Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.90.53.308
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 6 lipca 1990 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.
Na podstawie art. 145 ust. 8 i art. 148 ust. 4 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 6, poz. 33, Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 154, Nr 34, poz. 181 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 86) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 1989 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich (Dz. U. Nr 48, poz. 267, Nr 53, poz. 313 i Nr 63, poz. 382 oraz z 1990 r. Nr 6, poz. 38, Nr 24, poz. 140 i Nr 35, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu w wysokości:

1) do 17.000 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

2) do 25.500 zł przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości,

3) do 34.000 zł przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1990 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

TAELA STAWEK MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Lp. Stanowisko Stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w zł
1 2 3
1 Profesor posiadający tytuł naukowy profesora zwyczajnego 1.400.000–1.600.000
2 Profesor posiadający tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, profesor kontraktowy 1.230.000–1.320.000
3 Docent 1.045.000–1.175.000
4 Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 995.000–1.040.000
5 Adiunkt, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora 875.000–975.000
6 Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 840.000–930.000
7 Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego doktora 790.000–900.000
8 Starszy asystent, adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej, wykładowca 775.000–835.000
9 Asystent, asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej, lektor, instruktor, młodszy wykładowca, nauczyciel przedmiotów obronnych 715.000–770.000
10 Nauczyciel przedmiotów pomocniczych 625.000–850.000
11 Asystent stażysta, lektor stażysta, instruktor stażysta 605.000–675.000
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Lp. Funkcja Miesięczne stawki dodatku w złotych
1 2 3
1 Rektor dodatek według kategorii I – 680.000
dodatek według kategorii II – 550.000
2 Prorektor dodatek według kategorii I – 410.000
dodatek według kategorii II – 360.000
3 1) Dziekan 120.000–270.000
2) Dyrektor międzyresortowego albo

międzyuczelnianego instytutu (zakładu,

ośrodka), dyrektor instytutu na prawach

wydziału, dyrektor centrum uczelniano-

przemysłowego

3) Dyrektor biblioteki głównej
4) Dziekan (kierownik) wydziału

zamiejscowego (filii)

4 1) Prodziekan 110.000–190.000
2) Dyrektor instytutu wchodzącego w skład

wydziału lub międzywydziałowego

(pozawydziałowego)

3) Zastępca dyrektora instytutu na prawach

wydziału

4) Kierownik międzyresortowego lub

międzyuczelnianego ośrodka metodycznego

5) Dyrektor zespołu studiów podyplomowych
6) Kierownik ogrodu botanicznego

zatrudniającego ponad 30 pracowników

5 1) Zastępca dyrektora instytutu wchodzącego

w skład wydziału lub międzywydziałowego

(pozawydziałowego)

60.000–130.000
2) Zastępca dyrektora międzyresortowego lub

międzyuczelnianego instytutu (zakładu,

ośrodka), zastępca kierownika wydziału

zamiejscowego (filii), zastępca

dyrektora centrum uczelniano-

przemysłowego

3) Zastępca dyrektora biblioteki głównej
4) Kierownik zakładu (ośrodka) poza

wymienionym w lp. 3

5) Kierownik katedry (zespołu

przedmiotowego)

6) Kierownik studium doktoranckiego,

podyplomowego, kursu doskonalenia

zawodowego oraz innego studium (kursu)

specjalnego

7) Kierownik terenowego oddziału

podlegającego wydziałowi

8) Kierownik ośrodka metodycznego
9) Kierownik kliniki
10) Kierownik grupy problemowej złożonej z

ponad 10 pracowników

11) Kierownik studium praktycznej nauki

języków obcych, kierownik studium

wychowania fizycznego, kierownik studium

nauk społeczno-politycznych, kierownik

studium pedagogicznego

12) Zastępca kierownika międzyresortowego

lub międzyuczelnianego ośrodka

metodycznego

13) Kierownik ogrodu botanicznego

zatrudniającego do 30 pracowników

6 1) Kierownik pracowni, laboratorium, muzeum

– nie wchodzących w skład instytutu,

katedry, zespołu przedmiotowego lub

zakładu (ośrodka)

40.000-100.000
2) Kierownik biblioteki wydziału lub

instytutu

3) Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece

lub ośrodku informacji naukowej

4) Kierownik naukowo-dydaktyczny terenowego

punktu konsultacyjnego dla uczestników

studiów dla pracujących

5) Zastępca kierownika studium wychowania

fizycznego, kierownik zespołu lektorów

6) Kierownik studium wiejskiego

gospodarstwa domowego w wyższej szkole

rolniczej, zastępca kierownika studium

praktycznej nauki języków obcych,

kierownik międzywydziałowego studium

kulturalno-oświatowego w szkole wyższej

7) Kierownik studenckiego domu marynarza

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020