Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.

Dz.U.86.38.189
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 16 października 1986 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 7 lutego 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w pkt 1 wyrazy: "(Dz. U. z 1984 r. Nr 16, poz. 75, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i Nr 37, poz. 174)" zastępuje się wyrazami: "(Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45)",
b) w pkt 5 wyrazy: "w art. 29b" zastępuje się wyrazami: "w art. 31",
c) w pkt 6:
w lit. a) wyrazy: "w art. 29b" zastępuje się wyrazami: "w art. 31",
w lit. e) wyrazy: "pkt 1" zastępuje się wyrazami: "pkt 4",
d) w pkt 11 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) organizacji społecznych prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie lub przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną - właściwy państwowy organ nadzorujący ich działalność gospodarczą",

2) w § 3:
a) w ust. 1:
w pkt 1 skreśla się wyrazy: "wypłacane uczniom szkół zawodowych",
pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) dodatek objazdowy w przedsiębiorstwach rozrywkowych oraz dodatek za upowszechnianie kultury w terenie w instytucjach artystycznych",

dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

"31) wynagrodzenia twórców wynalazków, projektów racjonalizatorskich i wzorów użytkowych oraz nagrody związane z tymi projektami.",

b) w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wynikający ze wzrostu liczby godzin przepracowanych poza harmonogramem pracy w niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i dodatkowe dni wolne od pracy oraz wzrostu liczby godzin pracy w wyniku wprowadzenia - na podstawie odrębnych przepisów - wydłużonego czasu pracy; jednostki stosujące formułę miernikowo-przyrostową dokonują tego wyłączenia pod warunkiem jednoczesnego zmniejszenia wartości produkcji o przyrost produkcji wykonanej w te dni oraz w wydłużonym czasie pracy, ustalony przy uwzględnieniu średniej wydajności godzinowej; średnią wydajność godzinową dla tych celów ustala się jako iloraz produkcji wykonanej w roku podatkowym i liczby godzin wyliczonej jako iloczyn przeciętnego zatrudnienia ogółem i 2.032 godzin; w okresach kwartalnych średnią wydajność godzinową ustala się odpowiednio na podstawie produkcji wykonanej w okresie rozliczeniowym oraz 508 godzin na 1 zatrudnionego ogółem",

w pkt 7 skreśla się wyrazy: "w spółdzielniach inwalidów, niewidomych, w zakładach produkcyjnych Polskiego Związku Głuchych, w warsztatach produkcyjnych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych",
dodaje się pkt 11-15 w brzmieniu:

"11) wynikający ze zwiększenia wypłat za pracę za załadunki i wyładunki w spółdzielniach transportu wiejskiego oraz w zakładach transportu samochodowego i spedycji spółdzielczości ogrodniczo-pszczelarskiej,

12) spowodowany wzrostem płacy z tytułu podwyższenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiący iloczyn liczby zatrudnionych objętych podwyżką najniższego zasadniczego wynagrodzenia oraz różnicy między kwotą 5.400 zł a stawką za pełny miesięczny wymiar czasu pracy w najniższej kategorii zaszeregowania, powiększoną o rekompensaty",

13) spowodowany zwiększeniem wypłat za pracę wykonaną po 1 stycznia 1986 r.:

a) w godzinach nocnych przy załadunku, wyładunku i transporcie ziarna,

b) przy suszeniu rzepaku i zbóż, wykonaną na rzecz zainteresowanych jednostek gospodarczych, jeżeli przyrost wynagrodzeń z tego tytułu nie został wyłączony z podstawy opodatkowania w oparciu o przepis pkt 1,

14) spowodowany przyrostem wypłat za regenerację części zamiennych i podzespołów przeznaczonych do złomowania w przedsiębiorstwach:

a) komunikacji miejskiej,

b) transportu i naprawy środków transportu, dla których organem założycielskim jest Minister Komunikacji,

stosujących formułę progową,

15) wynikający z przyrostu wynagrodzeń pracowników grup awaryjno-remontowych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.",

3) w § 4 w ust. 1:
a) po wyrazach: "§ 6 rozporządzenia" dodaje się wyrazy: "oraz § 7 ust. 1",
b) w pkt 2 po wyrazach: "ustalaną zgodnie z § 2 i 3" dodaje się wyrazy: "ust. 1 i 4", a po wyrazach: "§ 6 rozporządzenia" dodaje się wyrazy: "i § 7 ust. 1", a wyrazy: "art. 29f" zastępuje się wyrazami: "art. 35",
4) w § 6 w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazach: "Głównego Urzędu Statystycznego" dodaje się wyrazy: "bez pracowników zatrudnionych za granicą",
5) w § 7:
a) w ust. 1 na końcu dodaje się zdanie: "Pomniejszanie wynagrodzeń z wyżej wymienionego tytułu przez okres dłuższy niż 2 lata wymaga zgody Ministra Finansów.",
b) w ust. 2 na końcu dodaje się zdanie: "Łączna wysokość kwot powiększających wynagrodzenia w roku podatkowym nie może być niższa od kwoty zmniejszenia, o której mowa w ust. 1.",
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w jednostkach stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń.",

6) w § 8 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy: "za pierwszy rok działalności" zastępuje się wyrazami: "za pierwszy lub drugi rok działalności",
7) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. W jednostkach nowo powstałych organ założycielski w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustala dla pierwszego i drugiego roku działalności: kwotę wynagrodzeń wolną od podatku, wielkość produkcji oraz kwotę zysku za rok poprzedni w celu obliczenia kwoty wolnej od podatku w roku podatkowym, a w jednostkach stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń - planowaną kwotę wynagrodzeń.",

8) w § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jednostki gospodarcze stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń w przypadkach, o których mowa w ust. 2, powiększają lub pomniejszają - dla celów ustalenia należnego podatku - kwotę naliczonego podatku za 1985 r. o iloczyn tej kwoty i procentowego przyrostu lub spadku zatrudnienia spowodowanego przejęciem lub przekazaniem jednostki organizacyjnej. Jednostki nowo powstałe powiększają w analogiczny sposób kwotę podatku naliczonego za pierwszy lub drugi rok działalności.",

9) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jednostki gospodarcze dokonujące wypłat specjalnego wynagrodzenia rocznego z tytułu "Karty Hutnika" mogą przy obliczaniu podatku za II i III kwartał uwzględniać w kwocie wynagrodzeń wypłaconych w tych okresach odpowiednio 1/2 i 3/4 tych wypłat.",

10) w § 12:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy: "a w jednostkach nowo powstałych - za pierwszy rok działalności",
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Jednostki nowo powstałe stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń ustalają podatek za pierwsze dwa lata działalności tylko wówczas, gdy kwota wypłaconych wynagrodzeń jest wyższa od planowanej kwoty wynagrodzeń, o której mowa w § 9. W takim przypadku kwotę należnego podatku za dany rok stanowi różnica pomiędzy podatkiem naliczonym od kwoty wypłaconych wynagrodzeń według zasad określonych w ust. 2 i 3 a podatkiem naliczonym od tych wynagrodzeń, pomniejszonych o iloraz nadwyżki ponad planowaną kwotę wynagrodzeń i liczby pracowników w roku podatkowym.",

c) dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

"6. W jednostkach nowo powstałych stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń należny podatek począwszy od trzeciego roku działalności stanowi różnica pomiędzy naliczonym podatkiem za rok podatkowy a kwotą podatku naliczonego od wynagrodzeń wypłaconych w drugim roku działalności, zgodnie z ust. 2 i 3, z uwzględnieniem pomniejszeń, o których mowa w ust. 5.",

d) dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 7,
e) dotychczasowy ust. 7 skreśla się,
11) w § 15 w ust. 9 w pkt 3 wyrazy: "pkt 1, 2, 4 i 5" zastępuje się wyrazami: "pkt 1, 2, 3, 5 i 6",
12) w § 18 w ust. 2:
a) skreśla się pkt 1 i 2,
b) dotychczasowy pkt 3 i 4 oznacza się jako pkt 1 i 2,
c) dodaje się pkt 3-5 w brzmieniu:

"3) skazanych,

4) pracowników zatrudnionych w nowo uruchomionych zakładach lub przyrostu zatrudnienia, jeżeli nowe uruchomienie miało miejsce w roku poprzednim - w jednostkach gospodarczych, o których mowa w § 8,

5) pracowników wynagradzanych z funduszu rehabilitacji inwalidów",

13) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. 1. Wpłat podatku dokonuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, zaliczkowo za okresy kwartalne w rachunku narastającym od początku roku w terminach:

1) do dnia 31 maja za I kwartał,

2) 25 dni roboczych po upływie II i III kwartału,

3) do dnia 28 grudnia za IV kwartał.

2. W zaliczkowym rozliczeniu podatku za IV kwartał uwzględnia się przewidywane całoroczne wypłaty wynagrodzeń obciążających koszty roku podatkowego, wartość produkcji lub kwotę zysku - stosownie do obowiązującej jednostkę formuły ustalania kwot wolnych od podatku.

3. Jednostki gospodarcze stosujące formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń dokonują zaliczkowej wpłaty podatku za rok podatkowy w ciągu 25 dni roboczych po upływie III kwartału, przyjmując do obliczenia tego podatku wynagrodzenia wypłacone w okresie trzech kwartałów, przeliczone na wynagrodzenia całoroczne.

4. Ostatecznego rozliczenia wpłat podatku za rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, dokonuje się w ciągu 10 dni, a w jednostkach stosujących formułę opodatkowania indywidualnych wynagrodzeń - w ciąga 20 dni od dnia sporządzenia bilansu.

5. Jednostki przemysłu okrętowego, żeglugi morskiej oraz połowowe rybołówstwa morskiego dokonują rozliczeń i wpłat podatku jednorazowo, po zakończeniu roku podatkowego, w ciągu 10 dni od dnia sporządzenia bilansu za ten rok.

6. Jednostki gospodarcze prowadzące działalność rolniczą dokonują rozliczenia i wpłat podatku jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego lub gospodarczego w ciągu 30 dni od dnia sporządzenia bilansu za ten rok.

7. Jednostki gospodarcze, w których w wyniku weryfikacji bilansu wystąpią zmiany w rozliczeniu wpłat podatku, dokonują uzupełniającego rozliczenia tego podatku w ciągu 10 dni od dnia zweryfikowania bilansu, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w ust. 6, które dokonują takiego rozliczenia w ciągu 30 dni od dnia zweryfikowania bilansu.

8. Rozliczenia i wpłat podatku z tytułu wypłat nagród i premii, przekraczających kwoty wolne od podatku, dokonuje się równocześnie ze złożeniem w banku finansującym zapotrzebowania na te wypłaty.

9. Wpłat podatku dokonuje się na rachunki dochodów budżetowych we właściwych urzędach skarbowych.

10. Jeżeli w wyniku obliczenia przez jednostkę gospodarczą podatku za okresy kwartalne, narastająco od początku roku, powstanie nadpłata, to podlega ona zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia złożenia w urzędzie skarbowym deklaracji, o której mowa w ust. 12.

11. Nadpłata, powstała w wyniku ostatecznego rozliczenia podatku za dany rok, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia złożenia tego rozliczenia:

1) z rachunku urzędu skarbowego - jeżeli jednostka gospodarcza dokonała wpłaty podatku na ten rachunek,

2) z funduszu scentralizowanego utworzonego na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli jednostka gospodarcza dokonała wpłaty podatku na ten fundusz.

12. Jednostki gospodarcze przekazują urzędowi skarbowemu deklarację dotyczącą rozliczenia podatku - według wzoru, ustalonego w odrębnym trybie, w terminach określonych w ust. 1-7".

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do obliczania podatku za okres od dnia 1 stycznia 1986 r., a w stosunku do jednostek gospodarczych prowadzących działalność rolniczą, rozliczających się w roku gospodarczym - od dnia 1 lipca 1986 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.38.189

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń.
Data aktu: 16/10/1986
Data ogłoszenia: 22/10/1986
Data wejścia w życie: 22/10/1986