Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2020.1009
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm. 1 ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wznowienie produkcji:

a) przez odtworzenie środków trwałych w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

b) w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;";

2) w § 5 w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) składa protokół oszacowania szkód wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania tych szkód:

a) w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3,

b) w terminie 45 dni od dnia oszacowania szkód - w przypadku protokołów zbiorczych, o których mowa w ust. 6,

c) niezwłocznie po otrzymaniu od wojewody, który powołał tę komisję, informacji o wysokości szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych, nie później niż do dnia 15 listopada roku, w którym wystąpiła susza - w przypadku gdy wysokość tych szkód jest ustalana za pomocą oprogramowania udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, pod adresem elektronicznym wskazanym na podmiotowej stronie internetowej tego ministra, zwanego dalej "publiczną aplikacją"

- z tym że w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych, o którym mowa w pkt 2 lit. b, protokół oszacowania szkód zawiera dane wynikające z oszacowania szkód dokonanego po raz drugi.";

3) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Przepisów ust. 7 pkt 3 lit. a i b nie stosuje się, jeżeli w gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i gdy wysokość tych szkód jest ustalana za pomocą publicznej aplikacji.";

4) w § 13 w ust. 1 po wyrazach "§ 2 ust. 1 pkt 3" dodaje się wyrazy "z wyłączeniem suszy";
5) po § 13w dodaje się § 13x i 13y w brzmieniu:

"§ 13x. 1. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody;

3) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

2. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej, udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, polega na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia nr 702/2014 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest dołączenie przez producenta rolnego do wniosku o udzielenie kredytu bankowego, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, protokołu oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), opatrzonego, w celu potwierdzenia wystąpienia u producenta rolnego szkód powstałych w wyniku suszy, podpisem zaufanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego producenta rolnego, albo dołączenie uwierzytelnionego przez producenta rolnego wydruku tego protokołu.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, jest generowany automatycznie za pomocą publicznej aplikacji, jeżeli szkody spowodowane wystąpieniem suszy wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w ust. 1, po uprzednim złożeniu przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie tych szkód.

7. Agencja udostępnia nieodpłatnie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji dane zgromadzone w systemach teleinformatycznych Agencji niezbędne do wygenerowania przez publiczną aplikację producentowi rolnemu protokołu oszacowania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w gospodarstwie rolnym tego producenta, w tym:

1) numer identyfikacyjny producenta rolnego;

2) kod uprawy;

3) geometrię uprawy w roku, w którym wystąpiła susza;

4) powierzchnię uprawy w roku, w którym wystąpiła susza;

5) gatunek i liczbę zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym producenta rolnego w roku, w którym wystąpiła susza.

8. Wniosek o oszacowanie szkód, o którym mowa w ust. 6, producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji, po złożeniu wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza, do dnia 15 października roku wystąpienia suszy.

9. Wniosek o oszacowanie szkód, o którym mowa w ust. 6, zawiera:

1) imię i nazwisko, adres oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego;

2) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;

3) adres poczty elektronicznej producenta rolnego;

4) informacje o powierzchni upraw rolnych zgodnej z wnioskiem o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym jest składany ten wniosek;

5) informację o procentowej wysokości szkód w poszczególnych uprawach;

6) informacje o liczbie zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym, a w przypadku gdy dany gatunek jest objęty przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824 oraz z 2020 r. poz. 300), zwanej dalej "ustawą o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt" - zgodnej z liczbą zwierząt wpisanych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

7) informacje o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku powstania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w produkcji zwierzęcej, w wysokości nieprzekraczającej wysokości szkód spowodowanych przez suszę w uprawach producenta rolnego na paszę dla bydła, świń, owiec lub kóz, wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, i wartości produkcji zwierzęcej.

10. Wniosek o oszacowanie szkód, o którym mowa w ust. 6, producent rolny albo jego pełnomocnik opatruje podpisem zaufanym. W przypadku gdy wniosek podpisał pełnomocnik, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo.

11. W przypadku gdy producent rolny we wniosku o oszacowanie szkód, o którym mowa w ust. 6, poda:

1) procentową wysokość szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w poszczególnych uprawach wyższą niż ta wysokość ustalona na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego,

2) liczbę zwierząt wyższą od wynikającej z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

3) wysokość kosztów poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku powstania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w produkcji zwierzęcej wyższą niż wysokość szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w jego uprawach na paszę dla bydła, świń, owiec lub kóz, wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, lub wartość produkcji zwierzęcej z roku, w którym wystąpiła susza

- do obliczenia wysokości szkody przyjmuje się odpowiednio dane w tym zakresie Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego, liczbę zwierząt wpisanych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w ustawie o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która może być powiększona o 10%, wysokość szkód spowodowanych przez suszę w wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia uprawach na paszę dla bydła, świń, owiec lub kóz albo wartość produkcji zwierzęcej z roku, w którym wystąpiła susza.

12. Do wniosku o oszacowanie szkód, o którym mowa w ust. 6, może zostać dołączona dokumentacja fotograficzna szkód spowodowanych wystąpieniem suszy potwierdzająca ich zakres.

13. Protokół oszacowania szkód, o którym mowa w ust. 5, zawiera:

1) imię i nazwisko producenta rolnego oraz miejsce położenia gospodarstwa rolnego, w którym powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy;

2) określenie wysokości szkód spowodowanych wystąpieniem suszy;

3) informację o powierzchni upraw rolnych, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy.

14. Kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej różnicę między sumą wysokości poniesionej szkody wskazanej w protokole, o którym mowa w ust. 5, a sumą kwoty wypłaconego odszkodowania z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia tych szkód.

15. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć łącznej wysokości pomocy, o której mowa w § 5 ust. 11.

16. Do ustalania wysokości oprocentowania kredytów bankowych, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy § 5 ust. 11a i 12.

17. Oprocentowanie należne bankowi jest płacone, z zastrzeżeniem ust. 18, przez:

1) kredytobiorcę - w wysokości 0,5% - w przypadku kredytów bankowych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji, jeżeli w gospodarstwie rolnym w roku, w którym wystąpiły szkody, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych;

2) Agencję - w pozostałej części.

18. Wysokość oprocentowania płaconego przez kredytobiorcę stanowi różnicę między wysokością należnego bankowi oprocentowania i wysokością połowy oprocentowania płaconego przez Agencję, jeżeli w gospodarstwie rolnym w roku, w którym wystąpiły szkody, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarczych.

19. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana przez okres nie dłuższy niż 4 lata, licząc od dnia opatrzenia przez wojewodę protokołu podpisem zaufanym.

§ 13y. 1. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, których wysokość obliczona za pośrednictwem publicznej aplikacji wynosi powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody;

3) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia nr 702/2014 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej udostępnianych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony za pomocą publicznej aplikacji.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) wnioskodawcy albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne:

1) protokół oszacowania szkód opatrzony w celu potwierdzenia wystąpienia szkód powstałych w wyniku suszy podpisem zaufanym przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego producenta rolnego;

2) informacje dotyczące producenta rolnego i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) oświadczenie o kwocie otrzymanego odszkodowania z tytułu szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, producent rolny albo jego pełnomocnik opatruje podpisem zaufanym. W przypadku gdy wniosek podpisał pełnomocnik, do wniosku dołącza się pełnomocnictwo.

8. Wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, powierzchni uprawy, w której powstały szkody, oraz stawki pomocy, która będzie wyliczona jako iloraz dostępnych środków i łącznej powierzchni upraw, w których powstały szkody, wynikającej z publicznej aplikacji.

9. Wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 8, w przypadku wieloletnich użytków zielonych jest uzależniona od obsady posiadanych przez producenta rolnego zwierząt z gatunku bydło, owce lub kozy na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie rolnym tego producenta.

10. Termin składania wniosków, o których mowa w ust. 4, oraz wysokość stawki pomocy, o której mowa w ust. 8, minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość stawki pomocy ogłasza najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

11. Łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć łącznej wysokości pomocy, o której mowa w § 5 ust. 11.

12. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy, o której mowa w ust. 1, oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń, przekraczałaby kwotę, o której mowa w § 5 ust. 11, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obliczoną zgodnie z § 5 ust. 11 a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

13. Pomoc nie przysługuje, jeżeli łączna kwota pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań przekracza kwotę, o której mowa w § 5 ust. 11.

14. Pomoc, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się o 50%, jeżeli w gospodarstwie rolnym w roku, w którym wystąpiły szkody, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

15. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.";

6) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do ustalania wysokości oprocentowania kredytu bankowego płaconego bankowi przez kredytobiorcę i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wskazywanej w zawieranych w 2020 r. umowach o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w związku z wystąpieniem w 2019 r. szkód spowodowanych przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ UPRAW NA PASZĘ DLA BYDŁA, ŚWIŃ, OWIEC I KÓZ

1. Kukurydza (sucha i wilgotna) na ziarno;
2. Proso na ziarno;
3. Strączkowe pastewne na nasiona suche;
4. Groch pastewny (peluszka) na nasiona suche;
5. Pozostałe strączkowe pastewne na nasiona suche;
6. Mieszanki strączkowych z innymi roślinami ogółem na nasiona suche;
7. Mieszanki strączkowych z innymi roślinami jare na nasiona suche;
8. Mieszanki strączkowych z innymi roślinami ozime na nasiona suche;
9. Mieszanki strączkowych z innymi roślinami na nasiona suche;
10. Ziemniaki pastewne;
11. Rośliny pastewne objętościowe na gruntach ornych;
12. Okopowe pastewne na pasze;
13. Buraki pastewne na pasze;
14. Brukiew pastewna na pasze;
15. Marchew pastewna na pasze;
16. Rzepa na pasze;
17. Topinambur na pasze;
18. Dynia pastewna na pasze;
19. Kapusta pastewna na pasze;
20. Pozostałe okopowe pastewne na pasze;
21. Kukurydza pastewna na zielonkę;
22. Zboża i mieszanki zbóż z innymi roślinami na zielonkę;
23. Trawy w uprawie polowej na zielonkę;
24. Strączkowe na zielonkę;
25. Motylkowe drobnonasienne na zielonkę;
26. Mieszanki motylkowych z trawami;
27. Pozostałe polowe uprawy pastewne na zielonkę;
28. Rośliny pastewne objętościowe z użytków zielonych (uprawa lub zielonka);
29. Rośliny pastewne objętościowe z łąk - zielonka;
30. Rośliny pastewne objętościowe z pastwisk;
31. Rośliny pastewne objętościowe z pastwisk pielęgnowanych;
32. Rośliny pastewne objętościowe z pastwisk niepielęgnowanych;
33. Słoma (bez słomy roślin włóknistych);
34. Liście buraczane.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779 oraz z 2020 r. poz. 18 i 733.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1009

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Data aktu: 03/06/2020
Data ogłoszenia: 08/06/2020
Data wejścia w życie: 09/06/2020