Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 sierpnia 2002 r.
w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2037 oraz z 2019 r. poz. 55) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
zakres badań psychiatrycznych i psychologicznych, którym obowiązane są poddać się osoby, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz art. 22 i 28 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej "ustawą", a także zakres badań osób posiadających koncesję i osób pozostających w stosunku pracy;
2)
kwalifikacje lekarzy i psychologów, upoważnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych;
3)
warunki i tryb:
a)
odwoływania się od orzeczeń lekarskich i psychologicznych,
b)
uzyskiwania i utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez lekarzy i psychologów,
c)
wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych;
4)
sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami oraz wzory stosowanych dokumentów;
5)
maksymalne stawki opłat za badania.
§  2. 
Badanie psychiatryczne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmuje ocenę stanu psychicznego, z uwzględnieniem art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy.
§  3. 
Badanie psychologiczne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, obejmuje określenie poziomu intelektualnego i opis cech osobowości, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej.
§  4. 
Do przeprowadzania badań, o których mowa w § 2, jest uprawniony lekarz, który łącznie spełnia następujące wymagania:
1)
posiada prawo wykonywania zawodu,
2)
posiada drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii,
3)
nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu

- zwany dalej "lekarzem upoważnionym".

§  5. 
1. 
Do przeprowadzania badań, o których mowa w § 3, jest uprawniony psycholog, zwany dalej "psychologiem upoważnionym".
2. 
W zakresie uzyskiwania i utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez psychologa, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15c i art. 15d ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2019 r. poz. 284).
§  6. 
Lekarz upoważniony traci swoje uprawnienia w razie:
1)
pozbawienia prawa wykonywania zawodu;
2)
zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
3)
ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych;
4)
zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat - w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.);
5)
orzeczenia prawomocnego środka karnego pozbawienia praw publicznych.
§  7. 
1. 
Lekarz upoważniony na podstawie wyniku badania, o którym mowa w § 2, wydaje orzeczenie lekarskie.
2. 
Lekarz upoważniony wystawia orzeczenie lekarskie z kopią; oryginał orzeczenia otrzymuje osoba, o której mowa w § 1 pkt 1, kopię pozostawia się w dokumentacji badań. W przypadku orzeczenia negatywnego sporządza się drugą kopię, którą przekazuje się:
1)
organowi koncesyjnemu - w przypadku osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;
2)
pracodawcy - w przypadku osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy.
3. 
Lekarz upoważniony przeprowadza badania osób, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy, po przedstawieniu przez te osoby orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przy wytwarzaniu lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją albo wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wystawionego przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę nad pracownikami, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
4. 
(uchylony).
5. 
Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  8. 
1. 
Psycholog upoważniony, na podstawie badania, o którym mowa w § 3, wydaje orzeczenie psychologiczne.
2. 
Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. 
Wzór orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  9. 
Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w § 8 ust. 1, wystawione w celu ubiegania się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy, kierowania tą działalnością lub dopuszczenia do rozpoczęcia pracy przy produkcji lub obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.
§  10. 
1. 
Od orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie.
2. 
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobie, o której mowa w § 1 pkt 1, oraz organowi koncesyjnemu.
3. 
Podmioty, o których mowa w ust. 2, wnoszą odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
4. 
Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem lekarza lub psychologa, którzy wydali orzeczenia, do:
1)
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii - w przypadku odwołania od orzeczenia lekarskiego,
2)
psychologa wyznaczonego przez wojewodę - w przypadku odwołania od orzeczenia psychologicznego

- zwanych dalej "podmiotami odwoławczymi".

5. 
Lekarz lub psycholog, za którego pośrednictwem wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badań, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. 
Powtórne badanie przeprowadza konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii lub wyznaczony przez niego specjalista psychiatra i odpowiednio psycholog, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - licząc od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.
7. 
Lekarz lub psycholog, o których mowa w ust. 6, muszą posiadać kwalifikacje określone dla lekarzy i psychologów przeprowadzających badania zgodnie z przepisami rozporządzenia.
8. 
Do badań przeprowadzanych w trybie odwołania stosuje się przepisy rozporządzenia.
9. 
Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.
10. 
Wzory orzeczeń, o których mowa w ust. 9, stanowią załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.
§  11. 
W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychiatrycznymi, o których mowa w § 2, stosuje się przepisy art. 23-30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.).
§  11a. 
1. 
Dokumentację związaną z badaniami psychologicznymi przechowuje się w warunkach organizacyjnych i technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych oraz zapewniających jej ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zagubieniem.
2. 
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu dokumenty są niszczone przez podmiot przechowujący dokumentację, który sporządza protokół, zawierający: imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej zniszczenia, datę i miejsce zniszczenia, określenie rodzaju niszczonej dokumentacji związanej z badaniami psychologicznymi oraz imiona i nazwiska osób, których dokumentacja dotyczy.
3. 
W przypadku utraty uprawnień do przeprowadzania badań przez psychologa, o którym mowa w § 5 ust. 1, dokumentacja związana z badaniami psychologicznymi przekazywana jest do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, na obszarze którego działania psycholog ten prowadzi działalność.
§  12. 
Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:
1)
opłata za badanie psychiatryczne i psychologiczne, o których mowa w § 2 i 3:
a)
badanie psychiatryczne 15%,
b)
badanie psychologiczne 15%;
2)
opłata za badania w trybie odwoławczym, o których mowa w § 10:
a)
badanie lekarskie 25%,
b)
badanie psychologiczne 25%

najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników, określonego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 774 pkt 1 2  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE ........./..........

(numer) (rok)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE ........./.........

(numer) (rok)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE ........./.......

(numer) (rok)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE ........./.........

(numer) (rok)

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2018.95).
2 Uchylony na podstawie art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2002.200.1679), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2019.429 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Data aktu: 22/08/2002
Data ogłoszenia: 06/03/2019
Data wejścia w życie: 01/10/2002