Wynagradzanie pracowników samorządowych.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) zarządza się, co następuje:
§  1.  [Przedmiot rozporządzenia]
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;
2)
minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach;
3)
warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
4)
maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
5)
warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;
6)
wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, zwanej dalej "ustawą";
7)
warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
8)
warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
9)
warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.
§  2.  [Definicje legalne]
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
urzędzie lub jednostce - rozumie się przez to jednostki, o których mowa w art. 2 ustawy;
2)
najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  [Tabele stawek wynagrodzeń i dodatków funkcyjnych; wykazy stanowisk]
1. 
Ustala się:
1) 1
 tabelę minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabelę stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. 
Ustala się:
1)
wykaz stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych urzędniczych, urzędniczych, pomocniczych i obsługi oraz doradców i asystentów,
2)
minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach,
3)
warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,
4)
maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania i maksymalny poziom dodatku funkcyjnego,
5)
minimalne poziomy wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

- które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§  4.  [Skrócenie stażu pracy]
Pracownikowi samorządowemu może być skrócony, w uzasadnionych przypadkach, staż pracy wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej (staż pracy) określają odrębne przepisy oraz art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 4 ustawy.
§  5.  [Wynagrodzenie prowizyjne]
1. 
Pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie prowizyjne za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, zwane dalej "wynagrodzeniem prowizyjnym".
2. 
Wynagrodzenie prowizyjne, obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym, nie może przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
3. 
Miesięczne wynagrodzenie prowizyjne nie może przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
4. 
Wynagrodzenie prowizyjne wypłaca się w okresach miesięcznych.
5. 
Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania.
§  6.  [Dodatek specjalny]
Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
§  7.  [Dodatek za wieloletnią pracę]
1. 
Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
2. 
Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi samorządowemu za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. 
Jeżeli praca w urzędzie lub jednostce stanowi dodatkowe zatrudnienie, do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego.
4. 
Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu dodatkowego zatrudnienia podlegają zaliczeniu zakończone okresy zatrudnienia podstawowego oraz okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
§  8.  [Nagroda jubileuszowa]
1. 
Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
2. 
W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
3. 
Pracownikowi samorządowemu, który wykonuje pracę w urzędzie lub jednostce w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się okres zatrudnienia u tego pracodawcy do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
4. 
Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.
5. 
Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.
6. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.
7. 
Jeżeli pracownik samorządowy nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
8. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
9. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
10. 
Pracownikowi samorządowemu, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 9, ma okres zatrudnienia, wraz z innymi okresami wliczanymi do tego okresu, dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
11. 
Przepisy ust. 9 i 10 mają odpowiednio zastosowanie, w razie gdy w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
§  9.  [Odprawa emerytalna lub rentowa]
Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.
§  10.  [Stawka godzinowa wynagrodzenia]
Stawkę godzinową:
1)
wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną,
2)
wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§  11.  [Wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy]
Pracownikom samorządowym zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  12.  [Przepis intertemporalny]
1. 
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w urzędzie gminy w dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
2. 
Pracownik, który podjął zatrudnienie w urzędzie gminy po dniu 1 lipca 1996 r. lub w starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
3. 
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w komunalnym zakładzie budżetowym w dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym w dniu 1 stycznia 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
4. 
Pracownik, który podjął zatrudnienie w komunalnym zakładzie budżetowym po dniu 19 lutego 1997 r. lub w jednostce budżetowej albo w gospodarstwie pomocniczym po dniu 1 stycznia 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w § 8, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres pracy.
§  13.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

TABELA MINIMALNEGO MIESIĘCZNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

Kategoria

zaszeregowania

Minimalna kwota

w złotych

I 1700
II 1720
III 1740
IV 1760
V 1780
VI 1800
VII 1820
VIII 1840
IX 1860
X 1880
XI 1900
XII 1920
XIII 1940
XIV 1960
XV 1980
XVI 2000
XVII 2100
XVIII 2200
XIX 2400
XX 2600
XXI 2800
XXII 3000

ZAŁĄCZNIK Nr  2  4

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I POWOŁANIA

Stawka dodatku funkcyjnego Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1 440
2 660
3 880
4 1100
5 1320
6 1540
7 1760
8 2200
9 2750

ZAŁĄCZNIK Nr  3  5

WYKAZ STANOWISK, W TYM STANOWISK KIEROWNICZYCH URZĘDNICZYCH, URZĘDNICZYCH, POMOCNICZYCH I OBSŁUGI ORAZ DORADCÓW I ASYSTENTÓW, MINIMALNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA PRACY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH, WARUNKI I SPOSÓB WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE WYBORU I MAKSYMALNY POZIOM DODATKU FUNKCYJNEGO, MAKSYMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE POWOŁANIA I MAKSYMALNY POZIOM DODATKU FUNKCYJNEGO, MINIMALNY POZIOM WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

TABELA

stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru

A. 

Stanowiska wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), starostów i marszałków województw

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych) Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych) Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5 6
1 Prezydent m.st. Warszawy 6 500 2 500 - -
2 Prezydent miasta (miasta na prawach powiatu):
- powyżej 300 tys. mieszkańców 4 800-6 200 2 500 - -
- do 300 tys. mieszkańców 4 800-6 200 2 100 - -
3 Wójt, burmistrz w gminie:
- powyżej 100 tys. mieszkańców 4 800-6 200 2 100 - -
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 4 500-6 000 2 100 - -
- do 15 tys. mieszkańców 4 200-5 900 1 900 - -
4 Starosta w powiecie:
- powyżej 120 tys. mieszkańców 4 800-6 200 2 100 - -
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 4 500-6 000 2 100 - -
- do 60 tys. mieszkańców 4 200-5 900 1 900 - -
5 Marszałek województwa w województwie:
- powyżej 2 mln mieszkańców 5 300-6 500 2 500 - -
- do 2 mln mieszkańców 5 300-6 200 2 500 - -

B. 

Stanowiska w dzielnicach m.st. Warszawy

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych) Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego (kwota w złotych) Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy

(w latach)

1 2 3 4 5 6
1 Burmistrz dzielnicy:
- powyżej 100 tys. mieszkańców 2 600-6 200 2 100 - -
- do 100 tys. mieszkańców 2 400-6 000 2 000 - -
2 Zastępca burmistrza dzielnicy:
- powyżej 100 tys. mieszkańców 2 400-6 000 2 100 - -
- do 100 tys. mieszkańców 2 200-5 800 1 900 - -
3 Pozostali członkowie zarządu dzielnicy:
- powyżej 100 tys. mieszkańców 2 000-5 600 1 800 - -
- do 100 tys. mieszkańców 1 900-5 400 1 700 - -
II TABELA

pozostałe stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, w biurach związków jednostek samorządu terytorialnego, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie wyboru

Lp. Stanowisko Wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych) Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5 6
1 Przewodniczący zarządu związku 2 400-5 600 8 - -
2 Zastępca przewodniczącego zarządu związku 2 200-4 800 7 - -
3 Pozostali członkowie zarządu związku 2 000-4 400 5 - -
4 Wicestarosta w powiecie: - -
- powyżej 120 tys. mieszkańców 2 400-5 600 8
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 2 200-5 200 8
- do 60 tys. mieszkańców 2 000-4 800 7
5 Pozostali członkowie zarządu w powiecie: - -
- powyżej 120 tys. mieszkańców 2 200-4 800 6
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 2 000-4 400 6
- do 60 tys. mieszkańców 1 900-4 000 6
6 Wicemarszałek w województwie: - -
- powyżej 2 mln mieszkańców 2 400-6 000 9
- do 2 mln mieszkańców 2 200-5 600 8
7 Pozostali członkowie zarządu województwa w województwie: - -
- powyżej 2 mln mieszkańców 2 200-5 600 8
- do 2 mln mieszkańców 2 000-5 200 7

III TABELA

stanowiska w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu), w starostwach powiatowych, w urzędach marszałkowskich, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania

Lp. Stanowisko Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego (kwota w złotych) Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5 6
1 Zastępca prezydenta m.st. Warszawy 6 000 9 wyższe2) 6
2 Skarbnik m. st. Warszawy (główny księgowy budżetu m.st. Warszawy), skarbnik (główny księgowy budżetu) miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców 6 000 9 według odrębnych przepisów
3 Zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców 5 600 9 wyższe2) 6
zastępca prezydenta miasta (miasta na prawach powiatu)
4 Zastępca wójta, burmistrza w gminie: wyższe2) 6
- powyżej 100 tys. mieszkańców 5 600 8
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 5 200 8
- do 15 tys. mieszkańców 4 800 7
5 Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) w gminach: według odrębnych przepisów
- powyżej 100 tys. mieszkańców 5 600 8
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 5 200 8
- do 15 tys. mieszkańców 4 800 7
6 Skarbnik powiatu (główny księgowy budżetu powiatu) w powiecie: według odrębnych przepisów
- powyżej 120 tys. mieszkańców 5 200 8
- powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców 4 800 7
- do 60 tys. mieszkańców 4 400 6
7 Skarbnik województwa (główny księgowy budżetu województwa) w województwie: według odrębnych przepisów
- powyżej 2 mln mieszkańców 6 000 9
- do 2 mln mieszkańców 5 600 8

IV TABELA

Stanowiska, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę

A. w urzędach gmin, miast (miast na prawach powiatu) i biurach związków jednostek samorządu terytorialnego

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Sekretarz m. st. Warszawy

Sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

XX wyższe1) 4
Sekretarz gminy XVII wyższe 4
2 Zastępca skarbnika: XVIII wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne 3
- m.st. Warszawy

- miasta (miasta na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców

3 Zastępca skarbnika gminy w gminach: 3
- powyżej 100 tys. mieszkańców XVI wyższe
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców XV ekonomiczne

lub podyplomowe

- do 15 tys. mieszkańców XV ekonomiczne
4 Główny księgowy związku XVIII według odrębnych przepisów
5 Kierownik urzędu stanu cywilnego XVI według odrębnych przepisów
6 Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego,

komendant gminny ochrony przeciwpożarowej

XIII wyższe2) 4
7 Geodeta miasta (w mieście na prawach powiatu) XV jak dla geodety gminnego
8 Geodeta gminny XIII według odrębnych przepisów
9 Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej XV
10 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej XV
11 Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej XIV wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe 4
Stanowiska urzędnicze
1 Komornik XIII wyższe2) 4
średnie3)
2 Starszy poborca IX średnie3) 2
3 Poborca V średnie3) -

B. w starostwach powiatowych

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Sekretarz powiatu XVII wyższe1) 4
2 Geodeta powiatowy XV według odrębnych przepisów
3 Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej XV
4 Przewodniczący Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej XV
5 Zastępca kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej XV wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe 4
6 Geolog powiatowy XV wyższe geologiczne 5
7 Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów XV wyższe2) 5
8 Przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XV według odrębnych przepisów 5
Stanowiska urzędnicze
1 Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XIII według 2
2 Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII odrębnych przepisów

C. w urzędach marszałkowskich

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Sekretarz województwa XX wyższe1) 4
2 Geolog wojewódzki XV wyższe geologiczne 5
3 Geodeta województwa XVII według odrębnych

przepisów

4 Kierownik wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej XVI

D. (uchylona)

E. doradców i asystentów

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5
1 Doradca XVII wyższe 5
2 Asystent XI średnie -

F. we wszystkich urzędach

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Naczelnik (kierownik, dyrektor) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej), rzecznik prasowy XV wyższe2) 5
główny księgowy,

audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów
inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe 4
2 Kierownik referatu (jednostki równorzędnej), XIII wyższe2) 4
zastępca naczelnika (kierownika, dyrektora) wydziału (biura, departamentu) (jednostki równorzędnej)
pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych według odrębnych przepisów"
3 Zastępca głównego księgowego XIV wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne 3
4 Zastępca pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych XIII według odrębnych przepisów"
Stanowiska urzędnicze
1 Radca prawny XIII według odrębnych przepisów
2 Główny specjalista do spraw legislacji XII wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
informatyk urzędu,

główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy inspektor

wyższe2) 4
główny specjalista ds. BHP,

starszy inspektor ds. BHP,

inspektor ds. BHP

według odrębnych przepisów
3 Inspektor XII wyższe2) 3
4 Starszy specjalista,

starszy informatyk

XI wyższe2) 3
starszy specjalista ds. BHP według odrębnych przepisów
starszy geodeta,

starszy kartograf

wyższe geodezyjne i kartograficzne 3
4a Starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XI wyższe2) 3
5 Podinspektor,

informatyk

X wyższe2)

średnie3)

-

3

geodeta, wyższe geodezyjne i kartograficzne -
kartograf średnie geodezyjne i kartograficzne 3
5a Programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych,

zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych,

sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

X wyższe2) -
średnie3) 3
6 Specjalista X średnie3) 3
specjalista ds. BHP według odrębnych przepisów
7 Samodzielny referent IX średnie3) 2
8 Referent prawny VIII wyższe prawnicze -
9 Referent prawno-administracyjny VIII wyższe prawnicze lub administracyjne -
10 Referent,

kasjer,

księgowy

IX średnie3) 2
11 Młodszy referent,

młodszy księgowy

VIII średnie3) -
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych XII wyższe 3
XI wyższe -
2 Pracownik I stopnia wykonujący X średnie 3
zadania w ramach robót IX średnie 2
publicznych lub prac interwencyjnych VIII średnie -
3 Kierownik warsztatu,

kierownik stacji obsługi

X średnie3) 4
kierownik biblioteki jak dla stanowiska starszego bibliotekarza
4 Zastępca kierownika warsztatu, zastępca kierownika stacji obsługi, kierownik garażu IX średnie3) 3
starszy bibliotekarz według odrębnych przepisów
5 Zaopatrzeniowiec VIII średnie3) 2
6 Kierownik magazynu,

kierownik hali maszyn

IX średnie3) 3
maszynistka klasy mistrzowskiej,

dyspozytor taboru samochodowego,

kontroler techniczny

sekretarka -
7 Kierownik kancelarii głównej,

kierownik kancelarii tajnej,

kierownik archiwum,

kierownik centrali telefonicznej

VIII średnie3) 3
kancelista

młodszy kancelista

VII
starszy magazynier,

intendent,

starsza maszynistka

VIII
bibliotekarz według odrębnych przepisów
8 Starszy archiwista,

archiwista,

magazynier,

starszy recepcjonista,

recepcjonista,

starsza telefonistka,

maszynistka,

teletypistka

VII średnie3) -
9 Telefonistka V podstawowe4) -
10 Pomoc administracyjna III średnie3) -
11 Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły) I podstawowe4) -
12 Kierowca autobusu X według odrębnych przepisów
rzemieślnik specjalista zasadnicze

zawodowe5)

3
13 Kierowca samochodu ciężarowego IX według odrębnych przepisów
mechanik samochodowy,

maszynista offsetowy,

kserografista

zasadnicze

zawodowe5)

2
14 Konserwator,

rzemieślnik wykwalifikowany,

ślusarz-spawacz,

elektryk,

stolarz,

tapicer,

szklarz,

malarz,

introligator,

palacz c.o.

VIII zasadnicze zawodowe5) -
15 Kierowca samochodu osobowego VII według odrębnych przepisów
16 Operator urządzeń powielających VI podstawowe4) -
17 Robotnik gospodarczy V podstawowe4) -
18 Portier,

szatniarz,

dozorca,

dźwigowy,

woźny

IV podstawowe4) -
19 Sprzątaczka III podstawowe4) -
20 Goniec II podstawowe4) -
Stanowiska wewnętrznej służby ochrony
1 Szef ochrony X według odrębnych przepisów
2 Starszy wartownik-konwojent IX
3 Wartownik-konwojent VIII
4 Młodszy wartownik-konwojent VII

G. w straży gminnej (miejskiej)

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Komendant w gminach: wyższe2) 5
- powyżej 100 tys. mieszkańców XVI
- do 100 tys. mieszkańców XV
2 Zastępca komendanta w gminach: wyższe2) 4
- powyżej 100 tys. mieszkańców XV
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców XIV
- do 15 tys. mieszkańców XIII
3 Naczelnik XIII wyższe2) 4
4 Zastępca naczelnika XIII wyższe2) 4
5 Kierownik XIII wyższe2) 4
6 Zastępca kierownika XIII wyższe2) 3
Stanowiska urzędnicze
7 Starszy inspektor XII wyższe2)

średnie3)

3

6

8 Inspektor XII wyższe2)

średnie3)

2

5

9 Młodszy inspektor XI wyższe2)

średnie3)

-

3

10 Starszy specjalista XI średnie3) 3
11 Specjalista XI średnie3) 3
12 Młodszy specjalista X średnie3) 3
13 Starszy strażnik X średnie3) 3
14 Strażnik IX średnie3) 2
15 Młodszy strażnik VIII średnie3) 1
16 Aplikant VII średnie3) -

H. w samorządowych jednostkach organizacyjnych

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5
I. Wszystkie jednostki
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Dyrektor (kierownik) jednostki, naczelnik XIX wyższe2) lub według odrębnych przepisów 5 lub według odrębnych przepisów
2 Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki XVII wyższe2) 5
3 Główny księgowy XVI według odrębnych przepisów
4 Dyrektor biura,

kierownik oddziału (filii),

rejonowego (terenowego) oddziału

XV wyższe2) 5
5 Audytor wewnętrzny XV według odrębnych przepisów
6 Zastępca głównego księgowego XIV wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne 3
7 Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania XII wyższe2) 5
8 Kierownik zespołu X wyższe2) 5
9 Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania X wyższe2) 4
10 Kierownik sekcji (zmiany, referatu) X wyższe2) 4
Stanowiska urzędnicze
1 Główny specjalista,

główny programista aplikacji,

główny projektant systemów teleinformatycznych,

główny administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

główny analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

główny konsultant do spraw systemów teleinformatycznych

XII wyższe2) 4
główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
2 Radca prawny XIII według odrębnych przepisów
3 Starszy inspektor wojewódzki XIV wyższe2) 4
4 Inspektor wojewódzki XIII wyższe2) 4
5 Starszy specjalista,

starszy programista aplikacji,

starszy projektant systemów teleinformatycznych,

starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania),

starszy analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych),

starszy konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

starszy informatyk,

starszy specjalista-laborant,

starszy technolog

X wyższe2) 3
starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
6 Starszy rewident zakładowy IX wyższe2) 5
7 Starszy inspektor powiatowy XI średnie3) i szkoła pomaturalna 4
8 Inspektor powiatowy X średnie3) 5
9 Starszy inspektor,

programista aplikacji,

projektant systemów teleinformatycznych,

administrator (baz danych, systemów komputerowych,

IX wyższe2)
zintegrowanych systemów zarządzania),

analityk (systemów teleinformatycznych, baz danych,

sieci komputerowych),

konsultant do spraw systemów teleinformatycznych,

informatyk,

specjalista-laborant,

technolog

średnie3) 3
starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny

pracy

według odrębnych przepisów
10 Specjalista, VIII wyższe2) 4
rewident zakładowy średnie3) 5
11 Inspektor IX wyższe2) 2
średnie3) 4
inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy według odrębnych przepisów
12 Samodzielny referent, VII wyższe2) 2
starszy księgowy średnie3) 4
13 Starszy referent,

starszy intendent,

starszy laborant,

VI wyższe2) -
starszy statystyk,

podinspektor,

księgowy,

kasjer

średnie3) 2
14 Laborant,

statystyk,

planista,

kosztorysant

V średnie3) -
15 Referent V średnie3) -
16 Kierownik zespołu inspektorów nadzoru,

kierownik nadzoru inwestorskiego

XIV wyższe2) i uprawnienia budowlane 7
17 Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego XIV 5
18 Inspektor nadzoru inwestorskiego XII wyższe2) i uprawnienia budowlane 4
średnie3) i uprawnienia budowlane 6
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Kierownik: zespołu magazynów, IX wyższe2) 3
centralnego magazynu średnie3) 5
2 Kierownik magazynu,

zastępca kierownika: zespołu

VIII wyższe2) 2
magazynów, centralnego magazynu średnie3) 4
3 Kierownik dyspozytorni XI średnie3) 5
4 Kierownik: warsztatu, pralni, recepcji, wypożyczalni sprzętu, kuchni, stołówki VIII wyższe2) -
średnie3) 4
5 Kierownik powielarni VII wyższe2) -
średnie3) 4
6 Kierownik biblioteki X jak dla stanowiska starszego bibliotekarza
kierownik: świetlicy, klubu średnie3) 4
7 Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy IX według odrębnych przepisów
8 Kierownik punktu sprzedaży VIII średnie3) 4
9 Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,

starszy recepcjonista,

starszy magazynier,

VII średnie3) 1
zaopatrzeniowiec,

operator sprzętu audiowizualnego,

operator urządzeń,

konserwator maszyn i urządzeń

zasadnicze zawodowe5) 2
10 Zastępca kierownika: magazynu, warsztatu VIII średnie3) 2
11 Starszy bibliotekarz IX według odrębnych przepisów
12 Maszynistka klasy

mistrzowskiej,

operator elektronicznych monitorów ekranowych

VI średnie3) 3
13 Kierownik: kancelarii, hali maszyn, archiwum VII średnie3) 2
14 Kierownik centrali telefonicznej VI średnie3) 2
15 Bibliotekarz V według odrębnych przepisów
16 Archiwista, kancelista V średnie3) 1
magazynier,

intendent

zasadnicze zawodowe5) 2
17 Starsza maszynistka V średnie3) -
18 Recepcjonista IV średnie3) 1
zasadnicze zawodowe5) 2
19 Introligator,

operator urządzeń powielających,

kontystka

V średnie3) -
20 Sekretarka,

maszynistka

IV średnie3) -
21 Teletypistka,

telefonistka

IV średnie3) -
22 Pomoc administracyjna (biurowa, techniczna, laboratoryjna) III średnie3) -
23 Kierowca-operator maszyn specjalnych IX
24 Kierowca autobusu VII
25 Kierowca samochodu ciężarowego:
- powyżej 13 ton, VIII
- od 3,5 do 13 ton, VII
- do 3,5 ton V przepisów
26 Kierowca samochodu dostawczego VII według odrębnych
27 Kierowca samochodu towarowo-osobowego IX
28 Kierowca ciągnika V
29 Kierowca samochodu osobowego V
30 Kierowca transportu wewnętrznego IV
31 Starszy majster X wyższe2) 3
średnie3) i tytuł mistrza 5
32 Starszy mistrz IX wyższe2) 3
średnie3) i tytuł mistrza 4
33 Majster IX średnie3) 3
34 Mistrz VII średnie3) i tytuł mistrza 3
35 Leśniczy IX średnie zawodowe 3
36 Rzemieślnik specjalista VII średnie zawodowe 4
zasadnicze zawodowe5)
37 Maszynista (taboru pasażerskiego, kotłów i inne) VII średnie zawodowe 1
zasadnicze zawodowe5)

i uprawnienia kwalifikacyjne

38 Kuchmistrz-szef kuchni VIII średnie3) 4
39 Sprzedawca,

bufetowy

IX zasadnicze zawodowe5) 3
40 Starszy rzemieślnik (starszy: murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz i inne), starszy konserwator, robotnik wysoko wykwalifikowany VI średnie zawodowe 3
zasadnicze zawodowe5)
41 Kanalarz,

wulkanizator

VI zasadnicze zawodowe5) -
42 Drwal VI podstawowe4) -
43 Motorniczy VIII według odrębnych przepisów
44 Dyspozytor,

kontroler ruchu

VIII zasadnicze zawodowe5) 3
45 Szef kuchni VII średnie zawodowe 4
zasadnicze zawodowe5) i tytuł mistrza
46 Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), konserwator, robotnik wykwalifikowany V średnie zawodowe -
zasadnicze zawodowe5)
47 Kelner VII zasadnicze zawodowe5) -
podstawowe4) 2
48 Starsza pokojowa V podstawowe4) 3
49 Kontroler: biletowy, strefy płatnego parkowania VII średnie3) 2
50 Pomoc rzemieślnika,

pomoc kuchenna,

IV zasadnicze zawodowe5) -
robotnik do prac ciężkich, palacz kotłowy podstawowe4)
51 Palacz c.o. IV podstawowe i kurs dla palaczy c.o. -
52 Robotnik: zajezdniowy, manewrowy-przetokowy VI podstawowe i wyszkolenie kursowe -
53 Praczka,

szwaczka,

prasowaczka,

detaszer,

maglarz

VI podstawowe4) -
54 Robotnik gospodarczy (magazynowy), II zasadnicze zawodowe5) -
powielaczowy podstawowe4)
55 Sprzedawca biletów, VI zasadnicze zawodowe5) -
wydawca paliw podstawowe4)
56 Pokojowa,

łazienny,

kąpielowy,

robotnik do pracy lekkiej,

wozak

IV podstawowe4) -
57 Starszy: portier, woźny,

szatniarz, dozorca

III podstawowe4) -
58 Pilot zajezdniowy IV podstawowe i wyszkolenie kursowe -
59 Portier, szatniarz, dozorca, dźwigowy, woźny, sprzątaczka laboratoryjna, pomoc palacza c.o. II podstawowe4) -
60 Sprzątaczka III podstawowe4) -
61 Goniec II podstawowe4) -
62 Robotnik I podstawowe4) -
63 Starszy lekarz XVII według odrębnych przepisów
64 Lekarz XV
64a Psycholog XIV
logopeda wyższe2) -
65 Starsza pielęgniarka XII według odrębnych przepisów
66 Pielęgniarka XI
67 Starszy ratownik medyczny XIII według odrębnych przepisów
68 Ratownik medyczny XII
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych
1 Pracownik II stopnia wykonujący X wyższe 5
zadania w ramach robót publicznych VIII wyższe 4
lub prac interwencyjnych średnie 5
VII wyższe 2
średnie 4
2 Pracownik I stopnia wykonujący VI wyższe -
zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych V średnie 2
II. Urzędy pracy
Stanowiska urzędnicze
1 Doradca zawodowy XII wyższe rok w zakresie poradnictwa zawodowego
doradca zawodowy - stażysta IX wyższe -
średnie 1
2 Pośrednik pracy VIII wyższe rok w zakresie pośrednictwa pracy
pośrednik pracy - stażysta VII wyższe -
średnie 1
3 Specjalista do spraw programów XI wyższe rok w zakresie przygotowania, realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy
specjalista do spraw programów - stażysta IX wyższe -
średnie 1
4 Specjalista do spraw rozwoju zawodowego XII wyższe rok w zakresie organizacji szkoleń
specjalista do spraw rozwoju zawodowego - stażysta IX wyższe -
średnie 1
5 Lider klubu pracy X średnie rok w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
lider klubu pracy - stażysta VIII średnie 1
6 Doradca EURES w wojewódzkim urzędzie pracy XII wyższe oraz spełnienie wymagań zawartych w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję Europejską6) rok w zakresie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego
asystent EURES w wojewódzkim urzędzie pracy IX wyższe -
średnie 1
7 Specjalista ds. rejestracji VII wyższe 1
średnie 2
8 Specjalista ds. ewidencji i świadczeń VII wyższe 1
średnie 2
9 Specjalista ds. analiz rynku pracy VII wyższe 1
średnie 2
10 Specjalista ds. aktywizacji VII wyższe 1
średnie 2
11 Referent ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji VII średnie -
III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Główny administrator XV wyższe2) 5
Stanowiska urzędnicze
1 Koordynator ds. komputeryzacji pomocy społecznej XIV wyższe2) 3
2 Starszy administrator XIII wyższe2) 3
średnie3) 6
3 Administrator XII wyższe2) -
średnie3) 4
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Główny specjalista XVI wyższe specjalistyczne (np. pedagog, logopeda, psycholog) 5
wyższe według odrębnych przepisów

i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

6
2 Starszy lekarz XVII według odrębnych przepisów
3 Starszy wychowawca-koordynator XVI według 5
psycholog odrębnych -
pedagog przepisów 3
4 Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator XV wyższe według odrębnych przepisów 5
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
5 Starszy wychowawca XV według odrębnych przepisów 4
Starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego wyższe według odrębnych przepisów 4
średnie według odrębnych przepisów 7
5a Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej XV według odrębnych przepisów 5
5b Starszy asystent rodziny XIV wyższe według odrębnych przepisów 5
średnie według odrębnych przepisów 8
6 Starszy specjalista pracy socjalnej XIV wyższe według odrębnych przepisów 5
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny
7 Konsultant XIV wyższe2) 3
8 Lekarz XV według odrębnych
9 Kierownik zespołu pielęgniarek XIV przepisów
10 Starszy specjalista pracy z rodziną XIV wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie 5
11 Wychowawca XIV według odrębnych przepisów 2
Wychowawca w placówce wsparcia dziennego wyższe według odrębnych przepisów 2
średnie według odrębnych przepisów 5
12 Starszy: terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej XIV wyższe2) 5
12a Starszy fizjoterapeuta XIV według odrębnych przepisów
12b Starszy terapeuta zajęciowy XIV wyższe2) 5
XII policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie
13 Kapelan XV według odrębnych przepisów
13a Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej XIV według odrębnych przepisów 2
13b Asystent rodziny XIII wyższe według odrębnych przepisów 2
średnie według odrębnych przepisów 5
14 Specjalista pracy socjalnej XIII wyższe według odrębnych przepisów 3
dyplom pracownika socjalnego i specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
15 Specjalista pracy z rodziną XIII wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub na kierunku nauki o rodzinie 3
16 Terapeuta, specjalista reintegracji zawodowej XIII wyższe2) -
16a Fizjoterapeuta XIII według odrębnych przepisów
16b Terapeuta zajęciowy XIII wyższe2) -
XI policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie
17 Młodszy wychowawca,

młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

XIII według odrębnych przepisów -
18 Starszy pracownik socjalny XII według odrębnych przepisów 5
starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej dyplom w zawodzie
starszy opiekun osoby starszej
19 Starsza pielęgniarka, położna XII według odrębnych przepisów
20 Starszy technik fizjoterapii XIII średnie medyczne 5
20a Starszy dzienny opiekun XII według odrębnych przepisów
21 Starszy opiekun dziecięcy XII według odrębnych przepisów
starszy instruktor terapii zajęciowej średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności 5
starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych średnie3)
starszy instruktor reintegracji zawodowej średnie zawodowe
21a Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, młodszy asystent rodziny XI według odrębnych przepisów
22 Pracownik socjalny XI według odrębnych przepisów -
23 Starszy technik, XII średnie medyczne 5
starszy masażysta średnie i dyplom masażysty
24 Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej XI dyplom w zawodzie -
starszy opiekun średnie3) 5
szkoła asystentek medycznych
opiekun osoby starszej dyplom w zawodzie -
25 Pielęgniarka, położna XI według odrębnych przepisów
starszy dietetyk średnie medyczne 1
starsza opiekunka środowiskowa, starszy opiekun medyczny dyplom w zawodzie 5
starszy instruktor terapii średnie i kurs specjalistyczny
25a Dzienny opiekun XI według odrębnych przepisów
26 Opiekun dziecięcy XI według odrębnych przepisów
technik fizjoterapii średnie medyczne -
instruktor terapii zajęciowej średnie3) i policealna szkoła odpowiedniej specjalności
instruktor ds. kulturalno-oświatowych średnie3)
instruktor reintegracji zawodowej średnie zawodowe
27 Technik, dietetyk XI średnie medyczne -
starszy asystent osoby niepełnosprawnej dyplom w zawodzie 5
28 Masażysta X szkoła masażystów -
opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny dyplom w zawodzie
29 Aspirant pracy socjalnej IX średnie3) -
starszy sanitariusz średnie3), kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny
30 Asystent osoby niepełnosprawnej VII dyplom w zawodzie 1
opiekun średnie3)
szkoła asystentek medycznych
opiekun w ośrodku pomocy społecznej podstawowe3)
31 Instruktor terapii VII średnie i kurs specjalistyczny -
sanitariusz podstawowe, kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny
32 Młodszy opiekun V średnie3) -
szkoła asystentek medycznych
młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej podstawowe4)
IV. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Stanowiska urzędnicze
1 Sekretarz powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności XIII według odrębnych przepisów 2
2 Członkowie powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (lekarz, psycholog, pedagog, doradca zawodowy, pracownik socjalny) XIII
V. Jednostki działające w zakresie oświaty
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Kierownik biura warsztatowego,

kierownik stacji obsługi samochodów,

kierownik budowy

XVI wyższe2) 7
2 Kierownik obiektów sportowych XIII wyższe2) 7
3 Kierownik gospodarczy XIII wyższe2) 2
średnie3) 6
4 Sekretarz szkoły XII średnie3) 5
5 Starszy ratownik IX średnie3) 4
6 Dietetyczka X średnie3) 4
7 Ratownik VIII średnie3) 2
8 Młodszy ratownik VII średnie3) -
9 Pomoc nauczyciela VI podstawowe4) -
10 Rolnik hodowca VII zasadnicze zawodowe5) -
11 Robotnik szklarniowy VI zasadnicze zawodowe5) -
12 Robotnik budowlany V umiejętność wykonywania pracy -
13 Robotnik polowy IV umiejętność wykonywania pracy -
14 Opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły, przy przejściu przez jezdnię w drodze do i ze szkoły) I podstawowe4) -
VI. Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, biura zamiany mieszkań
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Kierownik administracji domów mieszkalnych XIV wyższe2) 5
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Starszy dyspozytor XIII wyższe2) 5
2 Geodeta, geolog XII wyższe2) 4
3 Administrator budynków mieszkalnych, administrator targowiska X zasadnicze zawodowe5) -
4 Administrator cmentarza VIII podstawowe4) -
5 Ekspedytor V zasadnicze zawodowe5) 2
6 Ogrodnik terenów zielonych VI zasadnicze zawodowe5) -
7 Dozorca cmentarza, grabarz III podstawowe4) -
VII. Zakłady oczyszczania
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Główny inżynier XVI wyższe2) 5
2 Starszy dyspozytor XIV wyższe2) 2
3 Dyspozytor XIII średnie3) 2
4 Kontroler eksploatacji XIII wyższe2) 5
średnie3) 6
VIII. Zakłady wodociągów i kanalizacji
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Inżynier utrzymania ruchu XIII wyższe2) 5
2 Odczytywacz wodomierzy-inkasent VII podstawowe4) -
3 Dyżurny pogotowia wodno-kanalizacyjnego VI zasadnicze

zawodowe5)

-
IX. Zakłady energetyki cieplnej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Kierownik pogotowia technicznego XV wyższe2) 6
2 Kierownik ciepłowni XV wyższe2) 6
3 Kierownik bazy XIV wyższe2) 6
4 Starszy dyspozytor mocy XIV wyższe2) 6
5 Starszy dyspozytor pogotowia technicznego XIV wyższe2) 5
6 Kierownik kotłowni XIII wyższe2) 4
7 Kierownik przepompowni XIII wyższe2) 4
8 Dyspozytor mocy XIII wyższe2) 4
średnie3) 5
9 Weryfikator dokumentacji technicznej VIII wyższe2) 4
średnie3) 5
X. Zakłady komunikacyjne
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Dyspozytor,

kontroler ruchu

VII średnie3) 3
2 Motorniczy tramwaju, kierowca autobusu IX według odrębnych przepisów
3 Kontroler biletowy VI średnie3) 2
4 Pilot zajezdniowy IV wyszkolenie kursowe -
XI. Żegluga Świnoujska
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Szef eksploatacji XV wyższe2) 6
2 Dyspozytor VIII średnie3) 3
3 Gospodarz hotelu VI średnie3) 2
4 Cumownik II podstawowe4) -
5 Kapitan statku X
6 Mechanik statku IX
7 Oficer mechanik wachtowy IX
8 Oficer elektryk IX
9 Oficer wachtowy VIII według odrębnych
10 Starszy marynarz VII przepisów
11 Motorzysta VII
12 Marynarz III
13 Młodszy motorzysta II
14 Młodszy marynarz II
XII. Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Kierownik cmentarza XV wyższe2) 5
2 Zastępca kierownika cmentarza XIII wyższe2) 3
średnie3) 5
3 Operator urządzeń kremacyjnych XII średnie3) 5
XIII. Zespoły usług projektowych
Stanowiska urzędnicze
1 Starszy inspektor fachowego poradnictwa XIV wyższe2) 5
2 Inspektor fachowego poradnictwa X wyższe2) 4
3 Starszy inspektor do spraw wycen X wyższe2) 2
średnie3) 4
4 Inspektor do spraw wycen IX średnie3) 3
XIV. Jednostki planowania przestrzennego
Stanowiska urzędnicze
1 Generalny projektant XVI wyższe2) 5
2 Główny projektant XV wyższe2) 5
3 Starszy kartograf XII wyższe geodezyjne i kartograficzne 5
4 Plastyk XI wyższe2) 3
5 Starszy asystent, XI wyższe2) 3
fotograf średnie3) 5
kartograf wyższe geodezyjne i kartograficzne średnie geodezyjne i kartograficzne 3

5

6 Asystent VIII średnie3) -
XV. Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Stanowiska urzędnicze
1 Kierownik pracowni XV wyższe geodezyjne i

kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe

7
2 Główny specjalista XIV 5
3 Starszy: geodeta, kartograf XIII wyższe geodezyjne i kartograficzne 3
średnie geodezyjne i kartograficzne 6
4 Geodeta,

kartograf

XII wyższe geodezyjne

i kartograficzne

2
średnie geodezyjne

i kartograficzne

4
5 Młodszy: geodeta, kartograf IX wyższe geodezyjne i kartograficzne 1
średnie geodezyjne i kartograficzne 2
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Poligraf-specjalista,

fototechnik-specjalista

IX zasadnicze

zawodowe5)

2
XVI. Biura geodezji i terenów rolnych, terenowe zespoły usług projektowych, zakłady usług wodnych, zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Stanowiska urzędnicze
1 Kierownik grupy robót XV wyższe2) 5
2 Szef produkcji XV wyższe2) 7
3 Główny technolog XIII wyższe2) 7
4 Starszy inspektor fachowego poradnictwa XIV wyższe2) 7
5 Kierownik prac geodezyjnych i kartograficznych XIV wyższe geodezyjne i kartograficzne oraz uprawnienia zawodowe 7
6 Geodeta-specjalista,

klasyfikator gleb-specjalista

XIII wyższe geodezyjne i kartograficzne 5
7 Kierownik robót XIV wyższe2) 4
8 Starszy: geodeta, klasyfikator gleb XII wyższe geodezyjne i kartograficzne 3
9 Geodeta,

klasyfikator gleb

XI wyższe geodezyjne i kartograficzne -
średnie geodezyjne i kartograficzne 3
10 Inspektor fachowego poradnictwa XI wyższe2) 7
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Poligraf-specjalista reprodukcji XI średnie zawodowe 6
2 Kierownik statku kategorii III X średnie zawodowe 6
3 Asystent VIII wyższe2) -
średnie3) 2
4 Fototechnik-specjalista reprodukcji map i dokumentacji, starszy poligraf X średnie zawodowe 6
5 Starszy fototechnik,

poligraf

IX średnie zawodowe 3
6 Starszy kreślarz IX średnie3) 3
7 Mechanik maszyn na statku VIII zasadnicze zawodowe5) 6
8 Operator dozowania oraz wykorzystania nieczystości stałych i płynnych,

operator budowli piętrzących

VI zasadnicze zawodowe5) oraz odpowiednie uprawnienia 1
9 Fototechnik VIII średnie zawodowe 3
10 Kreślarz VIII średnie3) 2
11 Stermotorzysta VII odpowiednie wyszkolenie

w zawodzie

1
12 Bosman,

sternik

VI według odrębnych przepisów
13 Starszy marynarz V
14 Marynarz IV
15 Konserwator aparatury laboratoryjnej IX średnie zawodowe oraz uprawnienia specjalistyczne 3
16 Rolnik hodowca VII zasadnicze zawodowe5) -
17 Robotnik szklarniowy VI zasadnicze

zawodowe5)

-
18 Starszy pomiarowy VI umiejętność wykonywania zawodu 2
19 Młodszy fototechnik VI 1
20 Pomiarowy V -
21 Robotnik polowy IV umiejętność wykonywania pracy -
XVII. Zarządy dróg wojewódzkich, rejony dróg wojewódzkich, zarządy dróg powiatowych, zarządy dróg miejskich, mostów i ulic, gospodarstwa pomocnicze
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Inżynier ruchu XVIII wyższe2) 7
2 Główny inżynier XVII wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 6
3 Główny mechanik XVII wyższe2) 6
4 Kierownik służby interwencyjnej XVI wyższe2) 5
5 Kierownik pracowni projektowej XV wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 5
6 Kierownik laboratorium wojewódzkiego XV wyższe2) 5
7 Kierownik: zakładu produkcyjnego, bazy sprzętu i transportu XII wyższe2) 3
średnie3) 5
8 Kierownik pracowni w wojewódzkim laboratorium drogowym XIV wyższe2) 3
średnie3) 5
9 Kierownik robót,

kierownik wytwórni

XII wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 3
średnie3) oraz uprawnienia budowlane 5
10 Starszy projektant XIII wyższe2) oraz uprawnienia budowlane 3
średnie3) oraz uprawnienia budowlane 6
11 Starszy dyspozytor XI wyższe2) 3
średnie3) 5
12 Dyspozytor X średnie3) 3
13 Asystent inspektora nadzoru X wyższe2) 2
średnie3) 4
XVIII. Ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki sportowo-szkoleniowe żeglarstwa
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Kierownik stajni - trener XIII wyższe2) 3
średnie3) 5
2 Menedżer sportu XV wyższe2) 2
średnie3) 4
3 Sanitariusz weterynaryjny X średnie zawodowe 3
4 Dżokej, podkuwacz VI podstawowe4) -
5 Starszy jeździec IV podstawowe4) -
6 Kandydat dżokejski V podstawowe4) -
7 Praktykant dżokejski IV podstawowe4) -
8 Jeździec II podstawowe4) -
9 Kapitan jachtu o długości powyżej 21 m XIV wyższe2) 4
średnie3) 6
10 Kapitan jachtu o długości do 21 m XIII wyższe 4
średnie3) 6
11 Starszy oficer, kierownik maszyn jachtu XIII wyższe2) 4
średnie3) 6
12 Kierownik wyszkolenia żeglarskiego XIII wyższe2) 6
13 Oficer jachtu XII wyższe2) 2
średnie3) 4
14 Bosman jachtu VIII średnie3) 2
15 Montażysta jachtu, kucharz jachtu, intendent jachtu IX zasadnicze zawodowe5) 2
16 Instruktor ratownictwa XIII średnie3) 6
17 Starszy ratownik XII średnie3) 4
18 Ratownik XI średnie3) 2
19 Młodszy ratownik VIII podstawowe4) -
20 Menedżer sportu

Trener klasy mistrzowskiej

XIX według odrębnych przepisów
21 Trener klasy pierwszej XVII
22 Trener klasy drugiej XIV
23 Specjalista:

dyscypliny sportu,

sportu osób niepełnosprawnych,

odnowy biologicznej,

rekreacji ruchowej

XIV jak dla stanowiska instruktora w lp. 24
24 Instruktor:

dyscypliny sportu,

sportu osób niepełnosprawnych,

odnowy biologicznej,

rekreacji ruchowej

XI według odrębnych przepisów
25 Główny mechanik,

główny energetyk

XIV wyższe2) 5
26 Kapitan jachtu,

oficer jachtu

XII wyższe2) 4
27 Kierownik-gospodarz obiektu:

sportowego, turystycznego, rekreacyjnego, mieszkalnego

XI średnie3) 4
28 Informator turystyczny IX średnie3) 3
29 Starszy: masztalerz, bosman VII średnie3) 3
30 Pracownik zaplecza sportowego: koniuszy, stajenny, sprzętowy, przystaniowy, konserwator urządzeń sportowych, obsługi basenu kąpielowego, lodowiska, stadionu, przystani i inne VI zasadnicze zawodowe5) 2
XIX. Zakłady naprawcze sprzętu medycznego, zakłady techniki medycznej
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Główny technolog XVII wyższe2) 5
2 Kierownik wydziału konstrukcyjnego XVI wyższe2) 5
3 Szef produkcji XV wyższe2) 5
4 Kierownik grupy robót XV wyższe2) 4
5 Rzecznik patentowy XIV według odrębnych przepisów
6 Starszy konserwator sprzętu medycznego XIV średnie techniczne 5
7 Konserwator sprzętu medycznego XIII średnie techniczne 3
zasadnicze zawodowe5) 6
8 Młodszy konserwator sprzętu medycznego VIII zasadnicze zawodowe lub podstawowe i kurs przysposobienia zawodowego -
XX. Zakłady (warsztaty) ortopedyczne
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Szef produkcji, główny technolog XV wyższe2) 5
2 Główny mechanik XIV wyższe2) 5
3 Starszy konserwator sprzętu ortopedycznego XII średnie techniczne 5
4 Konserwator sprzętu ortopedycznego XI średnie techniczne 2
zasadnicze

zawodowe5)

3
5 Ortopeda przymiarkowy X średnie techniczne -
zasadnicze

zawodowe5)

3
6 Bandażysta ortopedyczny,

stolarz ortopedyczny,

cholewkarz ortopedyczny,

modelarz ortopedyczny w gipsie,

formowacz,

ortopeda-mechanik,

przymiarkowy obuwia ortopedycznego

IX zasadnicze zawodowe5) -
7 Krojczy skór i tkanin,

obuwnik ortopedyczny,

modelarz form obuwia ortopedycznego

VIII zasadnicze

zawodowe5)

-
8 Gorseciarz VI podstawowe i przeszkolenie zawodowe -
XXI. Izby wytrzeźwień
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Starszy lekarz XVIII według odrębnych
2 Lekarz XVI przepisów
3 Starszy felczer,

felczer

XIV
4 Starsza pielęgniarka XIII
5 Pielęgniarka XII
6 Depozytariusz X według odrębnych 2
7 Opiekun zmiany IX przepisów -
8 Porządkowy VIII podstawowe4) -
XXII. Schroniska dla zwierząt
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Lekarz weterynarii XV według odrębnych przepisów
2 Starszy technik weterynarii XI średnie zawodowe 5
3 Technik weterynarii IX średnie zawodowe -
4 Opiekun zwierząt VI podstawowe4) 2
5 Młodszy opiekun zwierząt V podstawowe4) -
XXIII. Zakłady unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Kierownik produkcji,

kierownik zaplecza technicznego,

dyżurny inżynier ruchu

XIV wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe 5
2 Główny specjalista XIV energetyczne
3 Kierownik kompostowni XI wyższe2) 3
średnie3) 5
4 Starszy specjalista-inspektor nadzoru X wyższe2) oraz uprawnienia dozorowe energetyczne 4
5 Mistrz ruchu VIII średnie3) oraz uprawnienia dozorowe 3
6 Specjalista-inspektor nadzoru XIII wyższe2) 2
średnie3) oraz uprawnienia dozorowe 5
7 Mistrz segregacji,

mistrz kompostowni

VII średnie3) 3
8 Operator urządzeń energetycznych VII średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne 1
zasadnicze zawodowe5) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne 3
9 Dyżurny automatyk VII średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne 1
10 Obchodowy urządzeń energetycznych,

dyżurny elektryk,

dyżurny chemik-obchodowy,

dyżurny ślusarz,

operator urządzeń dźwignicowych,

operator urządzeń kompostowni,

operator urządzeń segregacji,

operator urządzeń produkcji kruszyw

VII średnie3) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne 1
zasadnicze zawodowe5) oraz uprawnienia eksploatacyjne energetyczne 3
11 Operator sprzętu ciężkiego VI zasadnicze

zawodowe5) oraz uprawnienia kl. III

1
12 Wagowy VI średnie3) -
XXIV. Pracownicy parków krajobrazowych
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Zastępca dyrektora XVII według odrębnych przepisów
2 Kierownik zespołu do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

XII
3 Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego XII
4 Kierownik sekcji X wyższe2) 1
Stanowiska urzędnicze
1 Główny specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

XII według odrębnych przepisów
2 Kustosz XII według odrębnych przepisów
3 Radca prawny XII
4 Starszy specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

X
5 Starszy specjalista X wyższe2) 4
6 Starszy księgowy IX wyższe2)

średnie3)

1

3

7 Specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

VII według odrębnych przepisów
8 Specjalista VII wyższe2) 3
9 Adiunkt VII wyższe2) 1
10 Samodzielny referent IV średnie3) 4
11 Księgowy III średnie3) 2
12 Starszy referent III średnie3) 2
13 Referent I średnie3) -
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Starszy strażnik III według odrębnych przepisów
2 Strażnik I
3 Sekretarka I średnie3) -
XXV. Żłobki i kluby dziecięce
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Dyrektor: zespołu żłobków, klubów dziecięcych XIX według odrębnych przepisów
2 Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcego XVIII
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Starsza: pielęgniarka, położna, starszy opiekun VIII według odrębnych przepisów
Starszy: terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk wyższe2)

średnie3)

-
3
2 Pielęgniarka, położna, opiekun VI według odrębnych przepisów
Terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk średnie3) -
3 Młodszy opiekun V według odrębnych przepisów

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.

Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.

5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

6) Wymagania te są określone w Karcie EURES (Dz. Urz. UE C 311 z 16.11.2010, str. 6).

1 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1621) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz. 261 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 430) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146, poz. 1223, z 2006 r. Nr 39, poz. 272 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 431), które utraciły moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2008.223.1458), z tym że - zgodnie z art. 59 ust. 2 tej ustawy - przepisy tych rozporządzeń mają zastosowanie do ustalania wynagrodzeń pracowników samorządowych mianowanych.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1621) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1621) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2018 r.
5Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1621) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.1786 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wynagradzanie pracowników samorządowych.
Data aktu: 18/03/2009
Data ogłoszenia: 11/12/2014
Data wejścia w życie: 01/04/2009