Kontrola ruchu drogowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego 2

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
organizację, szczegółowe warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego;
2)
wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu drogowego;
3)
szczegółowe warunki wykonywania kontroli ruchu drogowego przez strażników gminnych (miejskich), strażników leśnych, funkcjonariuszy Straży Parku oraz pracowników zarządów dróg;
4)
szczegółowe warunki udzielania upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz wzór upoważnienia.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) 3
 kontrolującym - rozumie się przez to dokonującego kontroli policjanta, inspektora Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusza Straży Granicznej, funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, strażnika gminnego (miejskiego), strażnika leśnego, funkcjonariusza Straży Parku lub osobę działającą w imieniu zarządcy drogi;
2)
karcie kontrolnej lub karcie kierowcy - rozumie się przez to rodzaje karty, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 661).
§  2. 
1. 
Policjant umundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
2. 
Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym.
3. 
Policjant nieumundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
4. 
Policjant jadący pojazdem samochodowym może podawać kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych.
5. 
Policjant patrolu powietrznego polecenie do zatrzymania pojazdu podaje za pomocą urządzeń nagłaśniających lub świetlnych.
6. 
Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta.
7. 
Miejsce zatrzymania pojazdu może być wyznaczone przez ustawienie znaku "stój - kontrola drogowa".
8. 
Dla zwrócenia uwagi na podawane sygnały lub polecenia policjant może używać sygnałów dźwiękowych.
§  3. 
1. 
Pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, w którym nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu.
2. 
W celu dojazdu do miejsca, o którym mowa w ust. 1, policjant może wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności zatrzymania pojazdu:
1)
w wyniku prowadzonych działań pościgowych;
2)
co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż może on zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się kierującego.
4. 
Pojazd policyjny powinien być, w miarę możliwości, ustawiony za zatrzymanym pojazdem, jeżeli zatrzymanie nastąpiło na drodze.
5. 
W przypadku zatrzymania pojazdu na jezdni lub poboczu, w miejscu gdzie jest to zabronione, kierujący pojazdem policyjnym przed przystąpieniem do kontroli włącza niebieskie światło błyskowe.
§  4. 
1. 
Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:
1)
policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu;
2)
policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.
2. 
Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.
3. 
Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu.
4. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie zatrzymania pojazdu:
1)
w wyniku prowadzonych działań pościgowych;
2)
co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa;
3)
jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo.
5. 
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu.
6. 
Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności:
1)
udzielenia pomocy choremu lub rannemu;
2)
doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia;
3)
poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;
4)
okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;
5)
przeprowadzenia czynności procesowych.
§  5. 
1. 
Policjant, zatrzymując dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania, wydaje pokwitowanie. Wzór pokwitowania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, pokwitowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie skierowanie na dodatkowe badania techniczne.
§  6.  4
1. 
Pojazd wytypowany przez kontrolującego do drogowej kontroli stanu technicznego podlega wstępnej lub szczegółowej drogowej kontroli technicznej.
2. 
Drogowa kontrola stanu technicznego obejmuje identyfikację pojazdu oraz badanie techniczne co najmniej jednej pozycji z następujących obszarów:
1)
układ hamulcowy;
2)
układ kierowniczy;
3)
widoczność;
4)
urządzenia oświetlenia i wyposażenie elektryczne;
5)
osie, koła, opony i zawieszenie;
6)
podwozie i elementy przymocowane do podwozia;
7)
inne wyposażenie, w tym tachograf i ogranicznik prędkości;
8)
uciążliwość, w tym emisję spalin oraz wycieki paliwa lub oleju;
9)
badania dodatkowe dla pojazdów kategorii M2 i M3.
3. 
W przypadku pojazdu kategorii M2, M3, N2 lub N3, przyczepy kategorii O3 lub O4 oraz ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy, jeżeli dokumentacja dotycząca dopuszczenia pojazdu do ruchu lub protokół, o którym mowa w ust. 10, potwierdzają, że kontrola jednej lub kilku pozycji z obszaru określonego w ust. 2 została przeprowadzona w okresie poprzednich trzech miesięcy, kontroli w tym zakresie można nie przeprowadzać, chyba że nieprawidłowości są oczywiste dla kontrolującego.
4. 
Sposób identyfikowania pojazdu, zakres i metody badania jego stanu technicznego oraz kryteria oceny usterek stwierdzonych podczas tego badania są określone w załączniku nr 1a do rozporządzenia. Usterki niewymienione w tym załączniku ocenia się pod względem zagrożenia, jakie stwarzają dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. 
Badanie stanu technicznego pojazdu przeprowadza się z wykorzystaniem dostępnych technik i sprzętu, bez demontażu czy usuwania jakichkolwiek części pojazdu za pomocą narzędzi. Badanie może także obejmować sprawdzenie, czy odpowiednie części i elementy pojazdu odpowiadają wymogom w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, które obowiązywały w momencie homologacji lub, w stosownych przypadkach, w momencie modernizacji pojazdu. W celu przeprowadzenia badania kontrolujący może korzystać z dodatkowego sprzętu, w szczególności podnośnika lub kanału przeglądowego.
6. 
Usterki stwierdzone podczas badania stanu technicznego pojazdu dzieli się na trzy kategorie:
1)
usterki drobne - usterki bez znaczącego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu lub wymagania ochrony środowiska, które nie powodują ograniczenia w dalszym używaniu pojazdu;
2)
usterki poważne - usterki mogące zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony środowiska albo inne istotne nieprawidłowości, które dają podstawę do ograniczenia dalszego używania pojazdu oraz określenia warunków tego używania;
3)
usterki niebezpieczne - usterki powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego używania pojazdu.
7. 
W przypadku stwierdzenia podczas drogowej kontroli technicznej usterek zaliczanych do więcej niż jednej kategorii wynik badania pojazdu klasyfikuje się na podstawie najpoważniejszej kategorii usterki.
8. 
W przypadku stwierdzenia podczas drogowej kontroli technicznej kilku usterek w tych samych obszarach kontroli, o których mowa w ust. 2, wynik badania pojazdu może być zaklasyfikowany na podstawie poważniejszej kategorii usterek, jeżeli ich skumulowany wpływ skutkuje wzrostem zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego stwarzanego przez pojazd.
9. 
Drogowa kontrola stanu technicznego obejmuje również kontrolę zabezpieczenia ładunku. Metody kontroli zabezpieczenia ładunku oraz klasyfikację i kryteria oceny usterek stwierdzonych w jej trakcie są określone w załączniku nr 1b do rozporządzenia.
10. 
Z przeprowadzonej drogowej kontroli stanu technicznego pojazdu, o którym mowa w ust. 3, kontrolujący sporządza protokół zawierający wykaz kontrolny. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz protokołu pozostaje w archiwum organu przeprowadzającego kontrolę, natomiast drugi egzemplarz kontrolujący niezwłocznie przekazuje kierowcy kontrolowanego pojazdu.
11. 
Wzór protokołu drogowej kontroli technicznej zawierającego wykaz kontrolny jest określony w załączniku nr 1c do rozporządzenia.
§  6a.  5
1. 
Podczas wstępnej drogowej kontroli technicznej kontrolujący:
1)
sprawdza wymaganą dokumentację dotyczącą dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, a w szczególności dowód poddania pojazdu wymaganemu badaniu okresowemu, oraz ostatni protokół kontroli drogowej, o którym mowa w § 6 ust. 10, jeżeli kierujący pojazdem posiada go przy sobie;
2)
przeprowadza wzrokową ocenę stanu technicznego pojazdu;
3)
może przeprowadzić wzrokową ocenę zabezpieczenia ładunku;
4)
może przeprowadzić badanie techniczne za pomocą właściwych metod, w tym z użyciem przyrządu kontrolno-pomiarowego będącego w jego dyspozycji, służące ocenie konieczności poddania pojazdu szczegółowej kontroli technicznej lub zobowiązania do niezwłocznego usunięcia usterek;
5)
w przypadku pojazdu, o którym mowa w § 6 ust. 3, jeżeli w trakcie poprzedniej drogowej kontroli technicznej ujawniono usterki, sprawdza, czy zostały one usunięte.
2. 
Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicznej, kontrolujący decyduje, czy pojazd poddać szczegółowej drogowej kontroli technicznej. Szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadza się w szczególności, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska.
3. 
Szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadza się:
1)
przy użyciu przenośnego lub zainstalowanego na pojeździe systemu przyrządów, niezbędnego do przeprowadzenia takiej kontroli, zwanego dalej "mobilną stacją kontroli drogowej";
2)
w miejscu wyposażonym w przyrządy pomiarowo-kontrolne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, w tym przyrządy niezbędne do oceny stanu hamulców, układu kierowniczego, zawieszenia oraz uciążliwości, zwanym dalej "wyznaczonym punktem przeprowadzania kontroli drogowej";
3)
w stacji kontroli pojazdów.
4. 
W przypadku skierowania pojazdu do poddania go szczegółowej drogowej kontroli technicznej w stacji kontroli pojazdów lub w wyznaczonym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej, kontrola ta jest przeprowadzana w możliwie najkrótszym czasie i w najbliższej stacji kontroli pojazdów lub w najbliższym wyznaczonym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej.
5. 
Jeżeli mobilna stacja kontroli drogowej lub wyznaczony punkt przeprowadzania kontroli drogowej nie są wyposażone w odpowiednie przyrządy kontrolno-pomiarowe do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu w zakresie wskazanym we wstępnej drogowej kontroli technicznej, pojazd kieruje się do stacji kontroli pojazdów lub punktu przeprowadzania kontroli drogowej, w którym jest możliwe to sprawdzenie.
6. 
Zakres szczegółowej drogowej kontroli technicznej, która ma być przeprowadzona w stacji kontroli pojazdów lub w wyznaczonym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej, określa się w części "10. Różne/uwagi" protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 10.
§  6b.  6
1. 
Wstępną drogową kontrolę techniczną pojazdu może przeprowadzić każdy kontrolujący.
2. 
Szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadza kontrolujący, który spełnia wymagania w zakresie wykształcenia, praktyki i szkolenia dla diagnostów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz co dwa lata uczestniczy w warsztatach doskonalenia zawodowego.
§  7.  7
 (uchylony).
§  8. 
Policjant może kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla:
1)
dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a w szczególności skuteczności działania hamulców, albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu;
2)
sprowadzenia pojazdu w miejsce, w którym nie utrudnia on ruchu ani nie zagraża jego bezpieczeństwu, jeżeli pojazd został zatrzymany do kontroli w okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 3.
§  9. 
Sprawdzenie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, z zastrzeżeniem § 10, policjant potwierdza odciskiem pieczęci na odwrocie kontrolowanej, bieżącej wykresówki oraz odnotowaniem na niej godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz dodatkowo daty i miejsca kontroli. Wzór pieczęci określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  10. 
1. 
Zapisy zawarte w pamięciach: tachografu cyfrowego i karty kierowcy policjant sprawdza poprzez włożenie karty kontrolnej do tachografu cyfrowego, a następnie wyświetlenie i przeglądanie zapisów, ich wydruk lub pobranie przy użyciu nośnika informatycznego.
2. 
Potwierdzeniem sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, jest:
1)
dla kontrolowanego - automatyczny zapis w pamięciach: tachografu cyfrowego i karty kierowcy informacji o:
a)
numerze karty kontrolnej i znaku wyróżniającym Rzeczpospolitą Polską jako państwo, w którym tę kartę wydano,
b)
dacie i godzinie dokonanej kontroli,
c)
przeglądaniu zapisów, ich wydruku lub pobraniu;
2)
dla kontrolującego - automatyczny zapis na karcie kontrolnej informacji o:
a)
numerze karty kierowcy i znaku wyróżniającym państwa, w którym kartę wydano,
b)
dacie i godzinie dokonanej kontroli,
c)
przeglądaniu zapisów, ich wydruku lub pobraniu,
d)
kontrolowanym okresie,
e)
numerze rejestracyjnym pojazdu i znaku wyróżniającym państwa, w którym pojazd zarejestrowano.
3. 
Jeżeli policjant nie posiada karty kontrolnej, zapisy zawarte w pamięciach: tachografu cyfrowego i karty kierowcy sprawdza się przez wyświetlenie i przeglądanie zapisów oraz ich wydruk.
4. 
Na egzemplarzu wydruku pozostawionym kontrolowanemu policjant potwierdza sprawdzenie zapisów zawartych w pamięciach: tachografu cyfrowego i karty kierowcy, o którym mowa w ust. 3, w sposób określony w § 9.
5. 
Jeżeli kontrolowany nie posiada karty kierowcy albo jest ona niezdatna do użytku z powodu uszkodzenia, policjant sprawdza zapisy zawarte w pamięci tachografu cyfrowego na podstawie wydruku. Kontrolowany jest obowiązany do naniesienia, na egzemplarzu wydruku pozostającym u kontrolującego, swojego imienia i nazwiska, numeru karty kierowcy lub numeru prawa jazdy oraz złożenia podpisu.
§  11. 
1.  8
 Do inspektora Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzającego kontrolę ruchu drogowego przepisy § 2 ust. 1 i 4-8, § 3 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 i 5, § 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3, 4 pkt 2 i 3, ust. 5 i 6, § 5-8 oraz § 10 stosuje się odpowiednio.
2. 
Sprawdzenie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, z zastrzeżeniem § 10, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego potwierdza odciskiem pieczęci na odwrocie kontrolowanej, bieżącej wykresówki oraz odnotowaniem na niej godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz dodatkowo daty i miejsca kontroli. Wzór pieczęci określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  12. 
1.  9
 Kontrolę ruchu drogowego wykonuje umundurowany funkcjonariusz Straży Granicznej; przepisy § 2 ust. 1 i 4-8, § 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-5 i ust. 6 pkt 1-3 i 5, § 5 w zakresie zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie do używania pojazdu, § 6-8 oraz § 10 stosuje się odpowiednio.
2. 
Sprawdzenie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, z zastrzeżeniem § 10, funkcjonariusz Straży Granicznej potwierdza odciskiem pieczęci na odwrocie kontrolowanej, bieżącej wykresówki oraz odnotowaniem na niej godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz dodatkowo daty i miejsca kontroli. Wzór pieczęci określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3.  10
 Funkcjonariusz Straży Granicznej w przypadku konieczności zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem niezwłocznie powiadamia właściwą miejscowo jednostkę Policji.
§  13.  11
1. 
Kontrolę ruchu drogowego wykonuje umundurowany funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej; przepisy § 2 ust. 1 i 4-8, § 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2-5 i ust. 6 pkt 1-3 i 5, § 6-8 oraz § 10 stosuje się odpowiednio.
2. 
Sprawdzenie zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdza odciskiem pieczęci na odwrocie kontrolowanej, bieżącej wykresówki oraz odnotowaniem na niej godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz dodatkowo daty i miejsca kontroli. Wzór pieczęci jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku konieczności zatrzymania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej niezwłocznie zawiadamia o tym właściwą jednostkę Policji.
§  14. 
1. 
Czynności kontrolne wykonuje umundurowany strażnik gminny (miejski), strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku. Osoba działająca w imieniu zarządcy drogi wykonuje te czynności, jeżeli nosi ubiór zapewniający jej łatwą rozpoznawalność.
2.  12
 Strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku oraz osoba działająca w imieniu zarządcy drogi zatrzymuje pojazdy, poruszając się wyłącznie pieszo oraz z zachowaniem warunków określonych w § 2 ust. 1 i 6, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 3.
2a.  13
 Strażnik gminny (miejski) zatrzymuje pojazdy, poruszając się pieszo lub oznakowanym pojazdem służbowym oraz z zachowaniem warunków określonych w § 2 ust. 1 i 6, § 3 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz § 4 ust. 3 i 5.
3.  14
 (uchylony).
4. 
Strażnik gminny (miejski), strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku oraz osoba działająca w imieniu zarządcy drogi przed przystąpieniem do czynności kontrolnych podaje imię i nazwisko oraz przyczynę przeprowadzenia tych czynności, a na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu okazuje legitymację służbową i upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego. Przepis § 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  15. 
1. 
Strażnik gminny (miejski), strażnik leśny, funkcjonariusz Straży Parku oraz osoba działająca w imieniu zarządcy drogi otrzymuje upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego po ukończeniu szkolenia, którego program określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
2. 
Szkolenie organizuje przełożony osoby, która ubiega się o uzyskanie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Policji.
3. 
Szkolenie osoby ubiegającej się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego może stanowić część składową szkolenia, któremu podlega ona na podstawie przepisów regulujących funkcjonowanie, odpowiednio, straży gminnych (miejskich), straży leśnych i Straży Parku.
4. 
Upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydaje komendant powiatowy (miejski) Policji na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
5. 
Komendant powiatowy (miejski) Policji prowadzi ewidencję wydanych upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego.
6. 
Osoba posiadająca upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego podlega okresowemu przeszkoleniu uzupełniającemu. Przeszkolenie to organizuje przełożony, o którym mowa w ust. 2, przed upływem 5 lat od ukończenia szkolenia lub poprzedniego przeszkolenia uzupełniającego. Program przeszkolenia uzupełniającego powinien uwzględniać zmiany wprowadzone w przepisach ruchu drogowego w zakresie objętym upoważnieniem do kontroli ruchu drogowego.
§  16. 
1. 
Uczestnik ruchu jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów oraz wskazówek wydawanych przez kontrolującego.
2. 
W przypadku podania przez kontrolującego sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem jest obowiązany:
1)
zatrzymać pojazd;
2)
trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący;
3)
na polecenie kontrolującego:
a)
wyłączyć silnik pojazdu,
b)
włączyć światła awaryjne.
3. 
Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.
§  17. 
1. 
Szkolenia osób upoważnionych do kontroli przeprowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów uważa się za spełniające wymagania określone w rozporządzeniu.
2. 
Szkolenia rozpoczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie rozporządzenia prowadzone są na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem uzupełnienia programu szkoleń o zagadnienia określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
3. 
Upoważnienia do kontroli wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  18. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 14, poz. 144, Nr 26, poz. 230 i Nr 230, poz. 2310).
§  19. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 lipca 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  15

WZÓR POKWITOWANIA ZA ZATRZYMANIE DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEM LUB JEGO UŻYWANIA

wzór

Uwagi:

1) bloczek formatu A-6, okładka usztywniona;

2) druk pokwitowania dwustronny, wykonany na papierze samokopiującym;

3) kolorystyka:

a) oryginał: tło koloru białego, tekst w kolorze czarnym,

b) kopia: tło koloru żółtego, tekst w kolorze czarnym;

4) bloczek zawiera 25 pokwitowań.

ZAŁĄCZNIK Nr  1a  16  

SPOSÓB IDENTYFIKOWANIA POJAZDU, ZAKRES I METODY BADANIA JEGO STANU TECHNICZNEGO ORAZ KRYTERIA OCENY USTEREK STWIERDZONYCH PODCZAS TEGO BADANIA

Pozycja Metoda Kryteria uznania stanu pojazdu za niezadowalający Kategoria usterki
drobna poważna niebezpieczna
0. IDENTYFIKACJA POJAZDU
0.1. Tablice rejestracyjne (jeżeli są wymagane) kontrola organoleptyczna*) a) brak tablicy/tablic lub jej/ich mocowanie grozi odpadnięciem X
b) brak elementów numeru rejestracyjnego lub tablica nieczytelna X
c) numer rejestracyjny niezgodny z dokumentami lub danymi pojazdu X
d) brak nalepki kontrolnej - o ile jest wymagana X
e) niezgodność numeru rejestracyjnego na nalepce kontrolnej z numerem rejestracyjnym na tablicach rejestracyjnych X
f) nalepka kontrolna nieczytelna X
0.2. Numer VIN/numer nadwozia/ podwozia/ ramy kontrola organoleptyczna*) a) brak numeru VIN lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) lub nie można go odszukać X
b) numer niekompletny, nieczytelny, wyraźnie sfałszowany lub nie zgadza się z dokumentami pojazdu X
c) nieczytelne dokumenty pojazdu lub dane nie odpowiadają stanowi faktycznemu X
1. UKŁAD HAMULCOWY
1.1. Stan techniczny i działanie
1.1.1. Sworzeń pedału/dźwigni ręcznej hamulca roboczego kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego uwaga: pojazdy ze wspomaganiem układu hamulcowego należy sprawdzać przy wyłączonym silniku a) zbyt ciasne pasowanie sworznia X
b) nadmierne zużycie lub zbyt duży luz sworznia X
1.1.2. Stan pedału hamulcowego/ dźwigni ręcznej hamulca i skok elementu uruchamiającego hamulce kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego uwaga: pojazdy ze wspomaganiem układu hamulcowego należy sprawdzać przy wyłączonym silniku a) nadmierny lub zbyt mały skok jałowy X X
nie można uruchomić hamulca lub jest on zablokowany
b) pedał hamulca nie zwalnia się (luzuje) prawidłowo jeżeli wpływa na działanie X X
c) brak nakładki przeciwpoślizgowej na pedale hamulca, nakładka luźna lub wytarta X
1.1.3. Pompa podciśnienia lub sprężarka i zbiorniki kontrola organoleptyczna*) elementów pod normalnym ciśnieniem roboczym; należy zmierzyć czas do uzyskania bezpiecznego ciśnienia lub podciśnienia roboczego oraz sprawdzić działanie wskaźnika ostrzegawczego, zabezpieczającego zaworu wieloobwodowego i zaworu spustowego a) niewystarczające ciśnienie/podciśnienie do przynajmniej czterokrotnego uruchomienia hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego (lub gdy wskaźnik pokazuje za niską wartość ciśnienia)

co najmniej dwukrotne uruchomienie hamulców po zadziałaniu urządzenia ostrzegawczego lub gdy wskaźnik wskazuje za małą wartość

X X
b) czas do uzyskania bezpiecznego ciśnienia lub podciśnienia roboczego niezgodny z wymaganiami/nadmierny czas wzrostu ciśnienia do wartości umożliwiającej skuteczne działanie hamulców X
c) wieloobwodowy zawór zabezpieczający lub zawór spustowy nie działa X
d) wypływ powietrza powodujący zauważalny spadek ciśnienia lub słyszalny wypływ powietrza X
e) uszkodzenia zewnętrzne mogące mieć wpływ na działanie układu hamulcowego X X
awaryjny układ hamulcowy nie działa prawidłowo
1.1.4. Manometr lub wskaźnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia kontrola działania nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie manometru lub wskaźnika brak sygnalizacji ostrzegawczego wskaźnika identyfikacji niskiego ciśnienia X X
1.1.5. Zawór sterujący hamulca postojowego kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego a) urządzenie sterujące pęknięte, uszkodzone lub nadmiernie zużyte X
b) niepewne połączenie urządzenia sterującego z zaworem lub niepewne osadzenie zaworu X
c) luźne połączenia lub nieszczelność układu X
d) niepoprawne działanie X
1.1.6. Urządzenie uruchamiające hamulec postojowy, dźwignia sterująca, zapadka hamulca postojowego, elektroniczny hamulec postojowy kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego a) mechanizm zapadkowy nie blokuje X
b) zużycie sworznia dźwigni lub mechanizmu zapadkowego X X
nadmierne zużycie
c) nadmierny skok dźwigni wskazujący na niewłaściwą regulację X
d) brak urządzenia uruchamiającego, urządzenie uszkodzone lub nie działa X
e) nieprawidłowe działanie, wskaźnik ostrzegawczy pokazuje awarię X
1.1.7. Zawory hamulcowe (zawory główne, regulatory ciśnienia, zawory regulacyjne) kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego a) zawór uszkodzony lub nadmierny wypływ powietrza X X
jeżeli wpływa na funkcjonalność
b) nadmierny ubytek oleju ze sprężarki X
c) niepewne lub niewłaściwe mocowanie zaworu X
d) ubytek lub wyciek płynu hamulcowego X X
jeżeli wpływa na funkcjonalność
1.1.8. Połączenie z hamulcami przyczepy (elektryczne i należy rozłączyć i ponownie połączyć wszystkie połączenia układu hamulcowego pomiędzy a) uszkodzona osłona izolacyjna lub szybkozłącze X X
jeżeli wpływa na funkcjonalność
pneumatyczne) pojazdem ciągnącym a przyczepą b) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie osłony lub zaworu X X
jeżeli wpływa na funkcjonalność
c) nieszczelność X X
jeżeli wpływa na funkcjonalność
d) nieprawidłowe działanie X X
wpływ na działanie hamulca
1.1.9. Zbiornik sprężonego powietrza kontrola organoleptyczna*) a) zbiornik nieznacznie uszkodzony lub skorodowany X X
zbiornik znacznie uszkodzony, skorodowany lub nieszczelny
b) urządzenie osuszające nie działa X
c) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie zbiornika X
1.1.10. Urządzenia wspomagające układ hamulcowy, pompa hamulcowa (układy hydrauliczne) kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego a) urządzenie wspomagające jest uszkodzone lub działa nieskutecznie X X
urządzenie wspomagające nie działa
b) pompa hamulcowa uszkodzona, ale hamulec wciąż działa X X
pompa hamulcowa uszkodzona lub nieszczelna
c) niepewne mocowanie pompy hamulcowej, ale hamulec wciąż działa X X
niepewne mocowanie pompy hamulcowej
d) poziom płynu hamulcowego poniżej znaku minimum X X X
poziom płynu hamulcowego znacznie poniżej znaku minimum
brak płynu hamulcowego w zbiorniku pompy hamulcowej
e) brak zamknięcia (pokrywki) zbiornika płynu hamulcowego X
f) wskaźnik ostrzegawczy płynu hamulcowego świeci się lub jest uszkodzony X
g) nieprawidłowe działanie wskaźnika ostrzegawczego poziomu płynu hamulcowego X
1.1.11. Sztywne przewody hamulcowe kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego a) stan przewodów grozi awarią lub pęknięciem X
b) nieszczelność przewodów lub połączeń w pneumatycznym układzie hamulcowym X X
nieszczelność przewodów lub połączeń w hydraulicznym układzie hamulcowym
c) przewody uszkodzone lub nadmiernie skorodowane X X
wpływ na działanie hamulców ze względu na blokowanie lub bezpośrednie ryzyko wycieku
d) przewody przemieszczone X X
ryzyko uszkodzenia
1.1.12. Elastyczne przewody hamulcowe kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego a) stan przewodów grozi awarią lub pęknięciem X
b) przewody są poskręcane lub zbyt krótkie X X
przewody są uszkodzone lub przecierają się
c) przewody lub połączenia w pneumatycznym układzie hamulcowym są nieszczelne X X
przewody lub połączenia w hydraulicznym układzie hamulcowym są nieszczelne
d) przewody pęcznieją pod ciśnieniem X X
osłabione zbrojenie
e) przewody porowate X
1.1.13. Okładziny i klocki hamulcowe kontrola organoleptyczna*) a) nadmierne zużycie klocków lub okładzin (widoczny znak granicznego zużycia) X X
nadmierne zużycie klocków lub okładzin (niewidoczny znak granicznego zużycia)
b) zanieczyszczenia okładzin lub klocków (np. olejem lub smarem) X X
jeżeli wpływają na działanie hamulca
c) brak lub nieprawidłowe zamontowanie okładziny lub klocka X
1.1.14. Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe kontrola organoleptyczna*) a) zużycie bębna lub tarczy X X
nadmierne zużycie bębna lub tarczy; rysy lub pęknięcia na powierzchni; niepewne mocowanie
b) zanieczyszczenia bębna lub tarczy (np. olejem lub smarem) poważnie wpływające na działanie hamulca X X
c) brak bębna lub tarczy X
d) niepewne mocowanie tylnej tarczy hamulca X
1.1.15. Linki hamulcowe, drążki, mechanizm dźwigni, połączenia kontrola organoleptyczna*)

elementów podczas pracy układu hamulcowego

a) linka uszkodzona lub splątana X X
wpływ na działanie hamulca
b) nadmierne zużycie lub korozja elementu X X
wpływ na działanie hamulca
c) niepewne mocowanie linki, drążka lub połączenia X
d) uszkodzenie prowadnicy linki X
e) ograniczenie swobodnego ruchu elementów układu hamulcowego X
f) nieprawidłowy ruch dźwigni/połączeń wskazujący na złe ustawienie lub nadmierne zużycie X
1.1.16. Urządzenia uruchamiające hamulce (w tym hamulce sprężynowe lub cylindry hydrauliczne) kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego, w miarę możliwości a) pęknięcie lub uszkodzenie urządzenia uruchamiającego X X
wpływ na działanie hamulca
b) nieszczelność urządzenia uruchamiającego X X
wpływ na działanie hamulca
c) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie urządzenia uruchamiającego

wpływ na działanie hamulca

X X
d) nadmierna korozja urządzenia uruchamiającego X X
grozi pęknięciem
e) zbyt mały lub zbyt duży skok tłoka lub mechanizmu przeponowego X X
wpływ na działanie hamulca (brak skoku jałowego)
f) uszkodzenie osłony chroniącej przed brudem X X
brak osłony lub nadmierne jej uszkodzenie
1.1.17. Korektor siły hamowania kontrola organoleptyczna*) elementów podczas pracy układu hamulcowego, w miarę możliwości a) uszkodzone połączenie X
b) nieprawidłowe ustawienie połączenia X
c) zawór zatarty lub nie działa (działa ABS) X X
zawór zatarty lub nie działa
d) brak korektora, jeżeli jest wymagany X
e) brak tabliczki informacyjnej lub dane na tabliczce są nieczytelne X
1.1.18. Korektory i wskaźniki luzu kontrola organoleptyczna*) a) korektor uszkodzony, zatarty lub wykazujący nietypowy ruch, nadmierne zużycie lub nieprawidłowe ustawienie X
b) nieprawidłowa praca korektora X
c) nieprawidłowy montaż lub wymiana X
1.1.19. Układ hamowania długotrwałego (o ile jest wymagany lub zamontowany) kontrola organoleptyczna*) a) niepewne połączenia lub mocowanie X X
negatywny wpływ na działanie
b) brak układu lub wyraźnie nieprawidłowe działanie X
1.1.20. Automatyczne uruchamianie się hamulców przyczepy należy rozłączyć połączenie hamulcowe między pojazdem ciągnącym a przyczepą hamulec przyczepy nie załącza się automatycznie po rozłączeniu połączenia hamulcowego X
1.1.21. Kompletny układ hamulcowy kontrola organoleptyczna*) a) inne urządzenia układu hamulcowego (np. pompa płynu zapobiegającego zamarzaniu, osuszacz powietrza itp.) wykazują uszkodzenia zewnętrzne lub nadmierną korozję w stopniu wykazującym negatywny wpływ na działanie układu hamulcowego X X
wpływ na działanie hamulca
b) wypływ powietrza lub wyciek płynu zapobiegającego zamarzaniu X X
wpływ na działanie układu
c) niepewne lub nieprawidłowe mocowanie dowolnego elementu X
d) niebezpieczna przeróbka**) dowolnego elementu układu hamulcowego X X
wpływ na działanie hamulca
1.1.22. Połączenia kontrolne

(o ile są wymagane lub zamontowane)

kontrola organoleptyczna*) brak połączenia X
1.1.23. Hamulec najazdowy kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania skuteczność mniejsza niż wartości minimalne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia" X
1.2. Skuteczność i sprawność hamulca roboczego
1.2.1. Sprawność

(P)

w trakcie badania na urządzeniu do kontroli działania stopniowo zwiększać siłę hamowania do osiągnięcia wartości maksymalnej a) zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole X X
brak siły hamowania co najmniej na jednym kole
b) siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi lub nadmierne odchylenie toru jazdy w trakcie próby drogowej X X
siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 50% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi w przypadku osi kierowanych
c) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie) X
d) nadmierne opóźnienie w działaniu hamulców na dowolnym kole X
e) nadmierne wahania siły hamowania w czasie każdego pełnego obrotu koła X
1.2.2. Skuteczność

(P)

badanie wykonać na urządzeniu do kontroli działania hamulców przy zadanej masie pojazdu lub, jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, badanie należy wykonać na drodze z użyciem opóźnieniomierza(1) skuteczność mniejsza niż wartości minimalne określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
skuteczność mniejsza niż 50% wartości minimalnych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
1.3. Sprawność i skuteczność pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ)
1.3.1. Sprawność

(P)

jeżeli hamulec pomocniczy i hamulec roboczy stanowią oddzielne układy, należy zastosować metodę określoną w pkt 1.2.1 a) zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole X X
brak siły hamowania na co najmniej jednym kole
b) siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 70% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi; w przypadku badania na drodze pojazd nadmiernie zjeżdża z linii prostej X X
siła hamowania na danym kole wynosi mniej niż 50% największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi w przypadku osi kierowanych
c) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie) X
1.3.2. Skuteczność

(P)

jeżeli hamulec pomocniczy i hamulec roboczy stanowią oddzielne układy, należy zastosować metodę określoną w pkt 1.2.2 skuteczność mniejsza niż wartości minimalne zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
osiągnięte mniej niż 50% wartości siły hamowania określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
1.4. Sprawność i skuteczność postojowego układu hamulcowego
1.4.1. Sprawność

(P)

uruchomić hamulec podczas badania na urządzeniu do kontroli działania hamulców hamulec nie działa co najmniej na jednym kole lub, w przypadku badań na drodze, pojazd zjeżdża nadmiernie z linii prostej

podczas badania osiągnięto mniej niż 50% wartości sił hamowania, o których mowa w pkt 1.4.2, w odniesieniu do masy pojazdu

X X
1.4.2. Skuteczność

(P)

badanie wykonać na urządzeniu do kontroli działania hamulców; jeżeli jest to niemożliwe, wówczas przeprowadzić badanie drogowe z użyciem opóźnieniomierza z funkcją zapisu lub ze wskazaniem osiągnięty wskaźnik skuteczności wynosi mniej niż określony w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
podczas badania osiągnięto mniej niż 50% powyższych wartości sił hamowania w odniesieniu do masy pojazdu
1.5. Sprawność układu hamowania długotrwałego kontrola organoleptyczna*) oraz, w miarę możliwości, sprawdzenie, czy układ działa a) brak równomiernego przyrostu siły hamowania (nie dotyczy hamulca silnikowego) X
b) układ nie działa X
1.6. Układ przeciwblokujący (ABS) kontrola organoleptyczna*) oraz sprawdzenie kontrolki samodiagnostyki lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu a) kontrolka systemu samodiagnostyki nie działa X
b) kontrolka systemu samodiagnostyki wskazuje uszkodzenie układu X
c) brak lub uszkodzenie czujników prędkości obrotowej kół X
d) uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznej X
e) brak lub uszkodzenie innych elementów (np. czujnika, sterownika, modulatora) X
f) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu X
1.7. Elektroniczny układ hamulcowy (EBS) kontrola organoleptyczna*) oraz sprawdzenie kontrolki samodiagnostyki lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu a) kontrolka systemu samodiagnostyki nie działa X
b) kontrolka systemu samodiagnostyki wskazuje uszkodzenie układu X
c) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu X
d) nieodpowiednie złącze między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub brak złącza X
1.8. Płyn hamulcowy kontrola organoleptyczna*) płyn hamulcowy zanieczyszczony lub z osadami bezpośrednie ryzyko awarii X X
2. UKŁAD KIEROWNICZY
2.1. Stan techniczny
2.1.1. Stan przekładni kierowniczej kontrola organoleptyczna*) działania przekładni kierowniczej przy skręcaniu kierownicy a) skręcony wał kierowniczy lub zużycie wielowypustu

wpływ na działanie

X X
b) nadmierne zużycie wielowypustu wału kierowniczego X X
wpływ na działanie
c) zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczego X X
wpływ na działanie
d) wyciek X X
tworzenie się kropel
2.1.2. Mocowanie obudowy przekładni kierowniczej kontrola organoleptyczna*) mocowania obudowy przekładni do podwozia przy skręcaniu kierownicy w prawo i w lewo a) nieprawidłowe mocowanie obudowy przekładni kierowniczej X X
mocowania niebezpiecznie obluzowane lub widoczny względny ruch w stosunku do podwozia lub nadwozia
b) deformacja otworów do mocowania w podwoziu X X
znaczący wpływ na skuteczność mocowań
c) brak śrub mocujących lub śruby ułamane X X
znaczący wpływ na skuteczność mocowań
d) pęknięcie obudowy przekładni kierowniczej X X
wpływ na stabilność lub mocowanie obudowy
2.1.3. Stan połączeń układu kierowniczego kontrola organoleptyczna*) elementów układu kierowniczego pod względem zużycia, pęknięć i pewności mocowania przy skręcaniu kierownicy w prawo i w lewo a) ruch elementów względem siebie wymagający naprawy X X
nadmierny ruch elementów lub prawdopodobieństwo rozłączenia
b) nadmierne zużycie przegubów X X
bardzo poważne ryzyko rozłączenia
c) pęknięcia lub odkształcenie dowolnego elementu X X
wpływ na działanie
d) brak elementów ograniczających skręt X
e) nieprawidłowe ustawienie elementów (np. drążka poprzecznego lub drążka wzdłużnego) X
f) niebezpieczna przeróbka**) X X
wpływ na działanie
g) uszkodzenie lub zużycie osłony gumowej

brak lub znaczące zużycie obudowy gumowej

X X
2.1.4. Działanie połączeń układu kierowniczego kontrola organoleptyczna*) elementów układu kierowniczego pod względem zużycia, pęknięć i pewności mocowania przy skręcaniu kierownicy w prawo i w lewo z kołami pojazdu na podłożu i przy włączonym silniku (wspomaganie układu kierowniczego) a) ruchome części układu kierowniczego kolidują ze stałymi elementami/podwozia X
b) brak ograniczników skrętu lub ograniczniki nie działają X
2.1.5. Wspomaganie układu kierowniczego sprawdzić ewentualne wycieki z układu kierowniczego i poziom płynu w zbiorniku hydraulicznego układu wspomagania (jeżeli poziom jest widoczny); postawić pojazd na kołach, włączyć silnik i sprawdzić, czy wspomaganie układu kierowniczego działa a) wyciek płynu X
b) zbyt niski poziom płynu (poniżej znaku minimum) X X
niedostateczna pojemność zbiornika
c) mechanizm wspomagania nie działa X X
wpływ na poprawność działania układu kierowniczego
d) pęknięcie lub niepewne mocowanie mechanizmu X X
wpływ na poprawność działania układu kierowniczego
e) nieprawidłowe ustawienie lub zanieczyszczenie elementów X X
wpływ na poprawność działania układu kierowniczego
f) niebezpieczna przeróbka**) X X
wpływ na poprawność działania układu kierowniczego
g) uszkodzenie lub nadmierna korozja linek/przewodów X X
wpływ na poprawność działania układu kierowniczego
2.2. Kierownica i kolumna kierownicy
2.2.1. Stan kierownicy ustawić pojazd na podłożu, naprzemiennie pchać i ciągnąć kierownicę wzdłuż osi kolumny, ciągnąć i pchać koło kierownicy w kierunku poosiowym, pchać koło kierownicy w różnych kierunkach pod kątem prostym do kolumny kontrola organoleptyczna*) luzu i stanu przegubów elastycznych lub uniwersalnych a) ruch kierownicy względem kolumny kierownicy, wskazujący na luz X X
bardzo poważne ryzyko rozłączenia
b) brak urządzenia ustalającego na piaście koła kierownicy X X
bardzo poważne ryzyko rozłączenia
c) pęknięcie lub luz na piaście koła kierownicy, obręczy lub na ramionach kierownicy X X
bardzo poważne ryzyko rozłączenia
d) niebezpieczna przeróbka**) X
2.2.2. Kolumna kierownicy oraz amortyzatory kierownicy naprzemiennie ciągnąć i pchać koło kierownicy w kierunku poosiowym, pchać koło kierownicy w różnych kierunkach pod kątem prostym do kolumny kontrola organoleptyczna*) luzu i stanu przegubów elastycznych lub uniwersalnych a) nadmierny ruch piasty koła kierownicy w górę lub w dół X
b) nadmierny luz promieniowy kolumny kierownicy X
c) zużyty przegub elastyczny X
d) uszkodzone mocowanie X X
bardzo poważne ryzyko rozłączenia
e) niebezpieczna przeróbka**) X
2.3. Luz sumaryczny na kole kierownicy włączyć silnik w pojeździe ze wspomaganiem układu kierowniczego i ustawić koła dojazdy na wprost; delikatnie skręcać kierownicę w lewo i w prawo do poruszenia kół jezdnych kontrola organoleptyczna*) luzu zbyt duży ruch jałowy kierownicy (np. dany punkt na obręczy koła przesuwa się o więcej niż jedną piątą średnicy koła kierownicy) X X
wpływ na bezpieczne kierowanie
2.4. Ustawienie kół kontrola organoleptyczna*) wyraźnie nieprawidłowe ustawienie X X
wpływ na jazdę na wprost, pogorszenie stabilności kierunku jazdy
2.5. Obrotnica osi kierowanej przyczepy kontrola organoleptyczna*) lub sprawdzenie za pomocą odpowiednio przystosowanego urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami a) element uszkodzony w niewielkim stopniu X X
poważne uszkodzenie lub pęknięcie elementu
b) zbyt duży luz X X
wpływ na jazdę na wprost, pogorszenie stabilności kierunku jazdy
c) uszkodzone mocowanie X X
poważny wpływ na skuteczność mocowania
2.6. Elektroniczne wspomaganie układu kierowniczego kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie zgodności między skrętem koła kierownicy a skrętem kół przy włączaniu i wyłączaniu silnika lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu a) wskaźnik awarii układu EPS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie X
b) wspomaganie nie działa X
c) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu X
3. WIDOCZNOŚĆ
3.1. Pole widzenia kontrola organoleptyczna*) z siedzenia kierowcy przeszkody w polu widzenia kierowcy znacząco ograniczające widoczność do przodu lub na boki (poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej) X
ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka zewnętrzne X
3.2. Stan szyb kontrola organoleptyczna*) a) pęknięcia lub przebarwienia szyby szklanej lub z tworzywa (o ile jest dozwolona), poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej X X
ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka zewnętrzne
b) szyba szklana lub z tworzywa (włącznie z folią odblaskową lub barwioną) niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (poza obszarem oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej) X X
ograniczone widzenie w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej lub niewidoczne lusterka
c) niedopuszczalny stan techniczny szyby szklanej lub z tworzywa X X
znaczące ograniczenie widoczności w obszarze oczyszczanym przez wycieraczki szyby przedniej
3.3. Lusterka wsteczne lub inne

urządzenia o funkcji urządzenia widzenia pośredniego

kontrola organoleptyczna*) a) brak lusterka lub urządzenia, lub mocowanie niezgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (co najmniej dwa urządzenia zapewniające możliwość obserwacji strefy za pojazdem)

mniej niż dwa urządzenia zapewniające możliwość obserwacji strefy za pojazdem

X X
b) lusterko lub urządzenie pośredniego widzenia nieznacznie uszkodzone lub obluzowane

lusterko lub urządzenie nie działa, jest bardzo uszkodzone, obluzowane lub niepewnie zamocowane

X X
c) brak zapewnienia wymaganej widoczności X
3.4. Wycieraczki przedniej szyby kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) wycieraczki nie działają lub ich brak X
b) uszkodzenie pióra wycieraczki X X
brak pióra wycieraczki lub jego wyraźne uszkodzenie
3.5. Spryskiwacze przedniej szyby kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania spryskiwacze nie działają prawidłowo (brak płynu do spryskiwaczy, ale pompa działa lub złe ustawienie strumienia spryskującego) X X
spryskiwacze nie działają
3.6. Instalacja odmgławiająca kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania. układ nie działa lub jest wyraźnie uszkodzony X
4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
4.1. Światła drogowe i mijania
4.1.1. Stan i działanie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) brak światła, źródła światła, lub jego uszkodzenie (złożone światło/źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3) X X
pojedyncze światła/źródła światła; w przypadku LED poważnie pogorszona widoczność
b) niewielkie uszkodzenie układu projektorowego (odbłyśnik i soczewka) X X
poważne uszkodzenie układu projektorowego lub jego brak (odbłyśnik i soczewka)
c) niepewne mocowanie światła X
4.1.2. Ustawienie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) rażąco złe ustawienie świateł drogowych i mijania X
b) nieprawidłowe mocowanie źródła światła X
4.1.3. Przełączniki kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - dotyczy liczby świateł włączanych jednocześnie X X
przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej światłości świateł świecących do przodu
b) nieprawidłowe działanie przełącznika X
4.1.4. Zgodność z wymaganiami o warunkach technicznych kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia, określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X
b) elementy na kloszu lub źródle światła, które w oczywisty sposób zmniejszają światłość światła lub zmieniają jego barwę X
c) brak zgodności źródła światła z zainstalowanym urządzeniem oświetleniowym X
4.1.5. Urządzenia do regulacji ustawienia świateł (jeżeli są obowiązkowe) kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, jeżeli istnieje taka możliwość a) urządzenie nie działa X
b) obsługa urządzenia sterowanego ręcznie niemożliwa z siedzenia kierowcy X
4.1.6. Urządzenie do

oczyszczania świateł drogowych/mijania (jeżeli jest obowiązkowe)

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, jeżeli istnieje taka możliwość urządzenie nie działa X X
w przypadku świateł wyładowczych
4.2. Przednie i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe boczne i tylne oraz światła do jazdy dziennej
4.2.1. Stan i działanie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) uszkodzone źródło światła X
b) uszkodzenie klosza X
c) niepewne mocowanie światła X X
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.2.2. Przełączniki kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X
tylne światła pozycyjne i światła obrysowe boczne można wyłączyć, gdy włączone są światła przednie X
b) nieprawidłowe działanie przełącznika X
4.2.3. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia, określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

czerwone światło z przodu lub białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona światłość światła

X X
b) elementy na kloszu lub źródle światła, które zmniejszają światłość światła lub zmieniają jego barwę X X
czerwone światło z przodu lub białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona światłość światła
4.3. Światła hamowania "stop"
4.3.1. Stan i działanie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3) X X X
pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3
żadne źródło światła nie działa
b) niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło) X X
poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)
c) niepewne mocowanie światła X X
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.3.2. Przełączniki kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w § 13 oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X X
opóźnione działanie przełącznika
przełącznik nie działa w ogóle
b) nieprawidłowe działanie przełącznika X
4.3.3. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, jasności lub oznaczenia X X
białe światło z tyłu; znacząco zmniejszona jasność światła
4.4. Światła kierunkowskazu i światła awaryjne
4.4.1. Stan i działanie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3) X X
pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3
b) niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło) X X
poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)
c) niepewne mocowanie światła X X
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.4.2. Przełączniki kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
przełącznik nie działa w ogóle
4.4.3. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia X
4.4.4. Częstotliwość błysków kierunkowskazów kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania częstotliwość błysków mniejsza niż 45 cykli na minutę lub większa niż 150 cykli na minutę X
4.5. Przednie i tylne światła przeciwmgłowe
4.5.1. Stan i działanie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) uszkodzone źródło światła (złożone źródła światła; w przypadku LED nie działa najwyżej 1/3) X X
pojedyncze źródła światła; w przypadku LED działa mniej niż 2/3
b) niewielkie uszkodzenie klosza (brak wpływu na emitowane światło) X X
poważne uszkodzenie klosza (wpływ na emitowane światło)
c) niepewne mocowanie światła X X
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia lub oślepia kierujących pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwka
4.5.2. Ustawienie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania niewłaściwe ustawienie granicy światła i cienia przedniego światła przeciwmgłowego w płaszczyźnie poziomej (granica zbyt nisko) X X
granica światła i cienia powyżej granicy dla świateł mijania
4.5.3. Przełączniki kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
przełącznik nie działa
4.5.4. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia X X
układ działa niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
4.6. Światła cofania
4.6.1. Stan i działanie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) uszkodzenie źródła światła X
b) uszkodzenie klosza X
c) niepewne mocowanie światła X X
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.6.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania brak zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia X
układ działa niezgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X
4.6.3. Przełączniki kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania przełącznik działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
światło cofania można włączyć, kiedy jest włączony inny bieg niż wsteczny
4.7. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną
4.7.1. Stan i działanie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) źródło światła emituje światło białe bezpośrednio do tyłu X
b) uszkodzenie źródła światła (złożone źródło światła) X X
uszkodzenie źródła światła (pojedyncze źródło światła)
c) niepewne mocowanie światła X X
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.7.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania układ działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X
4.8. Światła odblaskowe, oznakowanie odblaskowe i tylne tablice odblaskowe
4.8.1. Stan kontrola organoleptyczna*) a) nieprawidłowe funkcjonowanie lub uszkodzenie urządzeń odblaskowych X X
wpływ na funkcję odblaskową
b) niepewne mocowanie odblasków X X
ryzyko odpadnięcia
4.8.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia kontrola organoleptyczna*) urządzenie, jego położenie lub barwa odbijanego światła niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
brak urządzenia lub odbijanie czerwonego światła do przodu i białego do tyłu
4.9. Wymagane wskaźniki kontrolne urządzeń oświetlenia
4.9.1. Stan i działanie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania wskaźniki nie działają X X
nie działają wskaźniki włączenia świateł drogowych lub tylnego światła przeciwmgłowego
4.9.2. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania brak zgodności z wymaganiami określonymi rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X
4.10. Połączenia elektryczne między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub naczepą kontrola organoleptyczna*); w miarę możliwości należy sprawdzić ciągłość elektryczną instalacji a) niepewne mocowanie elementów nieruchomych X X
luźna wtyczka w gnieździe elektrycznym
b) uszkodzenie lub zużycie izolacji X X
możliwość spowodowania zwarcia
c) nieprawidłowe działanie połączeń elektrycznych przyczepy lub pojazdu ciągnącego X X
światła hamowania "stop" przyczepy nie działają
4.11. Złącza i przewody elektryczne kontrola organoleptyczna*) pojazdu, obejmująca w niektórych przypadkach także komorę silnikową a) niepewne mocowanie lub niewłaściwe zabezpieczenie przewodów

obluzowane mocowania, kontakt z ostrymi krawędziami, prawdopodobieństwo rozłączenia połączeń

ryzyko dotykania przez przewody gorących części, elementów obracających się lub podłoża; rozłączone złącza (części dotyczące układu hamulcowego i kierowniczego)

X X X
b) niewielkie zużycie instalacji

znaczny stopień zużycia instalacji

skrajne zużycie instalacji, w zakresie dotyczącym układu hamulcowego i kierowniczego

X X X
c) uszkodzona lub zużyta izolacja

ryzyko zwarcia

bezpośrednie zagrożenie pożarem lub iskrzeniem

X X X
4.12. Dodatkowe światła i światła odblaskowe kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) światło lub światło odblaskowe zamontowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
wysyłanie/odbijanie czerwonego światła do przodu lub białego do tyłu
b) światło działa niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
liczba świateł przednich działających jednocześnie przekracza dozwoloną światłość światła; emitowanie czerwonego światła do przodu lub białego do tyłu
c) niepewne mocowanie światła lub światła odblaskowego X X
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
4.13. Akumulator (-y) kontrola organoleptyczna*) a) niepewne mocowanie X X
niewłaściwe mocowanie, możliwość spowodowania zwarcia
b) wyciek X X
wyciek substancji niebezpiecznych
c) uszkodzony wyłącznik akumulatora (jeżeli jest wymagany) X
d) uszkodzone bezpieczniki (jeżeli są wymagane) X
e) niewłaściwa wentylacja (jeżeli jest wymagana) X
5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE
5.1. Osie
5.1.1. Osie (+P) kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu a) pęknięcie lub odkształcenie osi X
b) niepewne mocowanie do pojazdu X X
pogorszona stabilność toru jazdy, negatywny wpływ na działanie: nadmierny ruch względem mocowań
c) niebezpieczna przeróbka **) X X
wpływ na stabilność toru jazdy, nieprawidłowe działanie, zbyt mała odległość od innych części pojazdu lub od podłoża
5.1.2. Zwrotnice (+P) kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu do każdego koła przyłożyć siłę w kierunku pionowym lub poziomym i obserwować ruch między belką osi a zwrotnicą a) pęknięcie zwrotnicy X
b) nadmierne zużycie sworznia zwrotnicy lub łożysk sworznia X X
prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy
c) zbyt duży ruch zwrotnicy względem belki osi X X
prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy
d) luz sworznia zwrotnicy w osi X X
prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy
5.1.3. Łożyska kół (+P) kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu rozkołysać koło lub przyłożyć siłę boczną do każdego koła i obserwować ruch koła do góry w stosunku do zwrotnicy a) zbyt duży luz na łożysku koła X X
pogorszenie stabilności toru jazdy; niebezpieczeństwo zniszczenia
b) łożysko koła zbyt ciasne lub zakleszczone

niebezpieczeństwo przegrzania; niebezpieczeństwo zniszczenia

X X
5.2. Koła i opony
5.2.1. Piasta koła kontrola organoleptyczna*) a) brakujące lub obluzowane śruby lub nakrętki mocujące koła X X
brak elementów mocujących koła lub obluzowanie ich w takim stopniu, że ma bardzo poważny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego
b) zużycie lub uszkodzenie piasty X X
zużycie lub uszkodzenie mające wpływ na bezpieczne mocowanie kół
5.2.2. Koła kontrola organoleptyczna*) obu stron każdego koła pojazdu na kanale diagnostycznym lub podnośniku a) pęknięcie lub wada spawalnicza X
b) niewłaściwe zamocowanie pierścieni ustalających X X
prawdopodobieństwo wypadnięcia
c) znaczące odkształcenie lub zużycie koła X X
wpływ na bezpieczne mocowanie do piasty; wpływ na bezpieczne mocowanie opony
d) rozmiar, kompletacja, kompatybilność lub typ koła niezgodny ze świadectwem homologacji typu WE pojazdu/typu pojazdu lub wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - w sposób mający wpływ na bezpieczeństwo jazdy X
5.2.3. Opony kontrola organoleptyczna*) całej opony przez przemieszczanie pojazdu do przodu i do tyłu a) rozmiar opony, indeks nośności, znak homologacji lub indeks prędkości niezgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, jeżeli ma to wpływ na bezpieczeństwo jazdy X X
niewystarczający indeks nośności lub prędkości w odniesieniu do faktycznego zastosowania; opona dotyka nieruchomych części pojazdu, co ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy
b) różne rozmiary opon na tej samej osi lub kołach bliźniaczych X
c) opony o różnej budowie (radialna/diagonalna) na tej samej osi X
d) znaczące uszkodzenie lub przecięcie opony X X
widoczny lub uszkodzony kord opony
e) widoczny wskaźnik granicznego zużycia bieżnika opony X X
głębokość rzeźby bieżnika opony niezgodna z przepisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
f) opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu (elastyczne fartuchy przeciwbłotne) X X
opona obciera o inne elementy nadwozia pojazdu, bez wpływu na bezpieczną jazdę
g) opony bieżnikowane niezgodne z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
bieżnikowanie wpływa na warstwę ochronną kordu
5.3. Zawieszenie
5.3.1. Resory i stabilizatory

(+P)

kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu a) niepewne mocowanie resorów do podwozia lub osi

widoczne względne przemieszczanie się; mocowania bardzo poważnie obluzowane

X X
b) uszkodzenie lub pęknięcie części resoru X X
bardzo poważny wpływ na działanie głównego pióra resoru lub piór dodatkowych
c) brak resoru X X
bardzo poważny wpływ na działanie głównego pióra resoru lub piór dodatkowych
d) niebezpieczna przeróbka**) X X
niewystarczający odstęp od innych części pojazdu; układ resorujący nie działa
5.3.2. Amortyzatory kontrola organoleptyczna*) a) niepewne mocowanie amortyzatorów do podwozia lub osi; X X
obluzowany amortyzator
b) amortyzator uszkodzony i wykazuje duże wycieki lub niewłaściwe działanie X
c) brak amortyzatora X
5.3.3. Drążki skrętne, drążki reakcyjne, wahacze

(+P)

kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu a) niepewne mocowanie części do podwozia lub osi X X
prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy
b) uszkodzenie, pęknięcie lub nadmierna korozja elementu X X
wpływ na stabilność elementu lub jego pęknięcie
c) niebezpieczna przeróbka**) X X
niewystarczający odstęp od innych części pojazdu; układ nie działa
5.3.4. Sworznie wahaczy (+P) kontrola organoleptyczna*) przy użyciu, w miarę możliwości, urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu a) nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia, lub sworzni wahaczy X X
prawdopodobieństwo obluzowania; pogorszenie stabilności toru jazdy
b) poważne zużycie osłony gumowej X X
brak lub pęknięcie osłony gumowej
5.3.5. Zawieszenie pneumatyczne kontrola organoleptyczna*) a) układ nie działa X
b) uszkodzenie, przeróbka lub zużycie dowolnego elementu w stopniu mogącym mieć niekorzystny wpływ na działanie układu X X
poważny wpływ na działanie układu
c) słyszalny wypływ powietrza z układu X
d) niebezpieczna przeróbka**) X
6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA
6.1. Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane
6.1.1. Stan kontrola organoleptyczna*) a) niewielkie pęknięcie lub odkształcenie podłużnie lub poprzeczek X X
poważne pęknięcie lub odkształcenie podłużnie lub poprzeczek
b) niepewne mocowanie płyt wzmacniających lub połączeń X X
obluzowana większość mocowań; niewystarczająca wytrzymałość części
c) nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji X X
niewystarczająca wytrzymałość części
6.1.2. Rury wydechowe i tłumiki kontrola organoleptyczna*) pojazdu na kanale diagnostycznym lub na dźwigniku a) nieszczelność lub niepewne mocowanie układu wydechowego X
b) spaliny przedostają się do wnętrza kabiny lub do przedziału dla pasażerów X X
zagrożenie dla zdrowia osób znajdujących się w pojeździe
6.1.3. Zbiornik paliwa i

przewody paliwowe (w tym zbiorniki i przewody paliwowe do celów grzewczych)

kontrola organoleptyczna*); w przypadku układów zasilania gazem LPG/CNG należy zastosować elektroniczny detektor gazu a) niepewne mocowanie zbiornika paliwa lub przewodów paliwowych, stwarzające szczególne zagrożenie pożarowe X
b) wyciek paliwa, brak korka wlewu paliwa lub korek nieszczelny

ryzyko pożaru; nadmierny wyciek materiałów niebezpiecznych

X X
c) przetarcie przewodów X X
uszkodzenie przewodów
d) nieprawidłowe działanie zaworu odcinającego paliwa (jeżeli jest wymagany) X
e) zagrożenie pożarowe z powodu:

- wycieku paliwa

- niewłaściwego oddzielenia zbiornika paliwa lub układu wydechowego

- stanu komory silnikowej

X
f) układ zasilania gazem LPG/CNG/LNG niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, napęd wodorowy niezgodny z wymaganiami; część systemu działa nieprawidłowo X
6.1.4. Zderzaki, zabezpieczenia

boczne i tylne urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd

kontrola organoleptyczna*) a) obluzowane lub uszkodzone elementy grożące uszkodzeniem ciała w przypadku zahaczenia lub uderzenia

części grożą odpadnięciem; znaczne pogorszenie spełnianej funkcji

X X
b) urządzenie niezgodne z wymaganiami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X
6.1.5. Zamocowanie koła zapasowego (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony) kontrola organoleptyczna*) a) uchwyt koła w złym stanie X
b) pęknięte lub niepewne mocowanie uchwytu X
c) koło zapasowe nie trzyma się w uchwycie

wysokie ryzyko odpadnięcia

X X
6.1.6. Urządzenia sprzęgające i przeznaczone do ciągnięcia

(+P)

kontrola organoleptyczna*) pod kątem zużycia i prawidłowego działania, ze szczególnym uwzględnieniem zamontowanych urządzeń zabezpieczających i działania wskaźników pomiarowych a) uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub pęknięcie elementu, (jeżeli nie jest używany) X X
uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub pęknięcie elementu, (jeżeli jest używany)
b) nadmierne zużycie elementu X X
zużycie elementu poniżej granicznego
c) uszkodzone mocowanie

obluzowane mocowanie z wysokim ryzykiem odpadnięcia

X X
d) brak lub nieprawidłowe działanie urządzenia zabezpieczającego X
e) co najmniej jeden wskaźnik prawidłowego zapięcia sprzęgu nie działa X
f) elementy sprzęgu zasłaniają tablicę rejestracyjną lub światła pojazdu, w przypadku gdy sprzęg nie jest wykorzystywany

nieczytelna tablica rejestracyjna, w przypadku gdy sprzęg nie jest wykorzystywany

X X
g) niebezpieczna przeróbka**) (części drugorzędne)

niebezpieczna przeróbka**) (części główne)

X X
h) urządzenie sprzęgające o nieodpowiedniej wytrzymałości,

nieodpowiednie lub niezgodne z wymaganiami

X
6.1.7. Przeniesienie napędu kontrola organoleptyczna*) a) obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające

obluzowane lub brakujące śruby zabezpieczające w takim stopniu, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest poważnie zagrożone

X X
b) nadmierne zużycie łożysk wału napędowego

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia

X X
c) nadmierne zużycie przegubów napędowych (uniwersalnych) lub łańcuchów/pasów napędowych

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia

X X
d) zły stan przegubów elastycznych

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia

X X
e) uszkodzony lub wygięty wałek lub półoś X
f) pęknięcie lub niepewne mocowanie obudowy łożyska

bardzo poważne ryzyko obluzowania lub pęknięcia obudowy

X X
g) znaczące zużycie osłony gumowej

brak lub pęknięcie osłony gumowej

X X
h) niedozwolona prawem przeróbka układu napędowego X
6.1.8. Mocowanie silnika kontrola organoleptyczna*) bez konieczności stosowania kanału diagnostycznego lub dźwignika mocowanie zużyte, wyraźnie i poważnie uszkodzone X X
mocowanie obluzowane lub pęknięte
6.1.9. Praca silnika kontrola organoleptyczna*) lub przy użyciu elektronicznego interfejsu a) przeróbka jednostki sterującej wpływająca na bezpieczeństwo lub środowisko X
b) przeróbka silnika wpływająca na bezpieczeństwo lub środowisko X
6.2. Kabina i nadwozie
6.2.1. Stan kontrola organoleptyczna*) a) obluzowana lub uszkodzona część nadwozia grożąca uszkodzeniem ciała X X
obluzowana lub uszkodzona część grożąca odpadnięciem
b) niepewne mocowanie słupka nadwozia X X
pogorszona stabilność
c) do wnętrza przedostają się spaliny z układu wydechowego lub z silnika X X
zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe
d) niebezpieczna przeróbka**) X X
zbyt mały odstęp od obracających lub poruszających się części lub nawierzchni drogi
6.2.2. Mocowania kontrola organoleptyczna*) a) niepewne mocowania nadwozia lub kabiny X X
wpływ na stabilność
b) wyraźne przesunięcie nadwozia/kabiny względem podwozia X
c) niepewne lub brakujące punkty mocowania nadwozia/kabiny do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia oraz w przypadku gdy są symetryczne X X
niepewne lub brakujące punkty mocowania nadwozia/kabiny do podwozia lub poprzeczek ramy podwozia w takim stopniu, że poważnie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego
d) nadmierna korozja punktów mocowania nadwozia samonośnego X X
pogorszona stabilność
6.2.3. Drzwi i zamki kontrola organoleptyczna*) a) drzwi źle się otwierają lub zamykają X
b) stan drzwi przesuwnych grozi samoczynnym otwarciem lub nie pozwala na ich domknięcie X X
stan drzwi obrotowych grozi samoczynnym otwarciem lub nie pozwala na ich domknięcie
c) zniszczone drzwi, zawiasy, zamki lub słupki drzwi X X
brakujące lub obluzowane drzwi, zawiasy, zamki lub słupki drzwi
6.2.4. Podłoga kontrola organoleptyczna*) niepewne mocowanie lub zły stan techniczny podłogi niewystarczająca stabilność X X
6.2.5. Siedzenie kierowcy kontrola organoleptyczna*) a) uszkodzona konstrukcja siedzenia X X
mocowanie siedzenia obluzowane
b) nieprawidłowe działanie regulacji ustawienia siedzenia X X
siedzenie się przemieszcza lub nie można unieruchomić oparcia
6.2.6. Pozostałe siedzenia kontrola organoleptyczna*) a) siedzenia uszkodzone lub niepewne mocowanie siedzeń (części drugorzędne) X X
siedzenia uszkodzone lub niepewne mocowanie siedzeń (części główne)
b) siedzenia zamontowane niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
przekroczona maksymalna dozwolona liczba siedzeń; mocowanie siedzeń w miejscach niezgodnych ze świadectwem homologacji typu WE pojazdu/typu pojazdu
6.2.7. Wskaźniki i przyrządy kierowcy kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania nieprawidłowe działanie co najmniej jednego wskaźnika lub przyrządu niezbędnego do bezpiecznego użytkowania pojazdu X X
wpływ na bezpieczne działanie
6.2.8. Stopnie kabiny kontrola organoleptyczna*) a) niepewne mocowanie stopnia lub poręczy X X
niewystarczająca stabilność
b) stopień lub poręcz w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników X
6.2.9. Inne wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne kontrola organoleptyczna*) a) uszkodzone mocowanie dodatkowych akcesoriów lub wyposażenia X
b) dodatkowe akcesoria lub wyposażenie niezgodne z przepisami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, jeżeli jest wymagane X X
zamontowane części mogą spowodować uszkodzenie ciała;
wpływ na bezpieczeństwo użytkowania
c) wycieki z układów hydraulicznych X X
nadmierne wycieki materiałów niebezpiecznych
6.2.10. Błotniki, fartuchy przeciwbłotne kontrola organoleptyczna*) a) brak, obluzowanie lub znaczące skorodowanie części X X
prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń, zagrożenie odpadnięciem
b) fartuchy przeciwbłotne zbyt blisko opony/koła X X
błotnik zbyt blisko opony/koła
c) niezgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
niewystarczająca osłona całej szerokości opony
7. INNE WYPOSAŻENIE
7.1. Pasy bezpieczeństwa, zapięcia pasów i inne urządzenia bezpieczeństwa
7.1.1. Pewność mocowania pasów i zapięć kontrola organoleptyczna*) a) znacznie uszkodzony punkt kotwiczenia pasów bezpieczeństwa X X
wpływ na stabilność
b) obluzowane punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa X
7.1.2. Stan ogólny pasów i zapięć kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) brak obowiązkowego pasa bezpieczeństwa lub pas niezamontowany X
b) uszkodzenie pasów bezpieczeństwa X X
przecięcie lub oznaki rozciągnięcia pasa
c) pas bezpieczeństwa niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X
d) uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zapięcia pasa bezpieczeństwa X
e) uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zwijacza pasa bezpieczeństwa X
7.1.3. Ograniczniki naprężenia pasów bezpieczeństwa kontrola organoleptyczna*) lub przy użyciu elektronicznego interfejsu a) brak ogranicznika lub ogranicznik niezgodny z typem pojazdu X
b) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu X
7.1.4. Napinacze wstępne pasów bezpieczeństwa kontrola organoleptyczna*) a) brak napinacza lub napinacz niezgodny z typem pojazdu X
b) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu X
7.1.5. Poduszki powietrzne kontrola organoleptyczna*) a) brak poduszek lub poduszki niezgodne z typem pojazdu X
b) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu X
c) poduszka w sposób oczywisty nie działa X
7.1.6. System poduszki powietrznej SRS kontrola organoleptyczna*) wskaźnika awarii układu lub przy użyciu elektronicznego interfejsu a) wskaźnik autodiagnostyki układu SRS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie X
b) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu X
7.2. Gaśnica (jeżeli wymagana) kontrola organoleptyczna*) a) brak gaśnicy X
b) gaśnica niezgodna z wymaganiami X X
jeżeli jest wymagana (np. taksówki, autobusy, autokary, itp.)
7.3. Zamki i urządzenia przeciwwłamaniowe kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) urządzenie uniemożliwiające uruchomienie pojazdu nie działa X
b) urządzenie jest uszkodzone X X
samoczynne zamykanie lub blokowanie drzwi
7.4. Trójkąt ostrzegawczy, jeżeli jest wymagany kontrola organoleptyczna*) a) brak lub trójkąt niekompletny X
b) brak znaku homologacji X
7.5. Apteczka pierwszej pomocy, jeżeli jest wymagana kontrola organoleptyczna*) brak apteczki X
7.7. Sygnał dźwiękowy kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie

działania

a) nie działa prawidłowo X X
nie działa w ogóle
b) niepewne działanie przycisku sygnału X
c) sygnał niezgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X X
emitowany dźwięk można pomylić z ostrzegawczymi sygnałami dźwiękowymi przewidzianymi dla pojazdów uprzywilejowanych
7.8. Prędkościomierz kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania w czasie jazdy lub za pomocą przyrządów elektronicznych a) zamontowany nieprawidłowo X X
brak, jeżeli jest wymagany
b) nie działa prawidłowo X X
nie działa w ogóle
c) brak wystarczającego podświetlenia X X
całkowity brak podświetlenia
7.9. Tachograf (jeżeli jest zamontowany/wymagany) kontrola organoleptyczna*) a) zamontowany niezgodnie z wymaganiami X
b) nie działa X
c) brak plomb lub plomby uszkodzone X
d) brak tabliczki kalibracyjnej (legalizacyjnej), dane nieczytelne lub kalibracja (legalizacja) nieważna X
e) wyraźne oznaki manipulacji lub ingerencji przez osoby niepowołane X
f) rozmiar opon niezgodny z parametrami kalibracji X
7.10. Ogranicznik prędkości (jeżeli jest zamontowany/wymagany)

(+P)

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania urządzenia, jeżeli kontrolujący dysponuje odpowiednim sprzętem a) ogranicznik zamontowany niezgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym X
b) ogranicznik w oczywisty sposób nie działa X
c) ustawiono nieprawidłową prędkość graniczną (jeżeli jest sprawdzana) X
d) brak plomb lub plomby uszkodzone X
e) brak tabliczki kalibracyjnej***) lub tabliczka nieczytelna X
f) rozmiar opon niezgodny z parametrami kalibracji X
7.11. Licznik przebiegu pojazdu (drogomierz), jeżeli pojazd jest wyposażony kontrola organoleptyczna*) lub przy użyciu elektronicznego interfejsu a) wyraźne oznaki manipulacji (oszustwo) w celu zmniejszenia zapisu przebiegu pojazdu lub przedstawienia niewłaściwego zapisu przebiegu pojazdu X
b) w sposób oczywisty nie działa X
7.12. Elektroniczny system stabilizacji (ESC), (jeżeli jest zamontowany/ wymagany) kontrola organoleptyczna*) a) brak lub uszkodzenie czujników prędkości obrotowej kół X
b) uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznej X
c) brak lub uszkodzenie innych elementów X
d) uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie przełącznika X
e) wskaźnik samodiagnostyki układu ESC wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie X
f) system wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu X
8. UCIĄŻLIWOŚĆ
8.1. Hałas
8.1.1. Układ tłumienia hałasu (+P) ocena subiektywna (jeżeli w ocenie kontrolującego hałas jest na granicy dopuszczalności, można wykonać statyczny pomiar hałasu za pomocą miernika poziomu hałasu) a) poziom hałasu przekracza wartości określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X
b) obluzowanie, uszkodzenie, niewłaściwe mocowanie, brak lub wyraźna przeróbka dowolnej części układu tłumienia hałasu w stopniu mającym niekorzystny wpływ na poziom hałasu X X
bardzo poważne ryzyko odpadnięcia
8.2. Emisja spalin
8.2.1. Emisja spalin z silników z zapłonem iskrowym
8.2.1.1. Urządzenia do redukcji emisji kontrola organoleptyczna*) a) brak fabrycznie montowanego urządzenia do redukcji emisji spalin, lub wyraźnie nieprawidłowe działanie X
b) nieszczelności mogące mieć wpływ na pomiary emisji spalin X
c) wskaźnik awarii układu niezgodny z prawidłową sekwencją X
8.2.1.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych

(P)

pomiaru emisji zanieczyszczeń dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

w przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiednie pokładowe układy diagnostyczne (OBD) prawidłowe działanie układu wydechowego można sprawdzić przez odpowiedni odczyt z urządzenia OBD, przy jednoczesnym sprawdzeniu prawidłowego działania układu OBD, przy silniku pracującym na biegu jałowym i zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi kondycjonowania

a) emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza poziom dopuszczalny określony przez producenta X
b)jeżeli te informacje nie są dostępne - emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza wartości określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia albo poziom dopuszczalny X
c) odczyt z pokładowego systemu diagnostycznego (OBD) wskazuje poważną awarię X
d) pomiar zdalny wskazuje na poważne niezgodności X
8.2.2. Emisja spalin z silników z zapłonem samoczynnym
8.2.2.1. Urządzenia do redukcji emisji spalin kontrola organoleptyczna*) a) brak fabrycznie montowanego urządzenia do redukcji emisji spalin lub wyraźnie nieprawidłowe działanie urządzenia X
b) nieszczelności mogące mieć wpływ na pomiary emisji spalin X
c) wskaźnik awarii układu niezgodny z prawidłową sekwencją X
d) niewystarczająca ilość odczynnika, jeśli pojazd jest wyposażony X
8.2.2.2. Zadymienie spalin

(P)

Niniejszego wymagania nie stosuje się do pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych lub

dopuszczonych do ruchu przed 1 stycznia 1980 r.

pomiaru emisji zanieczyszczeń dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiednie pokładowe układy diagnostyczne (OBD) prawidłowe działanie układu wydechowego można sprawdzić przez odpowiedni odczyt z urządzenia OBD, przy jednoczesnym sprawdzeniu prawidłowego działania układu OBD, przy silniku pracującym na biegu jałowym i zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi kondycjonowania a) poziom zadymienia spalin przekracza wartość umieszczoną na tabliczce znamionowej pojazdu X
b) w przypadku braku określenia poziomu zadymienia spalin na tabliczce znamionowej przekracza odpowiednią wartość określoną w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X
c) pomiar zdalny wskazuje na poważne niezgodności X
8.4. Inne pozycje związane z ochroną środowiska
8.4.1. Wycieki płynów kontrola organoleptyczna*) każdy nadmierny wyciek płynu innego niż woda, który może zagrażać środowisku lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników drogi X X
stałe powstawanie kropli, które stanowi bardzo poważne ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa
9. BADANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDÓW KATEGORII M2 I M3 PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU OSÓB
9.1. Drzwi
9.1.1. Drzwi wejściowe i wyjściowe kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) nieprawidłowe działanie X
b) zły stan techniczny X X
prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń
c) uszkodzenie awaryjnego otwierania drzwi X
d) uszkodzenie urządzeń do zdalnego sterowania drzwi lub urządzeń ostrzegawczych X
9.1.2. Wyjścia awaryjne kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, w miarę możliwości a) nieprawidłowe działanie X
b) nieczytelne oznakowanie wyjścia awaryjnego X X
brak oznakowania wyjścia awaryjnego
c) brak młotka do wybicia szyby X
d) zablokowany dostęp X
9.2. Odmgławianie i odmrażanie szyb kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) nieprawidłowe działanie X X
wpływ na bezpieczeństwo jazdy
b) przedostawanie się toksycznych gazów lub spalin do wnętrza przedziału kierowcy lub przedziału pasażerskiego X X
zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe
c) uszkodzenie układu odmrażania szyb, jeżeli jest wymagany X
9.3. Wentylacja i ogrzewanie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) nieprawidłowe działanie X X
zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe
b) przedostawanie się toksycznych gazów lub spalin do wnętrza przedziału kierowcy lub przedziału pasażerskiego X X
zagrożenie zdrowia osób znajdujących się w pojeździe
9.4. Siedzenia
9.4.1. Siedzenia pasażerów (w tym siedzenia dla personelu pomocniczego oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci, jeśli obowiązują) kontrola organoleptyczna*) siedzenia składane (jeżeli są dozwolone) nie działają prawidłowo X X
siedzenia blokują wyjście awaryjne
9.4.2. Siedzenie kierowcy (dodatkowe wymogi) kontrola organoleptyczna*) a) uszkodzenie urządzeń specjalnych, np. osłon przeciwsłonecznych X X
zakłócone pole widzenia
b) urządzenia chroniące kierowcę niepewnie zamocowane X X
prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń
9.5. Oświetlenie wewnętrzne i urządzenia do wyświetlania celu podróży kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania urządzenie uszkodzone lub nieprawidłowe działanie X X
nie działa w ogóle
9.6. Przejścia, miejsca dla pasażerów stojących kontrola organoleptyczna*) a) niepewne zamocowanie podłogi X X
wpływ na stabilność
b) uszkodzone poręcze lub uchwyty X X
niepewne lub niemożliwe użycie poręczy lub uchwytów
9.7. Schody i stopnie kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, w miarę możliwości a) zły stan techniczny X X X
uszkodzone
uszkodzone w stopniu wpływającym na stabilność
b) nieprawidłowe działanie stopni chowanych X
9.8. System komunikacji z pasażerami kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania system uszkodzony X X
system nie działa w ogóle
9.9. Tablice informacyjne kontrola organoleptyczna*) brak tablic kierunkowych (dot. autobusu regularnej komunikacji publicznej), tablice błędne lub nieczytelne X X
nieprawdziwe informacje
9.10. Wymogi dotyczące przewozu dzieci (autobus szkolny)
9.10.1. Drzwi kontrola organoleptyczna*) zabezpieczenie drzwi niezgodne z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia X
9.10.2. Wyposażenie sygnalizacyjne i specjalne kontrola organoleptyczna*) brak wyposażenia sygnalizacyjnego lub specjalnego X
9.11. Wymogi dotyczące przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się
9.11.1. Drzwi, rampy i podnośniki kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania a) nieprawidłowe działanie X X
wpływ na bezpieczne działanie
b) zły stan techniczny X X
wpływ na stabilność, prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń
c) uszkodzenie urządzeń sterujących X X
wpływ na bezpieczne działanie
d) uszkodzenie urządzeń ostrzegawczych X X
nie działają w ogóle
9.11.2. Urządzenia

zabezpieczające dla wózków inwalidzkich

kontrola organoleptyczna*) i sprawdzenie działania, w miarę możliwości a) nieprawidłowe działanie X X
wpływ na bezpieczne działanie
b) zły stan techniczny X X
wpływ na stabilność, prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń
c) uszkodzenie urządzeń sterujących X X
wpływ na bezpieczne działanie
9.11.3. Wyposażenie sygnalizacyjne i specjalne kontrola organoleptyczna*) brak wyposażenia sygnalizacyjnego lub specjalnego X
Objaśnienia:

(P) - oznacza, że sprawdzenie (badanie) danej pozycji wymaga użycia przyrządów.

(+P) - oznacza, że bez użycia przyrządów dana pozycja może być sprawdzona tylko w ograniczonym zakresie.

*) "kontrola organoleptyczna" oznacza, że kontrolujący w miarę możliwości nie tylko ogląda dany element, ale również, w stosownych przypadkach, sprawdza go dotykowo, ocenia wydawany przez niego dźwięk lub używa jakichkolwiek innych odpowiednich sposobów kontroli bez użycia przyrządów.

**) "niebezpieczna przeróbka" oznacza przeróbkę mającą niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo pojazdu na drodze lub mającą nieproporcjonalnie niekorzystny wpływ na środowisko.

***) Znak homologacji lub tabliczkę ogranicznika prędkości umieszcza producent pojazdu lub jego upoważniony przedstawiciel, zgodnie z regulaminem EKG ONZ Nr 89 - Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Pojazdów w zakresie ogranicznika prędkości maksymalnej lub ich regulowanej funkcji ograniczania prędkości II. Pojazdów w zakresie montażu homologowanego ogranicznika prędkości (OP) lub homologowanego urządzenia regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) III. Ograniczników prędkości (OP) lub urządzeń regulowanej funkcji ograniczania prędkości (ROP) (Dz. Urz. UE z 19.06.2007 L 159 s. 1).

(1) procentową skuteczność hamulców oblicza się, dzieląc całkowitą siłę hamowania osiągniętą podczas stosowania hamulców przez wagę pojazdu lub w przypadku naczepy - sumę nacisku osi, mnożąc ten wynik przez 100; kategorie pojazdów znajdujące się poza zakresem stosowania niniejszych przepisów mają charakter orientacyjny;

48% dla pojazdów bez układu przeciwblokującego ABS lub pojazdów, które otrzymały homologację typu przed dniem 1 października 1991 r.;

45% dla pojazdów zarejestrowanych po 1988 r.;

43% dla naczep i przyczep z dyszlem zarejestrowanych po 1988 r.;

2,2 m/s2 dla pojazdów kategorii M1, N2 i N3.

ZAŁĄCZNIK Nr  1b  17  

METODY KONTROLI ZABEZPIECZENIA ŁADUNKU ORAZ KLASYFIKACJA I KRYTERIA OCENY USTEREK STWIERDZONYCH PODCZAS TEJ KONTROLI

§  1. 
1. 
Usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej klasyfikuje się do jednej z kategorii:
1)
usterki drobne - w przypadku gdy ładunek został odpowiednio zabezpieczony, ale wskazane byłoby oznaczenie dotyczące zachowania bezpieczeństwa;
2)
usterki poważne - w przypadku gdy ładunek nie został wystarczająco zabezpieczony i jest możliwe znaczące przesunięcie lub przewrócenie ładunku lub jego części;
3)
usterki niebezpieczne - w przypadku gdy dochodzi do:
a)
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku zagrożenia utratą ładunku lub jego części, lub
b)
zagrożenia wynikającego bezpośrednio z ładunku, lub
c)
bezpośredniego narażenia ludzi na niebezpieczeństwo.
2. 
Przewóz, w którym stwierdzone usterki zaliczono do więcej niż jednej kategorii, klasyfikuje się do wyższej kategorii usterek.
3. 
Przewóz, w którym stwierdzono kilka usterek w tej samej kategorii, klasyfikuje się do wyższej kategorii usterek.
§  2. 
Kontrola zabezpieczenia ładunku polega w szczególności na wzrokowym sprawdzeniu zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, pomiarze sił rozciągających, wyliczeniu skuteczności zabezpieczenia oraz w uzasadnionych przypadkach sprawdzeniu świadectw środków zabezpieczających.
§  3. 
Oceny usterek zabezpieczenia ładunku dokonuje się na podstawie nieprawidłowości zawartych w tabeli:
Pozycja Nieprawidłowości kategoria usterki
drobna poważna niebezpieczna
A Opakowanie transportowe nie pozwala na właściwe zabezpieczenie ładunku w zależności od uznania kontrolującego
B Co najmniej jedna sztuka ładunku nie jest właściwie ustawiona w zależności od uznania kontrolującego
C Pojazd nie jest odpowiedni do umieszczonego na nim ładunku (usterka inna niż wymienione w pozycji 10) w zależności od uznania kontrolującego
D Oczywiste wady nadbudowy pojazdu (usterka inna niż wymienione w pozycji 10) w zależności od uznania kontrolującego
10 Dostosowanie pojazdu
10.1. Ściana przednia (jeżeli jest wykorzystywana do mocowania ładunku)
10.1.1. Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części X
Pęknięcie części grożące naruszeniem integralności przedziału ładunkowego X
10.1.2. Zbyt mała wytrzymałość (świadectwo lub etykieta w stosownych przypadkach) X
Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunku X
10.2. Ściany burtowe (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku
10.2.1. Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części, zły stan zawiasów lub zamków X
Pęknięcie części; brakujące lub niedziałające zawiasy lub zamki X
10.2.2. Zbyt mała wytrzymałość (świadectwo lub etykieta w stosownych przypadkach) X
Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunku X
10.2.3. Płyty burty w złym stanie X
Pęknięcie części X
10.3. Tylna ściana (jeżeli jest wykorzystywana do mocowania ładunku)
10.3.1. Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części, zły stan zawiasów lub zamków X
Pęknięcie części; brakujące lub niedziałające zawiasy lub zamki X
10.3.2. Zbyt mała wytrzymałość (świadectwo lub etykieta w stosownych przypadkach) X
Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunku X
10.4. Kłonice (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)
10.4.1. Uszkodzenia spowodowane korozją lub odkształcenia powodujące osłabienie części, lub zły stan mocowania do pojazdu X
Pęknięcie części; mocowanie do pojazdu niestabilne X
10.4.2. Zbyt mała wytrzymałość lub nieodpowiednia budowa X
Zbyt mała wysokość w stosunku do przewożonego ładunku X
10.5. Punkty mocowania ładunku (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)
10.5.1. Zły stan lub nieodpowiednia budowa X
Niezdolne do przenoszenia wymaganych sił mocowania X
10.5.2. Zbyt mała liczba X
Zbyt mała liczba do przeniesienia wymaganych sił mocowania X
10.6. Wymagane konstrukcje specjalne (jeżeli są wykorzystywane do mocowania ładunku)
10.6.1. Zły stan, uszkodzenie X
Pęknięcie części; niezdolne do przenoszenia sił mocujących X
10.6.2. Nieodpowiednie do przewożonego ładunku X
Brakujące X
10.7. Podłoga (jeżeli jest wykorzystywana do mocowania ładunku)
10.7.1. Zły stan, uszkodzenie X
Pęknięcie części; ładunek zbyt ciężki X
10.7.2. Zbyt małe obciążenie X
Ładunek zbyt ciężki X
20 Metody mocowania ładunku
20.1. Zamykanie, blokowanie i bezpośrednie mocowanie pasami
20.1.1. Bezpośrednie przymocowanie ładunku (blokowanie)
20.1.1.1. Zbyt duża odległość od ściany przedniej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunku X
Ponad 15 cm i niebezpieczeństwo przebicia ściany X
20.1.1.2. Zbyt duża odległość boczna od ściany burtowej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunku X
Ponad 15 cm i niebezpieczeństwo przebicia ściany X
20.1.1.3. Zbyt duża odległość od ściany tylnej, jeżeli jest ona wykorzystywana do bezpośredniego mocowania ładunku X
Ponad 15 cm i niebezpieczeństwo przebicia ściany X
20.1.2. Urządzenia do mocowania ładunku takie jak szyny mocujące, belki blokujące, listwy i kliny z przodu, z boku i z tyłu
20.1.2.1. Nieodpowiednie mocowanie do pojazdu X
Zbyt słabe mocowanie do pojazdu X
Urządzenia niezdolne do przenoszenia sił unieruchamiających, obluzowane X
20.1.2.2. Nieodpowiednie zabezpieczenie ładunku X
Niewystarczające zabezpieczenie ładunku X
Całkowicie nieskuteczne X
20.1.2.3. Systemy mocujące nie są wystarczające X
Całkowicie nieodpowiednie systemy mocujące X
20.1.2.4. Nieoptymalna metoda zabezpieczenia ładunku X
Wybrana metoda jest całkowicie nieodpowiednia X
20.1.3. Bezpośrednie mocowanie przy użyciu siatek i pokryć
20.1.3.1. Stan siatek i pokryć (brak lub uszkodzenie oznakowania, ale sprzęt w dobrym stanie) X
Uszkodzenie urządzeń do unieruchamiania ładunku X
Poważnie zużyte i nienadające się do wykorzystania urządzenia do unieruchamiania ładunku X
20.1.3.2. Niewystarczająca wytrzymałość siatek i pokryć X
Wytrzymałość mniejsza niż 2/3 wymaganych sił mocujących X
20.1.3.3. Niewystarczające mocowanie siatek i pokryć X
Wytrzymałość mocowania mniejsza niż 2/3 wymaganych sił mocujących X
20.1.3.4. Niewłaściwy dobór siatek i pokryć do zabezpieczenia ładunku X
Sprzęt całkowicie nieodpowiedni X
20.1.4. Oddzielenie jednostek ładunku i wypełnienie przestrzeni między nimi lub odstępów od innych elementów
20.1.4.1. Stopień adekwatności oddzielenia jednostek i wypełnienia pustych przestrzeni X
Zbyt duże odległości między jednostkami lub odstępy od stałych elementów X
20.1.5. Bezpośrednie mocowanie (poziome, poprzeczne, skośne, mieszane i wiązania)
20.1.5.1. Zbyt małe siły mocujące X
Mniej niż 2/3 wymaganej siły X
20.2. Zabezpieczenie przez zwiększenie tarcia
20.2.1. Uzyskanie wymaganych sił zabezpieczających
20.2.1.1. Zbyt małe siły mocujące X
Mniej niż 2/3 wymaganej siły X
20.3. Zastosowane urządzenia do mocowania ładunku
20.3.1. Nieodpowiedni dobór urządzeń do unieruchamiania ładunku X
Urządzenie całkowicie nieodpowiednie X
20.3.2. Brak/uszkodzenie oznakowania (np. etykiety lub zawieszki), ale urządzenie jest w dobrym stanie X
Brak/uszkodzenie oznakowania (np. etykiety lub zawieszki) i urządzenie wykazuje duże zużycie X
20.3.3. Uszkodzenie urządzeń do unieruchamiania ładunku X
Poważnie zużyte i nienadające się do wykorzystania urządzenia do unieruchamiania ładunku X
20.3.4. Niewłaściwe zastosowanie napinaczy pasów X
Uszkodzone napinacze pasów X
20.3.5. Niewłaściwe użycie urządzeń unieruchamiających ładunek (np. brak narożników zabezpieczających ładunek) X
Wadliwe użycie urządzeń unieruchamiających ładunek (np. węzły) X
20.3.6. Nieodpowiednie mocowanie urządzeń do unieruchamiania ładunku X
Mniej niż 2/3 wymaganej siły X
20.4. Wyposażenie dodatkowe (np. maty przeciwpoślizgowe, zabezpieczenie krawędzi, ślizgi krawędziowe)
20.4.1. Zastosowano nieodpowiedni sprzęt X
Zastosowano zły lub wadliwy sprzęt X
Zastosowano całkowicie nieodpowiedni sprzęt X
20.5. Transport materiałów sypkich, lekkich i luzem
20.5.1. Zwiewanie materiału sypkiego podczas jazdy pojazdu może powodować zakłócenia ruchu X
Stwarza zagrożenie dla ruchu X
20.5.2. Nieodpowiednie zabezpieczenie materiałów luzem X
Utrata ładunku stwarza zagrożenie dla ruchu X
20.5.3. Brak przykrycia towarów lekkich X
Utrata ładunku stwarza zagrożenie dla ruchu X
20.6. Transport pni drzew
20.6.1. Przewożony materiał (pnie) są częściowo obluzowane X
20.6.2. Siły mocujące jednostki ładunkowej są niewystarczające X
Mniej niż 2/3 wymaganej siły X
30 Ładunek w ogóle niezabezpieczony X
§  4. 
W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1119), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób mogą mieć zastosowanie bardziej szczegółowe wymagania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1c  18  

WZÓR

PROTOKÓŁ DROGOWEJ KONTROLI TECHNICZNEJ ZAWIERAJĄCY WYKAZ KONTROLNY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2  19

 (uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  3  20

 (uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR PIECZĘCI POLICJANTA POTWIERDZAJĄCEJ DOKONANIE KONTROLI URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY I CZAS POSTOJU, OBOWIĄZKOWE PRZERWY I CZAS ODPOCZYNKU

wzór

Użyte w pieczęci symbole oznaczają:

Y - komendę wojewódzką Policji oznaczoną numerem w postaci cyfr rzymskich według schematu:

I - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dla województwa dolnośląskiego,

II - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - dla województwa kujawsko-pomorskiego,

III - Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie - dla województwa lubelskiego,

IV - Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. - dla województwa lubuskiego,

V - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dla województwa łódzkiego,

VI - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - dla województwa małopolskiego,

VII - Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu - dla województwa mazowieckiego,

VIII - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - dla województwa opolskiego,

IX - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - dla województwa podkarpackiego,

X - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - dla województwa podlaskiego,

XI - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - dla województwa pomorskiego,

XII - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dla województwa śląskiego,

XIII - Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego,

XIV - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie - dla województwa warmińsko-mazurskiego,

XV - Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - dla województwa wielkopolskiego,

XVI - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego,

XVII - Komenda Stołeczna Policji dla miasta stołecznego Warszawa;

aa - komendę powiatową Policji lub inną jednostkę Policji w danym województwie, oznaczoną małymi literami alfabetu;

xxx - numer ewidencyjny pieczęci wydanej w danej jednostce Policji, oznaczony cyframi arabskimi;

h... - miejsce na wpisanie godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

ZAŁĄCZNIK Nr  5 

WZÓR PIECZĘCI INSPEKTORA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO POTWIERDZAJĄCEJ DOKONANIE KONTROLI URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY I CZAS POSTOJU

wzór

Użyte w pieczęci symbole oznaczają:

Y - inspektoraty transportu drogowego, oznaczone numerem w postaci cyfr rzymskich według schematu:

I - wojewódzki inspektorat transportu drogowego we Wrocławiu - dla województwa dolnośląskiego,

II - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Bydgoszczy - dla województwa kujawsko-pomorskiego,

III - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Lublinie - dla województwa lubelskiego,

IV - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Gorzowie Wlkp. - dla województwa lubuskiego,

V - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Łodzi - dla województwa łódzkiego,

VI - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Krakowie - dla województwa małopolskiego,

VII - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Warszawie - dla województwa mazowieckiego,

VIII - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Opolu - dla województwa opolskiego,

IX - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Rzeszowie - dla województwa podkarpackiego,

X - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Białymstoku - dla województwa podlaskiego,

XI - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Gdańsku - dla województwa pomorskiego,

XII - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Katowicach - dla województwa śląskiego,

XIII - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego,

XIV - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Olsztynie - dla województwa warmińsko-mazurskiego,

XV - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Poznaniu - dla województwa wielkopolskiego,

XVI - wojewódzki inspektorat transportu drogowego w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego,

XVII - Główny Inspektorat Transportu Drogowego - dla terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

xxx - numer ewidencyjny pieczęci wydanej w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego lub wojewódzkim inspektoracie transportu drogowego, oznaczony cyframi arabskimi;

h... - miejsce na wpisanie godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

ZAŁĄCZNIK Nr  6  21

WZÓR PIECZĘCI FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ POTWIERDZAJĄCEJ DOKONANIE KONTROLI URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY I CZAS POSTOJU

wzór

Użyte w pieczęci symbole oznaczają:

Y - oddział Straży Granicznej oznaczony numerem w postaci cyfr rzymskich według schematu:

I - Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie,

II - Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku,

III - Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie,

IV - Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu,

V - (uchylony),

VI - Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu,

VII - (uchylony),

VIII - (uchylony),

IX - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,

X - (uchylony),

XI - Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku,

XII - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie,

XIII - Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu;

xx - numer ewidencyjny pieczęci wydanej w danym oddziale Straży Granicznej, oznaczony cyframi arabskimi;

h... - miejsce na wpisanie godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

ZAŁĄCZNIK Nr  7  22

WZÓR PIECZĘCI FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ POTWIERDZAJĄCEJ DOKONANIE KONTROLI URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY I CZAS POSTOJU

wzór

Użyte w pieczęci symbole oznaczają:

YY - skrócony kod identyfikacyjny izby administracji skarbowej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 379);

xxx - numer ewidencyjny pieczęci wydanej w izbie administracji skarbowej, oznaczony cyframi arabskimi;

h ... - miejsce na wpisanie godziny rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

ZAŁĄCZNIK Nr  8  23

PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO

§  1. 
Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
§  2. 
1. 
Liczba godzin i tematyka zajęć teoretycznych uzależniona jest od zakresu upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, o które ubiega się dana osoba.
2. 
Program zajęć teoretycznych obejmuje:
1)
dla strażników gminnych (miejskich):
Temat Liczba godzin
1 2
I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym 8

w tym:

1. Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i zakres ich obowiązywania 1
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Definicje podstawowych pojęć zawartych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym 2
3. Przepisy:

1) o ruchu pieszych;

2) o ruchu pojazdów;

3) o ruchu rowerów, motorowerów, wózków rowerowych oraz pojazdów zaprzęgowych;

4) o ruchu zwierząt;

5) dotyczące zatrzymania i postoju;

6) dotyczące używania świateł zewnętrznych;

7) porządkowe

2
4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami oraz stwierdzające zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 1
5. Wybrane znaki i sygnały drogowe:

1) znaki drogowe pionowe;

2) znaki drogowe poziome;

3) sygnały świetlne;

4) sygnały i polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli

2
II. Kontrola ruchu drogowego 6

w tym:

1. Podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego 1
2. Podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania czynności kontrolnych: 3
1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;
2) bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego;
3) zachowanie wobec osób kontrolowanych
3. Sposób podawania sygnałów do zatrzymania pojazdów przez strażnika poruszającego się pieszo lub oznakowanym pojazdem służbowym 2
Razem godzin 14
2)
dla pracowników zarządów dróg:
Temat Liczba godzin
1 2
I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym 5 w tym:
1. Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i zakres ich obowiązywania 1
2. Dokumenty wymagane w związku z używaniem pojazdu 1
3. Przepisy określające: 1
1) dopuszczalne wymiary, masy i naciski osi pojazdów na drogę;
2) wymagania ochrony środowiska
4. Przyrządy kontrolno-pomiarowe służące w szczególności do sprawdzania masy pojazdu i nacisku osi, do badania spalin pojazdu*) 2
II. Kontrola ruchu drogowego 5 w tym:
1. Podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego 1
2. Podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania czynności kontrolnych: 3
1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;
2) bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego;
3) zachowanie wobec osób kontrolowanych
3. Sposób podawania sygnałów do zatrzymywania pojazdów 1
Razem godzin 10

*) Zajęcia należy przeprowadzić w formie ćwiczeń.

3)
dla strażników leśnych i funkcjonariuszy Straży Parku:
Temat Liczba godzin
1 2
I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym 3 w tym:
1. Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i zakres ich obowiązywania na terenie lasów i parków narodowych 1
2. Przepisy określające zakazy wjazdu do lasu i na teren parku narodowego 1
3. Znaki drogowe dotyczące zakazu wjazdu, zakazu zatrzymywania lub postoju 1
II. Kontrola ruchu drogowego 4 w tym:
1. Podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego 1/2
2. Podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania czynności kontrolnych: 2 1/2
1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;
2) bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego;
3) zachowanie wobec osób kontrolowanych
3. Sposób podawania sygnałów do zatrzymywania pojazdów 1
Razem godzin 7
§  3. 
1. 
Zajęcia praktyczne odbywają się po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i obejmują następujące zagadnienia:
1)
sposoby podawania sygnałów do zatrzymania pojazdów, z uwzględnieniem różnych warunków widoczności;
2)
sposoby podchodzenia do zatrzymanego pojazdu;
3)
wybór miejsca do kontroli i zatrzymania pojazdu;
4)
zachowanie bezpieczeństwa własnego oraz uczestników ruchu drogowego.
2. 
Zajęcia praktyczne przeprowadza się w grupie 5-6-osobowej, dysponującej co najmniej jednym samochodem osobowym.
3. 
Zajęcia praktyczne realizowane są w czasie 4 godzin, przy czym:
1)
dwie pierwsze godziny zajęć odbywają się poza drogą publiczną;
2)
następne dwie godziny zajęć realizowane są na drodze publicznej w miejscu, w którym nie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zajęcia te mogą być realizowane poza drogą publiczną w miejscu zapewniającym odwzorowanie sytuacji drogowych.
§  4. 
1. 
Zajęcia teoretyczne prowadzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę fachową.
2. 
Zajęcia praktyczne prowadzą policjanci posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
3. 
Godzina zajęć praktycznych i teoretycznych równa się 45 minutom.

ZAŁĄCZNIK Nr  9  24

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO

KOMENDANT POWIATOWY/MIEJSKI/REJONOWY*) POLICJI w ........
UPOWAŻNIENIE Nr....
do wykonywania kontroli ruchu drogowego
Upoważnienie ważne tylko z legitymacją służbową
.......................................................................................
(imię i nazwisko funkcjonariusza)
.......................................................................................
(instytucja)
.......................................................................................
(stanowisko i numer legitymacji służbowej)
..................................... ....................... .....................................
(data wydania) (mp.) (podpis komendanta)
*) Niepotrzebne skreślić.
Niniejszy dokument upoważnia umundurowanych strażników gminnych (miejskich) do wykonywania

kontroli ruchu drogowego wobec:

1) kierującego pojazdem niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym;
2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym o:
a) zatrzymaniu i postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu

zwierząt,

c) ruchu pieszych.
W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w powyższym zakresie strażnicy gminni (miejscy)

są upoważnieni do:

1) zatrzymywania pojazdu lub jadącego wierzchem;
2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem;
3) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;
4) wydawania poleceń:
a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,
b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu – co do sposobu jego zachowania;
5) sprawdzania wykonania obowiązków, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym;
6) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.
Niniejszy dokument uprawnia umundurowanych strażników leśnych oraz

funkcjonariuszy Straży Parków do wykonywania kontroli kierujących pojazdami,

którzy nie stosują się do przepisów tub znaków drogowych o zakazie wjazdu

pojazdów, zatrzymywania lub postoju obowiązujących na terenie lasów lub parków

narodowych,

a w tym zakresie upoważnia do:
1) zatrzymania pojazdu;
2) legitymowania uczestnika ruchu drogowego;
3) udzielania wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi.
Niniejszy dokument upoważnia osoby działające w imieniu zarządcy drogi do kontroli ruchu

drogowego w stosunku do pojazdów:

1) w zakresie przestrzegania przepisów o wymiarach, masie lub nacisku osi;
2) powodujących uszkadzanie lub niszczenie drogi;
3) zanieczyszczających lub zaśmiecających drogę,
a w tym zakresie upoważnia do:
1) zatrzymywania pojazdów;
2) legitymowania uczestnika ruchu drogowego i wydawania mu poleceń co do sposobu

korzystania z drogi lub pojazdu;

3) sprawdzenia dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu;
4) sprawdzenia stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów oraz masy lub

nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;

5) używania przyrządów kontrolnych lub pomiarowych służących w szczególności do

badania pojazdu, określania jego wymiarów, masy lub nacisku osi oraz stwierdzania

naruszenia wymagań ochrony środowiska;

6) uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalną masę lub nacisk osi albo

uszkadzającym lub niszczącym drogę.

Ponadto, w celu dokonania sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu osoby działające

w imieniu zarządcy drogi, mające prawo jazdy odpowiedniej kategorii, mogą kierować tym pojazdem.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014).

_____

Odnośnik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. (Dz.U.12.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U.2018.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2018 r.

3 § 1 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2017 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U.2018.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2018 r.
5 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U.2018.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2018 r.
6 § 6b dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U.2018.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2018 r.
7 § 7 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U.2018.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2018 r.
8 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2357) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.
9 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 2017 r.
10 § 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 2017 r.
11 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2017 r.
12 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. (Dz.U.12.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2012 r.
13 § 14 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. (Dz.U.12.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2012 r.
14 § 14 ust. 3 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2009 r. (Dz.U.09.25.153) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 marca 2009 r.
15 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. (Dz.U.12.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 listopada 2017 r. (Dz.U.2017.2076) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 2017 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

16 Załącznik nr 1a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U.2018.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2018 r.
17 Załącznik nr 1b dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U.2018.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2018 r.
18 Załącznik nr 1c dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U.2018.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2018 r.
19 Załącznik nr 2 uchylony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U.2018.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2018 r.
20 Załącznik nr 3 uchylony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 11 maja 2018 r. (Dz.U.2018.948) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2018 r.
21 Załącznik nr 6:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 listopada 2009 r. (Dz.U.09.196.1518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 grudnia 2009 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.226.1836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2013 r. (Dz.U.13.730) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2013 r. (Dz.U.13.730) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 listopada 2013 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2013 r. (Dz.U.13.730) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 czerwca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.834) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2016 r.

22 Załącznik nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz.U.2017.436) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 2017 r.
23 Załącznik nr 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. (Dz.U.12.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2357) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

24 Załącznik nr 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lutego 2012 r. (Dz.U.12.247) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2012 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz.U.2015.2357) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w prawie

Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel

W przyszłym tygodniu rozpocznie się wypłacanie różnic w płacach nieprawidłowo zaniżonych po wejściu w życie reformy podatkowej - zapewnia rzecznik rządu Piotr Müller. Księgowe w prywatnych firmach mówią, że to niemożliwe, doradcy podatkowi ostrzegają, że rozporządzenie to bubel prawny, a jego realizacja grozi ogromnymi dopłatami podatku w 2023 roku.

Krzysztof Sobczak 08.01.2022
Wójt i radny działający w organach OSP nie straci stanowiska

Od 1 stycznia 2022 roku samorządowcy, zarówno z gminy, powiatu i województwa, mogą zasiadać w organach ochotniczych straży pożarnych, które prowadzą działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego, bez utraty stanowiska lub mandatu. Taki przepis znalazł się w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych. Budzi on jednak zastrzeżenia niektórych prawników.

Robert Horbaczewski 05.01.2022
Ustawa o legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, której celem jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy .

Krzysztof Koślicki 04.01.2022