Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców 2

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;
2)
zakres:
a)
badań lekarskich,
b)
konsultacji u lekarzy specjalistów,
c)
pomocniczych badań diagnostycznych;
3) 3
 jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5, 7 i 8 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "ustawą";
4)
wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;
5)
dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy;
6)
podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;
7)
wysokość opłaty:
a) 4
 (uchylona),
b)
za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy.
§  2. 
Osoba posiadająca skierowanie zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na to badanie.
§  3. 
1. 
Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 78 ustawy.
2. 
Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4. 
1. 
W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie:
1)
narządu wzroku;
2) 5
 narządu słuchu;
3)
układu ruchu;
4)
układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
5)
układu nerwowego, w tym padaczki;
5a)
obturacyjnego bezdechu podczas snu;
6)
czynności nerek;
7)
cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;
8)
stanu psychicznego;
9)
objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
10)
objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;
11)
stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;
12)
innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.
2. 
W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.
§  5. 
Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie:
1)
narządu wzroku - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2) 6
 narządu słuchu - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) 7
 układu ruchu, układu oddechowego, czynności nerek, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie oraz stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
3a) 8
 układu sercowo-naczyniowego - określa załącznik nr 4a do rozporządzenia;
4)
układu nerwowego, w tym padaczki - określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
4a)
obturacyjnego bezdechu podczas snu - określa załącznik nr 5a do rozporządzenia;
5)
cukrzycy - określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultacje do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.
2.  9
 Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest obligatoryjna w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii. Przed upływem okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
3. 
Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki, oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast, są obligatoryjne w odniesieniu do:
1)
osób ubiegających się o wydanie lub posiadających: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem;
2)
osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy;
3)
kierowców, o których mowa w art. 39j ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948), zwanej dalej "ustawą o transporcie drogowym", oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy, o których mowa w art. 39m ustawy o transporcie drogowym;
4)
osób, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy.
4.  10
 Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest ponadto obligatoryjna w odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 3, po 6-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko. Przed upływem okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Po upływie okresu adaptacji uprawniony lekarz może orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem przedstawienia przez osobę badaną opinii lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki potwierdzającej adaptację.
5.  11
 W przypadku diplopii u osób, o których mowa w ust. 3, uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
§  7. 
1. 
Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wystawia orzeczenie lekarskie, którego wzór określają odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia.
2. 
Oryginał orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba badana, a kopię orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badania prowadzonej w formie karty badania lekarskiego, której wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§  8. 
Wzór pieczątki uprawnionego lekarza określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§  9. 
Jeżeli osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami albo kierowca podlega jednocześnie badaniom lekarskim dla więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, przeprowadza się jedno badanie lekarskie obejmujące swoim zakresem wszystkie wymagania związane z tymi kategoriami.
§  10. 
1. 
Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 ustawy, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.
2. 
Osoba zgłaszająca się na badanie lekarskie na podstawie decyzji starosty, o której mowa w art. 99 ust. 2 lit. c ustawy, przekazuje uprawnionemu lekarzowi kopię orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność.
§  10a.  12
 Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, są jednostki organizacyjne służby medycyny pracy, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175), właściwe ze względu na siedzibę szkoły.
§  11. 
Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy, są w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez:
1) 13
 uprawnionego lekarza:
a)
w przypadku osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 ustawy - wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych osób,
b)
w przypadku kandydatów, uczniów lub słuchaczy, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy - wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na siedzibę szkoły;
2)
uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy:
a)
Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie,
b)
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
c)
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
d)
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
e)
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
f)
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.
§  12. 
1. 
Za posiadanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, uznaje się:
1)
posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych oraz
2)
ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie badań lekarskich kierowców.
2. 
Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:
1)
podstaw prawnych orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami;
2)
zasad orzecznictwa lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami;
3)
metodyki badań narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi oraz układu nerwowego;
4)
oceny fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania pojazdami w zakresie określonym w § 4 ust. 1;
5)
problematyki alkoholizmu i oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu;
6)
wypadkowości drogowej.
3. 
Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców są jednostki, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a-f.
4. 
Dokumentem potwierdzającym posiadanie dodatkowych kwalifikacji jest zaświadczenie wydane przez jednostkę przeprowadzającą szkolenie. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§  13. 
Opłata za:
1) 14
 (uchylony);
2) 15
 (uchylony);
3)
wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy - wynosi 50 zł.
§  14. 
1. 
Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.
2. 
Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2014 r. 16

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  17  

WZÓR
Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia1)

I. Dane osoby podlegającej badaniu lekarskiemu

Nazwisko: Imię:
Adres zamieszkania:
Data urodzenia: Tel.:
Kategoria prawa jazdy: Nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie

nadano nr PESEL - nazwa i numer dokumentu

stwierdzającego tożsamość ............................................................

........................................................................................................

II. Instrukcja wypełnienia ankiety

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania wstawiając znak X w odpowiednią rubrykę. Jeżeli pytanie jest

niezrozumiałe należy poprosić o pomoc uprawnionego lekarza i uzupełnić odpowiedź.

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia jest poufne i po przekazaniu uprawnionemu lekarzowi będzie

przechowywane w dokumentacji medycznej.

III. Dane dotyczące stanu zdrowia

TAK NIE
1. Czy korzysta Pan/Pani z opieki zdrowotnej z powodu jakiejkolwiek choroby,

przebytych urazów lub niepełnosprawności?

2. Czy przyjmuje Pan/Pani leki przepisane na receptę, dostępne bez

recepty lub suplementy diety?

Jeżeli tak, to jakie?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Czy kiedykolwiek wystąpiły lub stwierdzono u Pana/Pani niżej wymienione choroby,

dolegliwości, objawy lub został/a Pan/Pani poinformowany/a o nich przez lekarza:

3.1. Wysokie ciśnienie krwi
3.2. Choroby serca

1) w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341, z późn. zm.), oświadczenie wypełnia rodzic w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287).

3.3. Ból w klatce piersiowej, choroba wieńcowa
3.4. Zawał serca
3.5. Choroby wymagające operacji serca
3.6. Nieregularne bicie serca
3.7. Zaburzenia oddychania
3.8. Zaburzenia funkcji nerek
3.9. Cukrzyca
3.10. Urazy głowy, urazy kręgosłupa
3.11. Drgawki, padaczka
3.12. Omdlenia
3.13. Udar mózgu/wylew krwi do mózgu
3.14. Nudności, zawroty głowy, problemy z utrzymaniem równowagi
3.15. Utraty pamięci lub trudności z koncentracją
3.16. Inne zaburzenia neurologiczne
3.17. Choroby szyi, pleców lub kończyn
3.18. Podwójne widzenie, kłopoty ze wzrokiem
3.19. Zaburzenia rozpoznawania barw (daltonizm)
3.20. Trudności w widzeniu po zmierzchu i częste uczucie oślepienia przez światła

innych pojazdów

3.21. Ubytek słuchu lub głuchota
3.22. Choroby psychiczne, depresję lub zaburzenia nerwicowe
4. Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani operację lub wypadek, lub był/a

Pan/Pani w szpitalu z jakiegokolwiek powodu?

Jeżeli tak, to proszę opisać ............................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

5. Czy używa lub kiedykolwiek używał/a Pan/Pani aparatu słuchowego? Jeżeli

tak, to proszę podać kiedy?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani badany/a z powodu zaburzeń snu lub lekarz

informował, że ma Pan/Pani zaburzenia snu, zespoły bezdechu nocnego lub narkolepsję?

7. Czy ktokolwiek mówił Panu/Pani o zaobserwowanych u Pana/Pani epizodach

zatrzymania oddechu w czasie snu?

8. Czy kiedykolwiek potrzebował/a Pan/Pani pomocy lub wsparcia z powodu

nadużycia alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?

9. Czy używa Pan/Pani narkotyków lub innych substancji

psychoaktywnych?

Jeżeli tak, to jakich?.......................................................................................................

........................................................................................................................................

10. Jak często pije Pan/Pani alkohol (piwo, wino, wódka i inne alkohole)*)
Nigdy albo rzadziej niż raz w miesiącu
Raz w miesiącu
Dwa do czterech razy w miesiącu
Dwa do trzech razy w tygodniu
Cztery i więcej razy w tygodniu
11. Czy był/a Pan/Pani sprawcą/uczestnikiem wypadku drogowego od dnia

zdania egzaminu na prawo jazdy?

12. Czy pobiera Pan/Pani rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Jeżeli tak, to z jakiego powodu?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

13. Czy posiada Pan/Pani orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność?

Jeżeli tak, to jakie i z jakiej przyczyny?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

IV. Oświadczam, że jestem świadomy/a konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny stanu zdrowia

w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

w przypadku:

1) wystąpienia u osób chorych na cukrzycę w porze czuwania epizodu ciężkiej

hipoglikemii, także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami,

2) wystąpienia napadu padaczki lub drgawek.

V. Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – oświadczam, że podane przeze

mnie dane są zgodne z prawdą.

Podpis osoby składającej oświadczenie Data

*) zaznaczyć właściwe

ZAŁĄCZNIK Nr  2  18

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE NARZĄDU WZROKU

Lp. Osoby Ostrość wzroku Korekcja Rozpoznawanie barw Pole widzenia Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie Wrażliwość na kontrast*)
1 2 3 4 5 6 7
1 Ubiegające się o wydanie lub posiadające prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T Obuoczna ostrość wzroku nie mniej niż 0,5 po korekcji.

W przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:

1) ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,5 z korekcją;

2) pole widzenia oka widzącego powinno wynosić co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 50° na lewo i na prawo oraz 20° w górę

i w dół; w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia**);

3) od powstania jednooczności lub diplopii upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

Rodzaj korekcji bez ograniczeń: okularowa, soczewkami kontaktowymi, wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji. Niewymagane rozpoznawanie barw Obuoczne pole widzenia powinno wynosić co najmniej 120°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 50° na lewo i na prawo oraz 20° w górę i w dół;

w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia**)

Badanie niewymagane***)
2 Ubiegające się o wydanie lub posiadające: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem Obuoczna ostrość wzroku nie mniej niż 0,8 po korekcji.

Oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8 i oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,1 po korekcji.

W przypadku stwierdzenia znacznej i nagłej utraty możliwości widzenia na jedno oko można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:

1) od powstania znacznej utraty możliwości widzenia na jedno oko upłynęło 6 miesięcy;

2) przedstawienia opinii lekarza okulisty potwierdzającej adaptację.

W przypadku stwierdzenia diplopii orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Rodzaj korekcji bez ograniczeń: okularowa, soczewkami kontaktowymi, wewnątrzgałkowymi, pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji. Dopuszczalna wielkość korekcji w granicach:

± 8,0 D.

Prawidłowe rozpoznawanie barwy: czerwonej, zielonej, żółtej Obuoczne pole widzenia powinno wynosić co najmniej 160°, a jego zakres powinien wynosić co najmniej 70° na lewo i na prawo oraz 30° w górę i w dół; w obrębie kąta 30° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki pola widzenia**) Prawidłowe
3 Występujące o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia
4 Podlegające badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy o transporcie drogowym
5 Wymienione w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy
Objaśnienia:

*) Brak odchyleń w zakresie badania zmierzchowego jest równoznaczny z prawidłowym wynikiem badania wrażliwości na kontrast.

**) Wymagane badanie pola widzenia - orientacyjne; w przypadku stwierdzenia jaskry lub zmian zwyrodnieniowych siatkówki jest wskazane wykonanie badania pola widzenia perymetrycznie.

***) Badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie należy wykonać, jeżeli osoba badana ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe lub jest po laserowej korekcji wad wzroku lub z innych powodów wynikających z badania lekarskiego; w przypadku zaburzeń widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie możliwe jest określenie ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami, wynikające ze stanu zdrowia, o których mowa w art. 79 ust. 3 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  19

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE NARZĄDU SŁUCHU

Częściowy ubytek słuchu, o którym mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, stwierdza się, jeżeli przeprowadzone badanie lekarskie potwierdzi upośledzenie słuchu uniemożliwiające rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości 1 metra i mniejszej w uchu lepiej słyszącym, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  20  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU RUCHU, UKŁADU ODDECHOWEGO, CZYNNOŚCI NEREK, STANU PSYCHICZNEGO, OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU LUB JEGO NADUŻYWANIE, OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA UZALEŻNIENIE OD ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU LUB ICH NADUŻYWANIE ORAZ STOSOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA ZDOLNOŚĆ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

1.
W zakresie chorób układu ruchu uwzględnia się nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami. W uzasadnionych przypadkach uprawniony lekarz wskazuje, poprzez wpisanie właściwego kodu i subkodu, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ograniczenia w kierowaniu pojazdami lub informacji dodatkowych w zakresie dostosowania pojazdu do niepełnosprawności.
2.
W zakresie chorób układu oddechowego orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku chorób, które mogą stwarzać ryzyko nagłej niewydolności układu oddechowego i osłabienie funkcji mózgowych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego.
3.
(uchylony).
4.
(uchylony).
5.
Oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie stanu psychicznego uwzględnia się:
1)
poważne zaburzenia psychiczne wrodzone lub spowodowane chorobą, urazem lub operacją neurochirurgiczną;
2)
poważny niedorozwój umysłowy;
3)
poważne zaburzenia zachowania spowodowane wiekiem lub zaburzenia osobowości mające negatywny wpływ na ocenę sytuacji, zachowanie lub zdolności adaptacyjne.
6.
W przypadku istnienia u osoby badanej zaburzeń, o których mowa w ust. 5, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli wskazuje na to opinia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub psychologa, oraz osoba ta przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie, właściwe dla każdego przypadku.
7.
W przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu lub niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem lub uzależnienia od środków działających podobnie do alkoholu orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
8.
W przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana:
1)
udokumentuje co najmniej roczny okres abstynencji;
2)
przedstawi opinię lekarza lub terapeuty prowadzącego leczenie odwykowe potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji, oraz przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie.
9.
Oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu uwzględnia się środki wymienione w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 129j ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 i 60).
10.
Oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie zaburzeń psychicznych, uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w przypadku osoby:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
2)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
3)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
4)
o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- uwzględnia się dodatkowe ryzyka, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

11.
W przypadku niewydolności nerek, jeżeli stopień zaawansowania choroby może stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W innych przypadkach niewydolności nerek można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie, właściwe dla każdego przypadku.
12.
W przypadku osoby z przeszczepionym organem albo sztucznym wszczepem można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie ma negatywnego wpływu na zdolność do kierowania pojazdami i poddaje się ona regularnym kontrolnym badaniom lekarskim, właściwym dla każdego przypadku.
13.
Oceniając stan zdrowia osoby badanej, w zakresie o którym mowa w ust. 11 i ust. 12 w przypadku osoby:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
2)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
3)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
4)
o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- uwzględnia się dodatkowe ryzyka, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

14.
W przypadku regularnego stosowania produktu leczniczego, który u osoby badanej obniża zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdami, stwierdza się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

ZAŁĄCZNIK Nr  4a  21  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO

CZĘŚĆ  I

1.
W przypadku osoby, u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,
2)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
3)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy o transporcie drogowym,
4)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
5)
o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy

- można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli są spełnione warunki określone w ust. 3.

2.
Schorzenia to:
1)
bradyarytmie (zaburzenia funkcji węzła zatokowego i zaburzenia przewodzenia) i tachyarytmie (arytmie nadkomorowe i komorowe) z przypadkami omdleń lub epizodów omdleniowych spowodowanymi arytmiami w wywiadzie;
2)
tachyarytmie (arytmie nadkomorowe i komorowe) w połączeniu ze strukturalną chorobą serca oraz trwałym częstoskurczem komorowym;
3)
objawy dusznicy bolesnej;
4)
omdlenia (czasowa utrata przytomności i napięcia mięśniowego charakteryzująca się nagłym początkiem, krótkim trwaniem i spontanicznym powrotem do prawidłowego stanu, spowodowane całkowitą hipoperfuzją mózgu, prawdopodobnie powstającą spontanicznie, z nieznanej przyczyny, przy braku stwierdzonej choroby serca);
5)
ostry zespół wieńcowy;
6)
stabilna dusznica bolesna, jeżeli objawy nie występują przy niewielkim wysiłku fizycznym;
7)
stan po przezskórnej interwencji wieńcowej;
8)
stan po zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych;
9)
udar lub przemijający atak niedokrwienny;
10)
stan po przeszczepie serca;
11)
stan po operacji zastawek serca;
12)
nadciśnienie złośliwe (podwyższenie skurczowego ciśnienia tętniczego ≥ 180 mmHg lub rozkurczowego ciśnienia tętniczego ≥ 110 mmHg związane z grożącym lub postępującym uszkodzeniem narządów);
13)
wrodzona wada serca.
3.
Warunkami umożliwiającymi orzeczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami u osób, o których mowa w ust. 1, u których stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, są:
1)
przedstawienie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych;
2)
przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku.

CZĘŚĆ  II

1.
W przypadku osoby, u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli są spełnione warunki określone w ust. 3.
2.
Schorzenia to:
1)
stan po wszczepieniu lub wymianie kardiowertera-defibrylatora albo stan po interwencji kardiowertera-defibrylatora;
2)
niewydolność serca klasy I, II, III w skali NYHA (New York Heart Association);
3)
niewydolność serca wymagająca urządzenia wspomagającego pracę serca;
4)
kardiomiopatia przerostowa, jeżeli nie występują omdlenia;
5)
zespół długiego QT z omdleniami, częstoskurcz typu torsade des pointes lub odstęp QTc > 500 ms.
3.
Warunkami umożliwiającymi orzeczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami u osób, o których mowa w ust. 1, u których stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, są:
1)
przedstawienie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych;
2)
przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku.

CZĘŚĆ  III

1.
W przypadku osoby, u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
2)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy o transporcie drogowym,
3)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
4)
wymienionej w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy

- można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli są spełnione warunki określone w ust. 3.

2.
Schorzenia to:
1)
bradyarytmie: zaburzenia funkcji węzła zatokowego i zaburzenia przewodzenia w połączeniu z blokiem przedsionkowo-komorowym II stopnia typu Mobitz II, blokiem III stopnia albo naprzemiennym blokiem odnóg pęczka Hisa;
2)
tachyarytmie (arytmie nadkomorowe i komorowe) w połączeniu z nietrwałym polimorficznym częstoskurczem komorowym, trwałym częstoskurczem komorowym lub ze wskazaniem do stosowania defibrylatora;
3)
niewydolność serca wymagająca wszczepienia lub wymiany stałego rozrusznika serca;
4)
znaczne zwężenie tętnicy szyjnej;
5)
maksymalna średnica aorty przekraczająca 5,5 cm;
6)
niewydolność serca klasy I i II w skali NYHA, pod warunkiem że frakcja wyrzutowa lewej komory wynosi co najmniej 35%;
7)
nadciśnienie tętnicze 3. stopnia (rozkurczowe ciśnienie tętnicze ≥ 110 mmHg lub skurczowe ciśnienie tętnicze ≥ 180 mmHg).
3.
Warunkami umożliwiającymi orzeczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami u osób, o których mowa w ust. 1, u których stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, są:
1)
przedstawienie opinii lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o wdrożeniu skutecznego leczenia w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych;
2)
przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku.

CZĘŚĆ  IV

1.
W przypadku osoby, u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,
2)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
3)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy o transporcie drogowym,
4)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
5)
wymienionej w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy

- orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2.
Schorzenia to:
1)
choroba naczyń obwodowych - tętniak aorty piersiowej i brzusznej, kiedy maksymalna średnica aorty predysponuje do znacznego ryzyka nagłego pęknięcia i wystąpienia nagłej niezdolności do kierowania pojazdem;
2)
zespół Brugadów z omdleniami lub stan po zatrzymaniu akcji serca.

CZĘŚĆ  V

1.
W przypadku osoby, u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
2.
Schorzenia to:
1)
niewydolność serca klasy IV w skali NYHA;
2)
choroba zastawek serca łącznie z niedomykalnością zastawki aortalnej, zwężeniem zastawki aortalnej, niedomykalnością zastawki mitralnej lub zwężeniem zastawki mitralnej, jeżeli stan funkcjonalny ocenia się na Masę IV w skali NYHA lub jeżeli występowały epizody omdleniowe.

CZĘŚĆ  VI

1.
W przypadku osoby, u której stwierdzono schorzenia określone w ust. 2:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
2)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy o transporcie drogowym,
3)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
4)
o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy

- orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2.
Schorzenia to:
1)
wszczepienie defibrylatora;
2)
niewydolność serca klasy III i IV w skali NYHA;
3)
niewydolność serca wymagająca urządzenia wspomagającego pracę serca;
4)
choroba zastawek serca w niewydolności serca klasy III lub IV w skali NYHA lub przy frakcji wyrzutowej poniżej 35%, zwężeniu zastawki mitralnej i ciężkim nadciśnieniu płucnym lub znacznym zwężeniu zastawki aortalnej w obrazie echokardiografii, bądź zwężeniu zastawki aortalnej powodującym omdlenia - z wyjątkiem całkowicie bezobjawowego ciężkiego zwężenia zastawki aortalnej, jeżeli zostały spełnione wymogi próby wysiłkowej;
5)
strukturalne i elektryczne kardiomiopatie - kardiomiopatia przerostowa z przypadkami omdleń w wywiadzie lub jeżeli występują co najmniej dwie z następujących sytuacji: grubość ściany lewej komory serca > 3 cm, nietrwały częstoskurcz komorowy, historia nagłego zgonu w rodzinie (krewny pierwszego stopnia), ciśnienie tętnicze nie podnosi się w wyniku wysiłku fizycznego;
6)
zespół długiego QT z omdleniami, częstoskurcz typu torsade des pointes i odstęp QTc > 500 ms.

CZĘŚĆ  VII

1.
W przypadku osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub kierowców, u których stwierdzono schorzenia określone w ust. 2, ocenia się ryzyko wystąpienia nagłych zdarzeń uniemożliwiających kierowanie pojazdem.
2.
Schorzenia to:
1)
kardiomiopatie (np. arytmogenna kardiomiopatia prawej komory, kardiomiopatia gąbczasta, polimorficzny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin i zespół krótkiego QT) lub
2)
inne kardiomiopatie dotychczas nieopisane.
3.
W przypadku ocenienia ryzyka wystąpienia nagłych zdarzeń uniemożliwiających kierowanie pojazdem osobom, o których mowa w ust. 1, wymagana jest opinia lekarza specjalisty w dziedzinie kardiologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie o stabilnym przebiegu choroby z małym ryzykiem zaostrzeń i warunkach utrzymania stabilności stanu zdrowia oraz zalecanej częstotliwości badań kontrolnych, z uwzględnieniem cech prognostycznych dla poszczególnych kardiomiopatii.

ZAŁĄCZNIK Nr  5  22  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, W TYM PADACZKI

1.
W zakresie układu nerwowego uwzględnia się choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzenia neurologiczne związane z interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, w zależności od skutków czynnościowych (zaburzeń świadomości, zaburzeń czucia, zaburzeń motorycznych, zaburzeń postawy ciała, zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej, dysfunkcji percepcji wzrokowej i słuchowej). W ocenie należy również uwzględnić zagrożenia wynikające z charakteru schorzenia, niebezpieczeństwo progresji zaburzeń neurologicznych i pogorszenia się stanu zdrowia.
2.
W przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza neurologa, w przypadku padaczki opinia lekarza neurologa jest konieczna.
3.
W przypadku wystąpienia u osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy innej utraty świadomości, zaburzenia świadomości lub napadowych zaburzeń ruchowych o symptomatologii padaczkowej, konieczne jest dokonanie oceny, z uwzględnieniem ryzyka ponownego wystąpienia tych zaburzeń podczas kierowania pojazdami. Lekarz neurolog określa wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz może wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami.
4.
Zdolność do kierowania pojazdami osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy, u której stwierdzono strukturalną zmianę śródmózgową lub śródczaszkową, podlega ocenie indywidualnej przez lekarza neurologa. Lekarz neurolog może określić wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami.
5.
U osoby, u której rozpoznano padaczkę i przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatniego roku leczenia oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania badań kontrolnych co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa.
6.
W przypadku odstawienia leczenia przez osobę, o której mowa w ust. 5, kierowanie pojazdami jest przeciwwskazane od początku odstawienia leczenia do upływu 6 miesięcy od dnia zaprzestania leczenia. Po tym okresie osoba ta podlega regularnym kontrolnym badaniom przez lekarza neurologa, co pół roku przez okres dwóch lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań lekarskich. Opinię lekarza neurologa osoba badana przedstawia uprawnionemu lekarzowi.
7.
W przypadku zmiany leczenia lekarz neurolog może wskazać okres, w którym osoba, o której mowa w ust. 5, nie może kierować pojazdami.
8.
W przypadku wystąpienia pierwszego lub pojedynczego nieprowokowanego napadu o symptomatologii padaczkowej orzeka się brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą sześciomiesięczny okres bez napadów.
9.
W przypadku wystąpienia prowokowanego napadu padaczkowego wywołanego rozpoznawalnym czynnikiem prowokującym, którego wystąpienie podczas kierowania pojazdami jest mało prawdopodobne, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, jeżeli wskazuje na to przedłożona przez osobę badaną opinia lekarza neurologa.
10.
Osobie ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, która nie miała napadów padaczkowych poza napadami padaczkowymi podczas snu lub nie miała napadów poza napadami padaczkowymi, co do których wykazano, że nie wpływają na świadomość i nie powodują żadnego upośledzenia czynnościowego, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, pod warunkiem, że ustalono obecność tego wzorca objawów w okresie nie krótszym niż dwa lata wymaganym w przypadku padaczki bez napadów padaczkowych. Jeżeli osoba badana miała ataki lub napady jakiegokolwiek innego rodzaju można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem, że upłynął roczny okres bez kolejnego ataku lub napadu padaczkowego i po przedstawieniu opinii lekarza neurologa.
11.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5-7, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli wystąpił napad padaczkowy w ciągu ostatnich dwóch lat choroby.
12.
Padaczka u osób niewymagających leczenia farmakologicznego nie stanowi uzasadnienia orzeczenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T po upływie jednego roku bez kolejnych napadów, pod warunkiem przedstawienia opinii lekarza neurologa oraz przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich przez okres przynajmniej pięciu lat.
13.
W przypadku osoby:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
2)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
3)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
4)
o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- u której rozpoznano padaczkę lub wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania tymi pojazdami.

14.
W przypadku osoby, o której mowa w ust. 13, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami po przedstawieniu opinii lekarza neurologa potwierdzającej:
1)
co najmniej 10-letni okres bez napadu padaczkowego lub o symptomatologii padaczkowej bez konieczności leczenia farmakologicznego;
2)
niestwierdzenie patologii mózgu właściwej dla padaczki i niewykrycie aktywności padaczkopodobnej na elektroencefalogramie (EEG).
15.
Osoba badana przedstawia uprawnionemu lekarzowi opinię lekarza neurologa w formie karty konsultacyjnej neurologicznej, według wzoru określonego poniżej.
16.
Do osób po operacyjnym leczeniu padaczki stosuje się przepisy ust. 1-15.

WZÓR

KARTA KONSULTACYJNA NEUROLOGICZNA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5a 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE OBTURACYJNEGO BEZDECHU PODCZAS SNU

1.
Określenie:
1)
obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej - oznacza liczbę epizodów zatrzymania lub spłycenia oddychania na godzinę (wskaźnik AHI) wynoszącą między 15 a 29 oddechów, z uwzględnieniem nadmiernej senności dziennej;
2)
obturacyjny bezdech podczas snu w postaci ciężkiej - oznacza liczbę epizodów zatrzymania lub spłycenia oddychania na godzinę (wskaźnik AHI) równą lub przekraczającą 30 oddechów, z uwzględnieniem nadmiernej senności dziennej.
2.
W przypadku osoby:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,
2)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
3)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
4)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
5)
o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- u której podejrzewa się obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej kieruje się na specjalistyczne badanie lekarskie. Do czasu potwierdzenia lub wykluczenia powyższego rozpoznania można orzec istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

3.
W przypadku osoby:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T,
2)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
3)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
4)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
5)
o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- u której rozpoznano obturacyjny bezdech podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana przedstawi opinię lekarza prowadzącego leczenie potwierdzającą wdrożenie leczenia i przestrzega zaleceń lekarskich w zakresie zapobiegania senności oraz przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie.

4.
W przypadku osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, która leczy się z powodu obturacyjnego bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem, że podlega co trzy lata kontrolnym badaniom lekarskim, w celu ustalenia poziomu zgodności z leczeniem oraz konieczności dalszego leczenia.
5.
W przypadku osoby:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
2)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
3)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
4)
o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- która leczy się z powodu obturacyjnego bezdechu podczas snu w postaci umiarkowanej lub ciężkiej, orzeka się brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem, że podlega co rok kontrolnym badaniom lekarskim, w celu ustalenia poziomu zgodności z leczeniem oraz konieczności dalszego leczenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  6  23  

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE CUKRZYCY

1.
Określenie:
1)
ciężka hipoglikemia - oznacza spadek stężenia glukozy powodujący konieczność pomocy innej osoby w celu uzyskania ustąpienia objawów oraz normalizacji glikemii;
2)
nawracająca hipoglikemia - oznacza co najmniej drugi przypadek ciężkiej hipoglikemii w okresie 12 miesięcy;
3)
nieświadomość hipoglikemii - oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 70 mg/dl, tj. < 3,9 mmol/1) wartości glikemii, będące istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii.
2.
Osobie leczonej farmakologicznie z powodu cukrzycy ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:
1)
przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku, przy czym okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać pięciu lat;
2)
wykazania przez osobę badaną pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności, oraz poinformowania jej o konieczności zgłoszenia się na ponowne badanie w przypadku wystąpienia w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii, nawet niezwiązanego z kierowaniem pojazdami;
3)
prowadzenia kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę badaną, zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy.
3.
W przypadku niewystarczającej świadomości hipoglikemii orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę, o której mowa w ust. 2.
3a.
W przypadku stwierdzenia nawracającej ciężkiej hipoglikemii u osoby, o której mowa w ust. 2, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:
1)
przedstawienia opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy o przebiegu cukrzycy w stopniu zapewniającym zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2)
przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich.
3b.
W przypadku nawracającej ciężkiej hipoglikemii w porze czuwania orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ponowne badanie lekarskie osoby, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się po upływie 3 miesięcy od ostatniego takiego epizodu.
4.
Osobie leczonej farmakologicznie z powodu cukrzycy:
1)
ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,
3)
podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
4)
występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,
5)
o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

- można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:

a)
przedstawienia pozytywnej opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, w tym o braku innych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami związanych z cukrzycą,
b)
przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku, przy czym okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać trzech lat, a w przypadku insulinoterapii - roku,
c)
wykazania przez osobę badaną pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności, oraz poinformowanie jej o konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w przypadku wystąpienia w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii, także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami,
d)
prowadzenia kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę badaną, zgodnie ze wskazaniami lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, w tym poprzez regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi, przynajmniej dwa razy dziennie oraz w porach dnia związanych z kierowaniem pojazdami,
e)
udokumentowania kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy.
5.
W przypadku ciężkiej hipoglikemii, nieświadomości hipoglikemii oraz innych powikłań związanych z cukrzycą, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę, o której mowa w ust. 4.
6.
Osoba badana przedstawia uprawnionemu lekarzowi opinię lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy w formie karty konsultacyjnej diabetologicznej, według wzoru określonego poniżej.

WZÓR

KARTA KONSULTACYJNA DIABETOLOGICZNA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7  24

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKIE nr ....../(rok) .................

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8  25

WZÓR

.................................................................................................. ............................................................
(oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie lekarskie) (miejscowość, data)
ORZECZENIE LEKARSKIE nr .........../(rok) .........

W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.)

u Pana/Pani ...................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość .......................................................................................

zamieszkałego(-łej) .......................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Stwierdzam

1. Brak/istnienie*) przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii**):

1) [ ] A1, A2, A;

2) [ ] B1, B, B+E;

3) [ ] C1, C1+E, C, C+E;

4) [ ] D1, D1+E, D, D+E.

2. Ograniczenie w zakresie:

1) pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania***);

2) specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem***)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Termin następnego badania ..........................................................................................................

.......................................................................................
(podpis i pieczątka uprawnionego lekarza)

POUCZENIE:

1. Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, mogą - w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego - za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego odpowiednio****):

1) w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza - do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej;

2) w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - do:

a) Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie,

b) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

c) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

d) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

e) Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni albo

f) Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

2. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Zaznaczyć właściwe przez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu przy właściwej grupie kategorii prawa jazdy. Pozostałe grupy kategorii prawa jazdy należy skreślić. Nie skreśla się żadnej kategorii w ramach grupy kategorii prawa jazdy, przy której został umieszczony znak X.

***) Wpisać właściwe kody i subkody określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Kody należy oddzielić znakiem "/".

****) Skreślić w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego w trybie odwoławczym.

ZAŁĄCZNIK Nr  9  26

WZÓR

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR PIECZĄTKI UPRAWNIONEGO LEKARZA

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

grafika

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2015.1908).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 26) oraz dyrektywy Komisji 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31).
3 § 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2019 r.
4 § 1 pkt 7 lit. a uchylona przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2019 r.
5 § 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
6 § 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
7 § 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
8 § 5 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
9 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
10 § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
11 § 6 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
12 § 10a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2019 r.
13 § 11 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2019 r.
14 § 13 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2019 r.
15 § 13 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2019 r.
16 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 133), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600).
17 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2019 r.
18 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
19 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U.2018.1938) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2018 r.

20 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
21 Załącznik nr 4a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
22 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
23 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 16 maja 2018 r. (Dz.U.2018.970) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2018 r.
24 Załącznik nr 7:

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 16 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.293) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U.2018.1938) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1356) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2019 r.

25 Załącznik nr 8:

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 16 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.293) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lutego 2017 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U.2018.1938) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2018 r.

26 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U.2018.1938) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2018 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2017.250 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania lekarskie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.
Data aktu: 17/07/2014
Data ogłoszenia: 14/02/2017
Data wejścia w życie: 20/07/2014