Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Dz.U.00.102.1093
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 listopada 2000 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony dla drogownictwa", zwaną dalej "odznaką".
§  2. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom drogownictwa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie drogownictwa oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w tej dziedzinie.
§  3.
1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw transportu z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu,
2) ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.
2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług i osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw transportu co najmniej na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.
§  4. Odznaka jest nadawana jednokrotnie.
§  5.
1. Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 30 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W środku na tle okrągłej zielono emaliowanej tarczy jest umieszczona dwupasmowa droga, a nad nią stylizowany jednoprzęsłowy most. W dolnej części jest umieszczona wstęga pokryta w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. W otoku napis "ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA". Odwrotna strona odznaki jest gładka; umieszczone jest na niej zapięcie.
2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6.
1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza uroczyście minister właściwy do spraw transportu lub upoważniona przez niego osoba.
2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§  7. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw transportu.
§  8. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub legitymacji, za zwrotem kosztów.
§  9. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA"

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
"ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA"
Imię i nazwisko kandydata ...............................................
Imię ojca ...............................................................
Data i miejsce urodzenia ................................................
Miejsce pracy* ..........................................................
Stanowisko* .............................................................
Staż pracy:
- ogółem ...........................................................
- w drogownictwie ..................................................
Uzasadnienie wniosku:
.................. .................... .........................

(data) (pieczątka) (podpis wnioskodawcy)

______

* Wypełnić w przypadku kandydata pozostającego w stosunku pracy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA"

wzór

Objaśnienie:

Okładka do legitymacji jest koloru zielonego i ma wymiary 104x148 mm. Na jej czołowej stronie wytłoczony jest złocony orzeł.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2000.102.1093

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Data aktu: 22/11/2000
Data ogłoszenia: 24/11/2000
Data wejścia w życie: 24/11/2000