Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.

Dz.U.86.48.243
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Na podstawie art. 4 ust. 5, art. 6 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 50) oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 i z 1985 r. Nr 12, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego (Dz. U. Nr 44, poz. 215 i Nr 52, poz. 274) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w pkt 1 pod lit. b) po wyrazie "niepaństwowe" dodaje się wyraz "przedszkola,",
b) dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) budynki lub ich części, zajęte na:

a) domy opieki społecznej, biblioteki publiczne, państwowe: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, ogólnokształcące i zawodowe, szkoły wyższe oraz internaty przy szkołach,

b) cele społecznej służby zdrowia, organizacji politycznych i społecznych oraz zakładów i jednostek budżetowych, z wyjątkiem wykorzystywanych na działalność gospodarczą.

4) budynki lub ich części oraz inne obiekty budowlane stanowiące własność osób będących inwalidami, wykorzystywane przez te osoby wyłącznie do przechowywania pojazdów samochodowych, jeżeli posiadanie pojazdu samochodowego jest ze względu na inwalidztwo konieczne; w razie wątpliwości konieczność posiadania przez inwalidę pojazdu stwierdza zakład społecznej służby zdrowia";

2) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) od domów mieszkalnych oraz od budynków gospodarczych zajętych na niezarobkowe potrzeby własne podatnika lub wspólnie z nim zamieszkałych członków rodziny 0,05%";

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) od pozostałych budynków 0,3%";

3) w § 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zajętych na pomieszczenia socjalne związane z wykonywaniem działalności, o której mowa w pkt 1 50 zł,",

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) zajętych na pozostałe cele użytkowe, z wyjątkiem przeznaczonych na potrzeby własne podatnika lub wspólnie z nim zamieszkałych członków rodziny

150 zł."

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Podatek od nieruchomości od budynków lub ich części oraz innych obiektów budowlanych, nie podlegających ubezpieczeniu ustawowemu, wynosi rocznie od 1 m2 powierzchni:

1) zajętych na działalność wytwórczą, usługową lub handlową wykonywaną przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej:

a) na terenie miast 300 zł,

b) na terenie pozostałych miejscowości 180 zł,

2) zajętych na pomieszczenia socjalne związane z wykonywaniem działalności, o której mowa w pkt 1 50 zł,

3) zajętych na garaże lub składy 75 zł,

4) zajętych na pozostałe zarobkowe cele użytkowe 150 zł,

5) zajętych na niezarobkowe potrzeby własne podatnika lub wspólnie z nim zamieszkałych członków rodziny 5 zł,

6) znajdujących się na terenie pracowniczych ogrodów działkowych i nie podlegających zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 12, poz. 50), zwanej dalej ustawą 40 zł,

7) zajętych na pracownie wykorzystywaną przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki 30 zł,

8) użytkowanych na cele letniskowe:

a) na terenie miast 80 zł,

b) na terenie pozostałych miejscowości 50 zł.";

5) w § 5 w pkt 1 po wyrazach "i na mieszkania osób duchownych" dodaje się wyrazy "lub innych osób";
6) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatek drogowy wynosi rocznie:

1) od samochodów osobowych z silnikiem o pojemności skokowej:

a) do 900 cm3 włącznie 850 zł,

b) powyżej 900 cm3 do 1.300 cm3 włącznie 1.750 zł,

c) powyżej 1.300 cm3 do 1.500 cm3 włącznie 2.250 zł,

d) powyżej 1.500 cm3 do 1.800 cm3 włącznie 7.000 zł,

e) powyżej 1.800 cm3, z wyjątkiem samochodów marki "Warszawa"

12.000 zł,

f) od samochodów marki "Warszawa" 2.800 zł,

2) od samochodów osobowych:

a) z silnikiem nie charakteryzującym się pojemnością skokową 5.600 zł,

b) z napędem elektrycznym 1.200 zł,

3) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy:

a) do 15 miejsc 5.100 zł,

b) powyżej 15 miejsc do 30 miejsc 10.200 zł,

c) powyżej 30 miejsc 18.700 zł,

4) od samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych o ładowności samochodu lub nacisku na siodło ciągnika:

a) do 0,5 t włącznie 1.500 zł,

b) powyżej 0,5 t do 1 t włącznie 2.700 zł,

c) powyżej 1 t do 2 t włącznie 5.100 zł,

d) powyżej 2 t do 4 t włącznie 6.800 zł,

e) powyżej 4 t do 6 t włącznie 10.200 zł,

f) powyżej 6 t do 8 t włącznie 11.900 zł,

g) powyżej 8 t do 10 t włącznie 17.000 zł,

h) powyżej 10 t 20.000 zł,

5) od samochodów ciężarowo-osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) do 2 t włącznie 1.500 zł,

b) powyżej 2 t 2.700 zł,

6) od ciągników balastowych 17.000 zł,

7) od samochodów specjalnych 5.100 zł,

8) od ciągników rolniczych dopuszczonych do ruchu na drogach 1.250 zł,

9) od pozostałych ciągników 3.400 zł,

10) od motocykli z silnikiem o pojemności skokowej do 50 cm3 włącznie

450 zł,

11) od motocykli z silnikiem o pojemności skokowej powyżej 50 cm3

550 zł,

12) od motorowerów o pojemności skokowej silnika do 50 cm3 250 zł,

13) od przyczep (naczep):

a) kempingowych 700 zł,

b) o ładowności do 0,5 t włącznie 750 zł,

c) o ładowności powyżej 0,5 t do 5 t włącznie 2.000 zł,

d) o ładowności powyżej 5 t do 20 t włącznie 3.000 zł,

e) o ładowności powyżej 20 t 5.000 zł,

f) pozostałych 4.000 zł,

14) od łodzi motorowych o pojemności skokowej silnika powyżej 200 cm3 do 2.000 cm3 1.700 zł,

15) od łodzi motorowych o pojemności skokowej silnika powyżej 2.000 cm3 2.500 zł,

16) od promów i łodzi służących do zarobkowego przewozu towarów i osób oraz jachtów kilowych 850 zł,

17) od koni pociągowych w wieku ponad 2 lata:

a) na obszarze miast 1.400 zł,

b) na obszarze pozostałych miejscowości 850 zł,

18) od koni innych niż wymienione w pkt 17 w wieku ponad 2 lata 7.000 zł.",

b) ust. 2 skreśla się,
c) w ust. 4 skreśla się wyrazy "po uwzględnieniu obniżki, o której mowa w ust. 2",
d) dotychczasowe ust. 3-6 oznacza się jako ust. 2-5;
7) w § 11:
a) w ust. 1 pkt 1 po wyrazach "zakładów budżetowych" dodaje się wyrazy "państwowych szkół wyższych",
b) w ust. 3 wyrazy "w § 10 ust. 4" zastępuje się wyrazami "w § 10 ust. 3",
8) w § 12 w ust. 2 skreśla się wyrazy "lub zakładu tych jednostek sporządzającego bilans".
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1987 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.48.243

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Data aktu: 22/12/1986
Data ogłoszenia: 31/12/1986
Data wejścia w życie: 01/01/1987