Wzory dokumentów EDPO i EDPR.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 8 października 2014 r.
w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR

Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Wzór dokumentu EDPO jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Wzór dokumentu EDPR jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR DOKUMENTU EDPO

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH INNEMU NIŻ RECYKLING PROCESOWI ODZYSKU1)

za .......... rok

A

przeznaczony dla wprowadzającego

produkty w opakowaniach lub organizacji

odzysku opakowań

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy2)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPO3)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań4)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do innego niż recykling

procesu odzysku poza terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu5)

Rodzaj odpadu5) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych6)

Masa

przekazanych odpadów opakowaniowych do innego niż recykling

procesu odzysku

[kg]

Nazwa zakładu, do

którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe będące przedmiotem

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej

dostawy odpadów

opakowaniowych

Rodzaj innego niż recykling procesu odzysku7)
.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013

r. poz. 21, z późn. zm.).

3) Do dokumentu EDPO należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz

oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888).

4) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu

których odpady opakowaniowe do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

5) Zgodnie z przepisami o odpadach.

6) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw

domowych.

7) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH INNEMU NIŻ RECYKLING PROCESOWI ODZYSKU1)

za .......... rok

B

przeznaczony dla eksportera odpadów

opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy

odpadów opakowaniowych

przekazującego odpad do innego niż

recykling procesu odzysku

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy2)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPO3)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań4)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do innego niż recykling

procesu odzysku poza terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu5)

Rodzaj odpadu5) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych6)

Masa

przekazanych odpadów opakowaniowych do innego niż recykling

procesu odzysku

[kg]

Nazwa zakładu, do

którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe będące przedmiotem

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej

dostawy odpadów

opakowaniowych

Rodzaj innego niż recykling procesu odzysku7)

.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3) Do dokumentu EDPO należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz

oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi.

4) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu

których odpady opakowaniowe do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

5) Zgodnie z przepisami o odpadach.

6) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw

domowych.

7) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH INNEMU NIŻ RECYKLING PROCESOWI ODZYSKU1)

za .......... rok

C

przeznaczony dla marszałka

województwa2)

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy3)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPO4)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań5)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do innego niż recykling

procesu odzysku poza terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu6)

Rodzaj odpadu6) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych7)

Masa

przekazanych odpadów opakowaniowych do innego niż recykling

procesu odzysku

[kg]

Nazwa zakładu, do

którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe będące przedmiotem

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej

dostawy odpadów

opakowaniowych

Rodzaj innego niż recykling procesu odzysku8)

.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Właściwość marszałka województwa określa art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi.

3) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4) Do dokumentu EDPO należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz oświadczenie, zgodnie z art. 24

ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

5) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu których odpady

opakowaniowe do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

6) Zgodnie z przepisami o odpadach.

7) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

8) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR DOKUMENTU EDPR

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH RECYKLINGOWI1)

za .......... rok

A

przeznaczony dla wprowadzającego

produkty w opakowaniach lub organizacji

odzysku opakowań

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy2)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPR3)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań4)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza

terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu5)

Rodzaj odpadu5) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych6)

Masa przekazanych

do recyklingu

odpadów opakowaniowych [kg]

Nazwa zakładu, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Rodzaj procesu recyklingu7)
.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013

r. poz. 21, z późn. zm.).

3) Do dokumentu EDPO należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz

oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888).

4) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu

których odpady opakowaniowe do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

5) Zgodnie z przepisami o odpadach.

6) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw

domowych.

7) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH RECYKLINGOWI 1)

za .......... rok

B

przeznaczony dla eksportera odpadów

opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy

odpadów opakowaniowych

przekazującego odpad do recyklingu

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy2)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPR3)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań4)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza

terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu5)

Rodzaj odpadu5) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych6)

Masa przekazanych

do recyklingu

odpadów opakowaniowych [kg]

Nazwa zakładu, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Rodzaj procesu recyklingu7)

.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3) Do dokumentu EDPO należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz

oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi.

4) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu

których odpady opakowaniowe do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

5) Zgodnie z przepisami o odpadach.

6) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw

domowych.

7) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH RECYKLINGOWI 1)

za .......... rok

C

przeznaczony dla marszałka

województwa2)

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy3)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPR4)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań5)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza

terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu6)

Rodzaj odpadu6) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych7)

Masa przekazanych

do recyklingu

odpadów opakowaniowych [kg]

Nazwa zakładu, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Rodzaj procesu recyklingu8)

.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Właściwość marszałka województwa określa art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

3) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4) Do dokumentu EDPR należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz

oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi.

5) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu

których odpady opakowaniowe do recyklingu przekazał inny posiadacz odpadów.

6) Zgodnie z przepisami o odpadach.

7) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw

domowych.

8) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.1405

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory dokumentów EDPO i EDPR.
Data aktu: 08/10/2014
Data ogłoszenia: 16/10/2014
Data wejścia w życie: 31/10/2014