Porozumienie o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji. Moskwa.1980.06.05.

Dz.U.82.15.116
POROZUMIENIE
o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji
sporządzone w Moskwie dnia 5 czerwca 1980 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 5 czerwca 1980 r. zostało podpisane w Moskwie Porozumienie wielostronne o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji w następującym brzmieniu:

POROZUMIENIE

o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów w krajach rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji

Umawiające się Strony,

kierując się dążeniem do zapewnienia możliwie korzystnych warunków dostępu do swoich rynków dla towarów pochodzących z krajów rozwijających się,

pragnąc ujednolicić zasady określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych,

biorąc pod uwagę rezolucje 21 i 24 II Sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz rezolucję 96 IV Sesji tej konferencji,

uzgodniły co następuje:

Artykuł  1

Umawiające się Strony wprowadzają w życie zasady określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji (zwane dalej "zasadami"), które stanowią integralną część niniejszego porozumienia (w załączeniu).

Artykuł  2

Zasady stosuje się do towarów pochodzących z krajów rozwijających się, objętych preferencjami celnymi, oraz do wszystkich towarów pochodzących z najmniej rozwiniętych z krajów rozwijających się.

Artykuł  3

Umawiające się Strony autonomicznie określają wykaz krajów rozwijających się, względem których stosuje się preferencje celne, wielkość stosowanych preferencji celnych oraz wykaz najmniej rozwiniętych spośród krajów rozwijających się, których towary objęte są zasadą przewozu bezcłowego.

Artykuł  4

Żadne postanowienie niniejszego porozumienia nie narusza zasady, iż preferencji celnych wobec towarów pochodzących z krajów rozwijających się udziela autonomicznie każda z Umawiających się Stron.

Artykuł  5

Niniejsze porozumienie podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu w państwach, które go podpisały, zgodnie z ich ustawodawstwem wewnętrznym.

Dokumenty ratyfikacyjne lub noty stwierdzające zatwierdzenie będą złożone na przechowanie w Sekretariacie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, który będzi wykonywał funkcje depozytariusza niniejszego porozumienia.

Niniejsze porozumienie wejdzie w życie z dniem złożenia depozytariuszowi dokumentów ratyfikacyjnych lub noty stwierdzającej zatwierdzenie przez ostatnie z państw, które go podpisały.

Artykuł  6

Po wejściu w życie niniejszego porozumienia mogą do niego przystąpić inne państwa. Przystąpienie nabiera mocy po upływie dziewięćdziesięciu dni od dnia złożenia depozytariuszowi dokumentu przystąpienia.

Artykuł  7

Każda z Umawiających się Stron może wypowiedzieć niniejsze porozumienie, zawiadamiając o tym depozytariusza. Wypowiedzenie nabiera mocy po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania tego zawiadomienia przez depozytariusza.

Artykuł  8

Depozytariusz będzie niezwłocznie zawiadamiać wszystkie Umawiające się Strony niniejszego porozumienia i państwa, które przystąpiły do niego, o dacie złożenia na przechowanie każdego dokumentu ratyfikacyjnego, noty stwierdzającej zatwierdzenie lub dokumentu przystąpienia, dacie wejścia w życie porozumienia oraz o otrzymaniu innych zawiadomień wynikających z niniejszego porozumienia.

Artykuł  9

Depozytariusz podejmie odpowiednie kroki w celu zarejestrowania niniejszego porozumienia w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Artykuł  10

Oryginał niniejszego porozumienia zostaje złożony na przechowanie depozytariuszowi, który roześle należycie uwierzytelnione kopi porozumienia państwom, które je podpisały, i państwom, które do niego przystąpiły.

Sporządzono w Moskwie dnia 5 czerwca 1980 r. w jednym egzemplarzu w języku rosyjskim.

ZAŁĄCZNIK

ZASADY

OKREŚLANIA POCHODZENIA TOWARÓW Z KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W CELU UDZIELANIA PREFERENCJI CELNYCH W RAMACH OGÓLNEGO SYSTEMU PREFERENCJI

1. Definicja towarów wytworzonych w kraju, względem którego stosowane są preferencje celne.

Towar uważa się za wytworzony w kraju, względem którego stosowane są preferencje celne, w następujących wypadkach:

a) gdy został on całkowicie wytworzony w danym kraju;

b) gdy został on wytworzony w danym kraju z wykorzystaniem surowców, półfabrykatów lub wyrobów gotowych pochodzących z innego kraju lub nieznanego pochodzenia, po warunkiem, że zostały one poddane w kraju eksportera dostatecznej obróbce lub przeróbce w rozumieniu poniższych zasad.

2. Towary całkowicie wytworzone w kraju, względem którego stosowane są preferencje celne.

Za towary całkowicie wytworzone w kraju, względem którego stosowane są preferencje celne, uważa się:

a) kopaliny wydobyte na terytorium lub szelfie kontynentalnym danego kraju;

b) produkty roślinne wytworzone w danym kraju;

c) żywe zwierzęta, urodzone i wychodowane w danym kraju;

d) produkty uzyskane z żywych zwierząt w danym kraju;

e) produkty łowieckie i rybołówstwa uzyskane w danym kraju;

f) produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty morskie wydobyte przez statki danego kraju, a także statki zaczarterowane przez dany kraj;

g) produkty wytworzone wyłącznie z produktów, o których mowa pod lit. f), na pokładzie statków-przetwórni danego kraju, a także na pokładzie statków-przetwórni zaczarterowanych przez ten kraj;

h) produkty zużyte, zebrane wewnątrz danego kraju, nadające się do ponownej przeróbki;

i) odpadki i resztki, będące wynikiem operacji wytwarzania, prowadzonych w danym kraju;

j) towary wytworzone w danym kraju wyłącznie z wyrobów, o których mowa pod lit. a) do i) niniejszego ustępu.

3. Towary poddane dostatecznej obróbce lub przeróbce w kraju, względem którego stosowane są preferencje celne.

Towar uważa się za poddany dostatecznej obróbce lub przeróbce w kraju, względem którego stosowane są preferencje celne, jeżeli:

a) został poddany obróbce lub przeróbce w danym kraju z wykorzystaniem towarów pochodzących z innego kraju lub nieznanego pochodzenia, których łączna wartość nie przekracza 50% wartości towaru eksportowanego przez dany kraj;

b) został poddany obróbce lub przeróbce w kilku krajach, względem których stosowane są preferencje celne, a wartość towarów pochodzących z innych krajów lub nieznanego pochodzenia nie przekracza 50% wartości towaru rksportowanego przez jeden z tych krajów;

c) został wytworzony w jednym z krajów, względem których stosowane są preferencje celne, a został poddany obróbce lub przeróbce w innych (w jednym lub kilku) takich krajach.

Wartość towaru, o którym mowa pod lit. a) i b) niniejszego ustępu, pochodzącego z innego kraju ustalana jest na podstawie wartości celnej tego towaru w kraju wytwarzającym towar eksportowany, objęty preferencjami celnymi.

Za wartość towaru nieznanego pochodzenia, o którym mowa pod lit. a) i b) niniejszego ustępu, przyjmowana jest cena płacona za ten towar na terytorium kraju wytwarzającego towar eksportowany, objęty preferencjami celnymi.

Surowce, półfabrykaty i wyroby gotowe importowane z jednego z krajów udzielających preferencji do kraju korzystającego z preferencji i wykorzystywane tam dla wytwarzania towarów eksportowanych do tego samego kraju udzielającego preferencji traktowane są jako towary wytworzone w wymienionym kraju eksportującym, korzystającym z preferencji.

Wartość towaru eksportowanego określa się na podstawie ceny fob.

4. Zakup i bezpośredni przywóz.

Preferencje celne udzielane są w odniesieniu do towarów pochodzących z krajów rozwijających się, względem których stosowane są preferencje celne, i bezpośrednio zakupionych w tych krajach.

Towar uważa się za zakupiony bezpośrednio, jeżeli importer zakupił go w firmie zarejestrowanej w kraju rozwijającym się, względem którego stosowane są preferencje celne.

Towary pochodzące z krajów rozwijających się, względem których stosowane są preferencje celne, powinny być bezpośrednio przewożone do kraju, który udziela tych preferencji. Za towary przewożone bezpośrednio uważa się również towary przewożone przez terytorium jednego lub kilku krajów z przyczyn geograficznych, transportowych, technicznych lub ekonomicznych, z tym że towary takie mogą być czasowo składowane na terytorium tych krajów, pod warunkiem że w kraju tranzytu pozostają przez cały czas pod dozorem celnym.

5. Wystawy i targi.

Przy zakupie towaru pochodzącego z kraju, względem którego stosowane są preferencje celne, podczas trwania lub po zakończeniu wystawy lub targów preferencji celnych udziela się pod warunkiem, że importer zakupił towar w takiej postaci, w jakiej był on dostarczony na wystawę lub targi, a także towar odpowiada wymaganiomniniejszych zasad i nie był wykorzystany do innych celów niż wystawiennicze i pozostawał pod dozorem celnym w czasie trwania wystawy lub targów.

Świadectwo pochodzenia takich towarów powinno być sporządzone według tych samych zasad, jak w razie eksportu z krajów rozwijających się, względem których stosowane są preferencje celne, ze wskazaniem nazwy i czasu trwania wystawy lub targów.

6. Dokumentowanie pochodzenia.

W celu potwierdzenia, że towar pochodzi z kraju rozwijającego się, względem którego stosowane są preferencje celne, producent lub eksporter przedstawia on odpowiednią deklarację - świadectwo pochodzenia towaru, zwaną dalej "świadectwem", sporządzoną na formularzu "A", przyjętym w ramach ogólnego systemu preferencji.

Świadectwo powinno być przedstawione łącznie z innymi dokumentami towarzyszącymi towarowi, wymaganymi przy kontroli celnej, nie później niż w ciągu roku od dnia dostawy towaru. Różnice między rzeczywistymi ilościami dostarczonego towaru a wskazanymi w świadectwie nie powinny przekraczać 5%.

W razie utraty świadectwa uznawany będzie jego oficjalnie uwierzytelniony duplikat (kopia).

W celu potwierdzenia pochodzenia niewielkich partii towaru*) eksporter może zamiast świadectwa pochodzenia towaru zamieścić na fakturze lub innym dokumencie towarzyszącym towarowi deklarację o kraju pochodzenia towaru.

Dokument zawierający taką deklarację eksportera powinien być przedstawiony organom celnym kraju stosującego preferencje celne.

7. Współpraca administracyjna.

Kraje, które przyjęły niniejsze zasady, nie wymagają przedstawiania wzorów pieczęci organów lub organizacji oraz podpisów osób upoważnionych do uwierzytelniania świadectw pochodzenia w krajach, względem których stosowane są preferencje celne.

W razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości świadectwa lub zawartych w nim informacji czy tez odnośnie do informacji o pochodzeniu towaru, organy celne lub inne właściwe organy kraju stosującego preferencje celne mogą występować do właściwych organów państwowych lub upoważnionych do tego organizacji, uwierzytelniających świadectwa z uzasadnionym wnioskiem o przedstawienie dodatkowych lub uściślających danych.

Towar nie będzie uznany za pochodzący z kraju, względem którego stosowane są preferencje celne, do czasu przedstawienia właściwego świadectwa pochodzenia towaru lub żądanych danych.

Preferencje celne dla takiego towaru zostaną udzielone po uzyskaniu zadawalających informacji od właściwych organów państwowych lub upoważnionych do tego organizacji kraju, względem którego stosowane są preferencje celne.

______

*) których wartość fakturowa odpowiada w przybliżeniu wartości do 5000 dolarów USA.

Załącznik

Świadectwo pochodzenia towarów

Formularz A

(pominięto)

UWAGI

zamieszczone na odwrotnej stronie formularza "A".

1. Kraje, które przyjęły niniejszy formularz w ramach ogólnego systemu preferencji (OSP):

Ludowa Republika Bułgarii,

Węgierska Republika Ludowa,

Polska rzeczpospolita Ludowa,

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

Czechosłowacka Republika Socjalistyczna.

Szczegółowe dane o zasadach udzielania preferencji w ramach OSP w tych krajach można uzyskać od władz celnych tych krajów.

Poniżej zamieszczono fragmenty tych zasad.

2. Kryteria pochodzenia towarów eksportowanych do LRB, WRL, PRL, ZSRR i CSRS.

Wymienione kraje udzielają preferencji celnych w odniesieniu do towarów:

a) które są całkowicie wytworzone w kraju korzystającym z preferencji;

b) które są wytworzone z wykorzystaniem surowców, półfabrykatów lub wyrobów gotowych pochodzących z innych krajów lub nieznanego pochodzenia, pod warunkiem że:

i. towar został poddany obróbce lub przeróbce w danym kraju i wartość towarów pochodzących z innych krajów lub nieznanego pochodzenia nie przewyższa 50% wartości towaru eksportowanego przez dany kraj;

ii. towar został poddany obróbce lub przeróbce w kilku krajach, względem których są stosowane preferencje celne, a wartość towarów pochodzących z innych krajów lub nieznanego pochodzenia nie przekracza 50% wartości towaru eksportowanego przez jeden z tych krajów;

c) towar został wytworzony w jednym z krajów, względem których stosowane są preferencje celne, i został poddany obróbce lub przeróbce w innych (jednym lub kilku) takich krajach.

Jeżeli towary odpowiadają wymienionym kryteriom, eksporter powinien podać kryterium pochodzenia w rubryce 8 świadectwa pochodzenia, na podstawie którego składana jest deklaracja co do zgodności z wymaganiami ogólnego systemu preferencji, w następujący sposób:

Kraj stosujący Warunki wytwarzania lub obróbki w kraju wymienionym w rubryce 12 formularza "A" Adnotacja

w rubryce 8

LRB,

WRL,

PRL,

a) towar został całkowicie

wytworzony w kraju eksportera

(patrz ust. 2 lit. a)

"P"
ZSRR,

CSRS

b) towar zawiera wartość dodaną

(patrz ust. 2 lit. b)i. oraz

b)ii.)

"Y" z podaniem udziału procentowego materiałów i części składowych w cenie eksportowanego towaru na warunkach fob.

Przykład: "Y" = 55%

c) towar został wytworzony w jednym

z krajów, względem którego

stosowane są preferencje celne,

i został poddany przeróbce lub

obróbce w innych (jeden lub

kilka) takich krajach (patrz

ust. 2 lit. c)

"Pk"

Świadectwo powinno być sporządzone pismem maszynowym, bez poprawek, w języku kraju importera lub w języku angielskim, francuskim albo hiszpańskim, w dwóch egzemplarzach, z których każdy powinien być uwierzytelniony przez właściwy organ państwowy lub upoważnioną do tego organizację.

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem Rada Państwa uznała je i uznaje za słuszne zarówno w całości jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że jest ono przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 13 listopada 1980 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.15.116

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Porozumienie o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji. Moskwa.1980.06.05.
Data aktu: 05/06/1980
Data ogłoszenia: 01/06/1982
Data wejścia w życie: 24/03/1981