Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 listopada 2000 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustanawia się odznakę honorową "Zasłużony dla drogownictwa", zwaną dalej "odznaką".
§  2.
Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom drogownictwa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie drogownictwa oraz innym osobom za zasługi lub osiągnięcia w tej dziedzinie.
§  3.
1.
Odznakę nadaje minister właściwy do spraw transportu z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)
kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej ministrowi właściwemu do spraw transportu,
2)
ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.
2.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane personalne kandydata do wyróżnienia oraz opis zasług i osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki.
3.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.
Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw transportu co najmniej na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.
§  4.
Odznaka jest nadawana jednokrotnie.
§  5.
1.
Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 30 mm i jest wykonana z metalu w kolorze srebrnym. W środku na tle okrągłej zielono emaliowanej tarczy jest umieszczona dwupasmowa droga, a nad nią stylizowany jednoprzęsłowy most. W dolnej części jest umieszczona wstęga pokryta w połowie białą, w połowie czerwoną emalią. W otoku napis "ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA". Odwrotna strona odznaki jest gładka; umieszczone jest na niej zapięcie.
2.
Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  6.
1.
Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza uroczyście minister właściwy do spraw transportu lub upoważniona przez niego osoba.
2.
Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§  7.
Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw transportu.
§  8.
W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz odznaki lub legitymacji, za zwrotem kosztów.
§  9.
Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu.
§  10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA"

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
"ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA"
Imię i nazwisko kandydata ...............................................
Imię ojca ...............................................................
Data i miejsce urodzenia ................................................
Miejsce pracy* ..........................................................
Stanowisko* .............................................................
Staż pracy:
- ogółem ...........................................................
- w drogownictwie ..................................................
Uzasadnienie wniosku:
.................. .................... .........................

(data) (pieczątka) (podpis wnioskodawcy)

______

* Wypełnić w przypadku kandydata pozostającego w stosunku pracy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA DROGOWNICTWA"

wzór

Objaśnienie:

Okładka do legitymacji jest koloru zielonego i ma wymiary 104x148 mm. Na jej czołowej stronie wytłoczony jest złocony orzeł.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2000.102.1093

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla drogownictwa", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
Data aktu: 22/11/2000
Data ogłoszenia: 24/11/2000
Data wejścia w życie: 24/11/2000