Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 7 września 2000 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie ustala:
1)
zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń lub posiadająca pozwolenie na broń,
2)
lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń,
3)
dodatkowe kwalifikacje lekarzy i psychologów przeprowadzających badania lekarskie i psychologiczne,
4)
warunki i tryb:
a)
uzyskiwania i utraty uprawnień przez lekarzy i psychologów do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
b)
odwoływania się od orzeczeń lekarskich i psychologicznych,
c)
kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych,
5)
sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi, psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów,
6)
maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.
§  2. 
1. 
Badania lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub osoby posiadającej pozwolenie na broń, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", obejmują:
1) 1
 ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu,
2) 2
 badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego ogólną ocenę stanu zdrowia, zwanego dalej "lekarzem upoważnionym", w tym:
a)
badanie przez lekarza psychiatrę,
b)
badanie przez lekarza okulistę, przy uwzględnieniu sposobu oceny określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia,
c)
konsultacje innych lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, które lekarz uzna za niezbędne w wyniku przeprowadzonej oceny stanu zdrowia.
2. 
Lekarz upoważniony, na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1, wydaje orzeczenie lekarskie.
3. 
Orzeczenie lekarskie lekarz upoważniony wystawia z kopią; oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, a w przypadku negatywnego orzeczenia sporządza się drugą kopię, którą przekazuje się właściwemu organowi Policji.
4. 
Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
5. 
Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6. 
Lekarz upoważniony prowadzi dokumentację badań, o których mowa w ust. 1, w formie "karty badania lekarskiego". Wzór karty badania lekarskiego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
7. 
Wyniki badań specjalistycznych i pomocniczych oraz kopia orzeczenia lekarskiego, o której mowa w ust. 3, stanowią załączniki do karty badania lekarskiego.
§  3. 
1. 
Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.
2. 
Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej "psychologiem upoważnionym", uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej.
3. 
Psycholog upoważniony, na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje orzeczenie psychologiczne.
4. 
Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.
5. 
Wzór orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
6. 
Orzeczenie psychologiczne psycholog upoważniony wystawia z kopią; oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, a w przypadku negatywnego orzeczenia sporządza się drugą kopię, którą przekazuje się właściwemu organowi Policji.
7.  3
 Dokumentację badań psychologicznych stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez psychologa w zakresie określonym rozporządzeniem; kopia orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik do dokumentacji.
§  4. 
1. 
Lekarzem upoważnionym do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią jest lekarz, który posiada:
1)
prawo wykonywania zawodu,
2)
co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,
2a) 4
 specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,
3)
dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się,
4)
zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji.
2. 
Komendant wojewódzki Policji prowadzi rejestr i wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru; wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. 
Lekarz upoważniony używa pieczęci, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  5. 
1. 
Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się.
2.  5
 Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 42 godzin, w zakresie:
1)
wybranych przepisów o broni i amunicji,
2)
wybranych informacji o broni,
3)
zasad orzecznictwa lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych dotyczących orzekania o zakresie sprawności psychofizycznej do dysponowania bronią,
4)
metodyki badań układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, stanu narządu słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu,
5)
problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych,
6)
sposobu dokumentowania badań.
3.  6
 Szkolenie prowadzą jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy, według programu ustalonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. 
Jednostkami, o których mowa w ust. 3, są:
1)
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
2)
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
3)
Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
4)
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
5)
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
6) 7
 (skreślony).
5. 
Dokumentem potwierdzającym uzyskanie dodatkowych kwalifikacji jest zaświadczenie wydane przez jednostkę badawczo-rozwojową, o której mowa w ust. 3. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  6. 
1. 
Psychologiem upoważnionym do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią jest psycholog, który posiada:
1) 8
 dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,
2)
co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa,
3)
dodatkowe kwalifikacje po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, według programów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
4)
zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji.
2. 
Komendant wojewódzki Policji prowadzi rejestr i wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru; wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3. 
Psycholog upoważniony używa pieczęci, której wzór stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
4.  9
 Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:
1)
wybranych przepisów o broni i amunicji,
2)
wybranych informacji o broni,
3)
zasad orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychicznej do dysponowania bronią,
4)
metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju umysłowego, osobowości i dojrzałości społecznej,
5)
problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych.
5. 
Ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, potwierdza zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  7. 
1. 
Lekarz upoważniony traci swoje uprawnienia w razie:
1)
pozbawienia prawa wykonywania zawodu,
2)
zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
3)
ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych,
4)
zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat - w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 60, poz. 698),
5)
orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karnego pozbawienia praw publicznych.
2. 
Psycholog upoważniony traci swoje uprawnienia w razie:
1)
zakazu wykonywania zawodu orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu,
2)
orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karnego pozbawienia praw publicznych.
3. 
Utrata uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi podstawę do wykreślenia lekarza lub psychologa upoważnionego z rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji.
4.  10
 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2, odpowiednio lekarz lub psycholog niezwłocznie powiadamia właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o tym fakcie.
§  8. 
1. 
Od orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.
2. 
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobie ubiegającej się oraz właściwemu organowi Policji.
3. 
Osoba ubiegająca się wnosi odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 30 dni, a właściwy organ Policji w terminie 45 dni, od dnia otrzymania orzeczenia.
4. 
Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem lekarza lub psychologa, którzy wydali orzeczenie, odpowiednio do:
1)
jednostki badawczo-rozwojowej, wymienionej w § 5 ust. 4, najbliższej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub siedzibę Policji,
2) 11
 psychologa wyznaczonego przez właściwego wojewodę, po zasięgnięciu opinii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce

- zwanych dalej "podmiotami odwoławczymi".

5. 
Lekarz lub psycholog, za którego pośrednictwem wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badań, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. 
Powtórne badanie przeprowadza lekarz jednostki badawczo-rozwojowej lub psycholog, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż 30 dni - licząc od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.
7. 
Lekarz lub psycholog przeprowadzający badanie w trybie odwołania musi posiadać upoważnienie do ich wydawania w rozumieniu przepisów rozporządzenia.
8. 
Do badań przeprowadzanych w trybie odwołania mają zastosowanie przepisy rozporządzenia.
9. 
Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.
§  9.  12
1. 
Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.
2. 
(skreślony).
3. 
Kontrolę przeprowadza odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, posiadający pisemne upoważnienie właściwego wojewody.
4. 
Lekarz lub psycholog, o którym mowa w ust. 3, przekazuje wojewodzie wyniki kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi oraz przedstawia wyniki kontroli odpowiednio lekarzowi upoważnionemu lub psychologowi upoważnionemu, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w zakładzie opieki zdrowotnej - również kierownikowi tego zakładu.
§  10.  13
 (skreślony).
§  11. 
1. 
Dokumentację dotyczącą badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń przechowuje się przez okres 20 lat.
2. 
W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, w zakresie nie uregulowanym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136 i Nr 43, poz. 489) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.
§  12. 
Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:
1) 14
 opłata za badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń:

a) badanie lekarskie30%,

b) badanie psychologiczne30%,

2)
opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń:

a) badanie lekarskie20%,

b) badanie psychologiczne20%,

3) 15
 opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawy:

a) badanie lekarskie30%,

b) badanie psychologiczne30%,

4) 16
 opłata za badanie osoby posiadającej lub ubiegającej się o pozwolenie na broń w trybie odwoławczym:

a) badanie lekarskie35%,

b) badanie psychologiczne35%

- najniższego miesięcznego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

§  13.  17
 Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się, do dnia uzyskania uprawnień przez lekarzy i psychologów na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2001 r., przeprowadzają lekarze i psychologowie jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej na podstawie art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357 i z 2001 r. Nr 4, poz. 23), spełniający warunki, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, w odniesieniu do lekarza i w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, w odniesieniu do psychologa.
§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  18

WZÓR

Część A

(pieczęć wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE LEKARSKIE ...../.....

(numer)(rok)

Na podstawie badania lekarskiego przeprowadzonego zgodnie

z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000

r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób

ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń(Dz. U.

Nr 79, poz. 898 z późn. zm.)

stwierdzam:

Pani/Pan ...................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL ...................

adres zamieszkania .........................................

(miejscowość, ulica, nr domu)

1) nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. l pkt 2-4

ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.

Nr 53, poz. 549 z późn. zm.) i może dysponować bronią,

2) nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do

dysponowania bronią w myśl art. 15 ustawy z dnia 21 maja

1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późn.

zm.)*)

..................... ..............................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć lekarza)

Od niniejszego orzeczenia służy badanemu prawo odwołania się

do .........................................................

(nazwa podmiotu odwoławczego)

w terminie ...........................

*) Niepotrzebne skreślić.

Część B

(pieczęć podmiotu odwoławczego

wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE LEKARSKIE ...../.....

(numer)(rok)

Na podstawie badania lekarskiego przeprowadzonego zgodnie

z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r.

w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz.

898 z późn. zm.)

stwierdzam:

Pani/Pan ...................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL ...................

adres zamieszkania .........................................

(miejscowość, ulica, nr domu)

1) nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4

ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr

53, poz. 549 z późn. zm.) i może dysponować bronią,

2) nie posiada zdolności fizycznej i psychicznej do

dysponowania bronią w myśl art. 15 ustawy z dnia 21 maja

1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z późn.

zm.)*)

..................... ..............................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć lekarza)

Niniejsze orzeczenie jest ostateczne.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  19

WZÓR

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ LUB POSIADAJĄCEJ POZWOLENIE NA BROŃ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3  20

WZÓR

Część A

(pieczęć wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE ........./.......

(numer) (rok)

Na podstawie badania psychologicznego przeprowadzonego

zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7

września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych

osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.

U. Nr 79, poz. 898 z późn. zm.)

stwierdzam:

Pani/Pan ....................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL .......................

adres zamieszkania ..........................................

(miejscowość, ulica, nr domu)

1) nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr

53, poz. 549 z późn. zm.) i może dysponować bronią,

2) wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego

i nie może dysponować bronią w myśl art. 15 ustawy z dnia 21

maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z

późn. zm.)*)

..................... ................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć psychologa)

Od niniejszego orzeczenia służy badanemu prawo odwołania się do

..............................................................

(nazwa podmiotu odwoławczego)

w terminie .......................

*) Niepotrzebne skreślić.

Część B

(pieczęć podmiotu odwoławczego

wydającego orzeczenie)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE ........./.......

(numer) (rok)

Na podstawie badania psychologicznego przeprowadzonego

zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września

2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób

ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U.

Nr 79, poz. 898 z późn. zm.)

stwierdzam:

Pani/Pan ....................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL ..........................

adres zamieszkania ..........................................

(miejscowość, ulica, nr domu)

1) nie należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 3

ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.

Nr 53, poz. 549 z późn. zm.) i może dysponować bronią,

2) wykazuje istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego

i nie może dysponować bronią w myśl art. 15 ustawy z dnia 21

maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 z

późn. zm.)*)

..................... ................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć psychologa)

Niniejsze orzeczenie jest ostateczne.

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

........................

(pieczęć komendanta

wojewódzkiego Policji)

ZAŚWIADCZENIE .........../.........

(wpis w rejestrze pod

numerem/rok)

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni

i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) oraz § 4 ust. 2

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w

sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz.

898)

stwierdza się, że

..............................................................

(imię i nazwisko lekarza)

posiadający/a prawo wykonywania zawodu lekarza nr ............

wydane przez ...................... został/a wpisany/a do

rejestru lekarzy upoważnionych do przeprowadzania badań

lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w

art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.

U. Nr 53, poz. 549).

...................... ...........................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć)

Pouczenie:

Lekarz w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w

§ 7 ust. 1 rozporządzenia, obowiązany jest powiadomić organ

wydający zaświadczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR PIECZĘCI

........................................................

(imię i nazwisko)

Lekarz upoważniony do badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

nr zaświadczenia ......./.......

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

........................

(pieczęć jednostki

badawczo-rozwojowej)

ZAŚWIADCZENIE ........./..........

(numer rok)

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni

i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) oraz § 5 ust. 5

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w

sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz.

898)

stwierdza się, że

Pan/Pani .....................................................

(imię i nazwisko lekarza)

posiadający/a prawo wykonywania zawodu lekarza nr ............

wydane przez ............................. uzyskał/a dodatkowe

kwalifikacje, wymagane do nabycia uprawnień do przeprowadzania

badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich, o których

mowa w art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i

amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549).

...................... ............................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć)

ZAŁĄCZNIK Nr  7  21

  WZÓR

.............................

(pieczęć organizatora szkolenia)

ZAŚWIADCZENIE ........./.........

(numer rok)

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni

i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) oraz § 6 ust. 5

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w

sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz.

898)

stwierdza się, że

Pan/Pani ..................................................

(imię i nazwisko)

uzyskał/a dodatkowe kwalifikacje, wymagane do nabycia

uprawnień do przeprowadzania badań psychologicznych i

wydawania orzeczeń psychologicznych, o których mowa w art. 15

ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr

53, poz. 549).

...................... ...........................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

...............................

(pieczęć komendanta

wojewódzkiego Policji)

ZAŚWIADCZENIE .........../..........

(wpis w rejestrze pod

numerem/rok)

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni

i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) oraz § 6 ust. 2

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w

sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. Nr 79, poz.

898)

stwierdza się, że

Pan/Pani ...................................................

(imię i nazwisko)

został/a wpisany/a do rejestru psychologów upoważnionych do

przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń

psychologicznych, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 21

maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549).

...................... ...........................

(miejscowość, data) (podpis i pieczęć)

Pouczenie:

Psycholog w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa

w § 7 ust. 2 rozporządzenia, obowiązany jest powiadomić organ

wydający zaświadczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR PIECZĘCI

........................................................

(imię i nazwisko)

Psycholog upoważniony do badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

nr zaświadczenia ......./.......

ZAŁĄCZNIK Nr  10  22

SPOSÓB OCENY NARZĄDU WZROKU OSÓB BADANYCH W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ

Ostrość wzroku Korekcja Rozpoznawanie barwy Pole widzenia Widzenie obuoczne
1 2 3 4 5
1) Oka lepiej

widzącego nie

mniej niż 0,8;

1) Przy ostrości

wzroku każdego oka

co najmniej 0,5

Prawidłowe rozpoznawanie barwy Prawidłowe Prawidłowe
2) Oka gorzej

widzącego nie

mniej niż 0,5

dopuszczalna

korekcja

okularowa,

soczewkami

wewnątrzgałkowymi

pod warunkiem

dobrej tolerancji

i adaptacji do

korekcji,

czerwonej, zielonej i żółtej
2) Przy ostrości

wzroku poniżej 0,5

dopuszczalna

korekcja w

granicach ± 4,0

Dsph i ± 2,0 Dcyl,

3) Dopuszczalna

anizometrotropia

do 3,0 D

1 § 2 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
3 § 3 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
4 § 4 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
5 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
6 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
7 § 5 ust. 4 pkt 6 skreślony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
8 § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
9 § 6 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
10 § 7 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
11 § 8 ust. 4 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
12 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
13 § 10 skreślony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
14 § 12 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
15 § 12 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
16 § 12 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. c) rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
17 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 marca 2001 r. (Dz.U.01.22.261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2001 r.
18 Załącznik Nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
19 Załącznik Nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
20 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 marca 2001 r. (Dz.U.01.22.261) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.

21 Załącznik Nr 7 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.
22 Załącznik Nr 10 dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 6 maja 2002 r. (Dz.U.02.68.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 czerwca 2002 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2000.79.898

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
Data aktu: 07/09/2000
Data ogłoszenia: 22/09/2000
Data wejścia w życie: 07/10/2000