Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.82.21.152
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 czerwca 1982 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230 i z 1980 r. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 1975 r. w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych (Dz. U. Nr 33, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Na obszarze województw: bielskiego, częstochowskiego, jeleniogórskiego, katowickiego, kieleckiego, miejskiego krakowskiego, legnickiego, miejskiego łódzkiego, nowosądeckiego, opolskiego, tarnowskiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego opłata za 1 m3 wody pobranej do:

1) celów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub cieplnej - wynosi 0,30 zł,

2) innych celów - wynosi 1,50 zł.

2. Na obszarze pozostałych województw opłata za 1 m3 wody pobranej do:

1) celów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej lub cieplnej - wynosi 0,2 zł,

2) innych celów - wynosi 0,60 zł.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Opłatę za ścieki wymierza się w zależności od rodzaju ścieków i od zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń oraz od klasy czystości wód, do których ścieki są wprowadzane. Przy wymiarze opłaty przyjmuje się wskaźnik zanieczyszczenia (BZT5, ChZT, zawiesina), za który opłata jest najwyższa.

2. Opłata za 1 kg ładunku BZT5 wynosi dla ścieków:

1) z zakładów przemysłu chemicznego, ciężkiego, maszynowego i lekkiego - 30,00 zł,

2) z zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego - 12,00 zł,

3) z zakładów przemysłu rolno-spożywczego - 7,50 zł,

4) z urządzeń kanalizacyjnych miast i zakładów służby zdrowia - 2,40 zł,

5) innych - 13,20 zł.

3. Opłata za 1 kg ładunku ChZT wynosi dla ścieków:

1) z zakładów przemysłu chemicznego, ciężkiego, maszynowego i lekkiego - 19,80 zł,

2) z zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego - 7,80 zł,

3) z urządzeń kanalizacyjnych miast i zakładów służby zdrowia - 1,50 zł,

4) innych - 8,10 zł.

4. Opłata za 1 kg ładunku zawiesiny wynosi 1,20 zł.

5. Opłaty za ścieki wprowadzane do wód zaliczonych do II klasy czystości zwiększa się o 25%, a za ścieki wprowadzane do wód zaliczonych do I klasy czystości - o 40%.",

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wojewoda może zaniechać pobierania opłaty za ścieki, jeżeli opłata nie przekracza 12.000 zł za okres przyjęty do jej wymiaru, a równocześnie ścieki wprowadzane do wody nie wpływają na przekroczenie wartości BZT5, ChZT lub zawiesiny, dopuszczalnych w klasie czystości, do której woda jest zaliczona.";

4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Na obszarze województwa katowickiego podbiera się od zakładów opłaty trzykrotnie wyższe niż określone w rozporządzeniu."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020