Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 6 lipca 2015 r.
w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowego sposobu i warunków wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 586, 642 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej "ustawą".
§  2. 
1. 
Na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia się dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego wymiary ochronne dla poszczególnych gatunków ryb:
1)
bolenia (Aspius aspius) - 40 cm;
2)
certy (Vimba vimba) - 30 cm;
3)
dorsza (Gadus morhua) - 35 cm;
4)
gładzicy (Pleuronectes platessa) - 25 cm;
5)
jazia (Leuciscus idus) - 25 cm;
6)
leszcza (Abramis brama) - 40 cm;
7)
lina (Tinca tinca) - 28 cm;
8)
łososia (Salmo salar) - 60 cm;
9)
miętusa (Lota lota) - 40 cm;
10)
nagłada (Scophthalmus rhombus) - 30 cm;
11)
okonia (Perca fluviatilis) - 20 cm;
12)
płoci (Rutilus rutilus) - 20 cm;
13)
sandacza (Sander lucioperca) - 45 cm;
14)
siei (Coregonus lavaretus) - 40 cm;
15)
storni (Platichthys flesus) - 23 cm;
16)
suma (Silurus glanis) - 70 cm;
17)
szczupaka (Esox lucius) - 50 cm;
18)
śledzia (Clupea harengus) - 16 cm;
19)
troci (Salmo trutta m. trutta) - 50 cm;
20)
skarpia (Scophthalmus maximus) - 30 cm;
21)
węgorza (Anguilla anguilla) - 50 cm;
22)
wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus) - 20 cm;
23)
zimnicy (Limanda limanda) - 25 cm.
2. 
Wymiar ochronny, o którym mowa w ust. 1, ustala się, mierząc długość ryby od początku zamkniętego pyska do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej.
§  3. 
Ustanawia się okresy ochronne dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego dla następujących gatunków ryb:
1)
łososia i troci - w terminie od dnia:
a) 2
 15 września do dnia 15 listopada w pasie wód o szerokości 4 Mm od brzegu,
b)
15 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich: Darłowo, Dźwirzyno, Kołobrzeg, Łeba, Rowy, Ustka,
c)
25 września do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23'14" E oraz na jeziorze Dąbie;
2)
sandacza - w terminie od dnia:
a)
25 marca do dnia 10 maja na obszarze wód na zachód od południka 16°40'00" długości geograficznej wschodniej,
b)
10 kwietnia do dnia 31 maja na obszarze wód pomiędzy południkami 16°40'00" a 19°21'00" długości geograficznej wschodniej,
c)
20 kwietnia do dnia 10 czerwca na obszarze wód na wschód od południka 19°21'00" długości geograficznej wschodniej;
3)
skarpia - w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca na obszarze wód na wschód od południka 15°00'00" długości geograficznej wschodniej;
4)
jesiotra ostronosego - w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
5)
węgorza - w terminie od dnia 1 listopada do dnia 31 stycznia na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;
6)
szczupaka - w terminie od dnia:
a)
1 stycznia do dnia 15 maja na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej,
b)
1 stycznia do dnia 30 kwietnia na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23'14" E oraz na jeziorze Dąbie;
7)
suma - w terminie od dnia 1 maja do dnia 15 czerwca na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
8)
siei - w terminie od dnia 20 października do dnia 15 grudnia na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c;
9)
miętusa - w terminie od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia lutego na obszarze, o którym mowa w pkt 1 lit. c.
§  4. 
1. 
W ramach wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego połowy organizmów morskich, zwane dalej "połowami", prowadzi się przy użyciu wędki lub kuszy.
2. 
Połowów nie prowadzi się:
1)
ze znaków nawigacyjnych, mostów lub pomostów pływających;
2)
w terminie od dnia 1 września do dnia 31 grudnia na morskich wodach wewnętrznych portu Kołobrzeg od mostu kolejowego położonego nad rzeką Parsętą przy ulicy Solnej do Mostu Portowego nad rzeką Parsętą.
§  5. 
1. 
Połowy prowadzi się wędką o długości wędziska nie mniejszej niż 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:
1)
haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, albo
2)
haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
3)
sztuczną przynętą z przymocowanymi do niej, w sposób elastyczny, nie więcej niż 2 haczykami o nie więcej niż 3 ostrzach każdy, rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
4)
przyponem wyposażonym w haczyk albo sztuczną przynętę, o których mowa w pkt 1-3.
2. 
Przy prowadzeniu połowów płastug lub śledzi dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1)
2 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 10 mm - przy połowach płastug;
2)
5 przyponami, z których każdy jest wyposażony w haczyk o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 6 mm - przy połowach śledzi.
3. 
Przy prowadzeniu połowów dorsza ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się zakończenie linki, o której mowa w ust. 1:
1)
sztuczną przynętą z przymocowanym do niej, w sposób elastyczny, haczykiem o nie więcej niż 3 ostrzach rozstawionych w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm lub nie przekraczały szerokości przynęty, oraz
2)
przyponem zakończonym haczykiem o jednym ostrzu, którego rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowaną do niego sztuczną przynętą, lub
3)
dwoma przyponami zakończonymi haczykami o jednym ostrzu, których rozwarcie nie przekracza 20 mm, z przymocowanymi do nich sztucznymi przynętami.
4. 
Nie prowadzi się połowów wędką na obszarze morskich wód wewnętrznych, w granicach portów morskich, od dnia 15 września do ostatniego dnia lutego:
1)
w godzinach od 1700 do 0700;
2)
metodą polegającą na wyrzucaniu i ściąganiu przynęty, zwanej dalej "metodą spinningową";
3)
wędką z przymocowaną linką zakończoną więcej niż jednym przyponem uzbrojonym w więcej niż jeden haczyk o więcej niż jednym ostrzu.
§  6. 
Połowy wędką prowadzi się:
1)
z brzegu;
2)
z lodu;
3)
ze statku;
4)
z innego niż statek urządzenia pływającego dopuszczonego do żeglugi na podstawie przepisów o bezpieczeństwie morskim, w tym również z kajaka, pontonu, łodzi lub jachtu, na którym znajduje się nie więcej niż 5 osób;
5)
przy użyciu nie więcej niż 2 wędek jednocześnie przez jedną osobę, a w przypadku połowów metodą spinningową - jedną wędką;
6)
bez stosowania:
a)
sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb,
b)
metod kaleczących zewnętrzne powłoki ciała ryb;
7)
w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a)
granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
b)
oznakowanego kąpieliska.
§  7. 
Połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego prowadzi się:
1)
na godzinę przed wschodem słońca i nie później niż do godziny po zachodzie słońca;
2)
poza torami wodnymi i kotwicowiskami;
3)
w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a)
wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b)
wraku statku, którego pozycja jest naniesiona na mapie morskiej lub żeglarskiej.
§  8. 
1. 
Przy prowadzeniu połowów ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego dopuszcza się holowanie przynęt, z wyłączeniem żywej ryby.
2. 
Holowanie przynęt, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu nie więcej niż 12 wędek, niezależnie od liczby osób prowadzących połowy ze statku lub innego niż statek urządzenia pływającego.
§  9. 
Nie cumuje się statku lub innego niż statek urządzenia pływającego używanego do prowadzenia połowów do:
1)
znaków nawigacyjnych;
2)
narzędzi połowowych;
3)
bojek, tyczek lub pływaków.
§  10. 
Połowy kuszą prowadzi się:
1)
kuszą z naciągiem gumowym, sprężynowym lub pneumatycznym, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielenie ostrza od jego trzonu;
2)
w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie;
3)
bez używania sprzętu służącego do oddychania pod wodą;
4)
wyłącznie w porze dziennej - po upływie godziny od wschodu słońca i nie później niż na godzinę przed zachodem słońca;
5)
w promieniu nie większym niż 50 m od zakotwiczonego i wystawionego na powierzchni wody pływaka koloru pomarańczowego o objętości co najmniej 5 litrów; pływak jest ustawiany na czas połowów przez osobę prowadzącą połowy kuszą;
6)
w odległości nie mniejszej niż 100 m od:
a)
wystawionych w wodzie narzędzi połowowych,
b)
granic obszaru, na którym obowiązuje zakaz wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
c)
oznakowanego kąpieliska.
§  11. 
Ilość ryb, którą może wyłowić i zatrzymać osoba fizyczna prowadząca połowy w ciągu doby, wynosi nie więcej niż:
1)
2 sztuki łącznie - w przypadku łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta);
2)
2 sztuki - w przypadku węgorza (Anguilla anguilla);
3)
6 sztuk łącznie - w przypadku sandacza (Sander lucioperca) i szczupaka (Esox lucius);
4)
5 sztuk - w przypadku lina (Tinca tinca);
5)
10 sztuk - w przypadku belony (Belone belone);
6)
14 sztuk - w przypadku dorsza (Gadus morhua), z wyłączeniem połowów prowadzonych na podstawie pozwolenia wydanego na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz. Urz. UE L 281 z 31.10.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 24 z 27.01.2018, str. 6);
7)
10 sztuk - w przypadku leszcza (Abramis brama);
8)
10 kg - w przypadku śledzia (Clupea harengus);
9)
6 kg - w przypadku okonia (Perca fluviatilis);
10)
10 kg łącznie - w przypadku gatunków ryb innych niż wymienione w pkt 1-9, z wyłączeniem pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) i babki byczej (Neogobius melanostomus), które można wyłowić i zatrzymać bez ograniczeń.
§  12. 
Ryby niewymiarowe albo ryby gatunków objętych ochroną ścisłą, o której mowa w art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340), lub wyłowione w ustanowionych dla nich okresach ochronnych lub w obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego niezwłocznie wypuszcza się do łowiska.
§  13. 
Nie pozostawia się narzędzi połowowych bez nadzoru osoby fizycznej prowadzącej połowy, a wyłowionych ryb nie rozdysponowuje się przed zakończeniem połowów w danym dniu.
§  14. 
Przy zajmowaniu miejsc na łowisku zachowuje się następujące odległości:
1)
między osobami prowadzącymi połowy nie mniejsze niż:
a)
20 m - przy połowach z brzegu,
b)
50 m - przy połowach z brzegu metodą spinningową,
c)
100 m - przy połowach kuszą;
2)
między statkami lub innymi niż statek urządzeniami pływającymi, używanymi do prowadzenia połowów, nie mniejsze niż 50 m, a przy połowach metodą spinningową nie mniejsze niż 150 m.
§  15. 
Podmioty prowadzące połowy są obowiązane na każde wezwanie osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych:
1)
przedstawić do wglądu dokumenty oraz dowód uiszczenia opłaty, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy, a w przypadku korzystania z uprawnienia do uiszczania niższej opłaty - dokument potwierdzający posiadanie takiego uprawnienia;
2)
umożliwić obejrzenie narzędzi połowowych, przynęt i wyłowionych ryb, które powinny znajdować się w stanie umożliwiającym pomiar ich długości całkowitej.
§  16. 
Wysokość opłaty na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wynosi, w przypadku:
1)
tygodniowego okresu połowów - 7 zł;
2)
miesięcznego okresu połowów - 11 zł;
3)
12-miesięcznego okresu połowów - 42 zł, a w przypadku członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - 32 zł.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rybołówstwo kieruje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U.2017.2324).
2 § 3 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 września 2020 r. (Dz.U.2020.1528) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 września 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o budowie płotu na granicy z Białorusią z poprawkami Senatu

W środę wieczorem Senat przyjął z kilkunastoma poprawkami ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Jedna z nich stanowi, że do zamówień związanych z inwestycją stosuje się przepisy Prawa zamówień publicznych. Za ustawą głosowało 52 senatorów, 46 było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ustawą ponownie zajmie się teraz Sejm.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca roku. Resort finansów pracuje nad tym, by korzystne zasady dla kredytobiorców (m.in. dla frankowiczów) obowiązywały dłużej, także w kolejnych latach.

Krzysztof Koślicki 27.10.2021
Minister edukacji: Nie chcemy powrotu do zdalnego nauczania, ale niebezpieczeństwo zawsze istnieje

Jest ogromny problem z kwestią kondycji psychicznej dzieci po lockdownie, po okresie nauki zdalnej i izolacji. To obserwujemy w szkołach. Nie jest tak tragicznie jak przewidywano, ale jest źle. Dokładne dane będziemy mieli za kilka tygodni - mówił Przemysław Czarnek. Podkreślił, że kolejne przejście na zdalne nauczanie negatywnie odbiłoby się na uczniach.

Monika Sewastianowicz 26.10.2021
Ustawa przenosząca obsługę 500 plus do ZUS podpisana przez prezydenta

Nowelizacja przepisów, pozwalająca na przekazanie Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zadań związanych z obsługą programu 500 plus, które dotychczas były wykonywane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, została podpisana przez prezydenta i może wejść w życie.

Krzysztof Sobczak 22.10.2021
Będzie można przejąć skład podatkowy - prezydent jest za

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy.

Krzysztof Koślicki 22.10.2021
Od 1 listopada będą nowe zasady wystawiania faktur

Resort finansów potwierdził w czwartek, że przygotowuje nowe rozporządzenie dotyczące wystawiania faktur. Przepisy w tym zakresie wejdą w życie już 1 listopada. Pojawi się m.in. inny sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych. Obowiązujące obecnie przepisy stracą wtedy ważność.

Krzysztof Koślicki 21.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2019.1357 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wymiary i okresy ochronne organizmów morskich poławianych przy wykonywaniu rybołówstwa rekreacyjnego oraz szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.
Data aktu: 06/07/2015
Data ogłoszenia: 22/07/2019
Data wejścia w życie: 06/08/2015