Przeszacowanie zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasady rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.

Dz.U.86.29.146
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 stycznia 1984 r.
w sprawie przeszacowania zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasad rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45), w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1985 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (Dz. U. Nr 59, poz. 296) zarządza się, co następuje:
§  1. Jednostki gospodarki uspołecznionej określone w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. U. z 1986 r. Nr 8, poz. 45) i zakłady tych jednostek sporządzające bilans, zwane dalej "jednostkami gospodarczymi", są obowiązane - w wypadkach i według zasad określonych w rozporządzeniu - do przeszacowania zapasów oraz rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
§  2.
1. Jednostki gospodarcze dokonują przeszacowania zapasów:
1) wyrobów gotowych - w razie zmiany cen urzędowych surowców, z których te wyroby są wytwarzane,
2) surowców, materiałów i towarów, na które obowiązują ceny urzędowe - w razie zmiany tych cen,
3) towarów, na które obowiązują ceny regulowane i umowne, określonych przez Ministra Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami i centralnymi związkami spółdzielczymi - w razie zmiany tych cen.
2. Jednostki gospodarcze uprawnione do tworzenia funduszu na obniżkę cen i ryzyko handlowe dokonują także przeszacowania zapasów innych towarów niż określone na podstawie ust. 1 pkt 3 - w razie zmiany cen regulowanych i umownych tych towarów.
3. Przez towary rozumie się również:
1) artykuły spożywcze w jednostkach prowadzących działalność gastronomiczną i garmażeryjną, w tym również stołówki i bufety,
2) artykuły w wyspecjalizowanych punktach skupu,
3) artykuły w sklepach fabrycznych.
§  3.
1. Podstawą przeszacowania zapasów wyrobów gotowych, surowców, materiałów, towarów i artykułów jest decyzja o ustaleniu zmienionej ceny albo umowa sprzedaży lub dostawy określająca zmienioną cenę.
2. W razie braku dokumentów o zmianie cen regulowanych lub cen umownych, podstawą przeszacowania zapasów jest faktura na pierwszą dostawę po nowych cenach.
§  4.
1. Wynik przeszacowania zapasów oblicza się:
1) w jednostkach gospodarczych prowadzących tylko wartościową ewidencję zapasów lub w wypadkach gdy stan określonych składników majątkowych ustala się wyłącznie w drodze inwentaryzacji - na podstawie spisów z natury sporządzonych w dniu wprowadzenia zmiany cen, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,
2) w jednostkach gospodarczych prowadzących ilościowo-wartościową ewidencję zapasów - według stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych w dniu wprowadzenia zmiany cen.
2. Spisy z natury sporządzone w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązują zmienione ceny, oraz spisy dokonane w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy, jeżeli zmienione ceny wchodzą w życie w dniu następnym po dniu wolnym od pracy, uznaje się za spisy sporządzone według stanu na dzień wprowadzenia zmiany cen, pod warunkiem że w okresie od dokonania spisu do dnia, od którego obowiązują nowe ceny, nie nastąpiła zmiana w stanie zapasów objętych zmianą cen albo zmiana taka została odpowiednio udokumentowana.
3. W razie otrzymania decyzji, umowy bądź zawiadomienia (faktury) o zmianie cen po dniu, od którego obowiązują nowe ceny, wynik przeszacowania zapasów oblicza się na podstawie danych spisu z natury bądź ksiąg rachunkowych według stanu w dniu otrzymania dokumentu o zmianie cen; w tym wypadku ze spisu z natury bądź z ksiąg rachunkowych należy wyłączyć artykuły zakupione po zmienionych cenach.
4. Surowce, materiały i towary zafakturowane przez dostawcę po cenach obowiązujących przed wprowadzeniem zmiany cen, znajdujące się w drodze do odbiorcy w dniu wprowadzenia zmiany cen, podlegają przeszacowaniu przez odbiorcę pod datą przyjęcia dostawy.
5. Surowce, materiały i towary nie zafakturowane przez dostawcę, które znajdują się w dniu wprowadzenia zmiany cen w posiadaniu odbiorcy i zostały przez niego przyjęte, przeszacowuje odbiorca.
6. Surowce, materiały i towary nie przyjęte przez odbiorcę przeszacowuje dostawca według stanu w dniu zmiany cen.
7. Zapasy wyrobów gotowych przeszacowuje się według ich stanu na pierwszy dzień kwartału następującego po kwartale, w którym nastąpiła zmiana cen.
§  5. Przeszacowaniu nie podlegają zapasy:
1) materiałów, których zużycie w jednostkach handlowych jest zaliczane do kosztów handlowych,
2) materiałów, w tym także części zamiennych, służących wyłącznie lub w przeważającej części potrzebom ogólnogospodarczym, których zużycie obciąża koszty ogólne działalności jednostki (koszty wydziałowe, ogólnozakładowe itp.), z wyjątkiem paliw stałych i płynnych,
3) materiałów, w tym także części zamiennych, niezbędnych do wywiązywania się z umów o świadczenie usług, zawartych z osobami fizycznymi przed dniem zmiany cen, jeżeli z umowy wynika, że zapłata za te materiały została dokonana przed dniem, od którego obowiązuje nowa cena,
4) przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu oraz tymczasowego zaplecza budów,
5) towarów w jednostkach pełniących funkcje generalnych dostawców.
§  6.
1. Różnica między wartością zapasów obliczoną według nowych cen zakupu a ich wartością obliczoną według cen zakupu obowiązujących przed zmianą cen stanowi wynik przeszacowania.
2. W jednostkach prowadzących ewidencję zapasów według innych cen niż ceny zakupu wynik przeszacowania może być ustalony na podstawie cen ewidencyjnych, z uwzględnieniem odchyleń od tych cen.
§  7.
1. Wynik przeszacowania, o którym mowa w § 6, podlega rozliczeniu:
1) w 50% z funduszem statutowym, w części przeznaczonej na finansowanie środków obrotowych,
2) w pozostałej części:
a) z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego w wysokości ustalonej w odrębnych przepisach,
b) z budżetem centralnym.
2. Przez fundusz statutowy rozumie się również fundusz zasobowy w spółdzielniach oraz inne fundusze stanowiące odpowiednik funduszu statutowego.
3. Wyniki przeszacowania zapasów określonych w § 2 ust. 2 podlegają rozliczeniu z funduszem na obniżkę cen i ryzyko handlowe, z tym że:
1) jeżeli na koniec roku stan funduszu na obniżkę cen i ryzyko handlowe przekracza przewidywane na rok następny wydatki tego funduszu, jednostki gospodarcze mogą połowę środków tego funduszu przenieść na zyski nadzwyczajne,
2) w razie gdy na koniec dwóch lat występuje niedobór funduszu, niedobór ten jednostki gospodarcze zaliczają na koniec drugiego roku do strat nadzwyczajnych.
§  8.
1. Wyniki przeszacowania zapasów są rozliczane z Funduszem Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i budżetem za okresy kwartalne - w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiło przeszacowanie.
2. Wpłaty do budżetu z tytułu wyniku przeszacowania zapasów podlegają przekazaniu na rachunek dochodów budżetu centralnego we właściwym dla danej jednostki gospodarczej urzędzie skarbowym.
3. Wynik przeszacowania zapasów z tytułu obniżenia cen podlega pokryciu w 50% ze środków pochodzących z wpłat z tytułu przeszacowania zapasów, zgromadzonych na rachunku dochodów budżetu centralnego we właściwym dla danej jednostki gospodarczej urzędzie skarbowym.
4. Jeżeli jednostka gospodarcza rozlicza za dany okres wyniki przeszacowania zapasów zarówno z tytułu podwyższenia, jak i obniżenia cen, rozliczeniu w sposób określony w § 7 ust. 1 lub w § 8 ust. 3 podlega saldo wyników przeszacowania zapasów.
5. Nie dokonuje się rozliczeń, o których mowa w § 7 i 8, jeżeli wynik przeszacowania lub saldo nie przekroczy w jednostce gospodarczej za dany kwartał 250.000 zł.
§  9.
1. Zbiorcze zestawienie wyników przeszacowania zapasów dokonanego w ciągu kwartału, sporządzone w układzie grup zapasów (surowce, materiały, towary, wyroby gotowe), jednostki gospodarcze przesyłają właściwemu urzędowi skarbowemu w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1. W zestawieniach jednostki gospodarcze są obowiązane wyszczególnić część wyników przeszacowania zapasów, która pozostaje w jednostce, i tę część, która podlega rozliczeniu z budżetem centralnym, oraz powołać się na decyzję o zmianie cen lub inny dokument stanowiący podstawę przeszacowania.
2. Wpłaty z tytułu wyników przeszacowania zapasów zarachowuje się według obowiązującej klasyfikacji na dochody z tytułu przeszacowania zapasów.
§  10. Nie podlegają rozliczaniu z budżetem wyniki przeszacowania zapasów:
1) państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych,
2) rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
3) jednostek zrzeszonych w krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, z wyjątkiem towarów, na których jest realizowana marża handlowa,
4) jednostek, które zostały zwolnione z obowiązku dokonywania rozliczeń z budżetem wyników przeszacowania zapasów na podstawie odrębnych przepisów.
§  11. Minister Finansów w uzasadnionych wypadkach może:
1) zwolnić określone jednostki gospodarcze lub wyłączyć grupy zapasów z obowiązku przeszacowania lub rozliczania wyników przeszacowania z budżetem,
2) w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego objąć przeszacowaniem i rozliczeniem z budżetem inne zapasy niż określone w rozporządzeniu.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1986.29.146 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeszacowanie zapasów przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz zasady rozliczania wyników tego przeszacowania z budżetem.
Data aktu: 09/01/1984
Data ogłoszenia: 27/08/1986
Data wejścia w życie: 09/02/1984, 28/01/1984