Ochrona gatunkowa grzybów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybów

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
gatunki grzybów:
a)
objętych ochroną ścisłą,
b)
objętych ochroną częściową,
c)
objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d)
wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk;
2)
właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków grzybów zakazy i odstępstwa od zakazów;
3)
sposoby ochrony gatunków grzybów, w tym wielkość stref ochrony.
§  2.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5.
Gatunki, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi i stanowisk są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  6.
1.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego niszczenia;
2)
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3)
niszczenia ich siedlisk;
4)
pozyskiwania lub zbioru;
5)
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
6)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;
7)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
8)
umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
9)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
2.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną częściową wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego niszczenia;
2)
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3)
niszczenia ich siedlisk;
4)
pozyskiwania lub zbioru;
5)
umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
6)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
3.
W stosunku do innych niż dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
§  7.
W stosunku do dziko występujących grzybów należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:
1)
zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania i niszczenia siedlisk - nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie tych zakazów, z wyjątkiem gatunków oznaczonych symbolem (1) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia;
2)
zakazy: umyślnego niszczenia i uszkadzania - nie dotyczą:
a)
pozyskania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przez podmioty, które uzyskały zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich pozyskanie,
b)
przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w lit. a;
3)
zakazy: umyślnego niszczenia, uszkadzania, przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków - nie dotyczą okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
§  8.
W stosunku do gatunków grzybów objętych ochroną ścisłą oraz częściową stosuje się następujące sposoby ochrony:
1)
inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji grzybów oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
2)
zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk grzybów, w szczególności:
a)
drzew w odpowiednim wieku i gatunku,
b)
rozkładającego się drewna w odpowiednim wieku i gatunku,
c)
odkrytych piaszczysk,
d)
skał i głazów oraz skupisk niewielkich kamieni,
e)
łąk i pastwisk uprawianych i użytkowanych ekstensywnie;
3)
ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk;
4)
wykonywanie zabiegów ochronnych, utrzymujących właściwy stan siedlisk grzybów, w szczególności polegających na:
a)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
b)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
c)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
d)
utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w tym usuwanie inwazyjnych gatunków obcych,
e)
zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów,
f)
regulowaniu liczebności roślin i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;
5)
zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
6)
zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
7)
przenoszenie grzybów z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;
8)
promowanie ochrony różnorodności biologicznej;
9)
promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania grzybów;
10)
edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11)
prowadzenie upraw grzybów należących do gatunków objętych ochroną, wykorzystywanych do celów gospodarczych w celu ograniczenia pozyskania tych gatunków ze środowiska;
12)
kontrola pozyskania grzybów gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane;
13)
promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków objętych ochroną, oraz dostosowywanie sposobów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony gatunków;
14)
realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków grzybów.
§  9.
Do gatunków grzybów określonych w:
1)
załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 2-5, 8, 45, 47, 50, 53, 54, 110, 124, 125, 136, 137, 140, 145, 156-158, 186-190 i 197,
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 4-23, 28-31, 33, 34, 37, 40-42, 50, 53, 61, 62 i 74

- przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.

§  10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ ŚCISŁĄ

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE FUNGI
** Diplocystaceae
1. promieniak wilgociomierz Astraeus hygrometricus
** Physalacriaceae
2. opieńka torfowiskowa (1) Armillaria ectypa
3. żyłkowiec różowawy (1) Rhodotus palmatus
** Sarcosomataceae
4. * Sarcosoma globosum
boczniakowate Pleurotaceae
5. boczniak mikołajkowy (1) Pleurotus eryngii
borowikowate Boletaceae
6. borowik korzeniasty (1) Boletus radicans
7. borowik żółtobrązowy podgat. królewski (1) Boletus appendiculatus ssp. regius
8. borowik szatański (1) Boletus satanas
czarkowate Sarcoscyphaceae
9. czareczka długotrzonowa (1) Microstoma protracta
10. czarka jurajska (1) Sarcoscypha jurana
gąskowate Tricholomataceae
11. dwupierścieniak cesarski (1) Catathelasma imperiale
12. wilgotnica czapeczkowata (1) Hygrocybe calyptriformis
gwiazdoszowate Geastraceae
13. gwiazda wieloporowa (1) Myriostoma coliforme
14. gwiazdosz * (1) Geastrum lageniforme
15. gwiazdosz angielski (1) Geastrum berkeleyi
16. gwiazdosz bury (1) Geastrum elegans
17. gwiazdosz karzełkowaty (1) Geastrum schmidelii
18. gwiazdosz kwiatuszkowaty (1) Geastrum floriforme
19. gwiazdosz szorstki (1) Geastrum campestre
20. gwiazdosz węgierski (1) Geastrum hungaricum
21. gwiazdosz workowaty (1) Geastrum saccatum
22. gwiazdosz wzniesiony (1) Geastrum fornicatum
kolcownicowate Bankeraceae
23. kolczakówka dołkowana (1) Hydnellum scrobiculatum
24. kolczakówka kasztanowata (1) Hydnellum ferrugineum
25. kolczakówka niebieskawa (1) Hydnellum caeruleum
26. kolczakówka piekąca (1) Hydnellum peckii
27. kolczakówka pomarańczowa (1) Hydnellum aurantiacum
28. kolczakówka strefowana (1) Hydnellum concrescens
29. kolczakówka wonna (1) Hydnellum suaveolens
30. kolczakówka zielonożółta (1) Hydnellum geogenium
31. kolczakówka żółtobrązowa (1) Hydnellum compactum
32. sarniak* (1) Sarcodon joeides
33. sarniak* (1) Sarcodon underwoodii
34. sarniak sinostopy (1) Sarcodon glaucopus
35. sarniak szorstki (1) Sarcodon scabrosus
36. szaraczek sosnowy (1) Boletopsis grisea
kustrzebkowate Pezizuceae
37. koronica ozdobna Sarcosphaera coronaria
maślakowate Suillaceae
38. maślak trydencki (1) Suillus tridentinus
pieczarkowate Agaricaceae
39. berłóweczka czeska (1) Tulostoma kotlabae
40. berłóweczka łuskowata (1) Tulostoma squamosum
41. berłóweczka rudawa (1) Tulostoma melanocyclum
pniarkowate Fomitopsidaceae
42. jamkówka białobrązowa (1) Antrodia albobrunnea
43. pniarek lekarski (1) Fomitopsis officinalis
44. pomarańczowiec bladożółty (1) Pycnoporellus alboluteus
45. porojęzyk dębowy (1) Buglossoporus quercinus
46. późnoporka czerwieniejąca (amylek lapoński) (1) Amylocystis lapponica
powłocznikowate Corticiaceae
47. powłocznik białofioletowy (1) Corticium polygonioides
smardzowate Morchellaceae
48. krążkówka żyłkowana (1) Disciotis venosa
soplówkowate Hericiaceae
49. soplówka jeżowata (1) Hericium erinaceum
tęgoskórowate Sclerodermataceae
50. tęgoskór korzeniasty (1) Scleroderma septentrionale
truflowate Tuberaceae
51. trufla wgłębiona Tuber mesentericum
żagwiowate Polyporaceae
52. miękusz szafranowy Hapalopilus croceus
53. szkieletnica wonna (1) Skeletocutis odora
54. żagiew korzonkowa (1) Polyporus rhizophilus
GRZYBY ZLICHENIZOWANE (POROSTY) LICHENES
55. biedronecznik Jeckera Punctelia jeckeri
56. biedronecznik zmienny Punctelia subrudecta
57. błyskotka brodawkowata Fulgensia bracteata
58. błyskotka jasna Fulgensia fulgens
59. brodaczka biczykowata Usnea flagellata
60. brodaczka bruzdkowana Usnea foveata
61. brodaczka buczynowa Usnea faginea
62. brodaczka dziobata Usnea scrobiculata
63. brodaczka dziwna Usnea fascinata
64. brodaczka estońska Usnea esthonica
65. brodaczka gładka Usnea chaetophora
66. brodaczka górska Usnea montana
67. brodaczka grabowa Usnea carpinea
68. brodaczka haczykowata Usnea uncinulata
69. brodaczka jamkowata Usnea cavernosa
70. brodaczka kaukaska Usnea caucasica
71. brodaczka kosmata Usnea hirtella
72. brodaczka leśna Usnea sylvatica
73. brodaczka łysiejąca Usnea glabrata
74. brodaczka maderska Usnea madeirensis
75. brodaczka marszczona Usnea rugulosa
76. brodaczka miotlasta Usnea distincta
77. brodaczka Motyki Usnea motykana
78. brodaczka nadobna Usnea florida
79. brodaczka najdłuższa Usnea longissima
80. brodaczka niezwykła Usnea monstruosa
81. brodaczka ostra Usnea muricata
82. brodaczka rogowata Usnea ceratina
83. brodaczka rozpierzchła Usnea fulvoreagens
84. brodaczka sina Usnea glauca
85. brodaczka sinawa Usnea glaucescens
86. brodaczka sitowa Usnea perplectans
87. brodaczka skalna Usnea diplotypus
88. brodaczka smukła Usnea sublaxa
89. brodaczka sorediowa (1) Usnea lapponica
90. brodaczka spleciona Usnea plicata
91. brodaczka subtelna Usnea fragillescens
92. brodaczka szczelinowata Usnea glabrescens
93. brodaczka szmaragdowa Usnea smaragdina
94. brodaczka szorstka Usnea scabrata
95. brodaczka sztywna Usnea rigida
96. brodaczka szydłowata Usnea cornuta
97. brodaczka śląska Usnea silesiaca
98. brodaczka trocinowata Usnea scabriuscula
99. brodaczka Wasmutha Usnea wasmuthii
100. brodaczka właściwa Usnea barbata
101. brodaczka włosowata Usnea capillaris
102. brodaczka wybielona Usnea leucosticta
103. brodaczka wyciągnięta Usnea extensa
104. brodaczka wyprostowana Usnea prostrata
105. brodaczka zachodnia Usnea dasaea
106. brodaczka zaniedbana Usnea neglecta
107. brodaczka zbita Usnea compacta
108. chrobotek alpejski Cladonia stellaris
109. chrobotek czarniawy Cladonia stygia
110. chrobotek zgrubiały (1) Cladonia incrassata
111. chróścik drobny Stereocaulon nanodes
112. chróścik główkowaty Stereocaulon pileatum
113. chróścik kalafiorowaty Stereocaulon botryosum
114. chróścik kępkowy Stereocaulon evolutum
115. chróścik koralowaty Stereocaulon subcoralloides
116. chróścik orzęsiony Stereocaulon tomentosum
117. chróścik palczasty Stereocaulon dactylophyllum
118. chróścik pasterski Stereocaulon paschale
119. chróścik skalny Stereocaulon saxatile
120. chróścik tasiemcowaty Stereocaulon taeniarum
121. czasznik modrozielony Icmadophila ericetorum
122. dołczanka gąbczasta Solorina spongiosa
123. dołczanka torbiasta Solorina saccata
124. galaretnica czarniawa (1) Collema nigrescens
125. galaretnica sztywna (1) Collema flaccidum
126. granicznik płucnik (1) Lobaria pulmonaria
127. granicznik tarczownicowy (1) Lobaria scrobiculata
128. granicznik tarczowy (1) Lobaria amplissima
129. jaskrawiec morski (1) Caloplaca marina
130. karlinka brodawkowata Pycnothelia papillaria
131. kobiernik Arnolda (1) Parmotrema arnoldii
132. kobiernik orzęsiony (1) Parmotrema perlatum
133. kobiernik postrzępiony (1) Parmotrema crinitum
134. kobiernik wybredny (1) Parmotrema stuppeum
135. kruszownica niezwykła Umbilicaria dendrophora
136. łusecznica koralkowata (1) Parmeliella triptophylla
137. łuszczak zwodniczy (1) Psora decipiens
138. mąkla odmienna Evernia mesomorpha
139. mąkla rozłożysta (1) Evernia divaricata
140. muszlik nadobny (1) Normandina pulchella
141. nibypłucnik Chicity Cetrelia chicitae
142. nibypłucnik dyskretny Cetrelia cetrarioides
143. nibypłucnik klasztorny Cetrelia monachorum
144. nibypłucnik wątpliwy Cetrelia olivetorum
145. obielec rozetowy (1) Squamarina lentigera
146. obrostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris
147. odnożyca bałtycka Ramalina baltica
148. odnożyca jesionowa Ramalina fraxinea
149. odnożyca kępkowa Ramalina fastigiata
150. odnożyca Motyki Ramalina motykana
151. odnożyca murawkowata Ramalina capitata
152. odnożyca pośrednia Ramalina intermedia
153. odnożyca rynienkowata Ramalina calicaris
154. odnożyca tępa Ramalina obtusata
155. odnożyca włosowata (1) Ramalina thrausta
156. oskrzelka niwalna (1) Flavocetraria nivalis
157. pakość galaretowata (1) Leptogium cyanescens
158. pakość pilśniowata (1) Leptogium saturninum
159. pawężnica brodawkowata Peltigera aphthosa
160. pawężnica Degena Peltigera degenii
161. pawężnica Elżbiety Peltigera elisabethae
162. pawężnica forteczna Peltigera monticola
163. pawężnica jabłkowata Peltigera malacea
164. pawężnica łuseczkowata Peltigera praetextata
165. pawężnica Neckera Peltigera neckeri
166. pawężnica pagórkowa Peltigera collina
167. pawężnica pergaminowa Peltigera membranacea
168. pawężnica rozłożysta Peltigera horizontalis
169. pawężnica sałatowa Peltigera hymenina
170. pawężnica tarczkowata Peltigera lepidophora
171. pawężnica węgierska Peltigera ponojensis
172. pawężnica żeberkowata Peltigera venosa
173. pawężnica żyłkowana Peltigera leucophlebia
174. pawężniczka gładka Nephroma helium
175. pawężniczka odwrócona Nephroma resupinatum
176. pawężniczka sorediowa (1) Nephroma parile
177. pawężnik Laurera (1) Tuckneraria laureri
178. pęcherzyca nadobna Lasallia pustulata
179. płucnica płotowa Cetraria sepincola
180. podgranicznik leśny (1) Sticta sylvatica
181. podgranicznik ponury (1) Sticta fuliginosa
182. przylepka oddzielona Melanelia disjuncta
183. przylepka sorediowa Melanelia sorediata
184. przylepka wątrobiasta Melanelia hepatizon
185. przylepka żałobna Melanelia stygia
186. przylepniczka listeczkowata (1) Melanohalea laciniatula
187. przylepniczka oliwkowa (1) Melanohalea olivacea
188. przylepniczka szorstka (1) Melanohalea exasperata
189. przylepniczka wytworna Melanohalea elegantula
190. przystrumycznik dziwlikowy (1) Hypotrachyna afrorevoluta
191. przystrumycznik pustułkowy Hypotrachyna revoluta
192. puchlinka ząbkowana (1) Thelotrema lepadinum
193. pustułka Bittera Hypogymnia bitteri
194. pustułka brunatniejąca Hypogymnia austerodes
195. pustułka oprószona Hypogymnia farinacea
196. pustułka rozdęta Hypogymnia vittata
197. strzępiec obrębiasty (1) Pannaria conoplea
198. szarzynka brodawkowata Parmelina pastillifera
199. szarzynka dębowa Parmelina quercina
200. szarzynka skórzasta Parmelina tiliacea
201. tapetka pokrzywiona Arctoparmelia incurva
202. tarczownica pogięta Parmelia submontana
203. tarczownica ścienna Parmelia omphalodes
204. tarczynka dziurkowana Menegazzia terebrata
205. turzynka okazała (1) Heterodermia speciosa
206. włostka ciemniejsza Bryoria subcana
207. włostka cieniutka Bryoria capilaris
208. włostka delikatna Bryoria haynaldii
209. włostka dwubarwna Bryoria bicolor
210. włostka gniazdowa Bryoria furcellata
211. włostka grzywiasta Bryoria jubata
212. włostka karpacka Bryoria carpatica
213. włostka Katarzyny Bryoria catharinae
214. włostka kędzierzawa Bryoria crispa
215. włostka Kummerlego Bryoria kummerleana
216. włostka Motyki Bryoria motykana
217. włostka Nadvornika Bryoria nadvornikiana
218. włostka osobliwa Bryoria mirabilis
219. włostka pogięta Bryoria flexuosa
220. włostka Smitha Bryoria smithii
221. włostka spleciona Bryoria implexa
222. włostka Tatarkiewicza Bryoria tatarkiewiczii
223. włostka Wranga Bryoria vrangiana
224. włostka wydłużona Bryoria prolixa
225. włostka Zofii Bryoria sophiae
226. zeżyca seledynowa Flavopunctelia flaventior
227. złociszek jaskrawy Chrysothrix candelaris
228. żełuczka brodawkowata Xanthoparmelia verruculifera
229. żełuczka Delisa Xanthoparmelia delisei
230. żełuczka drobna Xanthoparmelia pulla
231. żełuczka Mougeota Xanthoparmelia mougeotii
232. żyłecznik zwisający Alectoria sarmentosa
Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

** Brak nazwy rodzajowej polskiej.

(1) - gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE FUNGI
borowikowate Boletaceae
1. podgrzybek tęgoskórowy Xerocomus parasiticus
2. poroblaszek żółtoczerwony Phylloporus pelletieri
3. szyszkowiec łuskowaty Strobilomyces strobilaceus
dzwonkówkowate Entolomataceae
4. dzwonkówka* (1) Entoloma sphagnorum
5. dzwonkówka bagienna (1) Entoloma cuspidiferum
6. dzwonkówka ciemniejąca (1) Entoloma turci
7. dzwonkówka szarofioletowa (1) Entoloma bloxamii
gąskowate Tricholomataceae
8. białokrowiak trójbarwny (1) Leucopaxillus compactus
9. gąska pomarańczowa (1) Tricholoma aurantium
10. wilgotnica cytrynowozielona (1) Hygrocybe citrinovirens
11. wilgotnica okazała (1) Hygrocybe splendidissima
12. wilgotnica ozdobna (1) Hygrocybe aurantiosplendens
13. wilgotnica sklepiona (1) Hygrocybe fornicata
14. wilgotnica włoska (1) Hygrocybe reidii
15. wilgotnica zasadowa (1) Hygrocybe ingrata
16. wodnicha atramentowa (1) Hygrophorus atramentosus
17. wodnicha brunatnobiała (1) Hygrophorus latitabundus
18. wodnicha kozia (1) Hygrophorus capreolarius
19. wodnicha oliwkobrązowa (1) Hygrophorus persoonii
20. wodnicha różowoblaszkowa (1) Hygrophorus calophyllus
21. wodnicha zaróżowiona (1) Hygrophorus erubescens
gołąbkowate Russulaceae
22. mleczaj strefowany (1) Lactarius zonarioides
23. mleczaj żółtofioletowy (1) Lactarius repraesentaneus
gwiazdoszowate Geastraceae
24. gwiazdosz brodawkowy Geastrum corollinum
25. gwiazdosz czteropromienny Geastrum quadrifidum
jodłownicowate Bondarzewiaceae
26. jodłownica górska Bondarzewia mesenterica
kisielnicowate Exidiaceae
27. płomykowiec galaretowaty Tremiscus helvelloides
krążkownicowate Discinaceae
28. piestrzenica * (1) Gyromitra ambigua
29. piestrzenica * (1) Gyromitra fastigiata
kruchaweczkowate Psathyrellaceae
30. kruchaweczka * (1) Psathyrella maculata
31. kruchaweczka meduzogłowa (1) Psathyrella caput-medusae
lakownicowate Ganodermataceae
32. lakownica żółtawa Ganoderma lucidum
łęgotowate Geoglossaceae
33. małozorek zielony (1) Microglossum viride
34. włosojęzyk szorstki (1) Trichoglossum hirsutum
maślakowate Suillaceae
35. borowiczak dęty Boletinus cavipes
36. maślak błotny (żółtawy) Suillus flavidus
37. maślak syberyjski Suillus sibiricus
ozorkowate Fistulinaceae
38. ozorek dębowy Fistulina hepatica
pieczarkowate Agaricaceae
39. kurzawka bagienna Bovista paludosa
pierścieniakowate Strophariaceae
40. łuskwiak włóknistołuskowaty Pholiota heteroclita
41. połówka południowa (1) Agrocybe cylindracea
pniarkowate Fomitopsidaceae
42. jamkówka kurczliwa (1) Antrodia ramentacea
43. pniarek różowy Fomitopsis rosea
44. żagwica listkowata Grifola frondosa
siatkoblaszkowate Gomphaceae
45. buławka obcięta Clavariadelphus truncatus
46. buławka pałeczkowata Clavariadelphus pistilaris
47. buławka spłaszczona Clavariadelphus ligula
48. siatkoblaszek maczugowaty Gomphus clavatus
siedzuniowate Sparassidaceae
49. siedzuń dębowy Sparassis brevipes
skórnikowate Stereaceae
50. tarczóweczka wielkozarodnikowa (1) Aleurocystidiellum subcruentatum
smardzowate Morchellaceae
51. naparstniczka czeska Verpa bohemica
52. naparstniczka stożkowata Verpa conica
53. smardz grubonogi

- okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella crassipes
54. smardz jadalny

- okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella esculenta
55. smardz półwolny

- okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella gigas
56. smardz stożkowaty

- okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella conica
57. smardz wyniosły

- okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni

Morchella elata
soplówkowate Hericiaceae
58. soplówka bukowa Hericium coralloides
59. soplówka jodłowa Hericium flagellum
szczeciniakowate Hymenochaetaceae
60. błyskoporek podkorowy (włóknouszek ukośny) Inonotus obliquus
tocznikowate Helotiaceae
61. *(1) Holwaya mucida
zasłonakowate Cortinariaceae
62. zasłonak słomkowożółty (1) Cortinarius elegantior
żagwiowate Polyporaceae
63. żagiew wielogłowa Polyporus umbellatus
GRZYBY ZLICHENIZOWANE (POROSTY) LICHENES
64. brązowniczka zielonawa Tuckermannopsis chlorophylla
65. brodaczka kępkowa Usnea hirta
66. brodaczka zwyczajna Usnea dasypoga
67. chrobotek leśny Cladonia arbuscula
68. chrobotek najeżony Cladonia portentosa
69. chrobotek reniferowy Cladonia rangiferina
70. chrobotek smukły Cladonia ciliata
71. chróścik inkrustowany (1) Stereocaulon incrustatum
72. chróścik karłowaty (1) Stereocaulon condensatum
73. chróścik obnażony (1) Stereocaulon vesuvianum
74. obierek wątrobiasty (1) Placidium squamulosum
75. odnożyca mączysta Ramalina farinacea
76. odnożyca opylona Ramalina pollinaria
77. pawężnica palczasta Peltigera polydactylon
78. pawężnica psia Peltigera canina
79. płaskotka reglowa Parmeliopsis hyperopta
80. płucnica darenkowa Cetraria muricata
81. płucnica islandzka Cetraria islandica
82. płucnica kędzierzawa Cetraria ericetorum
83. popielak pylasty Imshaugia aleurites
84. przylepnik złotawy Melanelixia subaurifera
85. pustułka rurkowata Hypogymnia tubulosa
86. wabnica kielichowata Pleurosticta acetabulum
87. włostka brązowa Bryoria fuscescens
88. złotlinka jaskrawa Vulpicida pinastri
89. żełuczka zmienna Xanthoparmelia stenophylla
90. żółtlica chropowata Flavoparmelia caperata
Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

* Brak nazwy gatunkowej polskiej.

(1) - gatunek, dla którego nie stosuje się odstępstwa od zakazów określonego w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI GRZYBÓW OBJĘTE OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ, KTÓRE MOGĄ BYĆ POZYSKIWANE, ORAZ SPOSOBY ICH POZYSKIWANIA

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Sposoby pozyskiwania
FUNGI
lakownicowate Ganodermataceae
1. lakownica żółtawa Ganoderma lucidum ręczny zbiór owocników, bez naruszania drewna, na którym one wyrastają
pniarkowate Fomitopsidaceae
2. żagwica listkowata Grifola frondosa ręczny zbiór owocników
szczeciniakowate Hymenochaetaceae
3. błyskoporek podkorowy (włóknouszek ukośny) Inonotus obliquus odcięcie narzędziem o ostrej krawędzi narośli na drzewie z błyskoporkiem podkorowym (forma anamorficzna), należy ograniczyć uszkodzenie drzewa
smardzowate Morchellaceae
4. smardz grubonogi Morchella crassipes ręczny zbiór owocników
5. smardz jadalny Morchella esculenta ręczny zbiór owocników
6. smardz półwolny Morchella gigas ręczny zbiór owocników
7. smardz stożkowaty Morchella conica ręczny zbiór owocników
8. smardz wyniosły Morchella elata ręczny zbiór owocników
żagwiowate Polyporaceae
9. żagiew wielogłowa Polyporus umbellatus ręczny zbiór owocników
LICHENES
10. płucnica islandzka Cetraria islandica ręczny zbiór plech
Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,

- nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI GRZYBÓW WYMAGAJĄCE USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK ORAZ WIELKOŚĆ STREF OCHRONY

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Wielkość strefy ochrony
GRZYBY ZLICHENIZOWANE (POROSTY) LICHENES
1. granicznik płucnik Lobaria pulmonaria stanowisko wraz z ostoją o
2. granicznik tarczownicowy Lobaria scrobiculata promieniu do 50 m od
3. granicznik tarczowy Lobaria amplissima stanowiska
4. kobiernik Arnolda Parmotrema arnoldii
5. kobiernik orzęsiony Parmotrema perlatum
6. kobiernik postrzępiony Parmotrema crinitum
7. kobiernik wybredny Parmotrema stuppeum
8. mąkla rozłożysta Evernia divaricata
9. odnożyca włosowata Ramalina thrausta
10. pawężniczka sorediowa Nephroma parile
11. puchlinka ząbkowana Thelotrema lepadinum
Objaśnienia:

Gatunki grzybów zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne w następujący sposób:

- wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,

- nazwy naukowe wyróżniono czcionką pochyłą.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.1408

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ochrona gatunkowa grzybów.
Data aktu: 09/10/2014
Data ogłoszenia: 16/10/2014
Data wejścia w życie: 17/10/2014, 01/03/2015