Organizacje i stowarzyszenia studenckie.

Dz.U.82.38.255
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 10 grudnia 1982 r.
w sprawie organizacji i stowarzyszeń studenckich.
Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113) zarządza się, co następuje:
§  1. Organizacje i stowarzyszenia studenckie mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu zgody na działanie i po rejestracji dokonanej przez właściwy organ.
§  2. Wniosek o zarejestrowanie organizacji studenckiej o zasięgu ogólnokrajowym składają do Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki założyciele organizacji. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę organizacji i jej siedzibę,
2) imiona i nazwiska założycieli, nazwę szkoły wyższej, wydziału (instytutu kierunkowego), rok studiów i adresy zamieszkania,
3) imiona i nazwiska osób upoważnionych - spośród studentów założycieli - do dokonywania czynności związanych z rejestracją organizacji,
4) statut (regulamin, deklarację założycielską) w 3 egzemplarzach,
5) określenie zasięgu działania organizacji.
§  3.
1. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych) wyraża zgodę na działanie i rejestruje organizację studencką o zasięgu ogólnokrajowym lub lokalnym po stwierdzeniu, że statut (regulamin, deklaracja założycielska) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oraz uznaje przewodnią rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w budowie socjalizmu i zasady polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2. Właściwy organ organizacji studenckiej w terminie 2 miesięcy od daty zawiadomienia o dokonaniu wpisu do rejestru zawiadamia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki o swoim składzie osobowym.
§  4. Ogniwa oraz oddziały organizacji (stowarzyszeń), o których mowa w art. 123 ust. 2 pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113), zwanej dalej "ustawą", działające na terenie szkoły wyższej, wpisuje do ewidencji tych ogniw oddziałów rektor szkoły wyższej, na której terenie ogniwa te działają.
§  5. Wniosek o zarejestrowanie organizacji studenckiej (zrzeszenia), o której mowa w art. 123 ust. 2 pkt 2 ustawy, składają rektorowi szkoły wyższej, na której terenie organizacja (zrzeszenie) będzie działać, założyciele organizacji. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę organizacji i jej siedzibę,
2) imiona i nazwiska założycieli, nazwę wydziału (instytutu kierunkowego), rok studiów i adresy zamieszkania,
3) imiona i nazwiska osób upoważnionych - spośród studentów założycieli - do dokonywania czynności związanych z rejestracją organizacji,
4) statut (regulamin, deklarację założycielską) organizacji w 3 egzemplarzach.
§  6.
1. Rektor szkoły wyższej wyraża zgodę na działanie i rejestruje organizację studencką (zrzeszenie), o której mowa w § 5, po stwierdzeniu, że statut (regulamin, deklaracja założycielska) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, oraz uznaje przewodnią rolę Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w budowie socjalizmu i zasady polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
2. O rejestracji rektor zawiadamia w ciągu 14 dni od daty wpisu do rejestru pełnomocników członków założycieli, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego).
3. Właściwy organ organizacji studenckiej (zrzeszenia) działającej w ramach szkoły wyższej obowiązany jest zawiadomić rektora szkoły wyższej o swoim składzie osobowym w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o dokonaniu wpisu do rejestru.
§  7.
1. Wniosek o zarejestrowanie koła naukowego, artystycznego, sportowego, o którym mowa w art. 123 ust. 2 pkt 3 ustawy, składają rektorowi szkoły wyższej, na której terenie koło będzie działać, założyciele koła. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę koła i jego siedzibę,
2) imiona i nazwiska założycieli, nazwę wydziału (instytutu kierunkowego), rok studiów i adresy zamieszkania,
3) imiona i nazwiska osób upoważnionych - spośród studentów założycieli - do dokonywania czynności związanych z rejestracją koła naukowego, artystycznego, sportowego,
4) program, tematykę i zakres działania koła naukowego, artystycznego, sportowego; w razie rejestracji koła naukowego do wniosku o rejestrację należy dołączyć opinię rady wydziału (instytutu), przy którym koło naukowe ma działać.
2. Rektor szkoły wyższej wyraża zgodę na działanie i rejestruje koło naukowe, artystyczne, sportowe po stwierdzeniu, że program, tematyka i zakres działania tego koła jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Koło naukowe, artystyczne, sportowe, obejmujące swym działaniem więcej niż jedną szkołę wyższą, rejestruje i wyraża zgodę na jego działanie rektor szkoły wyższej, na której terenie koło będzie miało siedzibę, po porozumieniu z rektorami szkół wyższych, na których terenie to koło będzie działać. Przepisy ust. 1 i § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  8. W razie odmowy rejestracji przez rektora uczelnianej organizacji studenckiej, koła naukowego, sportowego lub artystycznego, członkom założycielom tej organizacji przysługuje prawo odwołania do właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego).
§  9.
1. Statut (regulamin) organizacji studenckiej o zasięgu ogólnokrajowym oraz uczelnianej organizacji studenckiej (zrzeszenia) działającej na terenie szkoły wyższej powinien zawierać:
1) nazwę organizacji i jej siedzibę,
2) cele i zadania organizacji,
3) określenie osób, które mogą być członkami organizacji,
4) władze organizacji, sposób ich powoływania, zakres ich kompetencji oraz czas trwania kadencji,
5) źródła funduszów organizacji i sposób ustalania składek członkowskich,
6) zasady członkostwa w organizacji oraz prawa i obowiązki członka,
7) tryb uchwalania statutu i jego zmian,
8) warunki i sposób rozwiązywania organizacji na podstawie własnej uchwały władz organizacji oraz przeznaczenie majątku pozostałego w razie rozwiązania organizacji.
2. Statut (regulamin) może zawierać również inne postanowienia, które potrzebne są do unormowania całokształtu działalności organizacji.
§  10.
1. Do rejestru organizacji studenckich wpisuje się w odrębnych rubrykach:
1) nazwę organizacji,
2) nazwiska członków założycieli z podaniem szkoły wyższej, wydziału (instytutu kierunkowego), roku studiów oraz adresu zamieszkania,
3) nazwiska pełnomocników członków założycieli,
4) datę rejestracji organizacji,
5) terytorialny obszar działania organizacji,
6) siedzibę i adres organizacji,
7) wzmianki o ogniwach uczelnianych i lokalnych,
8) wzmianki o likwidacji organizacji,
9) wzmianki o poprawkach i zmianach w statucie.
2. Załącznikiem do rejestru jest statut (regulamin, deklaracja założycielska) organizacji.
§  11.
1. W razie rozwiązania organizacji studenckiej o zasięgu ogólnokrajowym na podstawie własnej uchwały tej organizacji, likwidację przeprowadza komisja likwidacyjna powołana przez władze tej organizacji z udziałem przedstawiciela Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
2. W razie rozwiązania organizacji studenckiej o zasięgu ogólnokrajowym orzeczeniem sądu wojewódzkiego, likwidację tej organizacji przeprowadza komisja likwidacyjna powołana przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
3. Decyzję o przeznaczeniu majątku likwidowanej organizacji studenckiej, o której mowa w ust. 2, podejmuje Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
§  12. Do organizacji studenckich, o których mowa w art. 123 ust. 2 ustawy, przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
§  13.
1. Rejestracje organizacji studenckich dokonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tracą moc prawną.
2. Ponownej rejestracji organizacji studenckich, działających w dniu wejścia w życie rozporządzenia, dokonuje odpowiedni organ po przedstawieniu przez władze tej organizacji wniosku zawierającego statut organizacji oraz skład władz organizacji.
§  14. Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 18 grudnia 1980 r. w sprawie organizacji studenckich (Dz. U. z 1981 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 32, poz. 190).
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020