Wzory dokumentów EDPO i EDPR.

Dz.U.14.1405
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 8 października 2014 r.
w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR
Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór dokumentu EDPO jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Wzór dokumentu EDPR jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR DOKUMENTU EDPO

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH INNEMU NIŻ RECYKLING PROCESOWI ODZYSKU1)

za .......... rok

A

przeznaczony dla wprowadzającego

produkty w opakowaniach lub organizacji

odzysku opakowań

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy2)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPO3)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań4)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do innego niż recykling

procesu odzysku poza terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu5)

Rodzaj odpadu5) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych6)

Masa

przekazanych odpadów opakowaniowych do innego niż recykling

procesu odzysku

[kg]

Nazwa zakładu, do

którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe będące przedmiotem

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej

dostawy odpadów

opakowaniowych

Rodzaj innego niż recykling procesu odzysku7)
.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013

r. poz. 21, z późn. zm.).

3) Do dokumentu EDPO należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz

oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888).

4) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu

których odpady opakowaniowe do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

5) Zgodnie z przepisami o odpadach.

6) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw

domowych.

7) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH INNEMU NIŻ RECYKLING PROCESOWI ODZYSKU1)

za .......... rok

B

przeznaczony dla eksportera odpadów

opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy

odpadów opakowaniowych

przekazującego odpad do innego niż

recykling procesu odzysku

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy2)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPO3)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań4)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do innego niż recykling

procesu odzysku poza terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu5)

Rodzaj odpadu5) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych6)

Masa

przekazanych odpadów opakowaniowych do innego niż recykling

procesu odzysku

[kg]

Nazwa zakładu, do

którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe będące przedmiotem

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej

dostawy odpadów

opakowaniowych

Rodzaj innego niż recykling procesu odzysku7)

.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3) Do dokumentu EDPO należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz

oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi.

4) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu

których odpady opakowaniowe do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

5) Zgodnie z przepisami o odpadach.

6) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw

domowych.

7) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH INNEMU NIŻ RECYKLING PROCESOWI ODZYSKU1)

za .......... rok

C

przeznaczony dla marszałka

województwa2)

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy3)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPO4)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań5)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do innego niż recykling

procesu odzysku poza terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu6)

Rodzaj odpadu6) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych7)

Masa

przekazanych odpadów opakowaniowych do innego niż recykling

procesu odzysku

[kg]

Nazwa zakładu, do

którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe będące przedmiotem

eksportu lub wewnątrzwspólnotowej

dostawy odpadów

opakowaniowych

Rodzaj innego niż recykling procesu odzysku8)

.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Właściwość marszałka województwa określa art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi.

3) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4) Do dokumentu EDPO należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz oświadczenie, zgodnie z art. 24

ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

5) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu których odpady

opakowaniowe do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

6) Zgodnie z przepisami o odpadach.

7) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

8) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR DOKUMENTU EDPR

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH RECYKLINGOWI1)

za .......... rok

A

przeznaczony dla wprowadzającego

produkty w opakowaniach lub organizacji

odzysku opakowań

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy2)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPR3)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań4)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza

terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu5)

Rodzaj odpadu5) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych6)

Masa przekazanych

do recyklingu

odpadów opakowaniowych [kg]

Nazwa zakładu, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Rodzaj procesu recyklingu7)
.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. z 2013

r. poz. 21, z późn. zm.).

3) Do dokumentu EDPO należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz

oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888).

4) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu

których odpady opakowaniowe do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

5) Zgodnie z przepisami o odpadach.

6) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw

domowych.

7) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH RECYKLINGOWI 1)

za .......... rok

B

przeznaczony dla eksportera odpadów

opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy

odpadów opakowaniowych

przekazującego odpad do recyklingu

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy2)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPR3)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań4)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza

terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu5)

Rodzaj odpadu5) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych6)

Masa przekazanych

do recyklingu

odpadów opakowaniowych [kg]

Nazwa zakładu, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Rodzaj procesu recyklingu7)

.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3) Do dokumentu EDPO należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz

oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi.

4) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu

których odpady opakowaniowe do innych niż recykling procesów odzysku przekazał inny posiadacz odpadów.

5) Zgodnie z przepisami o odpadach.

6) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw

domowych.

7) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

8) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW

OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH RECYKLINGOWI 1)

za .......... rok

C

przeznaczony dla marszałka

województwa2)

Nr ewidencyjny wydanego dokumentu Nr rejestrowy3)
Data wydania, rodzaj (z wyszczególnieniem rodzaju prowadzonej

działalności w zakresie gospodarowania odpadami), znak oraz termin

obowiązywania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności

w zakresie gospodarowania odpadami oraz nazwa organu, który wydał

decyzję dla eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

Numer referencyjny dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej albo numer faktury

potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów

opakowaniowych, na podstawie których został wystawiony dokument

EDPR4)

Nazwa lub imię i nazwisko wprowadzającego produkty

w opakowaniach lub nazwa organizacji odzysku opakowań5)

Nazwa lub imię i nazwisko eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Adres wprowadzającego produkty w opakowaniach lub

organizacji odzysku opakowań

Adres zamieszkania lub siedziby eksportera odpadów opakowaniowych lub

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych

.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
.................................................................................... ......................................................................................................
Telefon/faks Telefon/faks
NIP NIP
Rodzaj oraz masa odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu poza

terytorium kraju

Lp. Kod

odpadu6)

Rodzaj odpadu6) Odpady opakowaniowe pochodzące

z gospodarstw domowych7)

Masa przekazanych

do recyklingu

odpadów opakowaniowych [kg]

Nazwa zakładu, do którego zostały przekazane odpady opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Adres zakładu, do

którego zostały przekazane odpady

opakowaniowe

będące przedmiotem eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych

Rodzaj procesu recyklingu8)

.............................................................. .............................................................................

(imię i nazwisko osoby sporządzającej dokument, telefon, faks, (data, podpis i pieczęć8) eksportera odpadów opakowaniowych lub

e-mail) wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych)

Objaśnienia:

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Właściwość marszałka województwa określa art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

3) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4) Do dokumentu EDPR należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów celnych albo faktur oraz

oświadczenie, zgodnie z art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

odpadami opakowaniowymi.

5) Dotyczy również wprowadzających produkty w opakowaniach oraz organizacji odzysku opakowań, w imieniu

których odpady opakowaniowe do recyklingu przekazał inny posiadacz odpadów.

6) Zgodnie z przepisami o odpadach.

7) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw

domowych.

8) Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

9) Dotyczy postaci papierowej dokumentu.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020