Wysokość oraz warunki wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.

Dz.U.00.115.1213
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 grudnia 2000 r.
w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.
Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092) zarządza się, co następuje:
§  1. Policjantowi skierowanemu do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą wypłaca się, w okresie odbywania nauki, uposażenie oraz inne należności pieniężne należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wysokość.
§  2. Policjant, o którym mowa w § 1, otrzymuje, z tytułu odbywania nauki za granicą, zwrot poniesionych kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz innych wydatków, na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia.
§  3. Uposażenie oraz inne należności pieniężne, na pisemny wniosek policjanta, o którym mowa w § 1, wypłaca się osobie przez niego upoważnionej lub na wskazany przez niego rachunek bankowy w kraju. Wypłaty dokonuje jednostka organizacyjna Policji, w której policjant pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.
§  4. Traci moc zarządzenie nr 98 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1991 r. w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych funkcjonariuszom Policji, Urzędu Ochrony Państwa i Straży Granicznej skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą (Dz. Urz. MSW Nr 3, poz. 88) - w zakresie dotyczącym policjantów.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2000.115.1213

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wysokość oraz warunki wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych policjantom skierowanym do akademii lub innych szkół (kursów) za granicą.
Data aktu: 07/12/2000
Data ogłoszenia: 21/12/2000
Data wejścia w życie: 05/01/2001