Tryb i zakres działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady wynagradzania ich członków.

Dz.U.00.26.316
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 24 marca 2000 r.
w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad wynagradzania ich członków. 1
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
§  1. 2 Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna oraz Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej działają przy Głównym Geodecie Kraju.
§  2. Do zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, zwanej dalej "Radą", należy formułowanie opinii i wniosków dotyczących istotnych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności:
1) kierunków rozwoju i przekształceń organizacyjnych oraz związanych z tym zamierzeń legislacyjnych,
2) kierunków prac geodezyjnych i kartograficznych o znaczeniu ogólnopaństwowym,
3) funkcjonowania krajowego systemu informacji o terenie,
4) oceny stosowania nowoczesnych technik i technologii oraz podejmowania prac naukowych i badawczo-rozwojowych w wyżej wymienionych zakresach,
5) podjęcia prac naukowych i badawczo-rozwojowych w tym zakresie.
§  3. 3  
1. Do zakresu działania Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Komisją", należy:
1) opiniowanie wniosków kierowanych do Komisji w sprawie ustalenia oryginalnego brzmienia i pisowni nazw państw, terytoriów niesamodzielnych, jednostek administracyjnych, miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz innych obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz opracowywanie wykazów tych nazw;
2) opracowywanie urzędowych wykazów polskich nazw państw, terytoriów niesamodzielnych, jednostek administracyjnych, miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz innych obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze współrzędnymi geograficznymi obiektów;
3) opiniowanie publikacji i wydawnictw z zakresu nazewnictwa geograficznego obiektów położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
4) ustalanie zasad latynizacji nazw państw, terytoriów niesamodzielnych, jednostek administracyjnych, miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz innych obiektów geograficznych zapisywanych oryginalnie niełacińskimi systemami pisma;
5) proponowanie do użytku międzynarodowego obcojęzycznych form nazw ważniejszych obiektów geograficznych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem nazw ustalanych na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206);
6) współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi i odpowiednimi organami innych państw, zajmującymi się problematyką standaryzacji nazw geograficznych;
7) reprezentowanie przez członków Komisji upoważnionych przez Głównego Geodetę Kraju Rzeczypospolitej Polskiej na konferencjach i spotkaniach międzynarodowych poświęconych problematyce standaryzacji nazw geograficznych;
8) prezentowanie działalności i ustaleń Komisji na konferencjach i spotkaniach krajowych i międzynarodowych;
9) publikowanie wykazów i zasad wymienionych w pkt 1, 2 i 4 w formie wydawnictw drukowanych i w formie elektronicznej oraz nieodpłatne ich udostępnianie na stronie internetowej Komisji;
10) udostępnianie na stronie internetowej Komisji ustaleń, opinii, opracowań i publikacji wymienionych w pkt 1-4 oraz stanowisk wynikających z działalności wymienionej w pkt 5 i 6.
2. Ustalenie wykazu nazw państw i terytoriów niesamodzielnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
3. Urzędowe wykazy wymienione w ust. 1 pkt 2 publikowane są w celu stosowania ich przez podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Urzędowe wykazy wymienione w ust. 1 pkt 2 publikowane są nie rzadziej niż co 5 lat, z wyjątkiem urzędowego wykazu polskich nazw państw i terytoriów niesamodzielnych, publikowanego nie rzadziej niż co 2 lata.
§  4.
1. Podstawę działania Rady i Komisji w danym roku kalendarzowym stanowią roczne plany pracy, opracowywane przez Radę oraz Komisję i zatwierdzone przez Głównego Geodetę Kraju.
1a. 4 Rada oraz Komisja przedkładają Głównemu Geodecie Kraju projekty rocznych planów pracy w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy plan.
1b. 5 Plany pracy zatwierdzane są przez Głównego Geodetę Kraju do końca grudnia roku poprzedzającego rok, na który składany jest plan.
2. Rada oraz Komisja składają Głównemu Geodecie Kraju sprawozdania ze swej działalności po upływie roku kalendarzowego, do końca pierwszego kwartału roku następnego.
§  5.
1. Rada oraz Komisja obradują i przyjmują na posiedzeniach stanowiska w sprawach należących do ich zakresu działania.
2. Posiedzenia Rady oraz Komisji zwołują ich przewodniczący na wniosek Głównego Geodety Kraju lub z własnej inicjatywy, a także z inicjatywy odpowiednio członków Rady oraz Komisji w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju.
3. Posiedzenia plenarne Rady odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej cztery razy w roku.
§  6.
1. Rada oraz Komisja przedstawiają Głównemu Geodecie Kraju swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego tych organów.
2. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  7. Szczegółowy tryb pracy i organizację Rady oraz Komisji określają regulaminy ustalone odpowiednio przez Radę lub Komisję na wniosek przewodniczącego Rady lub Komisji i zatwierdzone przez Głównego Geodetę Kraju.
§  8. 6  
1. Obsługę administracyjno-biurową oraz finansowanie wydatków związanych z działalnością Rady oraz Komisji, w szczególności związanych z opracowywaniem i publikowaniem urzędowych wykazów, opinii, zasad i wytycznych, o których mowa w § 3, oraz z udziałem członków w wyjazdach związanych z reprezentowaniem Rady oraz Komisji w kraju i za granicą, zapewnia Główny Urząd Geodezji i Kartografii.
2. Wydatki związane z udziałem członków Rady oraz Komisji w wyjazdach związanych z reprezentowaniem Rady oraz Komisji w kraju i za granicą rozliczane są na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
§  9. 7  
1. Z zastrzeżeniem ust. 3, za udział w pracach Rady oraz Komisji przysługuje wynagrodzenie, którego wysokość za każdy dzień udziału w pracach odpowiednio Rady lub Komisji wynosi:
1) przewodniczącego Rady - 310 zł;
2) przewodniczącego Komisji - 310 zł;
3) wiceprzewodniczącego Rady - 190 zł;
4) wiceprzewodniczącego Komisji - 190 zł;
5) członków Rady - 190 zł;
6) członków Komisji - 190 zł.
2. Wynagrodzenie za udział w pracach Rady oraz Komisji, trwających:
1) do czterech godzin - przysługuje połowa wynagrodzenia;
2) powyżej czterech godzin - przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości.
3. Wynagrodzenie za udział w pracach Rady oraz Komisji nie przysługuje pracownikom Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, chyba że ich udział w pracach Rady lub Komisji odbywa się poza godzinami służbowymi.
4. Członkom Rady i Komisji oraz osobom zaproszonym przez przewodniczącego Rady lub Komisji do wzięcia udziału w posiedzeniu z głosem doradczym, którzy zamieszkują poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia Rady lub Komisji, przysługują diety, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.107.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2009 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.107.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2009 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.107.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2009 r.
4 § 4 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.107.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2009 r.
5 § 4 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.107.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2009 r.
6 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.107.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2009 r.
7 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.107.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 lipca 2009 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2000.26.316

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb i zakres działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady wynagradzania ich członków.
Data aktu: 24/03/2000
Data ogłoszenia: 10/04/2000
Data wejścia w życie: 25/04/2000