Wybory przedterminowe do Rady Miejskiej w Różanie.

Dz.U.93.20.88
ZARZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 1993 r.
w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Różanie.
Na podstawie art. 113 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96 i z 1991 r. Nr 53, poz. 227) zarządza się, co następuje:
§  1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej w Różanie.
§  2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 16 maja 1993 r.
§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

KALENDARZ WYBORCZY

Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczych Treść czynności
do 19 marca 1993 r. - ustalenie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego,

na wniosek Wojewody, liczby wybieranych radnych

do 25 marca 1993 r. - podanie do wiadomości wyborców zarządzenia w

sprawie wyborów przedterminowych do Rady Miejskiej

do 30 marca 1993 r. - ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz

podanie do wiadomości wyborców przez

rozplakatowanie obwieszczeń Wojewódzkiego Komisarza

Wyborczego ustalającego:

a) granice i numery okręgów wyborczych,
b) siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej
- powołanie przez Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego

Miejskiej Komisji Wyborczej

do 10 kwietnia 1993 r. - powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowych

komisji wyborczych

do 16 kwietnia 1993 r. - zgłaszanie do zarejestrowania Miejskiej Komisji

Wyborczej kandydatów na radnych

do 20 kwietnia 1993 r. - podanie do wiadomości wyborców, przez

rozplakatowanie obwieszczeń, uchwał Miejskiej

Komisji Wyborczej o utworzeniu obwodów głosowania,

ustaleniu ich granic i numerów oraz siedzib

obwodowych komisji wyborczych

do 26 kwietnia 1993 r. - wyłożenie spisów wyborców do publicznego wglądu
do 30 kwietnia 1993 r. - podanie do publicznej wiadomości przez obwodowe

komisje, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń

Miejskiej Komisji Wyborczej zawierających

informacje o zarejestrowanych kandydatach na

radnych

do 15 maja 1993 r. - przesłanie przewodniczącym obwodowych komisji

wyborczych spisów wyborców

16 maja 1993 r. - przeprowadzenie głosowania

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020