Dotacje przyznawane publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne.

Dz.U.10.162.1090
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 12 sierpnia 2010 r.
w sprawie dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne
Na podstawie art. 80 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji.
§  2. Podstawę obliczenia dotacji dla publicznych szkół artystycznych założonych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne, zwanych dalej "szkołami", stanowią wydatki bieżące ustalone na jednego ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", oraz rzeczywista liczba uczniów w szkole.
§  3.
1. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca szkołę, zwana dalej "organem prowadzącym", składa wniosek o udzielenie dotacji do ministra, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej, zwanego dalej "Centrum", w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.
2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie organu prowadzącego szkołę oraz adres jego siedziby;
2) nazwę i adres szkoły;
3) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas programowo najwyższych;
4) informację o planowanej liczbie uczniów od dnia 1 września do dnia 31 grudnia roku, w którym dotacja ma zostać udzielona, w tym uczniów klas pierwszych;
5) numer rachunku bankowego szkoły oraz pełną nazwę i adres banku prowadzącego rachunek szkoły.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się kopię zezwolenia na prowadzenie szkoły.
§  4. Dotacji szkołom udziela minister za pośrednictwem Centrum.
§  5.
1. Szkoła sporządza i przekazuje do Centrum, nie później niż do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie miesięcznej części dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji, zwane dalej "rozliczeniem", za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca.
2. Rozliczenie powinno zawierać:
1) rzeczywistą liczbę uczniów od początku roku kalendarzowego z wyodrębnioną liczbą uczniów w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, podaną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania;
2) wykaz poniesionych wydatków w ramach realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, od początku roku kalendarzowego z wyodrębnieniem poniesionych wydatków w miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
3. 2 (uchylony).
§  6.
1. Centrum dokonuje kontroli rozliczenia pod względem prawidłowości i zgodności danych zawartych w rozliczeniu przekazanym przez szkołę z danymi zawartymi w rozliczeniach składanych odpowiednio za poprzednie miesiące rozliczeniowe oraz z danymi zawartymi we wniosku o udzielenie dotacji.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje również sprawdzenie zgodności danych przekazanych w rozliczeniu z danymi wykazanymi w dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania szkoły.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych, o których mowa w ust. 1 lub 2, Centrum, w terminie 5 dni od dnia otrzymania rozliczenia, zwraca szkole rozliczenie, wskazując uchybienia.
4. Szkoła, w terminie 5 dni od dnia otrzymania rozliczenia, przekazuje do Centrum nowe rozliczenie z wykorzystania dotacji, uwzględniające wskazane przez Centrum uchybienia, albo dotychczasowe rozliczenie wraz z wyjaśnieniami potwierdzającymi dane zawarte w rozliczeniu.
§  7. Centrum przekazuje szkole miesięczną część dotacji za kolejny miesiąc w wysokości uwzględniającej aktualną liczbę uczniów podaną w rozliczeniu lub rozliczeniu, o którym mowa w § 6 ust. 4.
§  8.
1. Minister z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Centrum może zlecić przeprowadzenie w szkole kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2. Do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, uprawnia pisemne, imienne upoważnienie dla pracownika Centrum dokonującego kontroli, wystawione przez Dyrektora Centrum, określające organ prowadzący szkołę, nazwę i adres szkoły, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzanej kontroli.
§  9. Kontrola, o której mowa w § 8 ust. 1, obejmuje sprawdzenie zgodności wykorzystania udzielonej dotacji z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz zgodności danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i danych zawartych w składanych przez szkołę miesięcznych rozliczeniach ze stanem faktycznym.
§  10. W ramach kontroli szkoła jest obowiązana do:
1) zapewnienia warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli;
2) przedstawienia na żądanie kontrolującego stosownych dokumentów, w tym w szczególności dokumentacji organizacyjnej, dokumentacji finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, oraz sporządzania kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów;
3) udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.
§  11.
1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli powinien zawierać:
1) datę i miejsce jego sporządzenia;
2) nazwę i adres organu prowadzącego szkołę;
3) nazwę i adres szkoły;
4) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
5) imię i nazwisko kontrolującego, stanowisko służbowe, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
6) określenie przedmiotu kontroli oraz okres objęty kontrolą;
7) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, zakres i skutki tych nieprawidłowości, w szczególności mających wpływ na wysokość przyznanej szkole dotacji;
8) adnotację o sporządzeniu odpisów, wyciągów i kopii kontrolowanych dokumentów;
9) wykaz załączników do protokołu;
10) informację o pouczeniu dyrektora szkoły lub w razie jego nieobecności osoby pełniącej jego obowiązki o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.
3. W protokole kontroli nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje kontrolujący.
4. Protokół kontroli sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz Dyrektora Centrum.
5. Protokół kontroli powinien zostać sporządzony w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli.
§  12.
1. Protokół kontroli podpisuje kontrolujący oraz dyrektor szkoły, a w razie jego nieobecności - osoba pełniąca jego obowiązki.
2. Dyrektor szkoły albo osoba pełniąca jego obowiązki może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, zgłosić do Dyrektora Centrum, przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnie umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w protokole.
3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń Dyrektor Centrum, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, dokonuje analizy zgłoszonych zastrzeżeń i:
1) stwierdza ich zasadność i zarządza dokonanie zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części protokołu albo
2) zarządza niezwłoczne przeprowadzenie przez osobę, która dokonywała kontroli, dodatkowych czynności kontrolnych w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń, w tym w szczególności ponownego badania dokumentów

- o czym pisemnie informuje zgłaszającego zastrzeżenia.

4. W wyniku przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych kontrolujący wprowadza do protokołu odpowiednie zmiany albo przygotowuje pisemne wyjaśnienie przyczyn nieuwzględnienia wszystkich lub niektórych zastrzeżeń, które stanowi załącznik do protokołu.
5. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, Dyrektor Centrum przekazuje na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyjaśnień lub protokołu, o którym mowa w ust. 4, swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia oraz organowi prowadzącemu szkołę.
6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń dyrektor szkoły albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając Dyrektorowi Centrum w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska, o którym mowa w ust. 5, pisemne uzasadnienie przyczyny odmowy.
7. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń pokontrolnych.
§  13. Dyrektor Centrum sporządza informację w sprawie przeprowadzonej kontroli, którą wraz z kopią protokołu kontroli przekazuje niezwłocznie ministrowi.
§  14. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy o finansach publicznych w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).
2 § 5 ust. 3 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 października 2014 r. (Dz.U.2014.1454) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 listopada 2014 r.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 7, poz. 53).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2010.162.1090

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dotacje przyznawane publicznym szkołom artystycznym zakładanym i prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne.
Data aktu: 12/08/2010
Data ogłoszenia: 03/09/2010
Data wejścia w życie: 18/09/2010