Szczegółowe warunki i sposób gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.01.153.1764
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Źródłem przychodów jednostki badawczo-rozwojowej, zwanej dalej "jednostką", są przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością, w szczególności pochodzące ze sprzedaży:
1) badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wyników,
2) patentów, praw ochronnych, licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych, projektów wynalazczych stanowiących własność jednostki oraz innych rezultatów naukowych i technicznych,
3) prac z zakresu działalności wspomagającej badania,
4) prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego,
5) produkcji doświadczalnej,
6) urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług.
2. Źródłem przychodów jednostki może być dotacja budżetowa podmiotowa, przedmiotowa lub celowa, przeznaczona na finansowanie albo dofinansowanie działalności lub realizacji zadań, przyznawana zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  2. Sposób rozliczeń z tytułu zrealizowanych badań naukowych, prac rozwojowych i prac wdrożeniowych oraz ekspertyz, opinii i ocen naukowych, a także sposób dysponowania wynikami tych prac określają umowy zawierane przez jednostkę, a w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 1 ust. 2, określają odrębne przepisy.
§  3. W księgach rachunkowych jednostka wyodrębnia dla celów podatkowych działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.
§  4.
1. Jednostka tworzy następujące fundusze:
1) fundusz jednostki badawczo-rozwojowej,
2) zakładowy fundusz nagród,
3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Jednostka może utworzyć fundusz wdrożeniowy.
§  5.
1. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej odzwierciedla wartość majątku jednostki.
2. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej jest zwiększany o:
1) odpis z zysku netto,
2) darowizny i spadki.
3. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej jest zmniejszany o straty bilansowe.
§  6. Jednostka amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z przepisami o rachunkowości i o podatku dochodowym od osób prawnych.
§  7.
1. Jednostka tworzy zakładowy fundusz nagród w ciężar kosztów działalności w bieżącym roku obrotowym, do wysokości odpisu 8,5% sumy wynagrodzeń otrzymanych przez pracowników tej jednostki w poprzednim roku obrotowym, uwzględniając składniki wynagrodzeń przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor jednostki.
3. Odpisu nie dokonuje się, jeżeli jego dokonanie powodowałoby w bieżącym roku obrotowym ujemny wynik finansowy lub zwiększałoby ujemny wynik jednostki.
4. Odpisu dokonuje się zaliczkowo w bieżącym roku obrotowym, z tym że wypłata nagród następuje w następnym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki.
5. Warunki wypłat ze środków zakładowego funduszu nagród określa zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania.
§  8. Jednostka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
§  9.
1. Jednostka tworzy fundusz wdrożeniowy ze środków przekazanych jej na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych tej jednostki, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia.
2. Środki funduszu wdrożeniowego przeznacza się na wypłatę nagród za osiągnięcie efektów, o których mowa w ust. 1.
3. Warunki wypłat nagród ze środków funduszu wdrożeniowego określa zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin ustalony przez jednostkę.
§  10.
1. Zysk netto jednostki przeznacza się na zwiększenie:
1) funduszu jednostki badawczo-rozwojowej,
2) zakładowego funduszu nagród,
3) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
2. Podziału zysku netto dokonuje dyrektor jednostki po zasięgnięciu opinii rady naukowej i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ sprawujący nadzór nad jednostką.
§  11. Jednostki prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§  12. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 72, poz. 318).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020