Dokumenty stwierdzające tożsamość.

Dz.U.87.34.192
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1984 r.
w sprawie dokumentów stwierdzających tożsamość.
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Tryb postępowania przy wydawaniu dokumentów stwierdzających tożsamość.

§  1.
1. 1 W celu otrzymania dokumentu stwierdzającego tożsamość osoba zainteresowana składa wniosek i 3 fotografie w urzędzie gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego.
2. 2 Wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość (wraz z fotografiami) może być złożony za pośrednictwem urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu czasowego trwającego dłużej niż 2 miesiące; w takim wypadku należy przedstawić odpis skrócony odpowiedniego aktu stanu cywilnego.
§  2.
1. Organ rozpatrujący wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość potwierdza na wniosku zameldowanie na pobyt stały oraz zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w rejestrze stałych mieszkańców.
2. W razie niezgodności danych, o których mowa w ust. 1, organ rozpatrujący wniosek o wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość uzyskuje we właściwym urzędzie stanu cywilnego potwierdzenie zgodności danych zawartych we wniosku lub potwierdza je na podstawie przedstawionego odpisu skróconego aktu stanu cywilnego.
3. Składającemu wniosek wydaje się poświadczenie złożenia wniosku; poświadczenie to podlega zwrotowi przy odbiorze dokumentu stwierdzającego tożsamość.
§  3.
1. Dokument stwierdzający tożsamość odbiera się osobiście.
2. 3 (skreślony).
3. Tymczasowy dowód osobisty lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości wystawione dla osoby w wieku do 16 roku życia osoba ta odbiera w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
§  4.
1. Dowód osobisty ma formę książeczki o wymiarach 11,5 x 8,5 cm w okładce płóciennej koloru ciemnozielonego; dowód ten zawiera 20 stron barwy szarozielonej.
2. Wzór dowodu osobistego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5.
1. Tymczasowy dowód osobisty ma formę książeczki o wymiarach 10,5 x 8 cm w okładce płóciennej koloru czerwonego; dowód ten zawiera 12 stron koloru różowego.
2. Tymczasowe zaświadczenie tożsamości ma formę książeczki o wymiarach 10,5 x 8 cm w okładce z kartonu koloru szarego; zaświadczenie to zawiera 12 stron koloru jasnoszarego.
3. Wzór tymczasowego dowodu osobistego określa załącznik nr 2, a wzór tymczasowego zaświadczenia tożsamości - załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6.
1. 4 Właściwe organy gminy prowadzą dokumentację związaną z wydawaniem, wymianą, zwrotem i utratą tych dokumentów.
2. Minister Spraw Wewnętrznych określi sposób prowadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1.
Rozdział  2

Wpisy w dokumentach stwierdzających tożsamość

§  7. 5 W dowodach osobistych i tymczasowych dowodach osobistych, poza wpisami określonymi w art. 37 i 39 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192), zwanej dalej "ustawą", powinny być dokonywane wpisy o odbywaniu zasadniczej służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej oraz o zwolnieniu z tych służb.
§  8.
1. 6 W dowodach osobistych i tymczasowych dowodach osobistych mogą być dokonywane wpisy:
1) o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o utracie ważności tego wpisu,
2) o prowadzeniu lub współprowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o utracie ważności tego wpisu,
3) grupy krwi,
4) o ciężkich schorzeniach zagrażających bezpośrednio życiu,
5) numeru ewidencyjnego,
6) o prowadzeniu działalności twórczej lub wykonywaniu zawodu artysty,
7) o posiadaniu uprawnień do świadczeń przysługujących kombatantom,
8) o zaliczeniu na trwałe do I lub II grupy inwalidów,
9) o posiadaniu uprawnień do ulg przysługujących młodzieży zaliczonej do I grupy inwalidów.
10) 7 o wydaniu powszechnego świadectwa udziałowego.
2. 8 W tymczasowych zaświadczeniach tożsamości, poza wpisami określonymi w art. 37 i 39 ustawy, mogą być dokonywane wpisy grupy krwi, o ciężkich schorzeniach zagrażających bezpośrednio życiu i numeru ewidencyjnego.
§  9.
1. 9 Wpisu o zameldowaniu i wymeldowaniu oraz wpisu numeru ewidencyjnego dokonują właściwe organy gminy w rubrykach przeznaczonych na ten wpis.
2. 10 W razie zmiany miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, dokument stwierdzający tożsamość powinien być przedstawiony właściwemu organowi gminy w celu dokonania w tym dokumencie odpowiedniego wpisu.
§  10.
1. Wpisów o dzieciach lub skreśleń tych wpisów dokonują:
1) 11 właściwe organy gminy przy wydawaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, na podstawie posiadanych lub przedstawionych aktów stanu cywilnego albo prawomocnych orzeczeń sądu,
2) kierownicy urzędów stanu cywilnego przy sporządzaniu lub uzupełnianiu aktu urodzenia lub zgonu.
2. W celu dokonania wpisów o dzieciach własnych, przysposobionych lub dla których została ustanowiona opieka oraz o zmianach z tym związanych należy w terminie 14 dni od dnia powstania zdarzenia przedstawić organowi określonemu w ust. 1 dokument stwierdzający tożsamość.
§  11.
1. Wpisów o zmianach stanu cywilnego dokonują kierownicy urzędów stanu cywilnego właściwi ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego lub kierownicy urzędów stanu cywilnego właściwi ze względu na miejsce pobytu stałego zainteresowanej osoby, na podstawie posiadanych lub przedstawionych aktów stanu cywilnego albo prawomocnych orzeczeń sądu.
2. Wpisów o zmianach stanu cywilnego dokonuje się na stronie "Adnotacje urzędowe" z użyciem stempli, których wzory określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. W celu dokonania wpisów o zmianach stanu cywilnego należy w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany przedstawić dokument stwierdzający tożsamość.
§  12.
1. Zakłady pracy dokonują w dokumentach stwierdzających tożsamość wpisów:
1) o dacie przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy pracowników oraz osób pracujących w systemie pracy nakładczej,
2) o dacie zawarcia i rozwiązania umowy agencyjnej albo umowy na warunkach zlecenia z osobą, której powierzono prowadzenie zakładu lub świadczenie usług na zasadach określonych w przepisach szczególnych,
3) o dacie przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy pracowników zatrudnionych w zakładach u osób, o których mowa w pkt 2.
2. Wpisu o dacie przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy osób zatrudnionych:
1) w nie uspołecznionych zakładach pracy posiadających osobowość prawną dokonuje ten zakład pracy,
2) w nie uspołecznionych zakładach pracy nie posiadających osobowości prawnej oraz przez osoby fizyczne, a także przez zagraniczne osoby prawne i osoby fizyczne dokonują oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce zatrudnienia, przy zgłoszeniu osoby do ubezpieczenia społecznego lub po ustaniu tego ubezpieczenia.
3. Przy przyjęciu do pracy i zwolnieniu z pracy należy przedstawić dokument stwierdzający tożsamość w celu dokonania w nim odpowiedniego wpisu.
4. Osoby zatrudnione w zakładach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w celu dokonania wpisu o dacie przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy, przedstawiają ponadto umowę o pracę lub świadectwo pracy.
5. Jeżeli osoba jest zatrudniona więcej niż w jednym zakładzie pracy, wpisu o zatrudnieniu dokonuje każdy zakład pracy. Przepis stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wpisów dokonywanych przez oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6. Wpisu dokonuje się na stronie "Adnotacje o zatrudnieniu" z użyciem stempli, których wzory określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  13. 12  
1. Wpisów w dowodach osobistych:
1) żołnierzy o odbywaniu służby wojskowej oraz o zwolnieniu z tej służby - dokonują właściwe jednostki wojskowe,
2) poborowych o odbywaniu zasadniczej służby w obronie cywilnej oraz o zwolnieniu z tej służby - dokonują właściwe wojskowe komendy uzupełnień,
3) poborowych o odbywaniu służby zastępczej i o zwolnieniu z tej służby - dokonują właściwe zakłady pracy.
2. Wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na stronie "Adnotacje o zatrudnieniu" z użyciem stempli, których wzory określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  14. 13  
1. Wpisów w dowodach osobistych o prowadzeniu działalności gospodarczej dokonuje się na podstawie ewidencji tej działalności albo udzielonej koncesji lub innego upoważnienia wydanego stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
2. 14 Wpisów o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o utracie ważności tych wpisów dokonują, na wniosek osoby zainteresowanej, właściwe organy gminy. Wpisów dokonuje się na stronie "Adnotacje urzędowe" z użyciem stempli, których wzory określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
3. Wpisu o utracie ważności wpisu o prowadzeniu działalności gospodarczej można dokonać także z urzędu.
§  15. 15  
1. 16 Wpisach w dowodach osobistych o prowadzeniu lub współprowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o utracie ważności tych wpisów dokonują, na wniosek osoby zainteresowanej, właściwe organy gminy. Wpisów dokonuje się na stronie "Adnotacje urzędowe" z użyciem stempli, których wzory określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
2. Wpisu o utracie ważności wpisu o prowadzeniu lub współprowadzeniu gospodarstwa rolnego można dokonać także z urzędu.
§  16. 17 (skreślony).
§  17. 18 (skreślony).
§  18. 19  
1. 20 Wpisów grupy krwi oraz wpisów o ciężkich schorzeniach zagrażających bezpośrednio życiu dokonują, na wniosek osoby zainteresowanej, zakłady społecznej służby zdrowia upoważnione przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, właściwe ze względu na miejsce pobytu stałego tej osoby. Wpisów dokonuje się na stronie "Adnotacje urzędowe" z użyciem stempli, których wzory określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
2. Ciężkimi schorzeniami zagrażającymi bezpośrednio życiu, które mogą być wpisywane do dokumentów stwierdzających tożsamość są:
1) padaczka,
2) cukrzyca,
3) ostra i podostra postać choroby niedokrwiennej serca,
4) zaburzenia równowagi - zespół Meniera.
3. 21 W stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa i Policji oraz pracowników uprawnionych do korzystania ze świadczeń kolejowej służby zdrowia wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonują upoważnione przez Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych oraz Transportu i Gospodarki Morskiej zakłady opieki zdrowotnej podległe tym ministrom.
§  19. 22  
1. Wpisów o prowadzeniu działalności twórczej lub wykonywaniu zawodu artysty dokonuje się w dowodach osobistych osób:
1) posiadających dyplom ukończenia wyższej szkoły artystycznej albo średniej szkoły artystycznej, jeżeli w danej dziedzinie nie są prowadzone studia artystyczne,
2) zrzeszonych w odpowiednim stowarzyszeniu twórców lub spełniających warunki do uzyskania członkostwa w takim stowarzyszeniu,
3) posiadających zaświadczenie - wydane na zasadach określonych w przepisach odrębnych - stwierdzające wykonywanie zawodu artysty.
2. 23 Wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonuje na wniosek osoby zainteresowanej organ gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby zainteresowanej. Wpisu dokonuje się na stronie "Adnotacje urzędowe" z użyciem stempla, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
3. 24 W razie utraty uprawnień do wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1, należy dowód osobisty przedstawić właściwemu organowi gminy w celu dokonania w nim stosownego wpisu o tym fakcie.
4. 25 Wpisów o utracie uprawnień do wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 1, może dokonać właściwy organ gminy także z urzędu.
§  20. 26 (skreślony).
§  20a. 27  
1. Wpisów potwierdzających wydanie powszechnego świadectwa udziałowego dokonuje bank lub inna instytucja, której właściwy minister powierzył czynności związane z emisją świadectw udziałowych na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385).
2. 28 Wpisów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na stronie "Adnotacje urzędowe" z użyciem stempla określonego w załączniku nr 13 do rozporządzenia, jako wzór nr 1 oraz na wewnętrznej stronie pierwszej części okładki przez wstemplowanie napisu "RP NFI", określonego w załączniku nr 13 do rozporządzenia jako wzór nr 2.
§  21. 29 (skreślony).
§  22. 30 Wpisów o zaliczeniu na trwałe do I lub II grupy inwalidów dokonują, na wniosek osoby zainteresowanej, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwe ze względu na miejsce pobytu stałego osoby zainteresowanej. Wpisów dokonuje się na stronie "Adnotacje urzędowe" z użyciem stempla, którego wzór określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§  23. 31 Wpisów o posiadaniu uprawnień do ulg przysługujących młodzieży zaliczonej do I grupy inwalidów dokonują, na wniosek osoby zainteresowanej, właściwe organy gminy. Wpisów dokonuje się na stronie "Adnotacje urzędowe" z użyciem stempla, którego wzór określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
§  24. 32 Organy gminy, jak również organy, urzędy, zakłady pracy, zakłady służby zdrowia i organizacje określone w § 10-15, 18, 19, 22 i 23 mogą wzywać osoby do przedstawienia dokumentów stwierdzających tożsamość w celu dokonania w nich odpowiednich wpisów lub zmian.
Rozdział  3

Postępowanie w razie wymiany lub utraty dokumentów stwierdzających tożsamość

§  25.
1. 33 W celu wymiany dokumentu stwierdzającego tożsamość należy dokument ten złożyć w urzędzie określonym w § 1 ust.1 wraz z 3 fotografiami.
1a. 34 Wniosek o dokonanie wymiany dokumentu stwierdzającego tożsamość składa się ustnie.
2. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  26.
1. W razie zmiany danych osobowych zawartych w dokumencie stwierdzającym tożsamość należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
2. W razie uszkodzenia dokumentu stwierdzającego tożsamość lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej ten dokument należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.
§  27. Przy wydawaniu nowego dokumentu stwierdzającego tożsamość w miejsce utraconego stosuje się odpowiednio przepisy o wydawaniu tych dokumentów, z tym że wydanie nowego dokumentu może nastąpić po ustaleniu tożsamości składającego wniosek.
Rozdział  4

Postępowanie w razie utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu osoby posiadającej dokument stwierdzający tożsamość

§  28. 35 W razie utraty obywatelstwa polskiego należy dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty zwrócić właściwemu organowi gminy.
§  29. W razie zgonu osoby posiadającej dokument stwierdzający tożsamość należy dokument ten złożyć, w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w urzędzie stanu cywilnego, w którym ma być sporządzony akt zgonu.
Rozdział  5

Przepis końcowy

§  30. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumencie stwierdzającym tożsamość, należy przez to rozumieć dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty i tymczasowe zaświadczenie tożsamości.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

  36 WZÓR OKŁADKI I PIERWSZEJ STRONY DOWODU OSOBISTEGO

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr  2

  37 WZÓR OKŁADKI I PIERWSZEJ STRONY TYMCZASOWEGO DOWODU OSOBISTEGO

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr  3

  38 WZÓR TYMCZASOWEGO ZAŚWIADCZENIA TOŻSAMOŚCI

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZORY STEMPLI DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW O ZMIANACH STANU CYWILNEGO

(pominięte)
ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZORY STEMPLI DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW O PRZYJĘCIU DO PRACY I ZWOLNIENIU Z PRACY

(pominięte)
ZAŁĄCZNIK Nr  6

  39 WZORY STEMPLI DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW O ODBYWANIU SŁUŻBY WOJSKOWEJ, ZASADNICZEJ SŁUŻBY W OBRONIE CYWILNEJ ORAZ SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr  7

  40 WZÓR STEMPLI DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ O UTRACIE WAŻNOŚCI TYCH WPISÓW

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr  8

  41 WZORY STEMPLI DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW O PROWADZENIU LUB WSPÓŁPROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

(pominięte)
ZAŁĄCZNIK Nr  9

  42 WZORY STEMPLI DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW O WYKONYWANIU ZAWODU

(pominięte)
ZAŁĄCZNIK Nr  10

  43 WZÓR STEMPLA DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW O ZALICZENIU NA TRWAŁE DO I LUB II GRUPY INWALIDÓW

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr  11

  44 WZÓR STEMPLA DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW O POSIADANIU UPRAWNIEŃ DO ULG PRZYSŁUGUJĄCYCH MŁODZIEŻY ZALICZONEJ DO I GRUPY INWALIDÓW

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr  12

  45 WZÓR STEMPLI DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW GRUPY KRWI ORAZ WPISÓW O CIĘŻKICH SCHORZENIACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO ŻYCIU

(pominięty)
ZAŁĄCZNIK Nr  13

  46 WZORY STEMPLI DO DOKONYWANIA W DOKUMENTACH STWIERDZAJĄCYCH TOŻSAMOŚĆ WPISÓW O WYDANIE POWSZECHNEGO ŚWIADECTWA UDZIAŁOWEGO

wzór nr 1
Nazwa i siedziba banku (instytucji)

Nr oddziału (nr rozliczeniowy ekspozytury)

Posiadacz niniejszego dokumentu zrealizował prawo do otrzymania powszechnego świadectwa udziałowego
Data ....................................

Podpis ..................................

Wymiary stempla wynoszą 40 mm x 40 mm

wzór nr 2

RP NFI

Wymiary stempla wynoszą 5 mm x 20 mm

1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
3 § 3 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1993 r. (Dz.U.93.27.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1993 r.
4 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
6 § 8 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.

7 § 8 ust. 1 pkt 10 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 września 1995 r. (Dz.U.95.114.547) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1995 r. i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
8 § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
9 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
10 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
11 § 10 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
12 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
13 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
14 § 14 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
15 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
16 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
17 § 16 skreślony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
18 § 17 skreślony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
19 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
20 § 18 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
21 § 18 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
22 § 19 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
23 § 19 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
24 § 19 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
25 § 19 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. c) rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
26 § 20 skreślony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
27 § 20a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 września 1995 r. (Dz.U.95.114.547) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1995 r.
28 § 20a ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
29 § 21 skreślony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
30 § 22:

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.

31 § 23:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.

32 § 24:

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.

33 § 25 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
34 § 25 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 11 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
35 § 28 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
36 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1993 r. (Dz.U.93.27.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.

37 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1993 r. (Dz.U.93.27.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 1993 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.

38 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
39 Załącznik nr 6 dodany przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
40 Załącznik nr 7 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 13 i zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
41 Załącznik nr 8 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
42 Załącznik nr 9 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.48.265) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 sierpnia 1989 r.
43 Załącznik nr 10 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
44 Załącznik nr 11 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
45 Załącznik nr 12 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.
46 Załącznik nr 13 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 22 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1996 r. (Dz.U.96.93.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 sierpnia 1996 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020