Zm.: rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

Dz.U.14.466
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 marca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych
Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych (Dz. U. Nr 115, poz. 998 oraz z 2005 r. Nr 109, poz. 911) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1:
uchyla się pkt 4 i 5,
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) dwa egzemplarze informatycznego nośnika danych zawierającego nagranie dźwięku, w przypadku zgłoszenia znaku towarowego dźwiękowego,",

b) uchyla się ust. 3;
2) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nazwisko i imię oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę zgłaszającego, a także numer PESEL w przypadku osób fizycznych albo numer REGON w przypadku osób prawnych i państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający je posiada,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli zgłoszenie jest dokonywane w imieniu Skarbu Państwa przez organ administracji rządowej albo państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jako zgłaszającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy podać Skarb Państwa wraz z nazwą tego organu lub jednostki; osoba podpisująca podanie za zgłaszającego, która nie jest wyznaczonym pełnomocnikiem, podaje zajmowane stanowisko służbowe.";

3) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Określenie znaku towarowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, polega na jego przedstawieniu lub wyrażeniu w podaniu w sposób graficzny, w tym w formie fotografii lub odbitki, określeniu jego rodzaju, a w razie potrzeby jego opisaniu.",

b) w ust. 2:
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jeżeli znak towarowy składa się z kilku odrębnych części przeznaczonych do łącznego używania, w szczególności z etykiety, kontretykiety i krawatki, należy przedstawić te części obok siebie w sposób odpowiadający ich rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na który znak ma być nakładany, linią przerywaną,",

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) jeżeli znak towarowy składa się z pojedynczego wizerunku ukazującego jego usytuowanie na towarze, należy go wyrazić w sposób odpowiadający rzeczywistemu rozmieszczeniu na towarze; kontur znaku należy zaznaczyć linią ciągłą, a kontur towaru, na którym znak ma być nakładany, linią przerywaną,",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) jeżeli znak towarowy jest hologramem, należy go wyrazić w postaci jednego lub kilku wizerunków ukazujących cały jego efekt hologramowy,",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Znaki towarowe barwne przedstawia się w kolorach, z podaniem wykazu użytych kolorów, zgodnie z klasyfikacją wprowadzoną Porozumieniem wiedeńskim, określając, w razie potrzeby, ich szczegółowe parametry (odcienie) oraz wskazując, których elementów znaku towarowego dotyczą te kolory. W przypadku zgłoszenia składającego się z kolorów lub układów kolorów należy określić sposób ich połączenia.";

4) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) Towary, o których mowa w ust. 1, powinny być wskazane przez zgłaszającego w sposób jasny i precyzyjny, pozwalający na ustalenie zakresu ochrony przyznanej przez udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

1b) W celu wskazania towarów zgłaszający może używać ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych Porozumienia nicejskiego, pod warunkiem że te wskazania są wystarczająco jasne i precyzyjne. W tym przypadku uważa się, że wykaz towarów obejmuje wyłącznie towary objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu.";

5) w § 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.";

6) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fotografia lub odbitka znaku towarowego zamieszczona w podaniu nie może być mniejsza niż 3 cm x 3 cm i większa niż 5 cm x 5 cm, z zastrzeżeniem ust. 3.";

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. 1. Jeżeli zgłoszenie dokonane zostało przez osobę podającą się za pełnomocnika, a Urząd Patentowy stwierdzi, że dokument pełnomocnictwa nie został nadesłany, zawiadamia tę osobę oraz zgłaszającego o konieczności usunięcia braku w wyznaczonym terminie.

2. W przypadku nieusunięcia braku, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, Urząd Patentowy kieruje pisma bezpośrednio na adres zgłaszającego, a niepotwierdzone przez zgłaszającego wcześniejsze czynności i oświadczenia osoby podającej się za pełnomocnika nie wywołują skutków prawnych.";

8) w § 19 uchyla się ust. 2;
9) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi istnienie przeszkód do udzielenia prawa ochronnego, choćby w odniesieniu do niektórych towarów, zawiadamia o tym zgłaszającego, wyznaczając mu termin na zajęcie stanowiska lub wniesienie poprawek usuwających te przeszkody. Jeżeli przeszkody do udzielenia prawa ochronnego dotyczą jedynie niektórych towarów, powinny być one wskazane w zawiadomieniu.";

10) w § 24:
a) uchyla się ust. 1,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W decyzji o udzieleniu prawa ochronnego należy wskazać w szczególności:",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do decyzji o udzieleniu prawa ochronnego dla części towarów i decyzji o odmowie udzielenia takiego prawa.";

11) w § 27:
a) uchyla się ust. 3,
b) uchyla się ust. 5-8;
12) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego zamieszcza się ogłoszenie w "Wiadomościach Urzędu Patentowego".".

§  2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020