadku przekazania zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienie opatruje się

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

Nazwa organu wnioskującego

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

...........................................................................

(miejscowość)

...........................................................................

(adres)

Wniosek w sprawie reklamowania

Na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o reklamowanie:

Lp. Imię (imiona) i nazwisko1) oraz imię ojca Numer PESEL Stopień wojskowy Adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące Zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja
1 2 3 4 5 6

..................................................................

(własnoręczny i czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego2))

UZASADNIENIE3)

___________________________

1) W przypadku zmiany nazwiska podaje się również nazwisko rodowe.

2) W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

3) W uzasadnieniu podaje się konieczność reklamowania poszczególnych osób wyszczególnionych we wniosku, a w odniesieniu do przedsiębiorców, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. poz. 2136, z 2008 r. poz. 60, z 2009 r. poz. 883, z 2014 r. poz. 1703 oraz z 2020 r. poz. 1039), również decyzję o nałożeniu obowiązku realizacji zadań na rzecz obronności państwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  4
Nazwa organu zawiadamiającego

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ

...........................................................................

(miejscowość)

...........................................................................

(adres)

Zawiadomienie o ustaniu przyczyn reklamowania

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. poz. 2136, z 2008 r. poz. 60, z 2009 r. poz. 883, z 2014 r. poz. 1703 oraz z 2020 r. poz. 1039) zawiadamiam, że w stosunku do niżej wymienionych osób ustały przyczyny reklamowania, o których mowa w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

Lp. Imię (imiona) i nazwisko1) oraz imię ojca Numer PESEL Stopień wojskowy Adres miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące Podstawa ustania przyczyn reklamowania
1 2 3 4 5 6

.....................................................................

(własnoręczny i czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego2))

________

1) W przypadku zmiany nazwiska podaje się również nazwisko rodowe.

2) W przypadku dokonania zawiadomienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomienie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1039

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Data aktu: 28/05/2020
Data ogłoszenia: 15/06/2020
Data wejścia w życie: 30/06/2020