Przeprowadzenie spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Dz.U.82.29.201
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 września 1982 r.
w sprawie przeprowadzenia spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego.
Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) oraz art. 104 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1981 r. Nr 6, poz. 23) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Spis ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego, zwany dalej "spisem", zostanie przeprowadzony metodą reprezentacyjną, tj. w wylosowanych obwodach spisowych, w dniach od 8 do 13 grudnia 1982 r. według stanu o północy z dnia 7 na dzień 8 grudnia 1982 r.
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustali obwody spisowe objęte spisem.
§  2.
1. Spis obejmie ludność w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego, zamieszkałą na terenach wiejskich.
2. Szczegółowy zakres spisu określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.
1. Osoby podlegające spisowi obowiązane są do udzielania organom spisowym ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym.
2. W razie nieobecności osób obowiązanych do udzielania odpowiedzi, odpowiedzi udzielają inni pełnoletni domownicy.
§  4.
1. Pracami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu kierują odpowiednio:
1) na terenie całego kraju - Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
2) na terenie województw - dyrektorzy wojewódzkich urzędów statystycznych.
2. Spis przeprowadzą rachmistrze spisowi powołani przez dyrektorów wojewódzkich urzędów statystycznych według zasad określonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Rachmistrze spisowi w czasie pełnienia obowiązków spisowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§  5.
1. Terenowe organy administracji państwowej, zakłady działające w formie jednostek i zakładów budżetowych zwolnią od pracy na wniosek dyrektorów wojewódzkich urzędów statystycznych - z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - na okres nie przekraczający 8 dni roboczych pracowników powołanych na rachmistrzów spisowych.
2. W razie wypadku przy pełnieniu obowiązków spisowych pracownikom, o których mowa w ust. 1, i członkom ich rodzin przysługują świadczenia przewidziane z tytułu wypadku przy pracy w jednostce, z którą pracownik pozostaje w stosunku pracy.
3. Terenowe organy administracji państwowej udzielą niezbędnej pomocy wojewódzkim urzędom statystycznym w przeprowadzeniu spisu, a w szczególności w zakresie środków transportu i powoływania rachmistrzów.
§  6.
1. Upoważnia się Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do przyznawania ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów spisu specjalnych nagród pieniężnych rachmistrzom spisowym oraz innym osobom za prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem spisu oraz opracowaniem i opublikowaniem jego wyników.
2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali szczegółowe zasady przyznawania specjalnych nagród pieniężnych.
§  7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może zarządzić powtórzenie spisu w tych obwodach, w których spis został przeprowadzony wadliwie. Termin powtórnego spisu należy podać do wiadomości ludności zamieszkałej w obwodach nim objętych.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES SPISU LUDNOŚCI W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH, W KTÓRYCH SKŁAD WCHODZI UŻYTKOWNIK INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Spis ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego, obejmie:

A. Cechy indywidualne ludności:

1) ustalenie liczby ludności faktycznie zamieszkałej - czy osoba spisywana przebywa stale w danej miejscowości, czy też przebywa w innej miejscowości w kraju z powodu nauki (studiów), pracy zawodowej, pobytu w domu opieki lub z innej przyczyny;

2) cechy demograficzne ludności:

a) płeć,

b) rok urodzenia,

c) stan cywilny,

d) poziom wykształcenia (wyższy, średni zawodowy, średni ogólnokształcący, zasadniczy zawodowy, podstawowy, niepełny, podstawowy),

e) kwalifikacje rolnicze (szkolne, kursowe, z praktyki),

3) cechy społeczno-zawodowe ludności:

a) wkład pracy w gospodarstwo rolne,

- w skali roku - określony liczbą przepracowanych miesięcy,

- w skali dnia - określony liczbą godzin przepracowanych w poszczególnych porach roku;

b) fakt posiadania zatrudnienia poza indywidualnym gospodarstwem rolnym - w rolnictwie, poza rolnictwem,

c) fakt posiadania niezarobkowego źródła utrzymania i jego rodzaj (emerytura lub renta za przekazane gospodarstwo rolne następcy lub Państwu, emerytura pracownicza, renta inwalidzka, renta rodzinna, inny rodzaj niezarobkowego źródła utrzymania),

d) pozostawanie na utrzymaniu ze wskazaniem osoby utrzymującej,

e) informację o dalszych losach gospodarstwa rolnego - czy w bliskiej przyszłości (do ok. 1985 r.) użytkownik zamierza:*)

- zwiększyć obszar gospodarstwa,

- przekazać je następcy lub Państwu, czy prowadzić dalej.

Uwaga: W celach identyfikacyjnych zostanie zamieszczone na formularzu nazwisko i imię spisywanej osoby.

B. Cechy zespołowe ludności:

1) stosunek do użytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego (żona, mąż, syn, córka, siostra itd.),

2) powierzchnię ogólną gospodarstwa rolnego, w tym powierzchnię użytków rolnych, rodzaj specjalizacji gospodarstwa,

3) główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego:

a) dochód z pracy w swoim gospodarstwie rolnym,

b) dochód z innych źródeł.

______

*) Udzielanie informacji odbywa się na zasadzie dobrowolności.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.29.201

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeprowadzenie spisu ludności w gospodarstwach domowych, w których skład wchodzi użytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego.
Data aktu: 03/09/1982
Data ogłoszenia: 28/09/1982
Data wejścia w życie: 28/09/1982