Opodatkowanie przychodów osób duchownych.

Dz.U.82.12.96
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 kwietnia 1982 r.
w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.
Na podstawie art. 9 pkt 1 i 2, art. 18 ust. 3 oraz art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111), art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1972 r. Nr 53, poz. 339, z 1976 r. Nr 40, poz. 231 i z 1980 r. Nr 27, poz. 111) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. Osoby duchowne osiągające przychody z opłat stuły i innych opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu, na zasadach określonych rozporządzeniem.
§  2.
1. 1 Kwartalne stawki ryczałtu wynoszą:
1) od przychodów proboszczów:
w parafiach o liczbie mieszkańców złotych
powyżej do
1.000 -
1.000 2.000 32.400
2.000 3.000 52.800
3.000 4.000 72.900
4.000 5.000 86.400
5.000 6.000 101.400
6.000 7.000 109.500
7.000 8.000 123.900
8.000 9.000 131.100
9.000 10.000 139.200
10.000 12.000 152.700
12.000 14.000 168.300
14.000 16.000 174.300
16.000 18.000 189.000
18.000 20.000 204.300
20.000 - 214.800
2) od przychodów wikariuszy:
w parafiach o liczbie mieszkańców jeżeli siedziba parafii znajduje się:
powyżej do na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5.000 w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej

5.000 do

50.000

powyżej 50.000
złotych
1.000 - - -
1.000 3.000 13.500 20.400 20.400
3.000 5.000 20.400 39.600 46.800
5.000 8.000 22.500 43.500 50.400
8.000 10.000 36.600 57.600 65.700
10.000 37.800 60.900 69.000
2. Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego.
§  3.
1. Wikariusze lub inni duchowni pełniący czasowo funkcje proboszczów opłacają ryczałt według stawek określonych w § 2 ust. 1 pkt 1.
2. Osoby duchowne kierujące jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację w wydzielonej części parafii (wikariaty eksponowane, kuracje, lokacje itd.) opłacają ryczałt według stawek określonych w § 2 ust. 1 pkt 1, właściwych dla liczby mieszkańców tej części parafii; proboszcz parafii opłaca w takim wypadku ryczałt według stawki odpowiadającej liczbie mieszkańców, zmniejszonej o liczbę mieszkańców wydzielonej części parafii.
3. Rektorzy i inne osoby duchowne kierujące jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację bez wydzielonej części parafii, a także katecheci, opłacają ryczałt według stawek określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 dla parafii o liczbie mieszkańców do 3.000, w zależności od siedziby kierowanej jednostki lub miejsca zatrudnienia.
4. Osoby duchowne nie pełniące funkcji proboszczów, wikariuszy, rektorów i katechetów, które osiągają przychody wymienione w § 1 (z misji, rekolekcji, opłat - stypendium za odprawianie mszy oraz innych posług religijnych) i zgłoszą obowiązek podatkowy w podatku dochodowym, opłacają ryczałt według stawek określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 dla parafii o liczbie mieszkańców do 3.000, w zależności od miejsca zamieszkania.
§  4. Właściwy organ podatkowy odpowiednio obniża stawki ryczałtu, o których mowa w § 2 ust. 1, jeżeli liczba wyznawców na danym terenie stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców.
§  5. 2 Osoby duchowne opłacają ryczałt bez wezwania w terminie do dnia 7 następnego miesiąca po upływie kwartału, a za czwarty kwartał - do dnia 28 grudnia roku podatkowego.
§  6. 3  
1. W razie rozpoczęcia wykonywania funkcji w ciągu kwartału, stawkę ryczałtu za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji do końca kwartału ustala się za każdy dzień w wysokości 1/90 części stawki kwartalnej.
2. W razie zaprzestania na stałe wykonywania funkcji i zgłoszenia tego organowi podatkowemu, odpowiednio zmniejsza się stawkę ryczałtu w sposób określony w ust. 1.
3. W razie przerwy w wykonywaniu funkcji, trwającej dłużej niż jeden miesiąc i zawiadomienia o tym właściwego organu podatkowego w ciągu 3 dni od dnia rozpoczęcia przerwy, kwartalną stawkę ryczałtu zmniejsza się w sposób określony w ust. 1 o każdy dzień przerwy trwającej ponad miesiąc.
§  7.
1. W razie zmiany miejsca wykonywania funkcji w ciągu roku podatkowego osoba duchowna obowiązana jest w terminie 7 dni zawiadomić o tym organy podatkowe właściwe według dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji oraz podać dane niezbędne do ustalenia wysokości ryczałtu według nowego miejsca wykonywania funkcji. Obowiązek zawiadomienia dotyczy również odpowiednio osób, których charakter wykonywanej funkcji ulega zmianie w ciągu roku podatkowego.
2. W wypadkach określonych w ust. 1 organ podatkowy, ustalając wysokość ryczałtu za okres do końca roku podatkowego, stosuje odpowiednio przepis § 6 ust. 1.
§  8. Osoby duchowne opłacające ryczałt zwolnione są od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego w roku ubiegłym dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem. W razie osiągania przez te osoby dochodów z innych źródeł, dochody te podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach; do dochodu osiągniętego z tych źródeł przychodów stosuje się stopę podatku odpowiadającą dochodowi osiągniętemu także ze źródła objętego ryczałtem.
§  9.
1. Osoby duchowne mogą zrzec się opłacania ryczałtu i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, zawiadamiając o tym właściwy organ podatkowy w terminie 7 dni od otrzymania decyzji w sprawie zastosowania ryczałtu.
2. 4 Osoby duchowne opłacające podatek dochody na ogólnych zasadach obowiązane są prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów według ustalonego wzoru. W razie zrzeczenia się opłacania ryczałtu w ciągu roku podatkowego obowiązek założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zrzeczenie się opłacania ryczałtu.
§  10.
1. Osoby duchowne zatrudnione w kuriach i innych jednostkach organizacyjnych diecezji (archidiecezji) oraz seminariach duchownych, osiągające także przychody, o których mowa w § 1, mogą od tych przychodów opłacać podatek od wynagrodzeń, pod warunkiem że przy wypłacie wynagrodzenia podawać będą wysokość osiągniętych przychodów podlegających opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniem za pracę.
2. Pobraną kwotę podatku jednostki organizacyjne określone w ust. 1 obowiązane są, jako płatnicy, przekazać do budżetu właściwego dla organu podatkowego.
§  11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie od roku podatkowego 1982, z tym że termin płatności rat ryczałtu za miesiące styczeń-kwiecień 1982 r. ustala się na dzień 15 maja 1982 r.
1 § 2 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 1985 r. (Dz.U.85.28.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1987 r. (Dz.U.87.2.13) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 stycznia 1987 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1989 r. (Dz.U.89.6.43) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lutego 1989 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.78) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 marca 1990 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 stycznia 1991 r. (Dz.U.91.11.42) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 lutego 1991 r.

2 § 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 czerwca 1985 r. (Dz.U.85.28.120) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.78) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 marca 1990 r.

3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.78) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 marca 1990 r.
4 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 lutego 1990 r. (Dz.U.90.12.78) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 marca 1990 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020