Umundurowanie policjantów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 9 października 1991 r.
w sprawie umundurowania policjantów.

Na podstawie art. 12 pkt 3-5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przepisy rozporządzenia regulują sprawy umundurowania, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów, zasady i sposób noszenia umundurowania oraz orderów, odznaczeń, medali i odznak, a także normy umundurowania policjantów.
§  2.
1.
Policjanci noszą umundurowanie policyjne podczas wykonywania obowiązków służbowych, jak również w szkołach i ośrodkach szkolenia Policji oraz w czasie odbywania ćwiczeń (przeszkolenia) według zasad określonych w rozporządzeniu.
2.
Przepisy rozporządzenia nie naruszają przepisów wydanych przez Komendanta Głównego Policji na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422).
3.
Umundurowanie policjantów składa się z ubioru wyjściowego, służbowego i ćwiczebnego, których wzory określa załącznik nr 1.
4.
Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru wyjściowego i służbowego są:
1)
kurtka i płaszcz w kolorze szarobłękitnym,
2)
spodnie w kolorze granatowym,
3)
wiatrówka w kolorze szarobłękitnym,
4)
koszule: służbowa w kolorze błękitnym, wyjściowa w kolorze białym,
5)
czapka w kolorze szarobłękitnym z otokiem ciemnoniebieskim,
6)
obuwie i pas w kolorze czarnym.
5.
Zasadniczymi przedmiotami umundurowania składającymi się na ubiór ćwiczebny są: czapka, kurtka i spodnie w kolorze khaki z nadrukiem moro szarobłękitnym.
§  3.
1.
Na umundurowanie policjanta składają się również:
1)
dystynkcje policyjne (oznaczenie stopni policyjnych), których wzory określa załącznik nr 2;
2)
znaki identyfikacyjne, których wzory określa załącznik nr 3, obejmujące:
a)
oznaczenia identyfikacji indywidualnej i komend Policji,
b)
oznaczenia rodzajów i służb Policji,
c)
emblematy do umundurowania ćwiczebnego,
d)
oznaczenie generalnego inspektora i nadinspektora Policji.
2.
Na nakryciach głowy wchodzących w skład umundurowania policjanta umieszcza się wizerunek orła białego w koronie:
1)
na czapkach gabardynowych letnich i zimowych oraz kaskach ochronnych - wykonany z metalu w kolorze białym;
2)
na czapkach ćwiczebnych oraz beretach - wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym.

Wzory wizerunków określa załącznik nr 4.

3.
Wizerunek orła jest umieszczony na guzikach zewnętrznych przedmiotów umundurowania z tworzywa sztucznego w kolorze tego przedmiotu.
§  4. 1
 
1.
Dystynkcje do ubiorów wyjściowego i służbowego wykonane są haftem mechanicznym w kolorze srebrnym, a dystynkcje do ubioru ćwiczebnego - z tworzywa sztucznego w kolorze srebrnym. Dopuszcza się wykonanie dystynkcji haftowanych bajorkiem w kolorze srebrnym do ubioru wyjściowego, na koszt osoby zainteresowanej.
2.
Dystynkcje do ubioru wyjściowego i służbowego umieszcza się na pochewkach w kolorze granatowym noszonych na naramiennikach kurtek, wiatrówek, płaszczy, swetrów i koszul służbowych letnich oraz na taśmach otokowych czapek gabardynowych i letnich. Dystynkcje haftowane bajorkiem umieszcza się na naramiennikach przedmiotów ubioru wyjściowego. Na naramiennikach kurtek ubioru ćwiczebnego dystynkcje umieszcza się na pochewkach w kolorze ubioru.
§  5. 2
(skreślony).
§  6.
Oznaczenie identyfikacji indywidualnej obejmuje napis "POLICJA", numer identyfikacyjny policjanta wyrażony cyframi oraz oznaczenie komendy Policji wyrażone cyframi rzymskimi lub literami.
§  7.
Sposób umieszczenia na ubiorze policjanta oznaczeń identyfikacji indywidualnej i komend Policji, a także rodzajów i służb Policji określa załącznik nr 5.
§  8.
1.
Policjant może użytkować tylko te przedmioty umundurowania, które zostały wykonane zgodnie z ustalonym wzorem i zatwierdzonymi warunkami technicznymi.
2.
Minister Spraw Wewnętrznych może zezwolić na noszenie przez policjantów, w ramach testowania, sondażu i innych badań, ubiorów i znaków identyfikacyjnych według innych wzorów niż określone w rozporządzeniu, informując o tym społeczeństwo za pomocą środków masowego przekazu.
3.
Zabrania się samowolnego dokonywania przeróbek, poprawek i zniekształcania przedmiotów umundurowania.
4.
Użytkowane przedmioty umundurowania powinny być należycie dopasowane, czyste i wyprasowane.
§  9.
1.
Policjanci są obowiązani do posiadania kompletu umundurowania zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych w każdej porze roku.
2.
Poszczególne ubiory policjanci noszą według zestawów ubiorczych, ustalanych z uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się okres letni od 1 maja do 30 września i okres zimowy od 1 listopada do 31 marca. Miesiące kwiecień i październik stanowią okres przejściowy.
3.
Tabelarycznych zestawień przedmiotów umundurowania wchodzących w skład poszczególnych ubiorów policjantów dokonuje Komendant Główny Policji, z uwzględnieniem umundurowania określonych w rozporządzeniu.
4.
W okresie przejściowym policjanci, w zależności od warunków atmosferycznych, mogą nosić płaszcze sukienne lub płaszcze letnie. Decyzje w tej sprawie wydają kierownicy jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji i komendanci szkół Policji lub osoby przez nich upoważnione.
§  10.
Dopuszcza się noszenie przez policjantów umundurowanych:
1)
okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych z przyciemnionymi szkłami,
2)
symbolu żałoby według zasad określonych w praktykowanym przez policjanta obrządku religijnym.
§  11.
1.
Zabrania się policjantom:
1)
użytkowania przedmiotów umundurowania niezgodnie z obowiązującym ich zestawem umundurowania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem,
2)
noszenia przedmiotów umundurowania, których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza godność munduru,
3)
noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego,
4)
przebywania w ubiorze ćwiczebnym w miejscach publicznych (w teatrach, kinach, lokalach rozrywkowych, klubach i parkach), jeżeli nie wymagają tego okoliczności służby.
2.
Szczegółowy sposób użytkowania przedmiotów umundurowania, uwzględniający ich charakter i warunki służby, określa regulamin wydany przez Komendanta Głównego Policji.
§  12.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji:
1)
kontrolują przestrzeganie przez podległych policjantów przepisów o umundurowaniu,
2)
przeprowadzają co najmniej dwa razy w roku apele mundurowe, polegające na bezpośrednim sprawdzeniu stanu jakościowego i ilościowego przedmiotów umundurowania użytkowanych przez podległych policjantów.
§  13.
1.
Ubiór wyjściowy ze sznurem galowym, z orderami, odznaczeniami, medalami i odznakami nosi się:
1)
w dniach świąt państwowych,
2)
w czasie uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń, zaprzysiężenia, mianowania na stopień i ślubowania policjantów,
3)
podczas innych ważnych uroczystości - na polecenie Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz komendantów szkół Policji.
2.
Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach na lewej stronie piersi z prawa na lewo, w kolejności określonej przez akt prawny ustanawiający order lub odznaczenie. Ordery i odznaczenia państw obcych nosi się w sposób określony przez te państwa, po orderach i odznaczeniach polskich.
3.
Ubiór wyjściowy ze sznurem galowym, z baretkami orderów, odznaczeń i medali, gdy nie ma obowiązku noszenia pełnych odznak, oraz z innymi odznakami policjanci mogą nosić:
1)
podczas uroczystych przedstawień w teatrach, salach koncertowych i oficjalnych spotkań - jeżeli w tym zakresie nie zostały wydane inne decyzje,
2)
podczas uroczystości rodzinnych oraz w innych okolicznościach, w których w środowisku cywilnym przyjęty jest zwyczajowo strój wieczorowy - jeżeli policjant występuje w umundurowaniu.
4.
Nosi się baretki wszystkich orderów i odznaczeń nadanych przez Prezydenta. Spośród pozostałych nosi się baretkę odznaczenia najwyższego stopnia. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5.
Odznaki absolwentów szkół i kursów policji i inne odznaki policjanci noszą w sposób określony w przepisach ustanawiających te odznaki, z uwzględnieniem przepisów regulaminu, o którym mowa w § 11 ust. 2.
6.
Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji oraz komendanci szkół Policji mogą zarządzić noszenie ubioru wyjściowego ze sznurem galowym również w innych okolicznościach niż określone w ust. 1, ustalając jednocześnie obowiązek występowania z orderami, odznaczeniami, medalami i odznakami.
§  14.
1.
Ubiór wyjściowy bez sznura galowego nosi się:
1)
podczas wystąpień w charakterze przedstawiciela Policji na oficjalnych spotkaniach lub imprezach, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w ubiorze wyjściowym ze sznurem galowym,
2)
przy meldowaniu się przełożonym po przybyciu do nowej jednostki lub przed odejściem na inne stanowisko służbowe,
3)
w czasie uczestniczenia w pogrzebach policjantów lub pracowników z udziałem policyjnych asyst honorowych,
4)
podczas wręczania aktów mianowania na stopień służbowy.
2.
Policjanci mogą nosić ubiór wyjściowy bez sznura galowego w czasie pełnienia służby w:
1)
Komendzie Głównej Policji,
2)
szkołach i ośrodkach szkolenia Policji, jeżeli nie występują w szykach zwartych i na placach ćwiczeń,
3)
jednostkach Policji, jeżeli służbę pełnią w pomieszczeniach biurowych,
4)
w czasie wolnym od zajęć służbowych.
§  15.
Noszenie ubioru wyjściowego określonego w § 13 lub § 14 w czasie uroczystości religijnych pozostawia się uznaniu policjanta, z tym że noszenie ubioru wyjściowego jest obowiązkowe w razie zorganizowanego udziału policjantów w uroczystości religijnej.
§  16.
Ubiór służbowy nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych w innych okolicznościach niż wymagające noszenia ubioru wyjściowego.
§  17.
1. 3
Ubiór ćwiczebny nosi się:
1)
w szkołach i ośrodkach szkolenia Policji, w oddziałach prewencji Policji, pododdziałach antyterrorystycznych Policji, na zajęciach szkoleniowych i ćwiczeniach,
2)
w czasie wykonywania zadań o charakterze specjalnym - na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej, w której policjant pełni służbę (podczas strzelań, musztry itp.),
3)
w każdych okolicznościach przez osoby powołane na ćwiczenia do jednostek Policji.
2. 4
W przypadkach szczególnie uzasadnionych Komendant Główny Policji może zezwolić na noszenie przez policjantów ubioru ćwiczebnego w czasie wykonywania obowiązków służbowych innych niż wymienione w ust. 1.
§  18.
1.
Policjanci zaopatrywani są w umundurowanie zgodnie z normami określonymi w załączniku nr 6.
2.
Normy umundurowania stanowią podstawę do:
1)
planowania zaopatrzenia w przedmioty umundurowania,
2)
zaopatrywania i rozliczania policjantów z przedmiotów umundurowania.
§  19.
Uprawnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania powstaje z dniem mianowania i wygasa z dniem zwolnienia ze służby w Policji.
§  20.
1.
Policjanci mianowani na stałe otrzymują przedmioty umundurowania ubioru wyjściowego i służbowego na własność.
2.
Policjanci mianowani na okres służby przygotowawczej nabywają prawo własności przedmiotów umundurowania, o których mowa w ust. 1, po upływie okresu ich używalności.
3.
Policjantom mogą być wydane na połowę okresu używalności przedmioty umundurowania uprzednio użytkowane, o ile posiadają wartość użytkową.
§  21.
1.
Przedmioty mundurowe wydaje się stosownie do okresów używalności.
2.
Jednostki i komórki organizacyjne Policji właściwe w sprawach zaopatrzenia mundurowego mogą wydać przedmiot umundurowania przed upływem terminu jego używalności w przypadkach:
1)
utraty wartości użytkowej umundurowania lub utraty przedmiotu powstałej z przyczyn niezależnych od użytkownika w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
2)
utraty wartości użytkowej przedmiotu umundurowania wydanego w naturze, powstałej z winy użytkownika, lub utraty takiego przedmiotu,
3)
w innych uzasadnionych przypadkach - po opłaceniu jego wartości według cen detalicznych obowiązujących w dniu wydania nowego przedmiotu.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nowy przedmiot umundurowania wydaje się bezpłatnie z przyjęciem okresu używalności od daty jego wydania. Za przedmiot umundurowania, za który wypłacono równoważnik pieniężny, wypłaca się równowartość obliczoną według ceny detalicznej.
4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nowy przedmiot umundurowania wydaje się po opłaceniu jego wartości według cen detalicznych, obowiązujących w dniu wydania nowego przedmiotu, za czas, jaki pozostał do końca okresu jego używalności. Okres używalności wydanego przedmiotu umundurowania liczy się od dnia wydania.
5.
W razie utraty wartości użytkowej przedmiotu umundurowania wskutek stwierdzonych wad produkcyjnych, należy wydać nowy przedmiot umundurowania, z zaliczeniem okresu używalności od daty jego wydania. Polecenie w tej sprawie wydają kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 2.
§  22.
1.
Okres używalności przedmiotów umundurowania wydawanych w naturze liczy się od dnia ich wydania użytkownikowi.
2.
Okres używalności dystynkcji, znaków identyfikacyjnych i wizerunków orła równy jest okresowi używalności przedmiotów umundurowania, do których zostały one wydane.
§  23.
1.
Policjanci zwolnieni ze służby obowiązani są zdać do magazynu wszystkie przedmioty ubioru ćwiczebnego lub uiścić równowartość według cen ewidencyjnych, obowiązujących w dniu rozliczenia, za czas, jaki pozostał do końca okresu ich używalności.
2.
Policjanci przeniesieni na stałe do innych jednostek organizacyjnych Policji zdają przedmioty ubioru ćwiczebnego w jednostce, z której odchodzą, z wyjątkiem funkcjonariuszy w służbie kandydackiej, którzy zabierają ze sobą przedmioty umundurowania do nowej jednostki, z zastrzeżeniem wynikającym z załącznika nr 6.
3.
Policjanci mianowani na stałe w przypadku zwolnienia ze służby nie zdają przedmiotów umundurowania wyjściowego i służbowego.
4.
Policjanci mianowani na okres służby przygotowawczej, w przypadku zwolnienia ze służby, obowiązani są zwrócić przedmioty umundurowania ubioru wyjściowego i służbowego, których okres używalności nie upłynął, lub uiścić ich równowartość według cen ewidencyjnych za czas, jaki pozostał do końca okresu ich używalności.
5.
Policjanci w służbie kandydackiej są obowiązani zwrócić przedmioty umundurowania po zwolnieniu z tej służby, z wyjątkiem przedmiotów wydawanych do jednorazowego użytkowania.
6.
Obowiązek określony w ust. 1, 2, 4 i 5 nie dotyczy rodzin zmarłych policjantów.
§  24.
1.
Policjanci, którzy ze względu na budowę ciała nie mogą dopasować przedmiotów umundurowania gotowych, otrzymują na odpowiedni przedmiot umundurowania tkaninę w metrażu oraz równoważnik pieniężny na szycie i dodatki krawieckie.
2.
Policjantom, którym wydano przedmioty umundurowania gotowe wymagające odpowiednich poprawek krawieckich, wypłaca się ryczałt pieniężny na wykonanie tych poprawek.
3.
Wysokość równoważników oraz ryczałtu, o których mowa w ust. 1 i 2, określa Komendant Główny Policji na podstawie aktualnie obowiązujących cen i norm należności.
§  25.
1.
Policjantom zawieszonym w czynnościach służbowych wstrzymuje się na okres tego zawieszenia wydawanie nowych przedmiotów umundurowania ubioru wyjściowego i służbowego, które należałyby się im w związku z upływem okresu używalności przedmiotów dotychczas użytkowanych.
2.
Policjantów zwolnionych ze służby po okresie zawieszenia w czynnościach służbowych należy rozliczyć z przedmiotów umundurowania stosownie do przepisów § 23.
§  26.
1.
Policjantom w okresie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego trwającego powyżej 6 miesięcy nie przysługuje zaopatrzenie mundurowe.
2.
Policjantom po zakończeniu urlopu bezpłatnego lub wychowawczego zalicza się na poczet należności przedmioty umundurowania, których okres używalności nie upłynął do miesiąca rozpoczęcia tego urlopu.
§  27.
Szczegółową gospodarkę umundurowaniem i sposób prowadzenia ewidencji przedmiotów umundurowania określa Komendant Główny Policji.
§  28.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 sierpnia 1990 r. w sprawie dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów (Dz. U. Nr 58, poz. 342).
§  29.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do zaopatrzenia policjantów w umundurowanie od dnia 1 kwietnia 1991 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY UBIORÓW POLICJANTÓW

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  5 OZNACZENIE STOPNI POLICYJNYCH

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  6 WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH

Wzór oznaczenia identyfikacji indywidualnej policjanta

(pominięty)

Oznaczenia Komendy Głównej i komend wojewódzkich Policji

- Stołeczna Komenda Policji I

- Komenda Wojewódzka w Białej Podlaskiej II

- Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku III

- Komenda Wojewódzka Policji w Bielsku-Białej IV

- Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy V

- Komenda Wojewódzka Policji w Chełmie VI

- komenda Wojewódzka Policji w Ciechanowie VII

- Komenda Wojewódzka Policji w Częstochowie VIII

- Komenda Wojewódzka Policji w Elblągu IX

- Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku X

- Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim XI

- Komenda Wojewódzka Policji w Jeleniej Górze XII

- Komenda Wojewódzka Policji w Kaliszu XIII

- Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach XIV

- Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach XV

- Komenda Wojewódzka Policji w Koninie XVI

- Komenda Wojewódzka Policji w Koszalinie XVII

- Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie XVIII

- Komenda Wojewódzka Policji w Krośnie XIX

- Komenda Wojewódzka Policji w Legnicy XX

- Komenda Wojewódzka Policji w Lesznie XXI

- Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie XXII

- Komenda Wojewódzka Policji w Łomży XXIII

- Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi XXIV

- Komenda Wojewódzka Policji w Nowym Sączu XXV

- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie XXVI

- Komenda Wojewódzka Policji w Opolu XXVII

- Komenda Wojewódzka Policji w Ostrołęce XXVIII

- Komenda Wojewódzka Policji w Pile XXIX

- Komenda Wojewódzka Policji w Piotrkowie Trybunalskim XXX

- Komenda Wojewódzka Policji w Płocku XXXI

- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu XXXII

- Komenda Wojewódzka Policji w Przemyślu XXXIII

- Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu XXXIV

- Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie XXXV

- Komenda Wojewódzka Policji w Siedlcach XXXVI

- Komenda Wojewódzka Policji w Sieradzu XXXVII

- Komenda Wojewódzka Policji w Skierniewicach XXXVIII

- Komenda Wojewódzka Policji w Słupsku XXXIX

- Komenda Wojewódzka policji w Suwałkach XL

- Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie XLI

- Komenda Wojewódzka Policji w Tarnobrzegu XLII

- Komenda Wojewódzka Policji w Tarnowie XLIII

- Komenda Wojewódzka Policji w Toruniu XLIV

- Komenda Wojewódzka Policji w Wałbrzychu XLV

- Komenda Wojewódzka Policji we Włocławku XLVI

- Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu XLVII

- Komenda Wojewódzka Policji w Zamościu XLVIII

- Komenda Wojewódzka Policji w Zielonej Górze XLIX

- Komenda Główna Policji KG

Wzory oznaczeń rodzajów i służb Policji oraz oznaczenie generalnego inspektora i nadinspektora Policji

(pominięty)

Wzór emblematu do umundurowania ćwiczebnego

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZORY WIZERUNKÓW ORŁA

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  7 Sposób rozmieszczania oznaczeń identyfikacji indywidualnej i komend policji, rodzajów i służb policji

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  8 NORMY UMUNDUROWANIA POLICJANTÓW

Norma umundurowania nr 1 dla policjantów mężczyzn

Lp. Przedmiot Jednostka

miary

Ilość Okres

używalności

w latach

Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3
2 Czapka zimowa " 1 5
3 Czapka letnia " 1 3
4 Płaszcz sukienny " 1 7
5 Kurtka 3/4 z podpinką " 1 3
6 Płaszcz wyjściowy letni z podpinką " 1 5
7 Płaszcz nieprzemakalny lub peleryna nieprzemakalna " 1 3
8 Kurtka gabardynowa wyjściowa " 1 5
9 Kurtka gabardynowa służbowa " 2 3
10 Spodnie gabardynowe wyjściowe " 1 2
11 Spodnie gabardynowe służbowe " 1 2
12 Kurtka letnia " 1 3
13 Spodnie letnie " 2 3
14 Krawat " 2 2
15 Wiatrówka letnia " 2 4
16 Szalik letni " 1 2
17 Szalik zimowy " 1 3
18 Sweter " 1 4
19 Rękawiczki skórzane zimowe para 1 3
20 Rękawiczki skórzane letnie " 1 4
21 Oznaki stopnia i służby, baretki komplet do każdego przedmiotu według zasad określonych

w rozporządzeniu

22 Koszula służbowa szt. 2 2
23 Koszula służbowa letnia " 2 2
24 Koszula wyjściowa " 1 2
25 Podkoszulka z długim rękawem " 2 2
26 Kalesony długie " 2 2
27 Kalesony zimowe " 2 2
28 Skarpetki letnie para 2 1
29 Skarpetki zimowe " 2 1
30 Ręcznik frotté szt. 2 2
31 Spinki do mankietów para 2 2
32 Trzewiki bukatowe nieocieplane " 1 2
33 Trzewiki botki ocieplane " 1 2
34 Półbuty " 1 1
35 Sznur galowy szt. 1 7
36 Pas główny " 1 6
37 Pasek do spodni " 1 7
38 Teczka skórzana czarna " 1 6
39 Raportówka " 1 6
40 Gwizdek " 1 2
Uwagi:

1. Raportówkę należy wydawać wyłącznie w naturze dla policjantów prewencji, oddziałów prewencji, ruchu drogowego, Policji lokalnej i specjalistycznej, w tym wodnej, kolejowej i lotniczej.

2. Szeregowy Policji i podoficer Policji mianowany na stopień aspiranta Policji otrzymuje, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania, sznur galowy aspiranta. Sznur galowy podoficera Policji, w którego miejsce wydano sznur galowy aspiranta Policji, spisuje się z ewidencji.

3. Podoficer Policji lub aspirant Policji mianowany na stopień oficerski Policji otrzymuje, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania:

- sznur galowy oficera Policji,

- daszki do czapki gabardynowej i letniej.

4. Policjantom wypłaca się ryczałt pieniężny na dwukrotne pranie chemiczne w ciągu jednego roku umundurowania oraz na renowację oporządzenia.

5. Policjanci mianowani na kolejny stopień policyjny otrzymują bezpłatnie komplet dystynkcji do ubioru wyjściowego, służbowego i ćwiczebnego.

6-8. (skreślone).

Norma Nr 1a umundurowania ubioru wyjściowego i służbowego dla nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji

Lp. Przedmiot Jednostka miary Ilość Okres

używalności

w latach

Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3
2 Czapka zimowa szt. 1 5
3 Czapka letnia szt. 1 3
4 Płaszcz sukienny szt. 1 7
5 Kurtka 3/4 z podpinką kpl. 1 3
6 Płaszcz wyjściowy letni z podpinką szt. 1 5
7 Płaszcz nieprzemakalny lub peleryna kpl. 1 3
8 Kurtka gabardynowa wyjściowa szt. 1 5
9 Kurtka gabardynowa służbowa szt. 2 3
10 Spodnie gabardynowe wyjściowe z lampasami szt. 1 2
11 Spodnie gabardynowe do butów z lampasami szt. 1 2
12 Kurtka letnia szt. 1 3
13 Spodnie letnie z lampasami szt. 2 3
14 Krawat szt. 2 2
15 Wiatrówka letnia szt. 2 4
16 Szalik letni szt. 1 2
17 Szalik zimowy szt. 1 3
18 Sweter szt. 1 4
19 Rękawiczki skórzane zimowe para 1 3
20 Rękawiczki skórzane letnie para 1 4
21 Oznaki stopnia i służby, baretki kpl. 1 do każdego przedmiotu według zasad określonych w rozporządzeniu
22 Koszula służbowa szt. 2 2
23 Koszula służbowa letnia szt. 2 2
24 Koszula wyjściowa szt. 2 2
25 Koszula wyjściowa letnia szt. 2 2
26 Podkoszulka z długim rękawem szt. 2 2
27 Kalesony długie szt. 2 2
28 Kalesony zimowe szt. 2 2
29 Skarpetki letnie para 2 1
30 Skarpetki zimowe para 2 1
31 Ręcznik frotte szt. 2 2
32 Spinki do mankietów para 2 2
33 Buty z cholewami para 1 2
34 Trzewiki-botki ocieplane para 1 2
35 Półbuty para 1 1
36 Sznur galowy nadinspektora szt. 1 7
37 Pas główny szt. 1 6
38 Pasek do spodni szt. 1 7
39 Teczka skórzana szt. 1 6

Uwaga 1. Oficer Policji mianowany na stopień nadinspektora Policji otrzymuje jednorazowo:

- czapkę gabardynową,

- płaszcz sukienny,

- kurtkę gabardynową,

- spodnie gabardynowe wyjściowe z lampasami,

- spodnie gabardynowe do butów z lampasami,

- buty z cholewami,

- sznur galowy nadinspektora.

2. Nadinspektorowi Policji i generalnemu inspektorowi Policji przysługują oznaki stopnia i służby haftowane bajorkiem. Zwrot kosztów za wykonane usługi następuje po przedłożeniu rachunku.

Norma umundurowania nr 2 dla policjantów kobiet

Lp. Przedmiot Jednostka

miary

Ilość Okres

używalności

w latach

Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Czapka gabardynowa szt. 1 3
2 Czapka zimowa " 1 5
3 Czapka letnia " 1 3
4 Płaszcz sukienny " 1 7
5 Kurtka 3/4 z podpinką " 1 3
6 Płaszcz wyjściowy letni z podpinką " 1 5
7 Płaszcz nieprzemakalny lub peleryna nieprzemakalna " 1 3
8 Kurtka gabardynowa wyjściowa " 1 5
9 Kurtka gabardynowa służbowa " 2 3
10 Spódnica gabardynowa wyjściowa " 1 2
11 Spodnie gabardynowe służbowe lub spódnica " 1 2
12 Kurtka letnia " 1 3
13 Spódnica letnia lub spodnie letnie " 2 3
14 Krawat " 2 2
15 Wiatrówka letnia " 2 4
16 Szalik letni " 1 2
17 Szalik zimowy " 1 3
18 Sweter " 1 4
19 Rękawiczki skórzane zimowe para 1 3
20 Rękawiczki skórzane letnie " 1 4
21 Oznaki stopnia i służby, baretki komplet do każdego przedmiotu według zasad określonych w rozporządzeniu
22 Koszula służbowa szt. 2 2
23 Koszula służbowa letnia " 2 2
24 Koszula wyjściowa " 1 2
25 Podkoszulka " 2 2
26 Reformy zimowe " 2 2
27 Reformy letnie " 2 2
28 Rajstopy letnie para 3 1
29 Rajstopy zimowe " 2 1
30 Ręcznik frotté szt. 2 2
31 Spinki do mankietów para 2 2
32 Buty służbowe damskie " 1 2
33 Buty kozaczki damskie " 1 2
34 Półbuty damskie " 1 1
35 Sznur galowy szt. 1 7
36 Pas główny " 1 6
37 Pasek do spodni " 1 7
38 Teczka skórzana czarna " 1 6
39 Raportówka " 1 6
40 Gwizdek " 1 2
Uwagi:

1. Raportówkę należy wydawać wyłącznie w naturze dla policjantów prewencji, oddziałów prewencji, ruchu drogowego, Policji lokalnej i Policji specjalistycznej, w tym kolejowej, wodnej i lotniczej.

2. Szeregowy Policji i podoficer Policji mianowany na stopień aspiranta Policji otrzymuje, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania, sznur galowy aspiranta. Sznur galowy podoficera Policji, w którego miejsce wydano sznur galowy aspiranta Policji, spisuje się z ewidencji.

3. Aspirant Policji lub podoficer Policji mianowany na stopień oficerski Policji otrzymuje z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania:

- sznur galowy oficera Policji,

- daszki do czapki gabardynowej i letniej.

Sznur galowy aspiranta lub podoficera Policji, w którego miejsce wydano sznur galowy oficera Policji, spisuje się z ewidencji.

4. Policjantom wypłaca się ryczałt pieniężny na dwukrotne pranie chemiczne w ciągu roku umundurowania oraz na renowację oporządzenia.

5. Policjanci mianowani na kolejny stopień policyjny otrzymują bezpłatnie komplet dystynkcji do ubioru wyjściowego, służbowego i ćwiczebnego.

6. Oficer Policji mianowany na stopień nadinspektora Policji otrzymuje, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania, sznur galowy nadinspektora Policji. Sznur galowy oficera Policji, w którego miejsce wydano sznur galowy nadinspektora Policji, spisuje się z ewidencji.

Norma umundurowania nr 3 dla policjantów w służbie kandydackiej

Lp. Przedmiot Jednostka

miary

Ilość Okres

używalności

w latach

Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Czapka gabardynowa szt. 1 na okres służby
2 Czapka letnia " 1 "
3 Płaszcz sukienny " 1 6
4 Płaszcz nieprzemakalny lub peleryna nieprzemakalna " 1 3
5 Płaszcz wyjściowy letni z podpinką " 1 5
6 Kurtka 3/4 z podpinką " 1 4
7 Kurtka gabardynowa " 1 na okres służby
8 Kurtka letnia " 1 "
9 Wiatrówka " 1 "
10 Spodnie gabardynowe wyjściowe " 1 "
11 Spodnie gabardynowe służbowe " 1 "
12 Spodnie letnie " 1 "
13 Krawat " 2 jednorazowo
14 Szalik letni " 1 "
15 Szalik zimowy " 1 "
16 Rękawiczki zimowe skórzane para 1 "
17 Rękawiczki letnie " 1 "
18 Oznaki stopnia i służby komplet do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych
19 Koszula służbowa szt. 2 jednorazowo
20 Koszula służbowa letnia " 1 "
21 Koszula wyjściowa " 1 "
22 Podkoszulka " 3 3
23 Kalesony długie " 3 3
24 Koszulka gimnastyczna " 3 3
25 Spodenki gimnastyczne " 3 3
26 Skarpetki letnie para 4 jednorazowo
27 Skarpetki zimowe " 4 "
28 Sznur galowy szt. 1 7
29 Trzewiki bukatowe nieocieplane para 1 na

okres

służby

30 Trzewiki bukatowe ocieplane " 1 "
31 Półbuty " 2 "
32 Pas główny szt. 1 6
33 Pasek do spodni " 1 7
34 Raportówka " 1 5
35 Gwizdek " 1 jednorazowo
36 Czapka zimowa " 1 6
37 Czapka ćwiczebna " 2 4
38 Kurtka ćwiczebna bez podpinki " 2 4
39 Podpinka pod kurtkę ćwiczebną " 2 8
40 Kurtka drelichowa " 2 2
41 Spodnie drelichowe " 2 2
42 Ubranie treningowe komplet 2 4
43 Rękawiczki ćwiczebne para 1 jednrazowo
Uwagi:

1. Policjanci w służbie kandydackiej przeniesieni na stałe do innej jednostki zabierają ze sobą przedmioty, z wyjątkiem wymienionych pod lp. 37-42.

2. Wyżej wymienieni po odbyciu służby kandydackiej otrzymują komplet umundurowania według norm określonych w normie nr 1.

Norma umundurowania nr 4 dotycząca ubioru ćwiczebnego policjantów (kobiet i mężczyzn)

Lp. Przedmiot Jednostka

miary

a) Oddziałów prewencji (z wyjątkiem służby kandydackiej) b) Pododdziałów

antyterrorystycznych

c) W szkołach i ośrodkach szkolenia Policji d) Pozostałych służb

jednostek organizacyjnych Policji

ilość okres

używalności

ilość okres

używalności

ilość okres

używalności

ilość okres

używalności

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Beret granatowy szt. - - 2 do zuży-

cia

(d.z.)

- - - -
2 Czapka ćwiczebna " 2 d.z. 1 d.z. 2 6 1 d.z.
3 Kurtka ćwiczebna bez podpinki " 2 d.z. 2 d.z. 2 4 1 d.z.
4 Podpinka pod kurtkę ćwiczebną " 2 d.z. 2 d.z. 2 8 1 d.z.
5 Kurtka drelichowa " 2 d.z. 2 d.z. 2 2 1 d.z.
6 Spodnie drelichowe " 2 d.z. 2 d.z. 2 2 1 d.z.
7 Płaszcz nieprzemakalny lub peleryna nieprzemakalna " - - - - 1 3 - -
8 Zasobnik osobisty " 1 d.z. 1 d.z. - - 1 d.z.
9 Rękawiczki ćwiczebne para 1 2 2 d.z. 1 1 - -
10 Ubranie treningowe kom-

plet

1 3 2 2 2 4 1 3
11 Oznaki stopnia i służby " według przepisów ubiorczych według przepisów ubiorczych według przepisów ubiorczych według przepisów ubiorczych
Uwagi:

1. Przedmioty wyszczególnione w podzestawie a) pod lp. 2-6 i 9-11 przysługują policjantom nieetatowych oddziałów prewencji.

2. Policjantom pododdziałów antyterrorystycznych należy wydawać:

- kurtkę ćwiczebną z podpinką oraz kurtkę i spodnie drelichowe skoczka spadochronowego (w zamian wzoru policyjnego),

- zasobnik osobisty desantowy w zamian zasobnika policyjnego.

3. Płaszcz nieprzemakalny lub peleryna nieprzemakalna przysługuje wyłącznie słuchaczom Szkoły Policji Przewodników i Tresury Psów.

4. Rękawiczki ćwiczebne przy 3-letnim okresie nauczania należy wydawać 1 parę na 1,5 roku.

5. Wymiana ubrania treningowego może nastąpić po zwróceniu zużytego do magazynu jednostki.

Norma umundurowania nr 5 określająca metraż tkanin wydawanych w zamian przedmiotów umundurowania gotowych

1.

 Na płaszcz sukienny (według rozmiarów)

Grupa Obwód klatki

piersiowej

w centymetrach

Wzrost w centymetrach Ilość sukna płaszczowego (przy szerokości tkaniny 1,42 metra)
1 2 3 4
a) 88

88

92

92

160

165

160

165

2,55
b) 88

92

96

170

170

160

2,65
c) 92

96

96

100

175

165

170

165

2,75
d) 96

100

100

104

104

175

170

175

165

170

2,85
e) 96

100

104

108

180

180

175

165

2,95
f) 96

100

104

108

185

185

180

170

3,00
g) 104

108

112

116

185

175

170

170

3,10
h) 104

108

108

112

112

116

190

180

185

175

180

175

3,20
i) 108

112

116

190

185

180

3,30
j) 112

116

120

i wyżej

190

185

180

i wyżej

3,40

2.

 Na kurtkę i spodnie (spódnicę) z tkaniny gabardynowej i tropikowej (według rozmiarów)

Grupa Obwód

klatki

piersiowej

w centy-

metrach

Wzrost

w centy-

metrach

Ilość tkaniny zasadniczej w metrach (przy szerokości 1,42 metra)
na

kurtkę

na

spodnie

na

spódnicę

1 2 3 4 5 6
a) 88

88

92

92

96

160

165

160

165

160

1,55 1,10 Na wzrost do 170 cm - 1,20 m, powyżej 170 cm -1,30 m
b) 88

92

96

170

170

165

1,60 1,15
c) 92

96

100

100

175

170

160

165

1,65 1,20
d) 96

100

175

170

1,70 1,20
e) 100

104

104

175

165

170

1,75 1,25
f) 96 180 1,80 1,25
g) 100

104

108

180

175

165

1,80 1,30
h) 96

100

104

108

185

185

180

170

1,85 1,30
i) 104

108

112

116

185

175

170

170

1,90 1,35
j) 104

108

108

112

112

116

190

180

185

175

180

175

1,95 1,40
k) 108

112

116

190

185

180

2,05 1,45
l) 112 190 2,10 1,50
ł) 116

120

i wyżej

185

180

i wyżej

2,15 1,55
Uwaga: W przypadku stwierdzenia, że obwód klatki piersiowej, pasa użytkownika lub jego wzrost przekracza o 2 cm rozmiar podany w jednej z grup, materiał wydaje się według należności przewidzianej dla najbliższej większej grupy rozmiarów.
1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.9.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1995 r.
2 § 5 skreślony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.9.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1995 r.
3 § 17 ust. 1 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 maja 1992 r. (Dz.U.92.46.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1992 r.
4 § 17 ust. 2 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 maja 1992 r. (Dz.U.92.46.208) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 1992 r.
5 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.9.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1995 r.
6 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.9.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1995 r.
7 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.9.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1995 r.
8 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1995 r. (Dz.U.96.9.53) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 października 1995 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023