Wymagania w zakresie efektywności energetycznej.

Dz.U.01.59.608
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 14 maja 2001 r.
w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej.
Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane,
2) wymagania w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych,
3) wzory etykiet.
§  2.
1. Ustala się dla urządzeń produkowanych w kraju i importowanych, wprowadzanych do obrotu na obszarze kraju, wymagania w zakresie efektywności energetycznej.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3.
1. Urządzenia wprowadzane do obrotu na obszarze kraju należy oznaczyć etykietą umieszczoną w widocznym miejscu, na zewnętrznej stronie urządzenia.
2. W razie gdy umieszczenie etykiety na urządzeniu ze względu na jego małe rozmiary nie jest możliwe oraz gdy umieszczenie etykiety mogłoby spowodować ograniczenie jego funkcji użytkowych, to należy ją umieścić na opakowaniu urządzenia lub w miejscu jego ekspozycji.
3. Jeżeli urządzenie jest wprowadzane do obrotu w sposób powodujący, że nie można urządzenia tego bezpośrednio zobaczyć, informacje zamieszczone na etykiecie powinny zostać przekazane dodatkowo wraz z ofertą.
4. Wzory etykiet, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4.
1. Urządzenia wprowadzane do obrotu na obszarze kraju powinny być wyposażone w charakterystykę techniczną.
2. Załączona do urządzenia charakterystyka techniczna powinna zawierać podstawowe dane techniczne i eksploatacyjne w języku polskim.
§  5. Etykietę, o której mowa w § 3 ust. 1, i charakterystykę techniczną, o której mowa w § 4 ust. 1, dostarcza i umieszcza na urządzeniu producent lub importer urządzenia.
§  6. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej, jakie powinny spełniać urządzenia produkowane w kraju i importowane, oraz wymagań w zakresie stosowania etykiet i charakterystyk technicznych (Dz. U. Nr 16, poz. 145).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2 i § 3 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Lp. Nazwa wyrobu Symbol PKWiU Wymagania w zakresie efektywności energetycznej
1 2 3 4
1 Kotły centralnego ogrzewania opalane paliwem stałym, ciekłym i/lub gazowym 28.22.12-00.7

-00.11

Sprawność η(%) przy mocy znamionowej Pn (kW) i średniej temperaturze wody kotłowej 70°C
-00.12

-00.13

-00.19

Dla kotłów opalanych koksem lub węglem kamiennym η ł 4,35 log Pn + 68,65
-00.21 Dla kotłów opalanych węglem brunatnym η ł 4,35 log Pn + 65,65
-00.22 Dla kotłów opalanych drewnem i Pn < 350 kW η ł 6,477 log Pn + 58,523
-00.29

-00.30

Dla kotłów opalanych paliwem ciekłym i/lub gazowym Sprawność η(%) przy mocy znamionowej Pn (kW) Sprawność η(%) przy obciążeniu częściowym 0,3 Pn(kW)
Rodzaj kotła
Standardowy η ł 84 + 2 log Pn η ł 80 + 3 log Pn
Niskotemperaturowy η ł 87,5 + 1,5 log Pn η ł87,5 + 1,5 log Pn
Kondensacyjny η ł 91 + log Pn η ł 91 + log Pn
28.22.12-00.50 Dla kotłów opalanych paliwem stałym z cyklicznym zasypem η ł 70 + 4 log Pn
2 Urządzenia klimatyzacyjne 29.23.12

z wyjątkiem:

29.23.12-(30.40,50.3, 50.40,50.7, 50.80)

Chłodniczy równoważnik pracy

QCH ł 2,2

Grzewczy równoważnik pracy

QGZ ł 2,4

3 Elektryczne urządzenia do spawania i cięcia metali 29.40.60 Minimalna sprawność energetyczna Energetyczny wskaźnik efektywności
η

(%)

Wsmax

(kWh/kg)

Wcmax

[kWh/(m x mm)]

Półautomaty spawalnicze w osłonie gazu 29.40.60-50.21 prąd spawania do 200 A 70 2,5 -
prąd spawania do 400 A 75 2,5 -
prąd spawania ponad 400 A 80 2,5 -
Spawarki transformatorowe 29.40.60-63.30 prąd spawania do 160 A 70 3,5 -
prąd spawania do 250 A 80 3,5 -
prąd spawania ponad 250 A 80 3,5 -
Spawarki prostownikowe 29.40.60-63.50 prąd spawania do 160 A 75 4,0 -
prąd spawania do 200 A 75 4,0 -
prąd spawania do 400 A 77 4,0 -
prąd spawania ponad 400 A 80 4,0 -
Przecinarki plazmowe ręczne 29.40.60-65.50 prąd cięcia do 100 A 70 - 0,06
4 Chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki i zamrażarki typu domowego:

Kategoria Opis

1. Chłodziarka bez komory

niskich temperatur(1)

2. Chłodziarka z komorą

chłodzenia (piwniczną)

5°C i/lub 12°C

3. Chłodziarka z

bezgwiazdkową komorą

niskich temperatur

4. Chłodziarka z

jednogwiazdkową komorą

niskich temperatur(*)

5. Chłodziarka z

dwugwiazdkową komorą

niskich temperatur(**)

6. Chłodziarka z

trójgwiazdkową komorą

niskich temperatur(***)

7. Chłodziarko-zamrażarka z

komorą zamrażania(****)

8. Zamrażarka szafkowa

9. Zamrażarka skrzyniowa

10. Chłodziarko-zamrażarka

z większą niż dwoje

liczbą drzwi lub inne

urządzenie

niemieszczące się w

powyższych kategoriach

(1) Komora z temperaturą równą lub niższą niż -6°C

29.71.11

z wyjątkiem:

29.71.11-(33.20, 33.30, 33.40)

Maksymalne dopuszczalne zużycie energii elektrycznej (Emax [kWh/24h], obliczone do drugiego miejsca po przecinku), dla urządzeń o danej pojemności skorygowanej, jest obliczane dla każdej kategorii według następujących równań:

Kategoria Opis Emax(kWh/24h)

1. Chłodziarka bez komory niskich temperatur (0,207xVadj+218)/365

2. Chłodziarka z komorą chłodzenia

(piwniczną) 5°C i/lub 12°C (0,207xVadj+218)/365

3. Chłodziarka z bezgwiazdkową komorą

niskich temperatur (0,207xVadj+218)/365

4. Chłodziarka z jednogwiazdkową komorą

niskich temperatur(*) (0,557xVadj+166)/365

5. Chłodziarka z dwugwiazdkową komorą

niskich temperatur(**) (0,402xVadj+219)/365

6. Chłodziarka z trójgwiazdkową komorą

niskich temperatur(***) (0,573xVadj+206)/365

7. Chłodziarko-zamrażarka z komorą

mrożącą(****) (0,697xVadj+272)/365

8. Zamrażarka szafkowa (0,434xVadj+262)/365

9. Zamrażarka skrzyniowa (0,480xVadj+195)/365

Dla chłodziarko-zamrażarek z większą niż dwoje liczbą drzwi lub innych urządzeń niemieszczących się w powyższych kategoriach maksymalne dopuszczalne zużycie energii elektrycznej Emax jest uwarunkowane temperaturą i liczbą gwiazdek komory, w której temperatura jest najniższa, i obliczane jest według następujących równań:

Temperatura najzimniejszej komory Kategoria Emax(kWh/24h)

> -6°C 1/2/3 (0,207xVadj+218)/365

Ł -6°C(*) 4 (0,557xVadj+166)/365

Ł -12°C(**) 5 (0,402xVadj+219)/365

Ł -18°C(***) 6 (0,573xVadj+206)/365

Ł -18°C(****) 7 (0,697xVadj+272)/365

Pojemność skorygowana (Vadj) urządzenia jest obliczona według wzoru:
Vadj=ΣVcxWcxFcxCc
Wc=(25-Tc)/20,
gdzie
Tc - temperatura nominalna każdej z komór [°C],
Vc - pojemność użytkowa danego typu komory, Fc -współczynnik równy 1,2 dla komory "no frost", a 1 dla innych komór,
Cc=1 dla urządzeń chłodniczych należących do klas klimatycznych normalnych (N) i umiarkowanej rozszerzonej (SN),
Cc=Xc dla urządzeń chłodniczych należących do klasy klimatycznej subtropikalnej (ST),
Cc=Yc dla urządzeń chłodniczych należących do klasy klimatycznej tropikalnej (T).
Współczynniki równowagi Xc i Yc dla różnych typów komór są następujące:
Xc Yc
Komora piwniczna 1,25 1,35
Komora do wydłużonego czasu
przechowywania świeżej żywności 1,20 1,30
Komora 0°C 1,15 1,25
Komora bezgwiazdkowa 1,15 1,25
Komora jednogwiazdkowa(*) 1,12 1,20
Komora dwugwiazdkowa(**) 1,08 1,15
Komora trzy- (***) i czterogwiazdkowa (****) 1,05 1,10
Pojemność skorygowana i pojemność użytkowa wyrażona w litrach.
Zmywarki typu domowego 29.71.12 Wskaźnik efektywności energetycznej

E < 1.0

Pralki bębnowe typu domowego 29.71.13-30 29.71.13-50 Jednostkowe zużycie energii elektrycznej

E Ł 0.31 kWh/kg

Pralko-suszarki typu domowego 29.71.13 Jednostkowe zużycie energii elektrycznej

E Ł 1.05 kWh/kg

Suszarki bębnowe typu domowego 29.71.13-70.00 Jednostkowe zużycie energii elektrycznej:
- dla suszarek z odprowadzeniem powietrza

E Ł 0.75 kWh/kg

- dla suszarek kondensacyjnych

E Ł 0.82 kWh/kg

Odkurzacze typu domowego o mocy powyżej 0,5 kW: 29.71.21-13.00 Sprawność

(%)

Podciśnienie

(kPa)

- z filtrem powietrznym η ł 19% p ł 17kPa
- z filtrem wodnym η ł 13% p ł 14kPa
Przepływowe ogrzewacze wody 29.71.25

z wyjątkiem

29.71.25-70.00

Jednostkowe zużycie energii elektrycznej

E Ł 0,125 kWh/K

Akumulacyjne ogrzewacze wody 29.71.25

z wyjątkiem

Sprawność η

odniesiona do pojemności znamionowej Vzn

29.71.25-(50.10, 50.20, 70.00) η ł 82% dla Vzn Ł 30 dm3
η ł 85% dla Vzn > 30 dm3
Samoczynny spadek temperatury wody ΔT
odniesiony do pojemności znamionowej Vzn
ΔT Ł 1.1 K/h dla Vzn Ł 30 dm3
ΔT Ł 0.9 K/h dla Vzn > 30 dm3
Przeliczeniowe dobowe straty energii elektrycznej Ep
odniesione do pojemności znamionowej Vzn = 30 dm3
Ep Ł 0.85 kWh/24h dla Vzn Ł 30 dm3
Ep Ł 0.60 kWh/24h dla Vzn > 30 dm3
Ogrzewacze wnętrzowe promiennikowe 29.71.26-90.90 Temperatura w strefie otworów wylotowych T ł 95°C
Ogrzewacze wnętrzowe konwekcyjne 29.71.26-55.00 Czas rozgrzewu powierzchni roboczej t Ł 9 min
Termowentylatory gospodarstwa domowego 29.71.26-57.00 Temperatura strumienia wypływającego powietrza T ł 65°C
Ogrzewacze wnętrzowe napełnione cieczą 29.71.26-53.00 Czas rozgrzewu t Ł 14 min
Kuchnie mikrofalowe 29.71.27 Sprawność η ł 53%

Stopień równomierności pieczenia G ł 2,2

Kuchnie, kuchenki i piekarniki elektryczne: 29.71.28

z wyjątkiem:

- płytki grzejne 29.71.28-50.00 Sprawność η ł 70%
- płyty z witroceramu lub

podobnego materiału

Sprawność η ł 73%
- piekarniki Zużycie energii do osiągnięcia 200°C
E Ł 0,5 kWh
Zużycie energii przy utrzymywanej temperaturze 200°C w czasie jednej godziny
E Ł 0,95 kWh
5 Kuchnie i kuchenki gazowe 29.72.11-13 Sprawność η:
domowego użytku 29.72.11-15 - dla palników nawierzchniowych odkrytych η ł 58%
- dla palników nawierzchniowych zakrytych η ł 50%
- dla palników pomocniczych η ł 45%
Moc palnika P (kW) piekarnika potrzebna do utrzymania temperatury 230°C
P < 0,84 + 0,02 V, gdzie V-pojemność użytkowa komory (dm3)
Wartości powyższe powinny być osiągnięte przy stężeniu tlenku węgla w nierozcieńczonych spalinach nie większym niż 0,05%
Promienniki gazowe 29.72.11-70.20 Sprawność ogólna η ł 80%
Sprawność radiacyjna η ł 55%
Ogrzewacze pomieszczeń
Rura promieniująca 29.72.12

z wyjątkiem:

Sprawność ogólna η ł 80%
29.72.12-33.30 Sprawność radiacyjna η ł 55%
Konwekcyjne -33.40 Sprawność η:
-33.50

-35.90

-55.00

- dla ogrzewaczy konwekcyjnych o mocy do 3,5 kW wynosi η ł 78%

- dla ogrzewaczy konwekcyjnych o mocy powyżej 3,5 kW wynosi η ł 82%

Sprawność przy 40% mocy znamionowej lub minimalnej mocy cieplnej deklarowanej przez producenta:

- dla ogrzewaczy konwekcyjnych o mocy do 3,5 kW wynosi η ł 73%

- dla ogrzewaczy konwekcyjnych o mocy powyżej 3,5 kW wynosi η ł 77%

Konwekcyjne z dekoracyjnym efektem płomienia Sprawność

η ł 65%

Przepływowe wymiennikowe nagrzewnice powietrza Sprawność

η ł 82%

Kondensacyjne Sprawność

η ł 100%

Przepływowe bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza Niedopał max. 0,009 % CO
Gazowe grzejniki wody przepływowej 29.72.12-33.30 29.72.14-00.20 Sprawność η ł 80% dla mocy do 9 kW

Sprawność η ł 82% dla mocy powyżej 9 kW

Gazowe podgrzewacze wody pojemnościowe 29.72.12-33.50 29.72.14-00.10 Sprawność

η ł 82%

Gazowe podgrzewacze domowe do indywidualnego centralnego ogrzewania 29.72.12-33.40 29.72.14-00.30 Sprawność η(%) przy mocy znamionowej Pn (kW) oraz 0,3 Pn

η ł 87,5 + 1,5 log Pn

Urządzenia grzewcze na gaz 29.72.12-35.90 Sprawność η(%) przy mocy znamionowej Pn (kW)
lub paliwa ciekłe, pozostałe (ogrzewacze pomieszczeń -55.00 Z odprowadzeniem spalin typu B1 i B2 o mocy Ł 3,5 kW η ł 78%
konwekcyjne) o mocy > 3,5 kW η ł 82%
Z odprowadzeniem spalin typu C o mocy Ł 3,5 kW η ł 82%
o mocy > 3,5 kW η ł 86%
Podgrzewacze, nagrzewnice powietrza, rozdzielacze gorącego powietrza nieelektryczne 29.72.13-00.90 Sprawność η(%) przy mocy znamionowej Pn(kW)
Opalanych paliwem ciekłym η ł 84 + 2 log Pn
Opalanych paliwem gazowym η ł 84 + 2 log Pn
6 Silniki elektryczne indukcyjne ogólnego przeznaczenia 1- i 3-fazowe na napięcie 220 V i 380 V o mocy od 0,75 kW do 200 kW Najmniejsze dopuszczalne wartości sprawności znamionowej
Moc (kW) Minimalna sprawność η(%) przy ilości par biegunów
2p = 2 2p = 4 2p = 6 2p = 8
31.10.22-30.90 Ł 0,75 70
-50.90 > 0,75 72
31.10.23-00.11 Ł 0,75 74 74 70 70
31.10.24-03.10 1,1 77 75 72 72
-03.21 1,5 78 77 74 74
2,2 82 79 78 77
3 83 81 80 79
4 84 82 82 81
5,5 85 83 83 81,5
7,5 86 84 84 82,5
31.10.24-05.11 11 87 86 86 86
-05.19 15 88 87 87 87
-05.21 18,5 89 88 88 87,5
22 89 89 89 89
30 91 91 91 90,5
37 92 91,5 91,5 91
31.10.24-07.11 45 93 92 92 91,5
-07.19 55 93,5 92,5 92,5 91,5
-07.21 75 93,5 93 93 92
31.10.25-40.21 90 94 93,5 93,5 92,5
-40.31 110 94,5 94 94 93,5
-40.41 132 94,5 94 94 93,5
-40.51 160 95 94,5 94,5 94
200 95 94,5 94,5 94
7 Żarówki do ogólnych celów oświetleniowych użytku domowego, zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej (z wyłączeniem żarówek z odbłyśnikiem) 31.50.13-00.1 Wskaźnik efektywności energetycznej Ei

Ei < 130%

Żarówki halogenowe do ogólnych celów oświetleniowych użytku domowego, zasilane bezpośrednio z sieci elektrycznej (z wyłączeniem żarówek z odbłyśnikiem) 31.50.12-93.10

-95.10

Wskaźnik efektywności energetycznej Ei

Ei < 95%

Świetlówki proste, głównego szeregu, do ogólnych celów oświetleniowych (z wyłączeniem świetlówek odbłyśnikowych) 31.50.15-10.00 Wskaźnik efektywności energetycznej Ei

Ei < 40%

Świetlówki do ogólnych celów oświetleniowych, pozostałe (o udoskonalonym oddawaniu barw, kształtowe, zintegrowane jednotrzonkowe, zintegrowane) 31.50.15-30.00 Wskaźnik efektywności energetycznej Ei

Ei < 60%

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORY ETYKIET

Etykieta efektywności energetycznej kotłów opalanych paliwem ciekłym i/lub gazowym:

wzór

Etykieta efektywności energetycznej kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach zgodnie z wzorem następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - moc znamionową wyrażoną w kW (przykładowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 - wartość sprawności przy mocy znamionowej Pn i średniej temperaturze wody kotłowej 70°C wyrażonej w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - moc chłodniczą [kW] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 4 - moc grzewczą [kW] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 5 - chłodniczy równoważnik pracy (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 6 - grzewczy równoważnik pracy (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 7 - poziom hałasu [dB(A)] (przykładowo wpisano 00).

Obowiązująca kolorystyka etykiety:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej półautomatów spawalniczych w osłonie gazu, spawarek transformatorowych, spawarek prostownikowych:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach zgodnie następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość natężenia prądu spawania wyrażoną w A (przykładowo wpisano 00 A);

poz. 4 - wartość sprawności energetycznej wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%);

poz. 5 - wartość energetycznego wskaźnika efektywności wyrażoną w kWh/kg (przykładowo wpisano 0,0 kWh/kg).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej przecinarek plazmowych ręcznych:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość natężenia prądu cięcia wyrażoną w A (przykładowo wpisano 00 A);

poz. 4 - wartość sprawności energetycznej wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%);

poz. 5 - wartość energetycznego wskaźnika efektywności wyrażoną w kWh/(m x mm) (przykładowo wpisano 0,0 kWh/(m x mm))

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Logo);

poz. 2 - oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano ABC 123);

poz. 3 - klasę efektywności energetycznej. Odpowiednia litera powinna być umieszczona na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej "B");

poz. 4 - roczne zużycie energii elektrycznej [kWh/rok] (przykładowo wpisano XYZ);

poz. 5 - sumę pojemności netto wszystkich komór bez oznaczenia gwiazdkowego, tzn. o temperaturach wyższych od minus 6°C (przykładowo wpisano XYZ);

poz. 6 - sumę pojemności netto wszystkich komór posiadających oznaczenie gwiazdkowe, tzn. o temperaturach nie wyższych od minus 6°C (przykładowo wpisano XYZ);

poz. 7 - oznaczenie komór do przechowywania zamrożonych produktów żywnościowych; dla urządzeń nieposiadających oznaczenia gwiazdkowego miejsce to należy zostawić puste (przykładowo wpisano (****));

poz. 8 - poziom hałasu [dB(A)] (przykładowo wpisano XZ).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udziałów następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

b) kolory strzałek zgodnie ze składem określonym w tabeli:

Strzałka A B C D E F G
Skład zastosowanych kolorów X0X0 70X0 30X0 00X0 03X0 07X0 0XX0

c) kolor obrysu według składu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej zmywarek typu domowego:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Logo);

poz. 2 - oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano ABC 123);

poz. 3 - klasę efektywności energetycznej. Odpowiednia litera powinna być umieszczona na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej "B");

poz. 4 - zużycie energii elektrycznej w standardowym cyklu zmywania [kWh/cykl] (przykładowo wpisano X.YZ);

poz. 5 - klasę efektywności zmywania (przykładowo oznaczono klasę efektywności zmywania C);

poz. 6 - klasę efektywności suszenia (przykładowo oznaczono klasę efektywności suszenia D);

poz. 7 - pojemność znamionową [kpl] (przykładowo wpisano YZ);

poz. 8 - zużycie wody w standardowym cyklu zmywania w [l/cykl] (przykładowo wpisano YX);

poz. 9 - poziom hałasu [dB(A)] (przykładowo wpisano XY).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udziałów następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

b) kolory strzałek zgodnie ze składem określonym w tabeli:

Strzałka A B C D E F G
Skład zastosowanych kolorów X0X0 70X0 30X0 00X0 03X0 07X0 0XX0

c) kolor obrysu według składu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Logo);

poz. 2 - oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano ABC 123);

poz. 3 - klasę efektywności energetycznej. Odpowiednia litera powinna być umieszczona na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej "B");

poz. 4 - zużycie energii elektrycznej w cyklu prania [kWh/cykl] (przykładowo wpisano X.YZ);

poz. 5 - klasę efektywności prania oznaczoną odpowiednią literą (przykładowo oznaczono klasę efektywności prania C);

poz. 6 - klasę efektywności odwirowywania oznaczoną odpowiednią literą (przykładowo oznaczono klasę efektywności odwirowywania D);

poz. 7 - prędkość odwirowywania [obr./min] (przykładowo wpisano 1.100);

poz. 8 - wsad znamionowy (bawełna) [kg] (przykładowo wpisano Y.Z);

poz. 9 - zużycie wody w cyklu prania [l] (przykładowo wpisano YX);

poz. 10 - poziom hałasu [dB(A)] (przykładowo wpisano XY i XYZ).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udziałów następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

b) kolory strzałek zgodnie ze składem określonym w tabeli:

Strzałka A B C D E F G
Skład zastosowanych kolorów X0X0 70X0 30X0 00X0 03X0 07X0 0XX0

c) kolor obrysu według składu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej pralko-suszarek typu domowego:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Logo);

poz. 2 - oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano ABC 123);

poz. 3 - klasę efektywności energetycznej. Odpowiednia litera powinna być umieszczona na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej "B");

poz. 4 - całkowite zużycie energii elektrycznej [kWh] w cyklu prania i suszenia wsadu znamionowego dla pralki (przykładowo wpisano X.YZ);

poz. 5 - zużycie energii elektrycznej [kWh] w standardowym cyklu prania w temperaturze 60°C (przykładowo wpisano X.Y);

poz. 6 - klasę efektywności prania oznaczoną odpowiednią literą (przykładowo oznaczono klasę efektywności prania C);

poz. 7 - prędkość odwirowywania [obr./min] (przykładowo wpisano 1.100);

poz. 8 - wsad znamionowy [kg] dla standardowego cyklu prania (przykładowo wpisano Y.Z);

poz. 9 - wsad znamionowy [kg] dla standardowego cyklu suszenia (przykładowo wpisano Y.Z);

poz. 10 - całkowite zużycie wody [l] w cyklu prania i suszenia wsadu znamionowego dla pralki (przykładowo wpisano XY);

poz. 11 - poziom hałasu [dB(A)] (przykładowo wpisano XYZ, XYZ i XYZ).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udziałów następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

b) kolory strzałek zgodnie ze składem określonym w tabeli:

Strzałka A B C D E F G
Skład zastosowanych kolorów X0X0 70X0 30X0 00X0 03X0 07X0 0XX0

c) kolor obrysu według składu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej dla suszarek bębnowych typu domowego:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Logo);

poz. 2 - oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano ABC 123);

poz. 3 - klasę efektywności energetycznej. Odpowiednia litera powinna być umieszczona na tym samym poziomie co właściwa strzałka (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej "B");

poz. 4 - zużycie energii elektrycznej w standardowym cyklu suszenia "bawełna sucha" [kWh/cykl] (przykładowo wpisano X.YZ);

poz. 5 - wsad znamionowy (bawełna) suszarki bębnowej [kg] (przykładowo wpisano X.Y);

poz. 6 - typ suszarki bębnowej: z odprowadzeniem powietrza lub kondensacyjna, oznaczony strzałką (przykładowo oznaczono strzałką suszarkę bębnową kondensacyjną);

poz. 7 - poziom hałasu [dB(A)] (przykładowo wpisano XYZ).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udziałów następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

b) kolory strzałek zgodnie ze składem określonym w tabeli:

Strzałka A B C D E F G
Skład zastosowanych kolorów X0X0 70X0 30X0 00X0 03X0 07X0 0XX0

c) kolor obrysu według składu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej odkurzaczy typu domowego:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - znamionowy pobór mocy [kW] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 4 - podciśnienie [kPa] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 5 - sprawność [%] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 6 - poziom hałasu [dB(A)] (przykładowo wpisano XZ).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej przepływowych ogrzewaczy wody:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - oznaczenie modelu/typu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - znamionowy pobór mocy [kW] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 4 - jednostkowe zużycie energii elektrycznej [kWh/K] (przykładowo wpisano 0,0).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej akumulacyjnych ogrzewaczy wody:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - oznaczenie modelu/typu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - znamionowy pobór mocy [kW] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 4 - wartość pojemności znamionowej [dm3] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 5 - sprawność [%] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 6 - wartość samoczynnego spadku temperatury wody [K/h] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 7 - przeliczeniowe dobowe straty energii elektrycznej [kWh] (przykładowo wpisano 0,0).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej ogrzewaczy wnętrzowych promiennikowych:

wzór

Etykieta efektywności energetycznej ogrzewaczy wnętrzowych konwekcyjnych:

wzór

Etykieta efektywności energetycznej termowentylatorów gospodarstwa domowego:

wzór

Etykieta efektywności energetycznej ogrzewaczy wnętrzowych napełnionych cieczą:

wzór

Etykiety, których wzory przedstawiono na stronach 4175, 4176, 4177 i 4178, powinny mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinny zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - znamionowy pobór mocy w [kW] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 4 - dla ogrzewaczy promiennikowych:

- temperaturę w strefie otworów wylotowych powietrza [°C] (przykładowo wpisano 0,0),

dla ogrzewaczy konwekcyjnych:

- czas rozgrzewu powierzchni roboczej [min] (przykładowo wpisano 0,0),

dla termowentylatorów:

- temperaturę strumienia wypływającego powietrza [°C] (przykładowo wpisano 0,0),

dla ogrzewaczy napełnionych cieczą:

- czas rozgrzewu (przykładowo wpisano 0,0).

poz. 5 - poziom hałasu [dB(A)] (przykładowo wpisano XZ) - dotyczy tylko termowentylatorów.

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej kuchni mikrofalowych:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - znamionowy pobór mocy [kW] (przykładowo oznaczono 0,0);

poz. 4 - sprawność [%] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 5 - stopień równomierności pieczenia (przykładowo wpisano 0,0).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Etykieta efektywności energetycznej kuchni, kuchenek i piekarników elektrycznych:

wzór

Etykieta powinna mieć treść, kolorystykę i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak producenta (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - typ/model (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - sprawność płytek grzejnych/płyty z witroceramu lub podobnego materiału [%] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 4 - pojemność użytkową piekarnika w litrach (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 5 - zużycie energii do osiągnięcia 200°C w piekarniku [kWh] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 6 - zużycie energii przez jedną godzinę przy 200°C w piekarniku [kWh] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 7 - (poz. 5 plus poz. 6) całkowite zużycie energii przez piekarnik [kWh] (przykładowo wpisano 0,0);

poz. 8 - zużycie energii przy oczyszczaniu piekarnika [kWh] (przykładowo wpisano 0,0).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

d) kolor tła pomarańczowy.

Etykieta efektywności energetycznej kuchni i kuchenek gazowych domowego użytku:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - identyfikację poszczególnych palników (przykładowo wpisano duży, średni, mały, pomocniczy; możliwa jest identyfikacja numerowa lub poprzez podanie mocy palnika);

poz. 4 - wartość sprawności poszczególnych palników wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano palniki nawierzchniowe odkryte 0,0%, palniki nawierzchniowe zakryte 0,0%, palniki pomocnicze 0,0%) przy osiąganych stężeniach tlenku węgla (przykładowo wpisano CO 0,00%);

poz. 5 - wartość mocy palnika piekarnika potrzebną do utrzymania temperatury 230°C, wyrażoną w kW (przykładowo wpisano 0,0 kW) przy pojemności użytkowej komory piekarnika wyrażonej w dm3 (przykładowo wpisano 0,0 dm3).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej promienników gazowych:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość sprawności ogólnej wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%);

poz. 4 - wartość sprawności radiacyjnej wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej ogrzewaczy pomieszczeń - rur promieniujących:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość sprawności ogólnej wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%);

poz. 4 - wartość sprawności radiacyjnej wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej ogrzewaczy pomieszczeń konwekcyjnych:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość mocy znamionowej wyrażoną w kW (przykładowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 - wartość sprawności wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%);

poz. 5 - wartość sprawności przy 40% mocy znamionowej lub minimalnej mocy cieplnej deklarowanej przez producenta wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej ogrzewaczy pomieszczeń konwekcyjnych z dekoracyjnym efektem płomienia, przepływowych wymiennikowych nagrzewnic powietrza, ogrzewaczy pomieszczeń kondensacyjnych:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość sprawności wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej przepływowych bezwymiennikowych nagrzewnic powietrza:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość niedopału max. CO wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,000%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej gazowych grzejników wody przepływowej:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość sprawności wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej gazowych podgrzewaczy wody pojemnościowych:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość sprawności wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej gazowych podgrzewaczy domowych do indywidualnego centralnego ogrzewania:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość mocy znamionowej wyrażoną w kW (przykładowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 - wartość sprawności wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%);

poz. 5 - wartość sprawności przy 0,3 Pn wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej urządzeń grzewczych na gaz lub paliwa ciekłe pozostałych (ogrzewaczy pomieszczeń konwekcyjnych):

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość mocy znamionowej wyrażoną w kW (przykładowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 - typ odprowadzenia spalin (przykładowo wpisano B,C 1,2);

poz. 5 - wartość sprawności wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej podgrzewaczy, nagrzewnic powietrza, rozdzielaczy gorącego powietrza nieelektrycznych:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość mocy znamionowej wyrażoną w kW (przykładowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 - wartość sprawności wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej silników elektrycznych indukcyjnych ogólnego przeznaczenia 1- i 3-fazowych na napięcie 220 V i 380 V o mocy od 0,75 kW do 200 kW:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - nazwę producenta (w przypadku importu również importera) lub znak firmowy (przykładowo wpisano Abcdefgh);

poz. 2 - nazwę urządzenia, oznaczenie typu/modelu zgodne z charakterystyką techniczną (przykładowo wpisano XYZ00);

poz. 3 - wartość mocy znamionowej wyrażoną w kW (przykładowo wpisano 0,0 kW);

poz. 4 - liczbę par biegunów (przykładowo wpisano 2, 4, 6, 8);

poz. 5 - wartość sprawności znamionowej wyrażoną w procentach (przykładowo wpisano 0,0%).

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) kolor krawędzi czarny;

b) kolor tekstu czarny;

c) kolor tła biały.

Dopuszcza się zaokrąglenie naroży etykiety proporcjonalne do przedstawionych wymiarów.

Etykieta efektywności energetycznej źródeł światła użytku domowego i podobnego:

wzór

Etykieta powinna mieć treść i wygląd z zachowaniem podanych wymiarów i proporcji oraz powinna zawierać w kolejnych pozycjach następujące dane:

poz. 1 - klasę efektywności energetycznej wg 98/11/EC z dnia 27 stycznia 1998 r. Wskaźnik literowy umieszcza się na poziomie odpowiedniej strzałki (przykładowo oznaczono klasę efektywności energetycznej "E");

poz. 2 - strumień świetlny w lumenach (przykładowo wpisano XY00);

poz. 3 - moc pobieraną przez lampę w watach (przykładowo wpisano XYZ);

poz. 4 - średnią trwałość lampy w godzinach (przykładowo podano XY00).

Jeżeli informacje dotyczące pozycji 2, 3 i 4 podane są w innych częściach opakowania, to etykieta efektywności energetycznej źródeł światła użytku domowego i podobnego może być ograniczona do części:

wzór

Jeżeli etykieta nie jest drukowana bezpośrednio na opakowaniu, lecz stanowi oddzielną etykietę umieszczoną lub dołączoną do niego, to należy stosować kolorową wersję etykiety.

W przypadku wersji "czarno-białej" tło i nadruk mogą mieć w zasadzie dowolny kolor, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej czytelności.

Jeżeli wymiary opakowania nie pozwalają na umieszczenie etykiety w pełnym wymiarze, to może ona być zmniejszona, lecz nie więcej niż do 40% pełnego wymiaru. Jeżeli wymiary opakowania nie pozwalają na umieszczenie na nim etykiety, to należy dołączyć ją do lampy lub opakowania. Jeżeli jednak pełnowymiarowa etykieta jest wystawiana łącznie z lampą (np. załączona do półki, na której jest wystawiona lampa), etykietę można pominąć.

Obowiązująca kolorystyka etykiety obejmuje:

a) oznaczenie składu zastosowanych kolorów, w którym zawarto oznaczenie procentowych udziałów następujących kolorów: cyjan, magenta, żółty i czarny, według klucza zilustrowanego następującym przykładem:

wzór

b) kolory strzałek zgodnie ze składem określonym w tabeli:

Strzałka A B C D E F G
Skład zastosowanych kolorów X0X0 70X0 30X0 00X0 03X0 07X0 0XX0

c) kolor obrysu według składu X070;

d) kolor tekstu czarny;

e) kolor tła biały.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020