Sposób transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 maja 2005 r.
w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarządza się, co następuje:
§  1.
Sposób transliteracji imion i nazwisk osób należących do:
1)
mniejszości białoruskiej, zapisanych w alfabecie białoruskim, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
mniejszości łemkowskiej, zapisanych w alfabecie łemkowskim, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
mniejszości ormiańskiej, zapisanych w alfabecie ormiańskim, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
mniejszości rosyjskiej, zapisanych w alfabecie rosyjskim, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
mniejszości ukraińskiej, zapisanych w alfabecie ukraińskim, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
mniejszości żydowskiej:
a)
zapisanych w alfabecie hebrajskim, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia,
b)
zapisanych w alfabecie jidysz, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI BIAŁORUSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE BIAŁORUSKIM

Znaki alfabetu białoruskiego Znaki alfabetu polskiego
1 2
A, a A, a
Б, б B, b
B, в W, w
Г, г H, h
Д, д D, d
E, e 1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) e - po Л
3) ie - po innych spółgłoskach
Ë, ë 1) Jo, jo - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) o - po Л
3) io - po innych spółgłoskach
Ж, ж Ż, ż
З, з Z, z
I, i I, i
Й, й J, j
К, к K, k
Л, л 1) L, l - przed e, я, ю, ь
2) Ł, ł - w pozostałych przypadkach
М, м M, m
Н, н N, n
O, o O, o
П, п P, P
P, p R, r
C, c S, s
T, т T, t
У, у U, u
Ў, ў U, u
Ф, ф F, f
X, x Ch, ch
Ц, ц C, c
Ч, ч Cz, cz
Ш, ш Sz, sz
Ы, ы Y, y
Ь, ь , , ,
Э, э E, e
Ю, ю 1) Ju, ju - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) u - po Л

3) iu - po innych spółgłoskach

Я, я 1) Ja,ja - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) a - po Л

3) ia - po innych spółgłoskach

, , , pomija się

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ŁEMKOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ŁEMKOWSKIM

Znaki alfabetu łemkowskiego Znaki alfabetu polskiego
1 2
A, a A, a
Ъ, б B, b
В, в W, w
Г, г H, h
Ґ, ґ G, g
Д, д D, d
E, e E, e
Є, є 1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) e - po Л
3) ie - po innych spółgłoskach
Җ , җ Ż, ż
З, з Z, z
I, i I,i
И, и Y, y
Ы, ы Y, y
Й, й J, j
К, к K, k
Л, л 1) L, l - przed ε, я, ю, ь
2) Ł, ł - w pozostałych przypadkach
М, м M, m
Н, н N, n
O, o O, o
П, п P, p
P, п R, r
C, c S, s
T, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
X, x Ch, ch
Ц, ц C, c
Ч, ч Cz, cz
Ш, ш Sz, sz
Щ, щ Szcz, Szcz
Ю, ю 1) Ju, ju - na początku wyrazu, po samogłoskach oraz po ъ
2) u - po л
3) iu - po innych spółgłoskach oraz po ь
Я, я 1) Ja, ja - na początku wyrazu, po samogłoskach oraz po ъ
2) a - po Л
3) ia - po innych spółgłoskach
Ь, ь 1) pomija się - po л, przed a, у, ε, я, ю
2) i - przed o (po л - także wówczas, gdy występuje

przed o - pomija się)

Ъ, ъ , , ,

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ORMIAŃSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ORMIAŃSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  4

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ROSYJSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE ROSYJSKIM

Znaki alfabetu rosyjskiego Znaki alfabetu polskiego
1 2
A, a A, a
Б, б B, b
B, в W, w
Г, г G, g
Д, д D, d
E, e 1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) e - po Л, Ж, Ш, Ч, Щ, Ц; w nazwiskach obcego

pochodzenia e po wszystkich spółgłoskach

transliterujemy jako e

3) ie - po wszystkich innych spółgłoskach
Ë, ë 1) Jo, jo - na początku wyrazu, po samogłoskach i po ъ, ь
2) o - po Л, Ж, Ш, Ч, Щ
3) io - po wszystkich innych spółgłoskach
Ж, ж Ż, ż
З, з Z, z
И, и 1) I, I; również po Ч, Щ

2) ji - po ь

3) y - po Ж, Ш, Ц

Й, й J, j
К, к K, k
Л, л 1) L, l - przed e,ë, я, ю, и, ь
2) Ł, ł - przed spółgłoskami, przed samogłoskami a, o, у, ы oraz na końcu wyrazu
М, м M, m
Н, н N, n
O, o O, o
П, п P, p
Р, р R, r
C, c S, s
Т, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
Х, х Ch, ch
Ц, ц C, c
Ч, ч Cz, cz
Ш, ш Sz, sz
Щ, щ Szcz, szcz
Ъ, ъ pomija się
Ы, ы Y, y
Ь, ь ΄ - znak zmiękczenia; znak jest pomijany, gdy występuje po Л, Ж, Ш, Щ oraz przed samogłoską
Э, э E, e
Ю, ю 1) Ju, ju - na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ь, ъ

2) u - po Л

3) iu - po innych spółgłoskach

Я, я 1) Ja,ja - na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ь, ъ

2) a - po Л

3) ia - po innych spółgłoskach

, , , pomija się

ZAŁĄCZNIK Nr  5

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE UKRAIŃSKIM

Znaki alfabetu ukraińskiego Znaki alfabetu polskiego
A, a A, a
Б, б B, b
В, в W, w
Г, г H, h
Ѓ, ѓ G, g
Д, д D, d
E, e E, e
Є, є 1) Je, je - na początku wyrazu, po samogłoskach i po

ъ, ь

2) e - po Л
3) ie - po innych spółgłoskach
Ж, ж Ż, ż
З, з Z, z
И, и Y, y
I, i I, i
Ï, ï Ji, ji
Й, й J, j
К, к K, k
Л, л 1) L, l - przed я, ю, ь
2) Ł, ł - w pozostałych przypadkach
М, м M, m
Н, н N, n
O, o O, o
П, п P, p
P, p R, r
C, c S, s
Т, т T, t
У, у U, u
Ф, ф F, f
X, x Ch, ch
Ц, ц C, c
Ч, ч Cz, cz
Ш, ш Sz, sz
Щ, щ Szcz, szcz
Ь, ь , , ,
Ю, ю 1) Ju, ju - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) u - po Л

3) iu - po innych spółgłoskach

Я, я 1) Ja,ja - na początku wyrazu oraz po samogłoskach

2) a - po Л

3) ia - po innych spółgłoskach

, , , pomija się

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE HEBRAJSKIM

ZAŁĄCZNIK Nr  7

SPOSÓB TRANSLITERACJI IMION I NAZWISK OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ, ZAPISANYCH W ALFABECIE JIDYSZ

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2005.102.855

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.
Data aktu: 30/05/2005
Data ogłoszenia: 10/06/2005
Data wejścia w życie: 25/06/2005