Formy regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Dz.U.95.81.407
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1995 r.
w sprawie form regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi.
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa formy regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi, zwanego dalej "regulowanym obrotem pozagiełdowym", organizowanego przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie na zasadach określonych w art. 57 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591), zwanej dalej "ustawą".
§  2. Przedmiotem regulowanego obrotu pozagiełdowego mogą być papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu o nieograniczonej zbywalności oraz złożone do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
§  3.
1. Stronami transakcji w regulowanym obrocie pozagiełdowym mogą być, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie, będące uczestnikami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, wpisane do rejestrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 lit. b) i c).
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, prowadzące działalność w zakresie nabywania papierów wartościowych we własnym imieniu i na własny rachunek celem dalszej odprzedaży, mogą zawierać transakcje kupna i sprzedaży bezpośrednio z klientem.
§  4.
1. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie, o których mowa w § 3 ust. 1, zapewnią, by regulowany obrót pozagiełdowy odbywał się wyłącznie przy spełnieniu następujących warunków:
1) prowadzenia jednej Centralnej Tabeli Ofert, o której mowa w § 6,
2) bieżącego udostępniania - podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie, o których mowa w § 3 ust. 1, za pomocą Centralnej Tabeli Ofert - informacji o wszystkich aktualnych ofertach kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz zawartych transakcjach, przekazywanych przez te podmioty,
3) regularnego przekazywania podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie, o których mowa w § 3 ust. 1, aktualnych informacji Centralnej Tabeli Ofert,
4) opracowania i regularnego ogłaszania indeksu papierów wartościowych będącego wskaźnikiem zmian przyjętych wartości dla reprezentatywnej grupy papierów wartościowych w regulowanym obrocie pozagiełdowym,
5) prowadzenia rejestrów:
a) papierów wartościowych dopuszczonych do regulowanego obrotu pozagiełdowego,
b) podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie pośredniczących w regulowanym obrocie pozagiełdowym,
c) podmiotów organizujących rynek dla jednego lub kilku papierów wartościowych, o których mowa w § 7,
6) określenia warunków zwolnienia na czas określony podmiotu organizującego rynek, na jego wniosek, z obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 2,
7) upowszechniania, w formie biuletynu informacyjnego, informacji dotyczących w szczególności:
a) kształtowania się cen i obrotu papierów wartościowych, i
b) indeksu, o którym mowa w pkt 4,
c) działalności podmiotu, o którym mowa w § 6 ust. 2, podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz emitentów papierów wartościowych będących przedmiotem regulowanego obrotu pozagiełdowego,
8) opracowania powszechnie obowiązujących warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo obrotu.
2. Wpis do rejestrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 lit. b) i c), jest dokonywany na wniosek podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie.
§  5. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie, o których mowa w § 3 ust. 1, zapewnią ustalenie jednolitych warunków obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do regulowanego obrotu pozagiełdowego, a w szczególności zapewnią określenie:
1) procedur przyjmowania zleceń sprzedaży oraz zleceń zakupu papierów wartościowych,
2) trybu zawierania transakcji,
3) szczegółowego trybu:
a) zawieszania regulowanego obrotu papierami wartościowymi oraz wykluczania papierów wartościowych z tego obrotu,
b) wykreślenia z rejestrów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5,
4) maksymalnej różnicy między cenami zakupu i cenami sprzedaży papierów wartościowych oferowanymi przez podmioty organizujące rynek,
5) dni sesyjnych i godzin funkcjonowania regulowanego obrotu pozagiełdowego w ciągu dnia sesyjnego,
6) rodzajów połączeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych do przekazywania danych o ofertach i transakcjach,
7) rodzaju i zakresu informacji przekazywanych i udostępnianych przez podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz przez podmiot, o którym mowa w § 6 ust. 2,
8) sposobu i terminów przekazywania informacji, o których mowa w pkt 7,
9) systemu ewidencji i rozliczeń transakcji między podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie, o którym mowa w § 3 ust. 1, a klientem,
10) szczegółowych warunków działania podmiotów organizujących rynek.
§  6.
1. Centralna Tabela Ofert stanowi zespół osób, urządzeń i środków techniczny, zorganizowanych w celu gromadzenia, przedstawiania i udostępniania informacji o ofertach kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz o zawartych transakcjach.
2. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie, o których mowa w § 3 ust. 1, prowadzą Centralną Tabelę Ofert bezpośrednio albo za pośrednictwem utworzonego przez siebie podmiotu.
§  7.
1. Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący podmiotem organizującym rynek w regulowanym obrocie pozagiełdowym, prowadzi działalność na zasadach określonych w art. 22 § 3 ustawy oraz na podstawie niniejszego rozporządzenia.
2. Podmiot organizujący rynek jest zobowiązany do:
1) stałego podawania jednocześnie cen kupna i sprzedaży określonych papierów wartościowych danego emitenta, dla których organizuje rynek,
2) zawierania, we własnym imieniu i na własny rachunek, transakcji kupna lub sprzedaży papierów wartościowych określonych w pkt 1, zgodnie z oferowanymi przez siebie cenami, do wysokości obligatoryjnej jednostki obrotu, o której mowa w ust. 3, albo do wysokości przez siebie określonej, nie niższej jednak niż obligatoryjna jednostka obrotu.
3. Obligatoryjna jednostka obrotu jest ustaloną dla każdego papieru wartościowego liczbą papierów wartościowych, którą podmiot organizujący rynek zobowiązany jest kupić lub sprzedać po podanej przez siebie cenie.
§  8. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo maklerskie pośredniczące w regulowanym obrocie pozagiełdowym zobowiązane są do udostępniania, w miejscach przyjmowania zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych:
1) informacji o ofertach i zawartych transakcjach, otrzymywanych z Centralnej Tabeli Ofert,
2) prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz innych informacji, których zakres określa zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych, o którym mowa w art. 52c ustawy.
§  9.
1. Rozliczenia transakcji w regulowanym obrocie pozagiełdowym prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Rozliczenie transakcji, o której mowa w ust. 1, zawartej między podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie pośredniczącym w regulowanym obrocie pozagiełdowym a klientem może nastąpić dopiero po rozliczeniu tej transakcji między tym podmiotem a innym podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie, określonym w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Rozliczenie transakcji między podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie pośredniczącym w regulowanym obrocie pozagiełdowym a klientem może nastąpić przed rozliczeniem transakcji, dokonanym między tym podmiotem a innym podmiotem prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie, określonym w § 3 ust. 1, jeżeli rozliczanie transakcji w regulowanym obrocie pozagiełdowym objęte zostanie systemem gwarantowania należytego wykonania obowiązku spełnienia świadczenia przez strony transakcji.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020