Krakowska specjalna strefa ekonomiczna.

Dz.U.20.1013
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Krakowski Park Technologiczny ustanowiony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie (Dz. U. poz. 912, z późn. zm.), zwany dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
2.  Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1015,6129 ha, położone na terenach miast: Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Sucha Beskidzka i Tarnów oraz gmin: Andrychów, Babice, Bobowa, Bochnia, Boguchwała, Chełmek, Chełmiec, Chrzanów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska, Dobczyce, Drwinia, Gdów, Jędrzejów, Klucze, Niepołomice, Nowa Sarzyna, Nowe Brzesko, Skawina, Słomniki, Stary Sącz, Szczurowa, Trzebinia, Tuchów, Wolbrom, Zabierzów, Zakliczyn i Zator.
3.  Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.
4.  Zarządzającym strefą jest Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
§  2.  Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r. 1
ZAŁĄCZNIK 

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KRAKOWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO

Podstrefa Kraków-Podgórze

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne nr: 35 i 38, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 73, 74 i 75, wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki nr 74 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 74. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie granicą działek nr: 74 i 205 do punktu 3, położonego na granicy obrębów nr 35 i 38. Stąd biegnie na wschód przez działkę nr 4 do punktu 4, położonego na wschodniej granicy działki nr 4. Z punktu 4 biegnie wzdłuż wschodniej i południowej granicy działki nr 4 oraz południowej granicy działki nr 5 do punktu 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 5 i 6 (obręb nr 35) i działki nr 168 (obręb nr 38). Z punktu nr 5 biegnie na południowy wschód granicami działek nr: 168, 169, 171/2, 172/2 i 207/4 do punktu 6, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 9/3 (obręb nr 35). Z punktu 6 biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 10, a następnie północno-zachodnimi granicami działek nr: 9/4, 8/12 i 8/10 do punktu 7, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 8/10. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicami działek nr: 8/10, 8/12 i 8/11 do punktu 8, gdzie skręca na południowy zachód, i południowo-wschodnimi granicami działek nr: 8/11, 9/5 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr 9/1 dochodzi do punktu 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 30/13, 10, 9/1 i 30/11. Następnie biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 30/11, a następnie północno-zachodnich granic działek nr: 30/13, 30/12, 36/3 i 37/3 do punktu 10. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 37/3, 36/3 i 35/10 do punktu 11, gdzie skręca na południowy zachód, i południowo-wschodnimi granicami działek nr: 35/10, 35/11, 34/3, 31/9 i 30/13 dochodzi do punktu 12, będącego południowym narożnikiem działki nr 30/13. Tu skręca na północny zachód i biegnie granicami działek nr: 30/13 i 29/5 do punktu 13, w którym skręca na południe, i biegnie początkowo wschodnią, a następnie południową granicą działki nr 13/5, i dalej jej przedłużeniem przez działki nr: 14/10 i 14/12 do punktu 14, znajdującego się na południowo-zachodniej granicy działki nr 14/12. Z punktu 14 biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 14/12 oraz po jej przedłużeniu do punktu 15, położonego na granicy działki nr 176 (obręb nr 38). Dalej biegnie południowo-wschodnią i południową granicą działki nr 176 do punktu 16, a następnie przez działkę nr 205 do punktu 17, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 158. Z punktu 17 biegnie na zachód południową granicą działki nr 158, a następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 158 do punktu 17A. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez działkę nr 157 do punktu 18, położonego na zachodniej granicy działki nr 157. Z punktu 18 biegnie zachodnią granicą działki nr 157 do punktu 19, położonego na północnej granicy działki nr 195, w miejscu przecięcia z przedłużeniem zachodniej granicy działki nr 157. W punkcie 19 skręca na wschód i biegnie przez działki nr: 86, 85, 84, 83, 82, 81/2, 81/3 i 75 do punktu 20, położonego na wschodniej granicy działki nr 75. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 75 do punktu 21. W punkcie 21 skręca na zachód i biegnie przez działki nr: 75, 81/2, 82, 83, 84, 85 i 86 do punktu 22, położonego na zachodniej granicy działki nr 86. Dalej biegnie na północny wschód zachodnią granicą działki nr 86 do punktu 23, a następnie skręca na wschód i północnymi granicami działek nr: 86, 85, 84, 83, 82, 81/2 do punktu 24. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do wschodniej granicy działki nr 81/2, gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnie wschodnią, a następnie północną granicą działki nr 81/2 oraz północną granicą działki nr 75 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 10 i 134/4 (obręb nr 35) tworzące enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 6-25-26-27-28-29-30-9.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 27, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, położonego u zbiegu zachodniej i północnej granicy działki nr 9/9, w kierunku wschodnim, wzdłuż ul. Surzyckiego, północną granicą działek nr: 9/9, 9/5, 9/10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6 i 10/7 do punktu 2. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 10/7 i 10/8 wzdłuż ul. Brandla do punktu 3, położonego u zbiegu wschodniej i południowej granicy działki nr 10/8. Z punktu 3 biegnie wzdłuż ul. Obrońców Modlina w kierunku zachodnim, południową granicą działek nr: 10/8, 10/6, 10/5, 10/4, 10/3, 10/2 i 10/1 do punktu 4, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 10/1 dochodzi do punktu 5, znajdującego się u zbiegu z południową granicą działki nr 9/10. Następnie biegnie w kierunku zachodnim południową granicą działek nr: 9/10, 9/9 do punktu 6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i zachodnią granicą działki nr 9/9 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

(skreślony)

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 27, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 322/9, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 322/9 do punktu 2 (granica z ul. Wadowicką), będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 322/9. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 322/9 do punktu 3. W punkcie 3, będącym północno-wschodnim narożnikiem działki nr 322/9, skręca na południowy zachód i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 322/9 do punktu 4, położonego na południowo-wschodniej granicy działki nr 322/9. Następnie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 322/9 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 9, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 224/7, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 224/7 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 224/7. Tu skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 224/7 dochodzi do punktu 3. W punkcie 3, będącym południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 224/7, skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki nr 224/7 przez punkty 4 i 5 do punktu 6, położonego na południowo-zachodnim narożniku działki nr 224/7. Następnie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 224/7 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 25, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 118/5, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 118/5, 118/3 i 118/1 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 118/1. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 118/1, 118/3 i 118/2 przez punkty: 8 i 9 do punktu 10, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 118/2. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 118/2, 118/4 i 118/6 przez punkty: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 do punktu 21, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 118/6. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 118/6 i 118/5 przez punkt 22 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kraków-Śródmieście

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 21/34, w kierunku północnym, wzdłuż zachodnich granic działek nr: 21/34, 21/61, 21/94, 21/93, 21/92, 21/39 i 21/41 do punktu 2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 21/55, 21/134, 21/133 i 21/124 do punktu 3. Z punktu 3 biegnie w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnimi granicami działek nr: 21/124, 21/121, 21/120, 21/86 i 21/84 do punktu 4, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodnich granic działek nr: 21/84, 21/78, 21/77 dochodzi do punktu 5, a następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 21/77 i 21/4 do punktu 6. Z punktu 6 do punktu 7, położonych przy al. gen. Bora-Komorowskiego, granica biegnie na wschód, północnymi granicami działek nr: 21/4 i 21/77. W punkcie 7 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 21/77 i 21/78 do punktu 8. Z punktu 8 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 21/78 przez punkty: 9 i 10 do punktu 11, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu 12, a następnie biegnie przez punkty: 13, 14, 15 i wraca przez punkt 12 do punktu 11 (punkty: 12, 13, 14 i 15 stanowią narożne punkty graniczne działki nr 21/9). Z punktu 11 granica biegnie na południe, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/140 przez punkt 16 do punktu 17, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 21/135. W punkcie 17 skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 21/135 biegnie do punktu 18, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 21/135. W punkcie 18 granica skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 21/135, 21/131, 21/130, 21/128, 21/139 dochodzi do punktu 19 (południowo-wschodni narożnik działki nr 21/139), gdzie skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 21/139 do punktu 20, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 21/139. W punkcie 20 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 21/78 do punktu 21. W punkcie 21, będącym miejscem przecięcia wschodniej granicy działki nr 21/78 z przedłużeniem południowej granicy działki nr 21/34, skręca na zachód i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1 w kierunku wschodnim do punktu 2 wzdłuż północnych granic działek nr: 21/37 i 21/38 (punkty te położone są przy al. gen. Bora-Komorowskiego). W punkcie 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 21/38 do punktu 3. Z punktu 3 do punktu 4 biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 21/38 i 21/37. W punkcie 4 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 21/37 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 2, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 296/8, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 296/8 do punktu 2 (granica z ul. Bronowicką). W punkcie 2 skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działek nr: 296/8 i 296/25 dochodzi do punktu 3. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 296/25 do punktu 4, a następnie południową granicą działki nr 296/8 i południowo-wschodnią granicą działki nr 296/21 do punktu 5. W punkcie 5 granica skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 296/21 do punktu 6. Od punktu 6 granica biegnie zachodnimi granicami działek nr: 296/21 i 296/8 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 51, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 16/4, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 16/4 do punktu 2, gdzie skręca na południe, i wschodnią granicą działki nr 16/4 dochodzi do punktu 3 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 16/4. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 16/4 dochodzi do punktu 4, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 16/4 przez punkty 5 i 6 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 43, miasto Kraków

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 1196 od punktu 1327, stanowiącego północny narożnik tej działki, w kierunku południowo wschodnim przez punkty: 238, 2919, 4268, 4933, 2307, 4163 i 4190 do punktu 1450, stanowiącego wschodni narożnik działki. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 4377 i 4107 do punktu 4525, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 3762, 3414, 342, 1919, 261, 3348 i 3433 do punktu 992, stanowiącego zachodni narożnik działki. Tu skręca na północny wschód i przez punkty: 3217, 2743 i 1071 dochodzi do punktu 1327, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kraków-Nowa Huta

Obręb ewidencyjny nr 20, miasto Kraków

Granica biegnie od punktu 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/210, w kierunku północnym granicami działek nr: 1/210 i 1/211 do punktu 2, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1/211. Następnie skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 1/211 dochodzi do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północny zachód i biegnie granicą działki nr 1/206 do punktu 4. Z punktu 4 biegnie na wschód granicami działek nr: 1/206, 1/207 i 1/156 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/156, a następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1/156 dochodzi do punktu 6, w którym skręca na zachód, i południową granicą działki nr 1/156 dochodzi do punktu 7. Tu skręca na północ i granicą działki nr 1/156 dochodzi do punktu 8, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1/211. Z punktu 8 biegnie na zachód granicą działki nr 1/211 przez punkty: 9, 10, 11 i 12 do punktu 13, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1/210, a następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1/210 dochodzi do punktu 14, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1/210. W punkcie 14 skręca na zachód i południową granicą działki nr 1/210 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zabierzów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Rząska, gmina Zabierzów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/33, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 14/33 i 14/34 do punktu 2. W punkcie 2, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki nr 14/34, skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 14/34 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 14/34. Następnie biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr: 14/34 i 14/33 do punktu 4, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/33 do punktu 1, po czym biegnie w kierunku zachodnim do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 14/32. W punkcie 5 skręca na południowy wschód i biegnie granicami działek nr: 14/32 i 13/5 do punktu 6. Tu skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 14/36 dochodzi do punktu 7, a następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 8, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 14/39. Od punktu 8 biegnie północną granicą działki nr 14/39 do punktu 9 (północno-wschodni narożnik działki nr 14/39), gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 14/39 i 14/40 biegnie do punktu 10, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 14/40. Następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 14/40 dochodzi do punktu 11. Z punktu 11, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/40, biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 14/40 i 14/39 do punktu 8, gdzie skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 7. Tu skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 14/36 i 14/37 do punktu 12. W punkcie 12 skręca na zachód i południową granicą działki nr 14/37 dochodzi do punktu 13, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 14/37. W punkcie 13 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż linii kolejowej PKP granicami działek nr: 14/37, 13/5 i 14/32 do punktu 14, gdzie skręca na wschód, i biegnie północną granicą działki nr 14/32 przez punkt 5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

(skreślony)

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Rząska, gmina Zabierzów

Granica biegnie od punktu 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 14/21, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 14/21, 14/20 i 14/19 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 14/19. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/19 do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 14/19. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 14/19, 14/20 i 14/21 przez punkty: 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 14/21. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 14/21 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tarnów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1/125, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 1/125, 1/128, 1/129 i 1/146 do punktu 2 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/146. Z punktu 2 granica biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 1/146 do punktu 3, gdzie skręca na zachód, i biegnie południowymi granicami działek nr: 1/146 i 1/145 do punktu 4. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 1/145 do punktu 5. W punkcie 5 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 1/128 do punktu 6 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku tej działki. Stąd biegnie w kierunku północnym zachodnimi granicami działek nr: 1/128, 1/127, 1/126 i 1/125 do punktu 1, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/268 do punktu 7. Tu skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/123 dochodzi do punktu 8. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowych granic działek nr: 1/123 i 1/122 do punktu 9, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/122 dochodzi do punktu 10. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/122 i 1/123 przez punkt 7 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/131, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granic działek nr: 1/131, 1/132, 1/133 do punktu 2, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 1/133, 1/136, 1/141 i 1/142 dochodzi do punktu 3. Od punktu 3 do punktu 4 biegnie południową granicą działki nr 1/142. W punkcie 4 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1/142 i 1/141 do punktu 5, a następnie w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 1/139, do punktu 6. Z punktu 6 biegnie zachodnimi granicami działek nr: 1/139, 1/138, 1/134 i 1/131 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 200, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 477, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/256, w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 1/256, 1/280, 1/281, 1/280, 1/258 i 1/259 przez punkty: 4707, 67, 2950, 3606, 3588, 4708, 2924, 4709, 2923 i 2871 do punktu 4711, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/259. W punkcie 4711 skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 1/259 przez punkt 4712 dochodzi do punktu 4713. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/259, 1/258 i 1/256 przez punkty: 4710 i 4702 do punktu 4699, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/256. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1/256 przez punkt 4700 do punktu 4701. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i wzdłuż granicy działki nr 1/256 przez punkty: 433, 475 i 476 dochodzi do punktu 477, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 66, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 139/16, na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 139/16 do punktu 2. Tu skręca na północ i biegnie po wschodniej granicy działki nr 139/15 do punktu 3. W punkcie 3 granica skręca na wschód i biegnie po północnej granicy działki nr 139/14 do punktu 4, a następnie skręca na północ do punktu 5, usytuowanego w narożniku ogrodzenia wewnętrznego. Tu skręca na wschód i biegnie granicą działki nr 139/14 do punktu 6. W punkcie 6 skręca na południe i biegnie do przecięcia tej linii granicznej z istniejącą ścianą hali wannowej do punktu 7. W punkcie 7 skręca na wschód i biegnie po ścianie hali do punktu 8, znajdującego się na przecięciu przedłużeń ściany wschodniej i północnej hali wannowej, gdzie skręca na południe, i biegnie po wschodniej ścianie hali wannowej i dalej po jej przedłużeniu do punktu 9. W punkcie 9 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 139/12 do punktu 10, gdzie skręca na południe do punktu 11, znajdującego się w południowo-wschodnim narożniku działki nr 139/12. Tu granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowego ogrodzenia Huty Szkła Gospodarczego do punktu 12, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 139/16, następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 139/16 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 66, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 81/1, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 81/1, 82/1, 81/3, 81/4, 83, 85, 81/10 i 86 przez punkty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu 17, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 86. W punkcie 17 granica skręca na południe i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 86 biegnie do punktu 18, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 86, a następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 86, 85, 84, 83, 82/1 i 82/2 biegnie przez punkty: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 do punktu 31, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 82/2. Od punktu 31 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 82/2, 82/1 i 81/1 przez punkty: 32, 33, 34, 35 i 36 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 79, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 330/6, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 330/6 i 330/4 przez punkty: 2, 3 i 4 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 330/4. W punkcie 5 granica skręca na południe i wzdłuż wschodnich granic działek nr: 330/4, 330/6, 330/7, 326/2, 331 i 103/1 biegnie przez punkty: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 do punktu 16, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 103/1. Od punktu 16 granica biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 103/1, 331 i 326/2 przez punkty: 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do punktu 23, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 326/2. Od punktu 23 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 326/2, 326/3 i 330/6 przez punkty: 24 i 25 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręby ewidencyjne nr: 199 i 247, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/86, w kierunku wschodnim do punktu 2 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 347/14. Tu skręca na północ i biegnie granicą działki nr 347/14 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5 będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 347/14. Stąd biegnie granicą działki nr 347/14 na wschód do punktu 6, gdzie skręca na południe, i biegnie wschodnią granicą działki nr 347/14 przez punkty: 7 i 8 do punktu 9. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 10 i 11 do punktu 12, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 347/14. Z punktu 12 granica biegnie na wschód przez punkty: 13, 14, 15, 16 i 17 do punktu 18, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/86. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 19, 20, 21, 22 dochodzi do punktu 23. Stąd biegnie na wschód do punktu 24, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu 25, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 26. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 27, w którym załamuje się na południowy wschód, i przez punkt 28 dochodzi do punktu 29. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 30, z którego biegnie na zachód do punktu 31. Stąd biegnie na południe przez punkty: 32, 33 i 34 do punktu 35, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/66. W punkcie 35 skręca na zachód i południową granicą działki nr 1/66 dochodzi do punktu 36, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1/66. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 37, w którym skręca na zachód, i biegnie do punktu 38. Stąd biegnie na północ przez punkty: 39, 40, 41 do punktu 42, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 43. Tu skręca na północ i biegnie do punktu 44, w którym skręca na zachód, i dochodzi do punktu 45. Stąd biegnie na północ przez punkty: 46, 47 do punktu 48. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 49 dochodzi do punktu 50, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż południowej granicy działki nr 1/86 dochodzi do punktu 51 będącego południowo-zachodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 1/86 przez punkt 52 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny nr 247, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/64, w kierunku wschodnim granicami działek nr: 1/64 i 1/63 przez punkt 2 do punktu 3, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/63. W punkcie 3 skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1/63 dochodzi do punktu 4, a następnie skręca na zachód i granicami działek nr: 1/63 i 1/64 przez punkt 5 dochodzi do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 1/64. Tu skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/64 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny nr 203, miasto Tarnów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 1, położonego na granicy działek nr 1/46 i 1/22, w kierunku wschodnim granicą działki nr 1/22 do punktu 2, w którym skręca na południe, i granicą działki nr 1/46 dochodzi do punktu 3, położonego na granicy działek nr: 1/46 i 1/45. Z punktu 3 biegnie na zachód granicą działki nr 1/46 do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/46, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/46 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 5, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/53 i 1/22, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1/22 do punktu 6, w którym skręca na południe, i granicą działki nr 1/22 dochodzi do punktu 7, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/22, 1/256 i 1/53. Z punktu 7 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1/256 do punktu 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 1/256, 1/22 i 1/53, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do punktu 5, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu 9, położonego na granicy działek nr: 1/47 i 1/22, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 1/47, 1/252 i 1/253 do punktu 10, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/253, gdzie skręca na południe i granicą działki nr 1/253 dochodzi do punktu 11, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/253. Z punktu 11 biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 1/253 i 1/251 do punktu 12, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/251, a następnie skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 1/251 i 1/47 dochodzi do punktu 9, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu 13, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/259, w kierunku wschodnim granicą działki nr 1/259 do punktu 14, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/259, gdzie skręca na południe i granicą działki nr 1/259 dochodzi do punktu 15, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/259. Z punktu 15 biegnie na północny zachód granicą działki nr 1/259 do punktu 16, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/259, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/259 dochodzi do punktu 13, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od punktu 17, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/49, w kierunku wschodnim granicą działki nr 1/49 do punktu 18, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/49, gdzie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1/49 dochodzi do punktu 19, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/49. Od punktu 19 biegnie na zachód granicą działki nr 1/49 do punktu 20, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/49, a następnie skręca na północ i granicą działki nr 1/49 dochodzi do punktu 17, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od punktu 21, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/79, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 1/79 i 1/80 do punktu 22, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/80, gdzie skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 1/80 i 1/81 dochodzi do punktu 23, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1/81. Z punktu 23 biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 1/81 i 1/79 do punktu 24, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/79, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/79 dochodzi do punktu 21, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Granica biegnie od punktu 25, położonego u zbiegu granic działek nr 1/82, 1/73 i 1/63, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 1/73 do punktu 26, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/82, gdzie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 1/82 dochodzi do punktu 27. Z punktu 27 biegnie na zachód granicą działki nr 1/82 do punktu 28, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/82, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 1/82 dochodzi do punktu 25, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny nr 208, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 4/33, 4/62 i 4/78, w kierunku wschodnim do punktu 2, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 4/16 do punktu 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 4/63. Z punktu 3 biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr: 4/63, 4/66 i 4/65 przez punkt 4 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 4/65, gdzie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 4/65 i 4/64 dochodzi do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 4/64. Z punktu 6 granica biegnie na południe przez działkę nr 4/19 do punktu 7, gdzie skręca na zachód i dochodzi do punktu 8, położonego na zachodniej granicy działki nr 4/19, a następnie skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 4/19 i 4/62 oznaczonymi punktami 9 i 10 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Obręb ewidencyjny nr 66, miasto Tarnów

Granica biegnie po granicach działki nr 99/9 od punktu 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki, w kierunku wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki. Tu skręca na południe i przez punkty: 3, 4 i 5 dochodzi do punktu 6, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki. Stąd biegnie na zachód do punktu 7, gdzie skręca na północ i dochodzi do punktu 8, w którym skręca na zachód, i biegnie przez punkty: 9 i 10 do punktu 11. Tu skręca na północ i biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Obręb ewidencyjny nr 106, miasto Tarnów

Granica biegnie od punktu 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 97/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 97/3 do punktu 2, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 1/53. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/53 do punktu 3, gdzie skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy tej działki do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1/53. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 1/53 do punktu 5, położonego w północno-wschodnim narożniku tej działki, gdzie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/53 i 71/13 przez punkt 6 do punktu 7. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 71/13 do punktu 8, położonego w północno-wschodnim narożniku tej działki. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 71/13 przez punkty: 9 i 10 do punktu 11, stanowiącego południowo-wschodni narożnik tej działki. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 71/13 i 2/13 przez punkt 12 do punktu 13, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/13. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 2/13 i 97/3 przez punkt 14 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Niepołomice

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 12 (obręb Podłęże), w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice, do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 116/1 (obręb Podłęże) i południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1477/2 (obręb Niepołomice). Od punktu 2 granica biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 1477/2 do punktu 3, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1477/2. W punkcie 3 skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1476/1 i 1476/2 do punktu 4, usytuowanego na działce nr 1477/1. Następnie skręca na północny wschód i biegnie przez północno-wschodni narożnik działki nr 1477/1 do punktu 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1470. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ul. Grabska) do punktu 6, znajdującego się we wschodnim narożniku działki nr 2637. W punkcie 6 granica skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 2646 do punktu 7, leżącego na skrzyżowaniu granic działek nr: 2646 i 2688 (obręb Niepołomice) z działką nr 116/1 (obręb Podłęże). Dalej granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż granicy obrębu Podłęże z obrębem Niepołomice do punktu 8, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 116/2, przy drodze gminnej oznaczonej jako działka nr 120. Z punktu 8 granica biegnie w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki nr 120 (droga gminna) do punktu 9 i dalej wzdłuż granicy działki nr 13 (droga gminna) do punktu 10, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 12. Od punktu 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 12, do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 3, usytuowanego na południowej granicy działki nr 1476/1, w kierunku zachodnim, południową granicą działki nr 1476/1 do punktu 20, następnie skręca na północ i wschodnimi granicami działek nr: 1476/1, 1469/1 i 1468/2 dochodzi do punktu 21, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1468/2, przy ul. Grabskiej. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1112 (ul. Grabska) do punktu 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1470. W punkcie 5 skręca na południowy zachód i biegnie przez północno-wschodni narożnik działki nr 1477/1 do punktu 4, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 3, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2653, początkowo na południe wzdłuż granicy działki nr 2653, a następnie na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 2656, 2657, 2658, 2661/2, 2661/3, 2661/1 i 2661/4 do punktu 2. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2661/4, 2662/2, 2662/3, 2858/1 i 2859/1 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2859/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granic działek nr: 2859/1, 2858/1, 2662/1, 2661/1, 2661/3, 2661/2, następnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2852/2, 2852/3, 2852/1, a następnie na zachód, wzdłuż południowych granic działek nr: 2852/1, 2851/2, 2851/3, 2851/1, 2850, 2849, 2844, 2843, 2842 i 2841 do punktu 4, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 2840. Z punktu 4 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 2840, 2839, 2838, 2837, 2836, 2832, 2831, 2830, 2826 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2825. Z punktu 5 granica biegnie w kierunku zachodnim, południowymi granicami działek nr: 2825, 2824, 2823, 2822, 2821, 2820, 2819, 2818, 2817, 2816 i 2815/1 do punktu 6, a następnie w kierunku północnym, wzdłuż granic działek nr: 2815/1, 2814/1 i 2813/1 do punktu 7, leżącego na skrzyżowaniu północnej granicy działki nr 2813/1 z drogą gminną, oznaczoną jako działka nr 2646. Z punktu 7 granica biegnie w kierunku północnym, a następnie północno-wschodnim, wzdłuż drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 2646 do punktu 8, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2700. Z punktu 8 biegnie początkowo na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2701, a następnie na wschód południowymi granicami działek nr: 2700 i 2699 i dalej na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2699 do punktu 9, zlokalizowanego na styku granicy działki nr 2699 z drogą gminną. Z punktu 9 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 2698, 2697, 2696, 2695, 2647, 2652 i 2653 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Wola Batorska, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 527/51, w kierunku wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 527/51 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 527/51. W punkcie 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 527/51 i 527/52 do punktu 3, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 527/52. Następnie skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 527/52 i 527/53 do punktu 4, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 527/53. Z punktu 4 granica biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 527/53, 527/52 i 527/51 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 997/5, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 997/5 przez punkty: 2, 3 i 4 do punktu 5 będącego północnym narożnikiem działki nr 997/5. W punkcie 5 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 997/5 do punktu 6, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu 7 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 997/5. Tu skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 997/5 i 1506 biegnie do punktu 8 będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 997/6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 997/6, 1507/4, 1507/6, 1508/2 i 1510/1 do punktu 9 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1510/1. W punkcie 9 skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 1510/1 i 1509/3 biegnie do punktu 10, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu 11 będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1509/3. Z punktu 11 biegnie w kierunku północnym granicami działek nr: 1507/6, 1507/4, 1509/2, 997/6, 1505/3 i 997/5 przez punkty: 12, 13, 14 i 15 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 85/4, w kierunku wschodnim granicą działki nr 85/4 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 85/4, następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 85/13, 85/14 i 85/15 przez punkty: 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 85/15. W punkcie 8 granica skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 85/15 biegnie do punktu 9, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 85/15, po czym skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 85/15, 85/14, 85/13, 85/10, 85/9, 85/8, 85/7, 85/6, 85/5 i 85/4 przez punkty: 10, 11, 12, 13 i 14 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 85/6 tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: 4-5-13-14.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1133/3, w kierunku południowym, wzdłuż granicy działki nr 1133/3, do punktu 2, gdzie skręca na zachód, i południową granicą działki nr 1133/3 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1133/3. W punkcie 3 skręca na północ i granicą działki nr 1133/3 biegnie do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1133/3, a następnie skręca na wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 1133/3 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Podłęże, arkusz mapy 1, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 44/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 44/3 do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 44/3. W punkcie 2 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 44/3, 44/11, 44/12, 44/13 i 44/14 przez punkty: 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 44/14. W punkcie 7 skręca na zachód i biegnie granicami działek nr: 44/14, 44/10 i 44/9 przez punkty: 8, 9 i 10 do punktu 11, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 44/9. W punkcie 11 skręca na południe i biegnie granicą działki nr 44/8 do punktu 12, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 44/8. Z punktu 12 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim granicami działek nr: 44/8, 44/7, 44/5 i 44/4 przez punkty: 13, 14, 15 i 16 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Podłęże, arkusz mapy 1, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 415/1, w kierunku wschodnim, wzdłuż północnych granic działek nr: 415/11, 415/10, 415/8 i 415/5 przez punkty: 2 i 3 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 415/5. W punkcie 4 skręca na południe i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 415/5 i 415/6 przez punkty: 5 i 6 do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 415/6. W punkcie 7 skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek nr: 415/6 i 415/14 do punktu 8, a następnie skręca na południe i granicami działek nr: 415/15 i 415/16 dochodzi do punktu 9, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 415/16. Z punktu 9 biegnie na zachód południowymi granicami działek nr: 415/16 i 415/18 do punktu 10, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 415/18. Następnie skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 415/18, 415/17, 415/15, 415/14, 415/13, 415/12 i 415/11 przez punkty: 11 i 12 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny nr 1, Niepołomice, gmina Niepołomice

Granica biegnie od punktu 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2669, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 2669 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2669. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2669 i 2670 przez punkt 8 do punktu 9, stanowiącego północny narożnik działki nr 2670. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 2670 przez punkty: 10 i 11 do punktu 12, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2670. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2670 i 2669 przez punkty: 13, 14 i 15 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice Obszar 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 536/4 od punktu 6806, położonego w północno-zachodnim narożniku działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 6858 i 6860 do punktu 6861. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 6862, 6863, 6864, 6865, 6866, 6867, 6868, 6869, 6870, 15966, 6872 i 6873 do punktu 6495, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód do punktu 6494, a następnie skręca na północ i przez punkty: 6820, 15965, 6819, 6817, 6816, 6815, 6814, 6813, 6812, 6811, 6810, 6809 i 6807 dochodzi do punktu 6806, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 14670, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 536/13, w kierunku wschodnim przez punkt 14671 do punktu 14672. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 536/13 i 536/11 przez punkty: 11897, 11896, 7339, 11953, 11952, 11951, 11950, 11949, 11948 i 11947 do punktu 11946 gdzie skręca w kierunku zachodnim do punktu 7345. Z punktu 7345 biegnie w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 536/11, przez punkt 7346 do punktu 6508, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 536/11. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 6507, 6506, 6505, 6504, 6503, 6502, 6501, 6500 i 6499 do punktu 6498, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 536/11. Następnie skręca w kierunku północnym i wzdłuż granic działek nr: 536/11 i 536/13 przez punkty: 7053, 7052, 7051, 7050, 7049, 7048, 7047, 7046, 7045, 7043, 7042 i 14699 dochodzi do punktu 14670, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krosno

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Przemysłowa, miasto Krosno

Granica rozpoczyna się w punkcie 1 znajdującym się na działce nr 3/13 i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez działkę nr 3/13 do działki nr 3/12, gdzie usytuowany jest punkt 2. Od punktu 2 granica biegnie przez działki nr: 3/12 i 3/13 w kierunku wschodnim do punktu 3, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu 4 usytuowanego na działce nr 3/13. Z punktu 4 granica biegnie w kierunku południowym do punktu 5, a następnie skręca na zachód i północnymi granicami działek nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 i 25 oraz terenem działki nr 3/13 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Przemysłowa, miasto Krosno

Granica biegnie od punktu 6, usytuowanego na granicy działek nr 3/12 i 3/7, w kierunku wschodnim przez działkę nr 3/12 do punktu 7, gdzie skręca na południe do punktu 8. W punkcie 8 granica skręca na zachód i biegnie przez działkę nr 3/12 do punktu 9, gdzie skręca na północ, i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3/12 dochodzi do punktu 6, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Białobrzegi, miasto Krosno

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 140/4, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 140/4 do punktu 2, gdzie skręca na południowy zachód, i granicą działki nr 140/4 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 140/4. W punkcie 3 granica skręca na północny zachód i granicą działki nr 140/4 biegnie do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 140/4, a następnie skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 140/4 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowy Sącz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 119, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/3, w kierunku południowym, wzdłuż wschodnich granic działek nr: 18/3, 18/5 i 17, do punktu 2, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 17 (granica z ul. Tarnowską). W punkcie 2 granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 17 do punktu 3, i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 16 do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 16. W punkcie 4 granica skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 16 i 15/11 do punktu 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 15/11, następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 15/11 do punktu 6, gdzie skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 15/11 i 15/10 dochodzi do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 15/10. Z punktu 7 granica biegnie na wschód północną granicą działki nr 18/3 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne nr: 119 i 120, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 20/1 w obrębie nr 119, w kierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek nr: 20/1 i 20/2 w obrębie nr 119 do punktu 2, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 20/2 (granica z ul. Tarnowską). W punkcie 2 granica skręca na północny zachód i granicą działki nr 20/2 biegnie do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 9/2 w obrębie nr 120, a następnie skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 9/2 dochodzi do punktu 4. Tu skręca na północ i przez działkę nr 9/2 biegnie do punktu 5, usytuowanego na północnej granicy działki nr 9/2. W punkcie 5 granica skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 9/2 do punktu 6, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 20/2, a następnie skręca na wschód i wzdłuż północnych granic działek nr: 20/2 i 20/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 110, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 226/9, w kierunku północno-zachodnim do punktu 2, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 226/9. Następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 226/9 do punktu 3, gdzie skręca na północ, i granicą działki nr 226/9 dochodzi do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 226/9. W punkcie 4 granica skręca na wschód i północną granicą działki nr 226/9 dochodzi do punktu 5, gdzie skręca na południe, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 226/9 do punktu 6, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 226/9. Z punktu 6 granica biegnie na zachód, wzdłuż południowej granicy działki nr 226/9 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 94, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 4/28, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 4/28 i 4/22 przez punkt 2 do punktu 3, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 4/22. W punkcie 3 skręca na południowy wschód i granicą działki nr 4/22 dochodzi do punktu 4, a następnie skręca na południowy zachód i granicami działek nr: 4/22, 4/28 i 4/27 przez punkty 5 i 6 dochodzi do punktu 7, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 4/27. Tu skręca na północny zachód i granicami działek nr: 4/27 i 4/28 przez punkt 8 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

(skreślony)

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 120, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 66/13, w kierunku wschodnim granicą działki nr 66/13 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 66/13, gdzie skręca na południe i granicą wschodnią działki nr 66/13 przez punkt 3 dochodzi do punktu 4 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 66/13. Z punktu 4 biegnie na zachód południową granicą działki nr 66/13 do punktu 5, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 66/13 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny nr 120, miasto Nowy Sącz

Granica biegnie od punktu 1, położonego u zbiegu granic działek nr: 66/3, 66/8 i 66/4, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 66/8 i 66/11 do punktu 2, w którym skręca na wschód i granicą działki nr 66/11 dochodzi do punktu 3, położonego u zbiegu granic działek nr: 66/11, 66/12 i 66/4. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek nr: 66/12, 66/13 do punktu 4, a następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 66/4 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dobczyce

Obręb ewidencyjny Dobczyce, gmina Dobczyce

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu granic działek nr: 1293/19, 1293/20 i 1345/4, na północ wzdłuż granicy działki nr 1293/19 do punktu 2. W punkcie 2 skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1293/19 do punktu 3, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 1293/19. W punkcie 3 skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1293/19, 7305/4, 7305/3, 7305/2, 7305/5, 7305/6 i 7305/7 do punktu 4. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr: 7305/7 do punktu 5. W punkcie 5 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7305/7, 7305/6, 7305/5 i 7305/4 do punktu 6. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu 7, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7305/4 do punktu 8. W punkcie 8 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1293/18 do punktu 9. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1293/18 do punktu 10, a następnie skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1293/14 do punktu 11. W punkcie 11 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1293/14 przez punkty: 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu 17, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1293/14, 1293/17 i 1293/19 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się u zbiegu południowo-wschodniej granicy działki nr 1293/12 z działką nr 1178, na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1179 do punktu 2. W punkcie 2 skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184 i 1185 do punktu 3. W punkcie 3 skręca na północ i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 4. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1186/7 do punktu 5, w którym skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 6. Następnie skręca na wschód i dochodzi do punktu 7, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 do punktu 8. W punkcie 8 skręca na zachód i biegnie do punktu 9, w którym skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1186/7 z działką nr 1186/5 do punktu 10. W punkcie 10 granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1186/7, 1185, 1184, 1183, 1181, 1180 i 1179 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gdów

Obręb ewidencyjny Gdów, gmina Gdów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 902, w kierunku północno-wschodnim granicą tej działki do punktu 2 będącego jej północno-wschodnim narożnikiem. Tu skręca na południowy wschód i biegnie granicami działek nr: 902, 903, 906 i 905 przez kolejne punkty od 3 do 43 i dochodzi do punktu 44 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 905. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 905, 906, 907, 902, 909, 913 i 914 przez kolejne punkty od 45 do 51 i dochodzi do punktu 52 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 914. W punkcie 52 skręca na północ i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 914 i 916 przez punkt 53 do punktu 54 będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 916. Tu skręca na wschód i biegnie północnymi granicami działek nr: 916, 915, 912, 911 i 910 przez punkty: 55, 56, 57 i 58 do punktu 59 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 910. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 902 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Oświęcim

Obręb ewidencyjny Monowice, miasto Oświęcim

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 717/2, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 717/2 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 717/2. Następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 717/2 dochodzi do punktu 3. Z punktu 3 granica biegnie południową granicą działki nr 717/2 w kierunku zachodnim do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 717/2, gdzie skręca na północ, i biegnie zachodnią granicą działki nr 717/2 przez punkty: 5 i 6 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 717/4, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 717/4 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 717/4. Następnie skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 717/4 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 717/4. W punkcie 5 skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 717/4 do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 717/4, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 717/4 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Dwory I, miasto Oświęcim

Granica biegnie od punktu 1, położonego powyżej północno-zachodniego narożnika działki nr 4129/1, w kierunku północno-wschodnim do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 4129/1, gdzie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 4129/1 dochodzi do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 4129/1. W punkcie 3 skręca na zachód i południową granicą działki nr 4129/1 biegnie do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 4129/1, gdzie zmienia kierunek na północny i granicą działki nr 4129/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

(skreślony)

Kompleks 5

(skreślony)

Kompleks 6

(skreślony)

Podstrefa Wolbrom

Obręb ewidencyjny Wolbrom, gmina Wolbrom

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 4970/498, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 4970/498 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, usytuowanego na północno-wschodniej granicy działki nr 4970/498, w miejscu przecięcia z przedłużeniem południowo-wschodniej granicy działki nr 4970/498. W punkcie 7 granica skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 8. Dalej biegnie w tym samym kierunku po południowo-wschodniej granicy działki nr 4970/498 do punktu 9, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu 10, usytuowanego na działce nr 4970/498. Następnie skręca na północ i biegnie do punktu 11, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 4970/40. Od punktu 11 biegnie wzdłuż granicy działki nr 4970/498 w kierunku północno-wschodnim do punktu 12, gdzie skręca na północ, i granicą działki nr 4970/498 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Słomniki

Obręb ewidencyjny Słomniki, gmina Słomniki

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1212, w kierunku południowo-wschodnim północno-wschodnimi granicami działek nr: 1212, 1213 i 1214 do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1214, a następnie skręca na południowy zachód i granicą działki nr 1214 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1214. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 1214 biegnie do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1214. Od punktu 4 granica biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 1214 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1213, gdzie skręca na północny zachód, i wzdłuż granic działek nr: 1213 i 1211 biegnie do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1211, a następnie skręca na północny wschód i granicami działek nr: 1211 i 1212 biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Andrychów

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Andrychów

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/128, w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 1610/128 przez punkt 2 do punktu 3, w którym skręca na północny wschód, i biegnie do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1610/128. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1610/128, a następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1610/128 do punktu 6 i dalej na południowy wschód granicą działek nr 1610/128 i 1610/127 przez punkt 7 do punktu 8, który stanowi północno-wschodni narożnik działki nr 1610/127. Stąd biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1610/127 w kierunku południowym do punktu 9, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1610/127, a następnie skręca na zachód i biegnie południowymi granicami działek nr: 1610/127 i 1610/128 przez punkt 10 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 11, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1610/101, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 1610/101, 1610/102 i 1610/114 przez punkty: 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 i dochodzi do punktu 19, położonego we wschodnim narożniku działki nr 1610/114. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1610/114, 1610/76 i 1610/77 przez punkty: 20, 21 i 22 do punktu 23, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1610/77. Z punktu 23 biegnie w kierunku północno-zachodnim granicami działek nr: 1610/77, 1610/78 i 1610/53, przez punkty 24-34, i dochodzi do punktu 35, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1610/53. W punkcie 35 skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1610/53 i 1610/101, przez punkty 36-40, i dochodzi do punktu 11, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 1610/38 i 1610/71 tworzące enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 41-42-43-44-45-46.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 3019/15, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 3019/15 i 3019/10 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3019/10. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3019/10 do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 3019/10. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 3019/10 i 3019/15 do punktu 4, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3019/15 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 3019/15. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 3019/15 przez punkt 9 do punktu 10. Tu załamuje się na północ i omijając działkę nr 3019/11 biegnie przez punkty: 11, 12, 13 i 14 do punktu 15. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 3019/15 do punktu 16, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3019/15. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 3019/15 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bochnia

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Bochnia-2, miasto Bochnia

Obszar 1

Granica biegnie po granicy działki nr 7597/1 od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, w kierunku wschodnim przez punkt 2 do punktu 3, będącego północno-wschodnim jej narożnikiem. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 9, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki. Stąd biegnie na północ do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 10, stanowiącego północny narożnik działki nr 7591/13, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 7591/13 do punktu 11, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 7597/3. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7597/3, 73/28 i 7598/1 przez punkty: 12, 13, 14, 15, 16 i 17 do punktu 18, będącego północnym narożnikiem działki nr 7598/1. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 7598/1 do punktu 19, stanowiącego wschodni narożnik tej działki. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7598/1 przez punkt 20 do punktu 21, stanowiącego północny narożnik działki nr 7598/2. Stąd biegnie na południowy wschód i wzdłuż granicy działki nr 7598/2 dochodzi do punktu 22, a następnie skręca na południe, i wzdłuż granicy tej działki dochodzi do punktu 23. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7598/2, 587 i 592 do punktu 24, położonego w północnym narożniku działki nr 7592/4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 7592/4, 7592/1 i 7592/2 do punktu 25, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 7592/2. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7592/2, 7592/5 i 7592/6 do punktu 26, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 7592/6. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki nr 7592/6 do punktu 27, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 7592/6, a następnie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 28, stanowiącego północny narożnik działki nr 629/3. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim, przecina działkę nr 7591/13, a następnie biegnie wzdłuż jej granicy przez punkt 29 do punktu 30, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 7591/13. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7591/13, 7591/9 i 7591/6 do punktu 31, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7591/6. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działki nr 7591/6 dochodzi do punktu 32, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 7591/6. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 7591/13 do punktu 10, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz obszaru znajduje się działka nr 73/29 oznaczona punktami 33-36 oraz działki nr: 73/31 i 73/32 oznaczone punktami 37-40, tworzące enklawy niewchodzące w obszar strefy.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu 41, stanowiącego północny narożnik działki nr 7593/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 7593/8 i 7593/3 do punktu 42, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 7593/3. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7593/3 do punktu 43, będącego południowym narożnikiem działki nr 7593/3. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 7593/3 i 7593/8 do punktu 44, położonego w zachodnim narożniku działki nr 7593/8. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7593/8 do punktu 41, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu 45, stanowiącego północny narożnik działki nr 7595/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 7595/2, 7595/3 i 7595/4 do punktu 46, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 7595/4. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7595/4, 646/8 i 7596/4 do punktu 47, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 7596/4. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 48, w którym skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7596/4, 7596/3 i 7596/2 przez punkt 49 do punktu 50, położonego w zachodnim narożniku działki nr 7596/2. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 7596/2, 646/6 i 7595/2 przez punkt 51 do punktu 45, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Bochnia-2 i 3, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 8842, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1258/8, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1258/8 i 1361/4 przez punkty: 3624, 3665, 5078, 5083, 5084, 5085, 5086, @48852 i @595 do punktu @609, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1361/4. Z punktu @609 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu @114368, stanowiącego północny narożnik działki nr 1361/6 i wzdłuż granicy działki nr 1361/6 do punktu @114370, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1361/6. Tu skręca w kierunku zachodnim i wzdłuż granicy działki nr 1361/6 przez punkty: 5734, 5733, 5732 i 5731 dochodzi do punktu 5677, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1361/6. Z punktu 5677 biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1361/6 do punktu @114368, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu @609. Tu skręca w kierunku południowym i wzdłuż granicy działki nr 1361/4 dochodzi do punktu 5676, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1361/4. Z punktu 5676 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1361/4 i 1258/8 przez punkty: 5727, @114367 i @114320 do punktu 8908, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1258/8, a następnie skręca w kierunku północnym i wzdłuż granicy działki nr 1258/8 przez punkty: 8906, 8905, 8838 i 8839 dochodzi do punktu 8842, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Bochnia-2, miasto Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1386/7, w kierunku wschodnim do punktu 2, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1386/7. Tu skręca na południowy wschód i wschodnią granicą działki nr 1386/7 dochodzi do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku tej działki. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4, następnie skręca na zachód i dochodzi do punktu 5, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1386/7. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1386/7 i 1368/2 przez punkt 7 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Bogucice, gmina Bochnia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 439, w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 439 do punktu 2, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 439. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu 3, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 473. W punkcie 3 skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 473 do punktu 4, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 473. Stąd biegnie na zachód granicą działki nr 473 do punktu 5, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 473. Z punktu 5 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 473 do punktu 6, i dalej na północ do punktu 7, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 473. W punkcie 7 skręca na wschód i biegnie granicą działki nr 473 do punktu 3, a następnie na zachód do punktu 2, skąd biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 439 przez punkt 8 do punktu 9, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 439. Następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 439 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Książ Wielki

(skreślona)

Podstrefa Limanowa

Obręb ewidencyjny nr 3, miasto Limanowa

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 380/35, w kierunku północno-wschodnim granicą działki nr 380/35 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 380/35. Następnie skręca na południowy wschód i granicami działek nr: 380/35 i 380/36, przez punkty: 8, 9, 10, 11, 12 i 13, dochodzi do punktu 14, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 380/36. Od punktu 14 granica biegnie na południowy zachód granicą działki nr 380/36 przez punkt 15 do punktu 16, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 380/36, w którym skręca na północny zachód, i granicami działek nr: 380/36 i 380/35, przez punkty: 17, 18, 19, 20 i 21, dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zator

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 456, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 239/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 239/3 i 238/2 położonych w obrębie nr 6 oraz działek nr: 49/2, 350/2, 350/1 i 3/13 położonych w obrębie nr 4 przez punkty: 1118, @13622, 1089, 1090, 1091, 2081, 1092, 1093, 1094 i 2082 do punktu 1041, będącego północnym narożnikiem działki nr 3/13. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 3/13, 350/1 i 3/15 przez punkty: 1040, 1084, 1085 i 1086 do punktu 2080, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3/15, a następnie skręca na zachód i granicami działek nr: 3/15 i 350/1 przez punkty: 1024, 1025 i 1654 dochodzi do punktu 2180, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 350/2. Z punktu 2180 biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 350/2 przez punkty: 1019, 1622 i 1028 do punktu 2359. Stąd biegnie na wschód północną granicą działki nr 49/2 do punktu 997, a następnie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 50/1 dochodzi do punktu 1196, będącego północnym narożnikiem działki nr 50/1. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 50/1 i 49/2 położonych w obrębie nr 4 i działki nr 241/1 położonej w obrębie nr 6 przez punkty: 1197, @13509 i 520 dochodzi do punktu 517, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 241/1. Stąd biegnie na południowy zachód i wzdłuż granic działek nr: 242/1 i 1/4 przez punkty: 518, 1066 i 921 dochodzi do punktu 519. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1/4 i 239/3 przez punkty: 512, 513 i 919 do punktu 456, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 240 (obręb nr 6) tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: @5406-@4998-486-1122-485-487-1073-861.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 511, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 5/3, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 5/3, 5/4, 5/7, 5/6 i 6/4 przez punkty: 633, 634, 436, 932 i 430 do punktu 431, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 1/5. Z punktu 431 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1/5 i 242/3 przez punkty: 514, 515, 516 i 920 do punktu 922, stanowiącego północny narożnik działki nr 242/3, a następnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 242/3, 1/5, 6/4, 7/1 i 16/1 przez punkty: 1116, 432, 433 i 522 do punktu 500, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 16/1. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 16/1 biegnie do punktu 495, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 17/1, a następnie skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 17/1 dochodzi do punktu 1013, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 2215, położonego na styku granic działek nr: 18/17, 18/16 i 17/1. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 18/17 do punktu 2217, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punktu 2219. Tu skręca na południowy wschód i przez punkty: 501, 502 i 503 dochodzi do punktu 2222, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 18/17. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 18/17 do punktu 2221, w którym skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 18/17 biegnie przez punkty: 2220, 2218, 2216, 247, 795 i 2211 do punktu 2214, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 18/17. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 18/17 do punktu 2177, a następnie skręca na zachód, i wzdłuż granic działek nr: 17/8 i 17/7 przez punkty: 685, 2198 i 1014 dochodzi do punktu 1057, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 17/7. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 17/7, 14/1 i 5/3 przez punkty: 683, 679, 630, 631, 944, 632 i 2197 do punktu 511, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 17/3 tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: 1117-682-681-1159-908.

Kompleks 3

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 28, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 3/30, położonej w obrębie nr 4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 3/30, 3/29 i 3/28 przez punkt 29 do punktu 30, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie granicami działek nr: 3/28, 3/27, 3/26, 3/25, 3/24, 3/23, 3/36, 3/21 i 342/24 przez punkty: 31 i 32 do punktu 33, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 342/24. Następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 342/24 dochodzi do punktu 34, gdzie skręca na południowy zachód, i granicami działek nr: 241/7 i 243/5, położonych w obrębie nr 6, biegnie od punktu 35, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/17. Z punktu 35 biegnie na wschód północnymi granicami działek nr: 1/16 i 1/13 do punktu 36, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/13. Z punktu 36 biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 1/13 przez punkt 37 do punktu 38, gdzie skręca na zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1/13 do punktu 39, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1/13. Tu skręca na północny-zachód i biegnie granicami działek nr: 1/13, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 i 1/19 do punktu 40, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/19. Stąd biegnie na wschód do punktu 41, a następnie na północny wschód do punktu 42, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 241/6 położonej w obrębie nr 6. Z punktu 42 biegnie na zachód granicą działki nr 342/20, położonej w obrębie nr 4, do punktu 43, a następnie skręca na północny zachód i granicami działek nr: 342/20, 342/18, 342/19, 32/4, 3/32, 3/31 i 3/30 dochodzi do punktu 28, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 32/6 (obręb nr 4) tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 44-45-46-47.

Kompleks 4

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 48, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 3/20, położonej w obrębie nr 4, w kierunku wschodnim granicą działki nr 3/20 do punktu 49, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 3/20. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 3/20 dochodzi do punktu 50, gdzie skręca na zachód, i biegnie przez punkt 51 do punktu 52. Tu skręca na południe i granicami działek nr: 3/20, 37/1, 39/1 i 41/1, położonych w obrębie nr 4, biegnie przez punkty: 53, 54, 55, 56 i 57 do punktu 58, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 41/1. W punkcie 58 skręca na zachód i południowymi granicami działek nr 41/1 i 3/20 biegnie do punktu 59, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 342/13 położonej w obrębie nr 4. Stąd biegnie na południowy wschód granicami działek nr: 342/13, 51/7 i 49/10, położonych w obrębie nr 4, i działki nr 244/5, położonej w obrębie nr 6, do punktu 60, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 244/5. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 244/5 dochodzi do punktu 61, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. W punkcie 61 skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/9 do punktu 62. Następnie skręca na północny zachód i biegnie granicami działek nr: 1/9, 243/1, położonymi w obrębie nr 6, i działek nr: 49/10, 51/7, 342/13, 35/3, 34/3, 3/19 i 3/20, położonych w obrębie nr 4, do punktu 63, a następnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 3/20 przez punkty 64 i 65 do punktu 66. Stąd biegnie granicą działki nr 3/20 w kierunku północno-zachodnim do punktu 48, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 67, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 51/9 położonej w obrębie nr 4, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 51/9 do punktu 68, będącego północno-wschodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na południowy wschód i biegnie granicami działek nr: 51/9 i 49/12 z obrębu nr 4 i 244/7 z obrębu nr 6 do punktu 69, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 244/7. Z punktu 69 biegnie na zachód południową granicą działki nr 244/7 do punktu 70, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. Tu skręca na północny zachód i biegnie granicami działek nr: 244/7, 49/12 i 51/9 do punktu 67, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręby ewidencyjne nr: 4 i 6, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 71, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 16/7 z obrębu nr 6, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 16/7 do punktu 72, gdzie skręca na południe, i granicą działki nr 16/7 dochodzi do punktu 73, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 16/7. Z punktu 73 biegnie na wschód granicą działki nr 18/9 z obrębu nr 6 do punktu 74, będącego północno-wschodnim narożnikiem tej działki. W punkcie 74 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 18/9 z obrębu nr 6 oraz 4/8 i 81/12 z obrębu nr 4 do punktu 75, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 81/12. Stąd biegnie na zachód południową granicą działki nr 81/12 do punktu 76, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicami działek nr: 81/12, 4/8, 18/9 i 16/7 do punktu 71, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny nr 4, gmina Zator

Granica biegnie od punktu 77, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 81/14, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 81/14 do punktu 78, będącego północno-wschodnim narożnikiem tej działki. Z punktu 78 biegnie na południowy wschód granicą działki nr 81/14 do punktu 79, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż południowej granicy działki nr 81/14 dochodzi do punktu 80, będącego południowo-zachodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na północny zachód i granicą działki nr 81/14 dochodzi do punktu 77, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Gorlice

(skreślona)

Podstrefa Boguchwała

Obręb ewidencyjny Boguchwała, gmina Boguchwała

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1 w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 1624/87 i 1624/88 przez punkt 2 do punktu 3, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1624/88. Tu skręca na południowy wschód i biegnie granicą działki nr 1624/88 do punktu 4, będącego południowo-wschodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na północny zachód i granicami działek nr: 1624/88 i 1624/87 przez punkt 5 dochodzi do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1624/87. W punkcie 6 skręca na północny wschód i granicą działki nr 1624/87 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po granicach działki nr 1624/108 od punktu 1, położonego w jej północno-wschodnim narożniku, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 2, stanowiącego wschodni narożnik tej działki. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do punktu 11, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1624/108. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 12, w którym skręca na wschód, i biegnie przez punkt 13 do punktu 14, a następnie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 15. Stąd biegnie na północny wschód do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie po granicy działki nr 1624/105 od punktu 16, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim do punktu 17, położonego w północno-wschodnim narożniku działki. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 18, będącego wschodnim narożnikiem działki. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkt 19 do punktu 20, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 16, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Skawina

Obręb ewidencyjny Skawina, gmina Skawina

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2274/12, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2274/12 do punktu 2, położonego w północnym narożniku działki nr 2274/12, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2274/12 przez punkty: 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do punktu 9, położonego we wschodnim narożniku działki nr 2274/12. Z punktu 9 granica biegnie na południowy zachód wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2274/12 i 2273/1 przez punkt 10 do punktu 11 usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2273/1. Tu skręca na zachód i południową granicą działki nr 2273/1 biegnie do punktu 12, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2273/1. Następnie granica skręca na północny wschód i biegnie zachodnimi granicami działek nr: 2273/1 i 2274/12 przez punkty: 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1563, w kierunku północnym zachodnimi granicami działek nr: 1563, 1572/1 i 1564/7 do punktu 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1564/7, a następnie skręca na wschód i granicami działek nr: 1564/7, 1564/9, 1566/6 i 1566/8 dochodzi do punktu 3. Tu skręca na północny wschód i granicami działek nr: 1573/7, 1575/6 i 1575/8 dochodzi do punktu 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1575/8. Z punktu 4 biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr: 1575/8, 1575/6, 1572/5, 1575/2 i 1571/1 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1571/1, a następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 1571/1, 1567/3, 1567/1 i 1563 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 6, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1578/7, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 1578/7 i 5657 do punktu 7, a następnie skręca na południowy wschód i przez punkt 8 wzdłuż granicy działki nr 5657 dochodzi do punktu 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 5657 i 1643/5. Tu skręca na wschód i północnymi granicami działek nr: 1643/5 i 1643/6 przez punkt 10 dochodzi do punktu 11, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1643/6, a następnie skręca na południe i wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1643/6, 1643/5 i 5657 przez punkt 12 dochodzi do punktu 13, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 5657. Od punktu 13 biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 5657 do punktu 14, a następnie skręca na północ i wzdłuż granic działek nr: 1678/4 i 1678/2 dochodzi do punktu 15. Tu skręca na zachód i przez punkt 16 granicami działek nr: 5657, 1669/4 i 1669/9 dochodzi do punktu 17, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1585/2. W tym punkcie skręca na południe i biegnie do punktu 18, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1585/2, a następnie skręca na wschód i granicami działek nr: 1711/1 i 1710/1 dochodzi do punktu 19, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1710/1. Od punktu 19 biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1710/1 do punktu 20, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1710/1, a następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 1710/1, 1711/1, 5657, 1578/9 i 1578/8 dochodzi do punktu 21, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1578/8. Następnie skręca na północ i granicą działki nr 1578/8 dochodzi do punktu 22, gdzie skręca na zachód i biegnie południową granicą działki nr 1578/11 do punktu 23, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1578/11. Tu skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 1578/11, 1578/6 i 1577/2 dochodzi do punktu 6, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 2040/15, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 2040/15 i 2040/16 przez punkt 2 do punktu 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2040/16, a następnie skręca na południowy wschód i granicą działki nr 2040/16 dochodzi do punktu 4. Tu skręca na południowy zachód i granicami działek nr: 2040/16 i 2040/15 oznaczonymi punktami 5 i 6 dochodzi do punktu 7, położonego w południowym narożniku działki nr 2040/15. Z punktu 7 biegnie na północny zachód i granicą działki nr 2040/15 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 5731/6, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 5731/6 do punktu 2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkt 3 do punktu 4. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkt 5 do punktu 6, stanowiącego południowo-wschodni narożnik tej działki. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkty: 7 i 8 do punktu 9, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5731/6. W punkcie 9 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkty: 10, 11, 12, 13 i 14 do punktu 15, w którym skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 5731/5 dochodzi do punktu 16, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 5731/5. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/5 do punktu 17, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/5 do punktu 18. Stąd biegnie na północ i wzdłuż granicy działki nr 5731/5 dochodzi do punktu 19, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 5731/6. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/6 do punktu 20, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 5731/6. W punkcie 20 skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkty: 21 i 22 do punktu 23, położonego u zbiegu granic działek nr: 5731/6, 5731/1 i 1885/7. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkt 24 do punktu 25, gdzie skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 5731/6 dochodzi do punktu 26. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkty: 27, 28, 29 i 30 do punktu 31, w którym skręca na wschód, i wzdłuż granicy działki nr 5731/6 dochodzi do punktu 32. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 5731/6 przez punkty: 33 i 34 do punktu 35, w którym skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu 36. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 5731/6 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 5731/3 i 5731/4 tworzące enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 37-42.

Kompleks 6

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2160/111, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 2160/111 do punktu 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2160/111. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2160/81 i 2160/115 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2160/115. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 2160/115 przez punkty: 6, 7, 8 i 9 do punktu 10, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2160/115. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2160/115, 2160/81 i 2160/117 przez punkty: 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu 17, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2160/117. W punkcie 17 skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2160/117 do punktu 18, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2160/117, a następnie skręca na wschód i biegnie do punktu 19. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2160/117 do punktu 20, w którym skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2160/117 do punktu 21, położonego u zbiegu granic działek nr: 2160/83, 2160/136 i 2160/117. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 2160/83 do punktu 22, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2160/83. W punkcie 22 skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2160/83, 2160/81 i 2160/111 przez punkty: 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu 29, położonego u zbiegu granic działek nr: 2160/111, 2160/112 i 2160/142. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2160/111 przez punkty: 30 i 31 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 2274/5, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2274/5 przez punkty: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, położonego we wschodnim narożniku działki nr 2274/5. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2274/5, 5730/1, 2271/5, 2270/10 i 2270/12 przez punkty: 9, 10 i 11 do punktu 12, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2270/12. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2269/2 i 2268/3 przez punkty: 13, 14 i 15 do punktu 16, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 2268/3. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 2268/3, 2267 i 2266/3 do punktu 17, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2266/3. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2266/3 do punktu 18, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2266/3. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 2263 do punktu 19, gdzie skręca na zachód, i granicą działki nr 2263 dochodzi do punktu 20, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2258/1. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2258/1 i 2257/1 do punktu 21, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2257/1. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 2257/1 do punktu 22, stanowiącego południowy narożnik działki nr 2257/1. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 2257/1, 2258/1 i 2263 do punktu 23, położonego w zachodnim narożniku działki nr 2263. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 5730/1 do punktu 24, położonego w północnym narożniku działki nr 2261/1, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2261/1, 2258/2 i 2257/2 do punktu 25, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 2257/2. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 2257/2, 2255, 2254/2 i 2254/1 do punktu 26, stanowiącego południowy narożnik działki nr 2254/1. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2254/1, 2254/2, 2260/1 i 2252/1 do punktu 27, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 2252/1. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 2252/1, 5730/1 i 2274/5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr 2256/2 oznaczona punktami 28-31 oraz działka nr 2252/2 oznaczona punktami 32-34, tworzące enklawy niewchodzące w obszar strefy.

Podstrefa Bukowno

Obręb ewidencyjny Wodąca, miasto Bukowno

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu @7483, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 321/1, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 321/1, 321/2 i 321/3 przez punkty: @7480, @26724, @26725 i @7471 do punktu @7470, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 321/3, a następnie skręca na południe, i wzdłuż granic działek nr: 321/3, 322/3, 323/3, 324/3, 325/3, 326/3 i 327/3 przez punkty: 198, 199, 200, 201, 203 i 204 dochodzi do punktu 205, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 327/3. Z punktu 205 biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 328/3 przez punkt 188 do punktu 142, w którym skręca na południe, i wschodnimi granicami działek nr: 328/3, 329/3, 330/3, 332, 333/3, 334/2, 335/3, 336/3 i 337/3 przez punkty: 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133 i 132 dochodzi do punktu 131, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 337/3. Tu skręca na wschód i wzdłuż granicy działki nr 583/6 biegnie do punktu 42, a następnie skręca na południe i wzdłuż granic działek nr: 583/6 i 603 przez punkty: 3485, 2686, 3630, 40, 3631, 3632 i 3633 dochodzi do punktu 3634, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 603. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 603, 602, 601, 600 i 599 przez punkty: 3643, 3641, 3626, 3639, 192 i 3637 do punktu 3635. Tu skręca na północ i wzdłuż granic działki nr 599 dochodzi do punktu 3636, a następnie skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 583/4 dochodzi do punktu 3449. Z punktu 3449 biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 583/4, 343/2, 584/2 i 349/2 przez punkty: 3447, 3444, 3442 i 3439 do punktu 3436, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 349/2. Tu skręca na zachód i wzdłuż granic działek nr: 349/2 i 349/1 przez punkt 3429 dochodzi do punktu 324, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 349/1. Z punktu 324 biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 349/1, 584/1, 343/1, 583/3, 337/1, 336/1, 335/1, 334/3, 333/2, 333/1, 331/2, 331/1, 330/1, 329/1, 328/1, 327/1, 326/1, 325/1, 324/1, 323/1, 322/1 i 321/1 przez punkty: 335, 347, 360, 381, 387, 373, 368, 365, 361, 357, 328, 362, 3423, 379, 3420, 400, 409, 414, 420, 423, 427, 434, 436, 440 i 443 do punktu @7483, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

(skreślony)

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 24, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 588/2, w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 588/2 do punktu 25, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 588/2, a następnie skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 588/2 biegnie do punktu 26. Z punktu 26 granica biegnie południową granicą działki nr 588/2 w kierunku zachodnim do punktu 27, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 588/2, gdzie skręca na północ, i zachodnią granicą działki nr 588/2 biegnie do punktu 24, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chełmek

Obręb ewidencyjny Chełmek, gmina Chełmek

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 836/90, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 836/90 do punktu 2, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 836/91, a następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 3 i 4 do punktu 5 usytuowanego na wschodniej granicy działki nr 836/90. Tu skręca na południe i wschodnią granicą działki nr 836/90 dochodzi do punktu 6 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 836/90. W punkcie 6 skręca na południowy zachód i biegnie południowymi granicami działek nr: 836/90 i 836/170 przez punkty: 7, 8, 9, 10 i 11 do punktu 12 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 836/170. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 836/170 przez punkty: 13, 14 i 15 do punktu 16, gdzie skręca na wschód, i biegnie przez punkty nr: 17, 18 i 19 zlokalizowane w północnej części działki nr 836/170 do punktu 20 usytuowanego na zachodniej granicy działki nr 836/90. Tu skręca na północ i biegnie do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chrzanów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Kościelec, gmina Chrzanów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 694/98, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 694/98 i 694/59 do punktu 2 i dalej, przecinając ul. Transportowców, dochodzi do punktu 3, gdzie skręca na południowy zachód, i granicą działki nr 694/70 przez punkty 4 i 5 dochodzi do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 694/70. Z punktu 6 biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr: 694/36, 694/71, 694/118 i 694/114 do punktu 7, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 694/114, a następnie skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 694/114 dochodzi do punktu 8, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 694/114. Tu skręca na północny zachód i granicami działek nr: 694/114, 694/109 i 694/36 dochodzi do punktu 9, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 694/36. Z punktu 9 biegnie dalej na północny zachód przez działkę nr 773/8 do punktu 10, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 694/62, i dalej zachodnią granicą działki nr 694/62 przez punkt 11 do punktu 12. Tu skręca na północny wschód i granicą działki nr 694/98 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Chrzanów, gmina Chrzanów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 5777/1, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 5777/1 do punktu 2, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 3. Od punktu 3 biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1146/21 przez punkty 4 i 5 do punktu 6, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie granicą działki nr 5777/2 przez punkty 7 i 8 do punktu 9. Tu skręca na południe i granicą działki nr 5777/1 dochodzi do punktu 10. W punkcie 10 skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 11, gdzie skręca na południowy zachód, i przez punkt 12 dochodzi do punktu 13, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 5777/1. W punkcie 13 skręca na północny zachód i granicą działki nr 5777/1 przez punkty 14 i 15 dochodzi do punktu 16, będącego najdalej na zachód wysuniętym narożnikiem działki nr 5777/1. Następnie skręca na północny wschód i granicą działki nr 5777/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Chrzanów, gmina Chrzanów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 748/2, w kierunku wschodnim granicami działek nr: 748/2 i 749/2 przez punkty: 2 i 3 do punktu 4, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 749/2. Tu skręca na południowy wschód i granicami działek nr: 749/2, 742/1, 745/1, 653/3 i 653/5 dochodzi do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 653/5. Następnie skręca na południe i granicami działek nr: 654/5, 654/7, 654/9 i 642/4 przez punkty: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 dochodzi do punktu 18, stanowiącego najdalej na południe wysunięty narożnik działki nr 642/4. W punkcie 18 skręca na północny zachód i granicą działki nr 642/4 dochodzi do punktu 19, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 642/4. Z punktu 19 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 642/4 przez punkty: 20 i 21 do punktu 22, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 514/4. Następnie skręca na północny zachód i granicami działek nr: 514/4, 513, 509 i 536/3 przez punkty: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 dochodzi do punktu 31, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 536/3. W punkcie 31 skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek nr: 536/3, 536/5, 525, 524 i 520 przez punkty: 32, 33, 34 i 35 do punktu 36, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 520. Tu skręca na zachód i granicą działki nr 638/16 dochodzi do punktu 37, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 638/16. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 638/16, 638/14, 638/11, 638/8, 662/2, 660/1, 659/1, 642/4, 742/1, 741/2, 749/2 i 748/2 przez punkty: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 48 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Czorsztyn

Obręb ewidencyjny Maniowy, gmina Czorsztyn

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2416/3, w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 2416/3 do punktu 2, będącego wschodnim narożnikiem działki nr 2416/3, w którym skręca na północny wschód, i granicą działki nr 2449 dochodzi do punktu 3, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2449. Z punktu 3 biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicami działek nr: 2449 i 2450 do punktu 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2450, a następnie skręca na północny wschód i granicą działki nr 2452 dochodzi do punktu 5, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2452. Z punktu 5 biegnie na południowy wschód granicami działek nr: 2452, 2453, 2459, 2460 i 2475 do punktu 6, gdzie skręca na południowy zachód, i granicą działek nr: 2475, 2462, 2461, 2458, 2455, 2451, 2450, 2449, 2415, 2414 i 2413 przez punkty: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 dochodzi do punktu 16, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 2413. Tu skręca na północny wschód i granicą działki nr 2413 dochodzi do punktu 17, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2413. Z punktu 17 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2416/4 do punktu 18, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 2416/4, a następnie skręca na północny wschód i granicami działek nr: 2416/4 i 2416/3 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz obszaru podstrefy znajduje się działka nr 2454 tworząca enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami 19-20-21-22.

Podstrefa Dąbrowa Tarnowska

Obręb ewidencyjny Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 78/2, w kierunku południowym granicami działek nr: 78/2 i 78/3 przez punkty: 2, 3 i 4 do punktu 5, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 78/3, a następnie skręca na zachód i granicą działki nr 78/3 przez punkty 6 i 7 dochodzi do punktu 8, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 78/3. Z punktu 8 biegnie na północny zachód granicą działki nr 78/3 do punktu 9, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 78/3, a następnie skręca na południowy zachód i granicą działki nr 78/2 przez punkt 10 dochodzi do punktu 11, będącego południowym narożnikiem działki nr 78/2. Z punktu 11 biegnie w kierunku północno-zachodnim granicą działki nr 78/2 przez punkty nr: 12, 13 i 14 do punktu 15, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 78/2. Tu skręca na północny wschód i granicą działki nr 78/2 przez punkty: 16, 17, 18, 19 i 20 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Trzebinia

Obręb ewidencyjny nr 0014 Trzebionka, gmina Trzebinia

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego najdalej na zachód wysunięty narożnik działki nr 1704/2, w kierunku północno-wschodnim granicą działki nr 1704/2 przez punkty: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, będącego północnym narożnikiem działki nr 1704/2, gdzie skręca na południowy wschód, i granicami działek nr: 1704/2 i 1704/3 dochodzi do punktu 9. Tu skręca na południowy zachód i granicą działki nr 1704/3 dochodzi do punktu 10, stanowiącego północny narożnik działki nr 1704/18. Z punktu 10 biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicą działki nr 1704/18 do punktu 11, stanowiącego najdalej na wschód wysunięty narożnik działki nr 1704/18. Z punktu 11 biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 1704/18 do punktu 12, a następnie skręca na północny zachód i granicą działki nr 1704/44 dochodzi do punktu 13. Tu skręca na południowy zachód i granicami działek nr 1704/44 i 1704/43 dochodzi do punktu 14, stanowiącego południowy narożnik działki nr 1704/17, a następnie skręca na północny zachód i granicą działki nr: 1704/17 dochodzi do punktu 15. W punkcie 15 skręca na południowy zachód i granicami działek nr 1704/55 i 1704/52 dochodzi do punktu 16, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i granicą działki nr 1704/15 dochodzi do punktu 17. Tu skręca na południowy zachód i granicą działki nr 1704/15 dochodzi do punktu 18, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 1704/48. Stąd biegnie na południowy wschód granicą działki nr 1704/14 do punktu 19, położonego we wschodnim narożniku działki nr 1704/14. Z punktu 19 biegnie na południowy zachód granicami działek nr: 1704/14, 1704/13, 1704/12, 1704/11, 1704/10, 1704/9 i 1704/8 do punktu 20, w którym skręca na północny zachód, i granicą działki nr 1704/8 dochodzi do punktu 21, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1704/8. W punkcie 21 skręca na południowy zachód i granicą działki nr 1704/3 dochodzi do punktu 22, będącego południowym narożnikiem działki nr 1704/3, a następnie skręca na północny zachód i granicami działek nr: 1704/3 i 1704/2 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sucha Beskidzka

Obręb ewidencyjny Sucha Beskidzka, miasto Sucha Beskidzka

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 9531/26, w kierunku wschodnim granicą działki nr 9531/26 oznaczoną punktami: 2, 3 i 4 do punktu 5, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 9531/26, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i granicą działki nr 9531/26 oznaczoną punktami 6 i 7 dochodzi do punktu 8, będącego południowym narożnikiem działki nr 9531/26. Z punktu 8 biegnie na północ granicą działki nr 9531/26 do punktu 9, gdzie skręca na północny zachód i granicą działki nr 9531/26 oznaczoną punktami 10, 11 i 12 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 13, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 9531/33, w kierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 9531/33, 9531/34 i 9517/4 oznaczonymi punktami: 14, 15 i 16 do punktu 17, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 9517/4. Z punktu 17 biegnie w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 9517/4 do punktu 18, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 9517/4, a następnie skręca na południe i wschodnimi granicami działek nr: 9517/4, 9518/11, 9518/10, 9518/16 i 9518/15 oznaczonymi punktami: 19, 20, 21 i 22 dochodzi do punktu 23, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 9518/15. Następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 9518/15, 9518/5 i 9518/7 oznaczonymi punktami 24 i 25 dochodzi do punktu 26, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 9518/7, gdzie skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 9518/7 i 9531/33 przez punkt 27 dochodzi do punktu 13, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowa Sarzyna

Obręb ewidencyjny Nowa Sarzyna, gmina Nowa Sarzyna

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/289, w kierunku wschodnim granicą działki nr 2/289 do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2/289, a następnie skręca na południe i granicą działki nr 2/289 dochodzi do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/289, następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 2/289 dochodzi do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/289, w którym skręca na północ, i granicą działki nr 2/289 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 5, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/270, w kierunku wschodnim granicą działki nr 2/270 do punktu 6 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/270, a następnie skręca na południe i granicą działki nr 2/270 dochodzi do punktu 7 usytuowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/212. W punkcie 7 skręca na zachód i wspólną granicą działek nr: 2/270 i 2/212 oznaczoną punktami 8, 9, 10 i 11 dochodzi do punktu 12, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2/212, gdzie skręca na południe do punktu 13, a następnie na wschód do punktu 14, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2/212. Z punktu 14 biegnie na południe wschodnią granicą działki nr 2/270 do punktu 15, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2/270, a następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 2/270 dochodzi do punktu 16, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2/270, gdzie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 2/270 dochodzi do punktu 5, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 17, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/302, w kierunku wschodnim do punktu 18, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/302, a następnie skręca na północny zachód i granicą działki nr 2/302 dochodzi do punktu 19, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 2/302. Z punktu 19 biegnie na zachód południową granicą działki nr 2/302 do punktu 20, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/302, a następnie skręca na północ i granicami działek nr: 2/302 i 2/301 oznaczonymi punktami 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 dochodzi do punktu 17, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu 34 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2/292, w kierunku wschodnim granicą działki nr 2/292 do punktu 35, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2/292, gdzie skręca na południe i granicą działki nr 2/292 dochodzi do punktu 36 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/292. Z punktu 36 biegnie na zachód granicą działki nr 2/292 do punktu 37, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/292, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 2/292 dochodzi do punktu 34, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu 38 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2/293, w kierunku wschodnim granicą działki nr 2/293 do punktu 39, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2/293, gdzie skręca na południe i granicą działki nr 2/293 dochodzi do punktu 40, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/293. Z punktu 40 biegnie na zachód granicą działki nr 2/293 do punktu 41, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/293, a następnie skręca na północ i zachodnią granicą działki nr 2/293 dochodzi do punktu 38, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Granica biegnie od punktu 42, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/294, w kierunku wschodnim granicą działki nr 2/294 do punktu 43, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2/294, a następnie skręca na południe i granicą działki nr 2/294 dochodzi do punktu 44, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/294, następnie skręca na zachód i południową granicą działki nr 2/294 dochodzi do punktu 45, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/294, w którym skręca na północ, i granicą działki nr 2/294 dochodzi do punktu 42, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Granica biegnie od punktu 46, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 2/297, w kierunku wschodnim granicami działek nr: 2/297 i 2/298 oznaczonymi punktami 47 i 48 do punktu 49, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/298, następnie skręca na południe i granicą działki nr 2/298 dochodzi do punktu 50 i 51, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/298. Z punktu 51 biegnie na zachód granicami działek nr: 2/298 i 2/297 oznaczonymi punktami 51, 52, 53, 54, 55 i 56 do punktu 57, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 2/297, gdzie skręca na północ i granicą działki nr 2/297 przez punkt 58 dochodzi do punktu 46, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Zakliczyn

Obręb ewidencyjny nr 22 Zakliczyn, gmina Zakliczyn

Kompleks 1

Granica biegnie po granicy działki nr 640/69 od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, w kierunku wschodnim do punktu 2, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód do punktu 4, stanowiącego południowo-zachodni narożnik. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 5, z którego biegnie na północ do punktu 6. Stąd biegnie na północny wschód do punktu 7, w którym załamuje się na północ, i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po granicy działki nr 640/70 od punktu 8, stanowiącego północno-wschodni narożnik tej działki, w kierunku południowym do punktu 9, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu 10, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki. Stąd biegnie na północ przez punkt 11 do punktu 12, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu 8, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tuchów

Obręb ewidencyjny Tuchów, gmina Tuchów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 41/17, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 41/17 i 33/6 przez punkt 2 do punktu 3, będącego północnym narożnikiem działki nr 33/6. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 33/6, 41/17 i 41/18 przez punkty 4 i 5 do punktu 6, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 41/18. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 41/22 przez punkt 7 do punktu 8, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 41/22. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 41/22 dochodzi do punktu 9, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 41/22. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 41/22 przez punkt 10 do punktu 11, stanowiącego południowy narożnik działki nr 41/22. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 41/22, 41/18 i 41/17 przez punkty: 12 i 13 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Klucze

Obręb ewidencyjny nr 7, gmina Klucze

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 22/190, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 22/190 do punktu 2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5. Stąd biegnie na wschód do punktu 6. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 22/190 dochodzi do punktu 7. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki nr 22/190 przez punkt 8 do punktu 9, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 10. Tu skręca na północny zachód i wzdłuż granicy działki nr 22/190 dochodzi do punktu 11. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 12, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 13, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 22/192. W punkcie 13 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/192 do punktu 14, w którym skręca na południowy wschód, i wzdłuż granicy działki nr 22/190 przez punkt 15 dochodzi do punktu 16. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 do punktu 17. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr 22/190 do punktu 18. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 do punktu 19. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 22/190, 22/119 i ponownie 22/190 przez punkty: 20 i 21 do punktu 22. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 22/190, 22/139 i ponownie 22/190 do punktu 23, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 22/190. Stąd biegnie na zachód do punktu 24, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu 25, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 22/190. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 do punktu 26. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 22/190 przez punkty: 27, 28, 29, 30 i 31 do punktu 32. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 przez punkty: 33, 34 i 35 do punktu 36. Stąd biegnie na wschód do punktu 37, położonego u zbiegu granic działek nr: 22/190, 22/196 i 22/204. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 przez punkt 38 do punktu 39. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkt 40 do punktu 41, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 22/190 przez punkty: 42, 43, 44 i 45 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jędrzejów

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne nr: 10 i 11, gmina Jędrzejów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1/1, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1/1 i 4/1 przez punkty: 2 i 3 do punktu 4. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 4/1 i 3/1 i dochodzi do punktu 5. Tu skręca na północ i wzdłuż granicy działki nr 3/1 dochodzi do punktu 6, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1/1 do punktu 7. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 8, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 119/16, a następnie skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 9. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 89/6, 117/3, 116/3, 115/3, 114/6 i 112/3 przez punkt 10 do punktu 11. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 112/3, 114/6, 115/3, 116/3, 117/3, 89/5, 119/16, 121/3 i 1/1 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 11, gmina Jędrzejów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 36/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 36/3, 37/3, 41/6 i 42/4 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 42/4. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 42/4 przez punkty: 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu 8, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 42/4. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 42/4, 41/6, 37/3 i 36/3 do punktu 9, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 36/3. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 36/3 przez punkty: 10, 11 i 12 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 11, gmina Jędrzejów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 36/5, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 36/5, 37/8, 41/8 i 42/6 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 42/6. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 42/6 do punktu 3, usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 45/1. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 45/1 do punktu 4, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 45/1. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 45/1 do punktu 5, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 6. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 45/1 przez punkty: 7 i 8 do punktu 9, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 45/1. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 45/1, 43/1, 41/8, 37/9 i 36/5 do punktu 10, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 36/5. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki nr 36/5 do punktu 11, w którym załamuje się na zachód, i dochodzi do punktu 12. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 36/5 przez punkty: 13 i 14 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 11, gmina Jędrzejów

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 51/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 51/3, 53/3, 56/4, 57/5 i 58/4 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 58/4. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek nr: 60/3 i 61/3 przez punkty: 3 i 4 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 61/3. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 6, w którym skręca na północny zachód i wzdłuż granic działek nr: 61/3, 60/3, 58/4, 59/1, 57/5, 56/4, 55/3 i 51/3 dochodzi do punktu 7, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 51/3. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 51/3 przez punkty: 8, 9, 10 i 11 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 9, gmina Jędrzejów

Granica biegnie od punktu 83, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1/1, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 1/1, 1/2, 1/3 i 1/4 przez punkty: 469, 472, 84 i 473 do punktu 96, położonego w narożniku działki nr 1/4. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki nr 1/4 przez punkt 97 dochodzi do punktu 87, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1/4. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granic działek nr: 1/4, 1/5, 1/6 i 1/7 przez punkty: 475, 88, 479 i 89 do punktu 481, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1/7. Z punktu 481 biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 1/7 do punktu 482, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 483, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 483. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 1/9, 1/11, 1/10, 1/5 i 1/1 przez punkty: 484, 74, 73, 86, 85, 72, 57, 58, 59, 60, 486, 71, 67, 478, 68 i 69 do punktu 83, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny nr 9, gmina Jędrzejów Obszar 1

Granica biegnie po granicy działki nr 14 od punktu 221, stanowiącego zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 220, 219, 218 i 217 do punktu 2, stanowiącego północny narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 1, 200, 198, 196, 194 i 192 do punktu 191, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 212 i 213 do punktu 221, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po granicy działki nr 16 od punktu 113, stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 45, 47 i 49 do punktu 42, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty: 186, 187, 188, 189, 296 i 287 do punktu 211, położonego w południowym narożniku działki. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 209 i 208 do punktu 190, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, a następnie skręca na północ, i przez punkty: 299, 193, 195, 197 i 199 dochodzi do punktu 113, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie po granicy działki nr 10 od punktu 100, stanowiącego zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 66, 65, 63 i 64 do punktu 62, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 114, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód przez punkty: 50, 48, 46 i 44 do punktu 43, a następnie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 100, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowy Targ

Obręb ewidencyjny nr 1 Nowy Targ, miasto Nowy Targ

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 15997/3, w kierunku północnym do punktu 2, położonego na południowej granicy działki nr 15793. Tu skręca na zachód i wzdłuż południowej granicy działki nr 15793 dochodzi do punktu 3, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 15793. Stąd biegnie na północ przez tereny działek nr: 15792, 15791/1 i 15790/1 do punktu 4, położonego na działce nr 15790/1 na skraju rowu. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż skraju rowu przez tereny działek nr: 15790/1, 15791/1, 15792, 15793, 15794, 15795, 15796, 15787, 15805, 15806, 15807/2, 15808, 15811, 15812, 15813, 15814, 15817, 15818/1, 15821 i 15822 do punktu 5, położonego na zachodniej granicy działki nr 15823. Stąd biegnie wzdłuż rowu w kierunku południowo-wschodnim przez tereny działek nr: 15823, 15826, 15828, 15829, 15837, 15838, 15839, 15843, 15831, 15841, 15842, 15846 i 15847 przez punkty: 6, 7 i 8 do punktu 9, położonego na zachodniej granicy działki nr 15848. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż rowu przez tereny działek nr: 15848, 15849, 15913/8, 15918 i 15919 przez punkt 10 do punktu 11, położonego u zbiegu zachodniej granicy działki nr 15919 z brzegiem rowu. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 15919 do punktu 12, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 15919. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 15913/8 dochodzi do punktu 13, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15921. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 15921 dochodzi do punktu 14, położonego na skraju rowu, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż rowu przez tereny działek nr: 15921, 15922, 15934, 15935, 15936, 15937, 15946, 15947, 15948, 15949 i 15950 do punktu 15, położonego na zachodniej granicy działki nr 15950. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 15950 do punktu 16, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 15950. Tu skręca na zachód i wzdłuż granicy działki nr 15913/8 dochodzi do punktu 17, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 15913/8. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 15913/8 i 15824/1 do punktu 18, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15824/2. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 15824/1, 15819/1 i 15818/1 do punktu 19, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15818/1. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 15818/1 do punktu 20, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 15817, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 21, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 15817. Tu skręca na południe i wzdłuż granic działek nr: 15814 i 15815/1 dochodzi do punktu 22, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 15815/1. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek nr: 15815/1, 15810/1, 15809/1, 15807/4, 15807/6, 15913/6, 15983/3, 15984/3, 15985/3, 15986/3 i 15997/3 przez punkt 23 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 24, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 16004/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 16004/3, 16003/3, 16002/3, 16001/3, 16000/3, 15999/1, 15998/1, 15997/1, 15986/1, 15985/1, 15984/1, 15983/1, 15982/1, 15981/1, 15978/1, 15977/1, 15974/1, 15973/1, 15970/1, 15969/1 i 15966/1 do punktu 25, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 15966/1. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 15966/1 dochodzi do punktu 26, położonego na skraju rowu. Stąd biegnie na zachód skrajem rowu przez tereny działek nr: 15966/1, 15969/1, 15970/1, 15973/1, 15974/1, 15977/1, 15978/1, 15981/1, 15982/1, 15983/1, 15984/1, 15985/1, 15986/1, 15997/1, 15998/1, 15999/1, 16000/3, 16001/3, 16002/3, 16003/3 i 16004/3 do punktu 27, położonego na granicy działki nr 16004/3. Tu skręca na północ i wzdłuż granicy działki nr 16004/3 dochodzi do punktu 24, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bobowa

Obręb ewidencyjny nr 5 Siedliska, gmina Bobowa

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 790/23, w kierunku północnym wzdłuż granic działek nr: 790/23, 790/24, 790/25, 790/26 i 790/19 przez punkty: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do punktu 14, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 790/19. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 790/19 przez punkty: 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 do punktu 22, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 790/19. Stąd biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 790/19, 790/20, 790/21, 790/22 i 790/19 przez punkty: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 do punktu 31, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 790/19. Z tego punktu biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 790/19 i 790/23 przez punkty: 32, 33, 34, 35, 36 i 37 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 790/3 (oznaczona punktami 38-39-40-41), 790/4 (oznaczona punktami 42-43-44-45) i 790/2 (oznaczona punktami 46-47-48-49), tworzące enklawy niewchodzące w obszar strefy.

Podstrefa Stary Sącz

Obręb ewidencyjny nr 15 Stary Sącz, gmina Stary Sącz

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 36/63, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek nr: 36/63, 38/3, 39/3, 44/3 i 45/3 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i 6 do punktu 7, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 45/3. Tu skręca na południe i wzdłuż granic działek nr: 45/3, 45/2 i 45/5 przez punkty: 8, 9, 10 i 11 biegnie do punktu 12, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 45/5. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 45/5, 44/5 i 39/5 przez punkty: 13 i 14 do punktu 15, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 39/5. Z punktu 15 biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 39/5 przez punkt 16 do punktu 17, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 38/2, gdzie skręca na zachód, i wzdłuż granicy działki nr 38/2 dochodzi do punktu 18, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 38/2. Tu skręca na północ i wzdłuż granic działek nr: 38/2 i 38/3 biegnie przez punkt 19 do punktu 20, a następnie skręca na zachód, i dochodzi do punktu 21, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 36/63. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki nr 36/63 przez punkt 22 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Chełmiec

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 22 Wielogłowy, gmina Chełmiec

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 407/10, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 407/10, 416/2 i 416/1 przez punkty: 2, 3, 4 i 5 do punktu 6, będącego północnym narożnikiem działki nr 416/1. Stąd biegnie w tym samym kierunku przez działkę nr 401/4 do punktu 7, a następnie biegnie wzdłuż granicy działki nr 470 do punktu 8, położonego w północnym narożniku działki nr 470. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 470 i 467/8 przez punkty: 9 i 10 dochodzi do punktu 11, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 473/5. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 473/5 do punktu 12, stanowiącego północny narożnik działki nr 473/5, a następnie skręca na południowy wschód, i wzdłuż granic działek nr: 473/5, 473/4, 473/2, 475/2, 477/6, 477/8 i 479/1 przez punkty: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 dochodzi do punktu 23, położonego w zachodnim narożniku działki nr 507/9. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki nr 507/9 przez punkty: 24 i 25 do punktu 26, a następnie zmienia kierunek na południowo-wschodni i wzdłuż granicy działki nr 507/9 przez punkt 27 dochodzi do punktu 28, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 507/9. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 507/9 przez punkt 29 do punktu 30, w którym skręca na południe, i wzdłuż granic działek nr: 481/2 i 483/5 przez punkty: 31, 32, 33 i 34 dochodzi do punktu 35, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 509/2. Stąd biegnie na północny wschód do punktu 36, a następnie skręca na południe, i dochodzi do punktu 37. Z punktu 37 biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 509/2, 485/2, 467/5 i 486/6 przez punkty: 38, 39, 40 i 41 do punktu 42, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 486/6, a następnie biegnie na południe wzdłuż granic działek nr: 486/4, 487/4, 487/6 i 488/2 przez punkty: 43, 44, 45 i 46 do punktu 47, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 488/2. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu 48, stanowiącego północny narożnik działki nr 489/2. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 489/2 do punktu 49, gdzie skręca na południowy zachód, i przez teren działki nr 489/2 przez punkty: 50 i 51 dochodzi do punktu 52, stanowiącego północny narożnik działki nr 512. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki nr 512 do punktu 53, a następnie skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 512 przez punkty: 54 i 55 dochodzi do punktu 56, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 513/4. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 513/4 i 495/1 przez punkty: 57, 58 i 59 dochodzi do punktu 60, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 495/1. Z tego punktu biegnie na zachód wzdłuż granicy działki nr 495/1 do punktu 61, a następnie skręca na południe, i wzdłuż granicy działki nr 401/4 dochodzi do punktu 62, położonego na styku granic działek nr: 401/4, 496 i 497. Z punktu 62 biegnie na zachód przez działki nr: 401/4 i 424/3 do punktu 63, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 443. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 443 do punktu 64, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 445. Tu skręca na południe i wzdłuż granicy działki nr 445 dochodzi do punktu 65, a następnie zmienia kierunek na zachodni, i wzdłuż granic działek nr: 445, 441/1 i 444 przez punkty: 66, 67, 68, 69, 70 i 71 dochodzi do punktu 72, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 444. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr 412/9 przez punkt 73 do punktu 74, a następnie skręca na zachód, i biegnie wzdłuż granic działek nr: 412/9 i 412/8 przez punkt 75 do punktu 76, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 412/8. Z punktu 76 biegnie na północ wzdłuż granic działek nr: 412/8, 411/4, 410/6, 409/4, 408/8, 407/10, 407/16 i 407/10 przez punkty: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 i 95 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 22 Wielogłowy, gmina Chełmiec

Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 520/27, w kierunku północno-wschodnim do punktu 2, będącego północnym narożnikiem działki nr 520/27. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granic działek nr: 520/27, 520/29, 535/15, 535/17, 535/18 i 545/7 przez punkty: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 dochodzi do punktu 15, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 545/7. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek nr: 545/7, 545/4 i 545/9 przez punkty: 16 i 17 do punktu 18, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 545/9. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 545/9, 545/8, 545/6, 535/20, 535/19, 535/13, 520/29 i 520/27 przez punkty: 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Drwinia

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 13 Zielona, gmina Drwinia

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 67 od punktu @108818, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: @108647, @108646, @108645 i @108644 do punktu @108643, stanowiącego północny narożnik działki. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 2732, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie na zachód przez punkty: 2731 i 2730 do punktu @108818, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 13 Zielona, gmina Drwinia

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 69/3 od punktu @49837, stanowiącego północny narożnik tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: @49838, @49839, @49840, @50155, @49841, @50153, @50154, @49842, @49843, @49844, @50152, @49845, @49846, @49847, @49848, @49849, @50151, @50150, @49850, @49851, @50149, @50148 i @49759 do punktu @50147, stanowiącego wschodni narożnik działki. Tu skręca na południowy zachód i biegnie przez punkty: 2100, 2089, 2078, 2067, 2056, 2045, 2033, 2022, 2011, 2000, 1989, 2607, 2608, 2610 i 2974 do punktu 2845, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki. Stąd biegnie na północ przez punkty: 2844, 2843, 2842, 2841, 2840, 2839 i 2838 do punktu @49837, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowe Brzesko

Obręb ewidencyjny nr 8, gmina Nowe Brzesko

Granica biegnie od punktu 2324, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1393/22, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1393/22 przez punkty: 9651 i 1034 do punktu 1627. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 10417 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1393/73. Z punktu 10417 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 10396 do punktu 10397, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1393/74. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 10398 i 10619 do punktu 10620, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1393/75. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkt 10616 do punktu 1096, gdzie skręca w kierunku północnym i przez punkt 10418 dochodzi do punktu 10913, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1393/73. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1393/22 do punktu 8209, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1393/25. Następnie skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu 4627, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1393/25. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 5381, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1393/25, skąd biegnie w kierunku północnym przez punkty: 9141, 9400, 958 i 1906 do punktu 5769, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1393/22. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1393/22 przez punkt 6954 do punktu 2324, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczurowa

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 17, gmina Szczurowa

Obszar 1

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2715 od punktu 17-32046, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 17-32102 i 17-32138 do punktu 17-32137. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu 17-32081, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty: 17-32078, 17-32059, 17-32051 i 17-32049 do punktu 17-32047, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki, następnie skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 17-32046, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2722/3 od punktu 17-267, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: 17-19591, 17-19594, 17-19595, 17-19596, 17-19599 i 17-19608 do punktu 17-32131. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu 17-32156, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty: 17-32155, 17-32154, 17-32153 i 17-32152 do punktu 17-268, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu 17-267, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 8, Niedzieliska, gmina Szczurowa

Granica biegnie od punktu O-10517, stanowiącego północnozachodni narożnik działki nr 2649, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr 2649 przez punkt O-10518 do punktu O-10519, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 2649. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 2649 i 2650 przez punkty: O-10521, O-10520, 8-26807, 8-25940, 8-25944, 8-25947, 8-25949, 8-25964 i 8-25976 do punktu 8-26656, położonego w południowowschodnim narożniku działki nr 2650. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 2650 do punktu 8-26661, stanowiącego południowozachodni narożnik działki nr 2650. Następnie skręca w kierunku północnym i wzdłuż granicy działek nr: 2650 i 2649 przez punkty: 8-25836, 8-25818, 8-25803, 8-26806 i 8-25782 dochodzi do punktu O-10517, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 8, Niedzieliska, gmina Szczurowa

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2710 od punktu O-10522, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: O-10523, O-10524 i O-10540 do punktu O-10525, stanowiącego północnowschodni narożnik działki. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu 8-26764, położonego w południowowschodnim narożniku działki. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu 8-25995, stanowiącego południowozachodni narożnik działki. Następnie skręca w kierunku północnym i przez punkty: 8-25994, 8-25971 i 8-25972 dochodzi do punktu O-10522, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny nr 8, Niedzieliska, gmina Szczurowa

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2735 od punktu O-10527, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkty: O-10528, O-10529 i O-10531 do punktu O-10532, stanowiącego północnowschodni narożnik działki. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu 8-26727, położonego w południowowschodnim narożniku działki. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu 8-26726, stanowiącego południowozachodni narożnik działki, następnie skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu O-10527, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny nr 8, Niedzieliska, gmina Szczurowa

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki nr 2737 od punktu O-10533, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki, w kierunku wschodnim przez punkt O-10534 do punktu O-10535, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty: 8-2528, 8-2527, 8-2526, 8-2525, 8-2524, 8-2523, 8-2522, 8-2520 i 8-2519 do punktu 8-26488, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu 8-26436, stanowiącego południowozachodni narożnik działki. Następnie skręca w kierunku północnozachodnim i przez punkty: 8-26417, 8-26409 i 8-26396 dochodzi do punktu O-10533, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Babice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Babice

Granica biegnie od punktu 1, położonego na wschodniej granicy działki nr 1110/15 z działką nr 1112, w kierunku południowym wzdłuż granicy działki nr 1110/15 przez punkt 2 do punktu 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu 4, i biegnie w kierunku północnym przez punkt 5 do punktu 6. Następnie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Babice

Granica biegnie od punktu 7, położonego na zachodniej granicy działki nr 1113 z działką nr 1112, w kierunku wschodnim przez punkty: 8, 9 i 10 do punktu 11. Tu skręca w kierunku południowym i przez punkty: 12, 13 i 14 dochodzi do punktu 15. W punkcie 15 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 16 i 17 dochodzi do punktu 18, położonego na granicy działki nr 1113 z działką nr 1112. Z punktu 18 biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1113 przez punkt 19 do punktu 7, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Babice

Granica biegnie od punktu 20, stanowiącego południowy narożnik działki nr 1113, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 1113, przez punkt 21 do punktu 22, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu 23. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 24 i 25 dochodzi do punktu 26, położonego na granicy działki nr 1113 z działką nr 1156. Z punktu 26 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1113 przez punkty: 27, 28, 29 i 30 do punktu 20, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz działki nr 1113 znajduje się teren tworzący enklawę niewchodzącą w obszar strefy, oznaczoną punktami: 22-18-17-16-15-25-24-23.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny nr 1, gmina Babice

Granica biegnie od punktu 31, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 1110/2, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1110/2 i 1110/15 przez punkt 32 do punktu 33. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktu 34, położonego na granicy działki nr 1110/15 z działką nr 1108/5 i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1110/15 przez punkty: 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 do punktu 42, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1110/15. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 i 50 do punktu 51, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60 dochodzi do punktu 61, położonego na granicy działki nr 1110/15 z działką nr 1111. Z punktu 61 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1110/15 i 1110/2 przez punkty: 62, 63, 64, 65, 66 i 67 do punktu 31, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 4, Olszyny, gmina Babice

Granica biegnie od punktu 68, położonego na działce nr 2551, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 69, 70, 71 i 72 do punktu 73, położonego na granicy działki nr 2551 z działką nr 1108/5. Z punktu 73 biegnie wzdłuż granicy działki nr 2551 przez punkt 74 do punktu 75, położonego na północnej granicy działki nr 2551. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 76, 77, 78, 79, 80 i 81 dochodzi do punktu 82, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 83. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu 68, od którego rozpoczęto opis.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U.2007.17.97), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U.2008.118.746).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020