Prowizorium budżetowe na 1981 r.

Dz.U.80.27.112
USTAWA
z dnia 19 grudnia 1980 r.
o prowizorium budżetowym na 1981 r.
Art.  1.
1. Ustala się dla budżetu centralnego prowizorium budżetowe na okres od 1 stycznia do 31 marca 1981 r.
2. Upoważnia się Radę Ministrów do dokonywania w zakresie budżetu centralnego wydatków budżetowych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 1981 r.

do wysokości 363.000 mln zł.

3. Pokrycie wydatków wymienionych w ust. 2 stanowić będą dochody budżetowe

w kwocie 290.000 mln zł,

a w pozostałej części środki budżetowe zgromadzone w Narodowym Banku Polskim.

4. Minister Finansów dokona podziału dochodów i wydatków budżetowych wymienionych w ust. 2 i 3 na części.
Art.  2.
1. Ustala się w zakresie zbiorczych budżetów województw na 1981 r.:

udziały w dochodach budżetu centralnego ustalane w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej i usług uspołecznionych jednostek handlowych i usługowych objętych planem centralnym i terenowym w wysokości 151.291.721 tys. zł

dotacje na inwestycje w wysokości 35.170.700 tys. zł

dotacje celowe w wysokości 28.561.125 tys. zł

dotacje wyrównawcze w wysokości 11.250.095 tys. zł

zgodnie z załącznikiem do ustawy, zwanym dalej "załącznikiem".

2. Minister Finansów ustali zasady naliczania udziałów i przekazywania z budżetu centralnego dotacji, o których mowa w ust. 1, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1981 r. oraz określi w terminie do dnia 31 marca 1981 r. wysokość stawek procentowych udziałów.
Art.  3.
1. Wojewodowie przedstawią wojewódzkim radom narodowym w terminie do dnia 31 grudnia 1980 r. projekty jednostkowych i zbiorczych budżetów województw.
2. Wojewodowie określą terminy przedstawienia radom narodowym projektów budżetów przez terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego.
3. Terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego opracują projekty budżetów do dnia 31 grudnia 1980 r.
Art.  4.
1. Rady narodowe uchwalą budżety terenowe na 1981 r. do dnia 31 stycznia 1981 r. stosując w zakresie budżetów jednostkowych podział dochodów i wydatków na działy i rozdziały.
2. Kwoty określone w załączniku są wiążące przy uchwalaniu przez wojewódzkie rady narodowe zbiorczych budżetów województw.
3. Kwoty dotacji na inwestycje, dotacji celowych i wyrównawczych, udziałów w dochodach własnych budżetów terenowych oraz kwoty wpłat wyrównawczych wynikające z uchwał budżetowych wojewódzkich rad narodowych są wiążące przy uchwalaniu budżetów terenowych stopnia podstawowego.
4. W uchwalanych budżetach terenowych źródłem pokrycia wydatków może być również nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz część przewidywanej nadwyżki budżetowej z 1980 r., z uwzględnieniem przepisu art. 7 ust. 1.
Art.  5.
1. W zbiorczym budżecie województwa tworzy się rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 0,5% kwoty wydatków bieżących.
2. W granicach rezerwy, o której mowa w ust. 1, wojewódzka rada narodowa określa wysokość rezerwy dla poszczególnych budżetów wchodzących w skład zbiorczego budżetu województwa, z tym że wysokość rezerwy dla jednostkowego budżetu województwa nie może być zwiększona powyżej 0,5% wydatków bieżących tego budżetu kosztem zmniejszenia wysokości rezerw pozostałych budżetów jednostkowych.
Art.  6.
1. Dochodami własnymi budżetów terenowych są:
1) wpłaty przedsiębiorstw podporządkowanych radom narodowym i jednostek spółdzielczych objętych planem terenowym, z wyjątkiem podatku od funduszu płac oraz innych wpłat, które z mocy przepisów podatkowych, przepisów regulujących zasady gospodarki finansowej przedsiębiorstw i jednostek spółdzielczych stanowią dochody budżetu centralnego,
2) opłaty za świadczenia i usługi wykonywane przez jednostki budżetowe podporządkowane radom narodowym oraz pobierane przez te jednostki i urzędy terenowych organów administracji państwowej dochody o charakterze administracyjnym i majątkowym, z wyjątkiem opłat za świadczenia zakładów służby zdrowia udzielane cudzoziemcom dewizowym i dochodów ze sprzedaży administrowanych przez Narodowy Bank Polski depozytów rzeczowych, stanowiących dochód budżetu centralnego,
3) wpłaty podporządkowanych radom narodowym zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz jednostek budżetowych w zakresie działalności finansowej w formie środków specjalnych,
4) wpływy z grzywien i kar orzeczonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w postępowaniu karnym skarbowym oraz w szczególnych postępowaniach administracyjnych, w których organami orzekającymi są terenowe organy administracji państwowej lub wojewódzkie (miejskie w miastach stopnia wojewódzkiego) komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
2. Dochodami własnymi budżetów terenowych stopnia podstawowego, poza dochodami wymienionymi w ust. 1, są:
1) podatek gruntowy, z wyjątkiem części podlegającej przekazaniu na Fundusz Rozwoju Rolnictwa,
2) wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi oraz opłaty: melioracyjna, elektryfikacyjna i za budowę urządzeń wodnych,
3) podatki obrotowy i dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem podatków od osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, a prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwoleń wydawanych przez naczelne i centralne organy administracji państwowej lub osiągających inne dochody na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
4) podatki: od wynagrodzeń, wyrównawczy, od spadków i darowizn oraz podatki i opłaty pobierane na podstawie przepisów o niektórych podatkach i opłatach terenowych,
5) opłata skarbowa,
6) inne opłaty, poza wymienionymi w pkt 2, 4 i 5 oraz w ust. 1 pkt 2, pobierane przez jednostki organizacyjne podporządkowane radom narodowym stopnia podstawowego i przez urzędy terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego,
7) podatek dochodowy od banków spółdzielczych,
8) podatek scalony od kółek rolniczych, spółdzielni kółek rolniczych i innych jednostek organizacyjnych zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek Rolniczych oraz od rolniczych spółdzielni produkcyjnych zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych,
9) podatki od organizacji społecznych innych niż jednostki spółdzielcze i kółka rolnicze, z wyjątkiem podatku od funduszu płac,
10) wpłaty pobierane od spółek wodnych i ich związków,
11) wpływy ze spłat zaległości zniesionych podatków oraz należności z nimi zrównanych, jeżeli stanowiły dochody budżetów terenowych przed ich zniesieniem; dochody te traktuje się jako ponadplanowe.
3. Dochodami własnymi jednostkowych budżetów województw, poza dochodami wymienionymi w ust. 1, są:
1) udziały w dochodach budżetu centralnego, ustalane w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej i usług uspołecznionych jednostek handlowych i usługowych objętych planem centralnym i terenowym, w granicach do 101% kwot wpływów z tego tytułu, określonych w załączniku,
2) wpłaty powszechnych kas oszczędności w wysokości określonej przez Ministra Finansów w stosunku procentowym do wielkości wkładów oszczędnościowych,
3) podatek obrotowy od przedsiębiorstw prowadzących gry losowe, a rozliczających się z budżetami terenowymi,
4) inne opłaty, poza wymienionymi w ust. 1 pkt 2, pobierane przez jednostki organizacyjne podporządkowane wojewódzkim radom narodowym i przez urzędy terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
4. Wojewódzka rada narodowa może ustalać udziały budżetów terenowych stopnia podstawowego, objętych zbiorczym budżetem województwa, w dochodach wymienionych w ust. 3 pkt 1-3.
5. Jeżeli w miastach stopnia wojewódzkiego pobór niektórych dochodów skoncentrowany jest w jednym urzędzie dzielnicowym, rada narodowa tego miasta może ustalić udziały w tych dochodach budżetów innych dzielnic lub jednostkowego budżetu miasta stopnia wojewódzkiego.
Art.  7.
1. Z nadwyżki budżetu terenowego osiągniętej w 1980 r.:
1) rozlicza się z budżetem centralnym środki z tytułu nie wykorzystanych dotacji celowych,
2) przekazuje się na rachunki funduszów inwestycyjnych środki pochodzące z nie wykorzystanych dotacji na inwestycje,
3) dokonuje się odpisu na terenowy fundusz zasobowy w wysokości czwartej części zrealizowanych ponadplanowych dochodów, z zastrzeżeniem przepisu art. 8 ust. 1.
2. Nadwyżką budżetu terenowego - po dokonaniu rozliczeń i odpisów, o których mowa w ust. 1 - dysponują rady narodowe, przeznaczając ją na sfinansowanie dodatkowych bieżących potrzeb gospodarczych, socjalnych i kulturalnych oraz innych bieżących potrzeb terenowych, a także na dofinansowanie kapitalnych remontów i popieranie czynów społecznych.
Art.  8.
1. Terenowy fundusz zasobowy nie może przekraczać 5% planowanych wydatków bieżących budżetu terenowego.
2. Terenowy fundusz zasobowy może być przeznaczony na:
1) pierwsze wyposażenie w środki obrotowe przedsiębiorstw podporządkowanych radom narodowym i zakładów (brygad) remontowo-budowlanych oraz pokrycie niedoborów środków obrotowych tych jednostek,
2) udzielanie zwrotnych zasiłków kasowych zakładom budżetowym,
3) pokrycie niedoboru jednostkowego budżetu terenowego na koniec roku.

Fundusz zasobowy województwa może być przeznaczony ponadto na udzielanie w ciągu roku zwrotnych zasiłków kasowych budżetom terenowym stopnia podstawowego oraz na pokrycie niedoborów tych budżetów, jeżeli nie mogą one być wyrównane z ich funduszów zasobowych.

3. O przeznaczeniu terenowego funduszu zasobowego na pokrycie niedoborów budżetowych oraz na cele określone w ust. 2 pkt 1 decyduje właściwa rada narodowa, a o udzieleniu z tego funduszu zwrotnych zasiłków kasowych - terenowy organ administracji państwowej.
Art.  9.

Rada narodowa ustala zakres i terminy składania przez terenowy organ administracji państwowej informacji o zmianach w budżecie.

Art.  10.

Rady narodowe w toku wykonywania budżetu dokonają zmian wynikających z uchwalonej przez Sejm ustawy budżetowej na rok 1981.

Art.  11.
1. Przepisy ustawy dotyczące:
1) wojewódzkich rad narodowych stosuje się również do rad narodowych miast stopnia wojewódzkiego,
2) wojewodów stosuje się również do prezydentów miast stopnia wojewódzkiego.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o budżetach terenowych stopnia podstawowego, rozumie się przez to budżety miast, dzielnic i gmin (miast i gmin).
Art.  12.

W okresie obowiązywania prowizorium budżetowego nie stosuje się art. 5 ust. 2 pkt 1 w zakresie budżetów terenowych, art. 16-21, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1 i 2, art. 42, art. 43 ust. 1 pkt 2 w zakresie podziału budżetu terenowego na części, art. 43 ust. 2, art. 57, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1, art. 61, art. 63, art. 67 ust. 1 w zakresie przeniesień kredytów między częściami, art. 67 ust. 2 oraz art. 75-78 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244).

Art.  13.

W okresie obowiązywania prowizorium budżetowego zachowują moc przepisy art. 21 ustawy budżetowej na rok 1980 z dnia 21 grudnia 1979 r. (Dz. U. Nr 28, poz. 162).

Art.  14.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r., z wyjątkiem art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

UDZIAŁY I DOTACJE Z BUDŻETU CENTRALNEGO DLA BUDŻETÓW TERENOWYCH

w tys. zł
Lp. Województwo Udziały w dochodach budżetu centralnego*) Dotacje na inwestycje Dotacje celowe Dotacje wyrównawcze
1 2 3 4 5 6
1 st. warszawskie 8.311.099 1.150.300 2.795.455 959.480
2 bialskopodlaskie 1.269.203 484.500 181.835 82.925
3 białostockie 3.170.428 768.600 467.043 210.350
4 bielskie 2.687.493 403.500 586.927 217.935
5 bydgoskie 4.030.604 1.120.300 790.632 300.595
6 chełmskie 1.336.542 452.300 162.581 82.640
7 ciechanowskie 1.676.543 599.000 224.685 115.350
8 częstochowskie 2.377.127 230.300 550.496 194.400
9 elbląskie 2.441.459 574.800 308.029 161.495
10 gdańskie 5.378.168 1.104.400 1.147.946 426.390
11 gorzowskie 2.684.145 488.500 324.226 175.200
12 jeleniogórskie 2.974.583 388.300 403.051 195.180
13 kaliskie 2.141.132 531.100 433.215 167.310
14 katowickie 13.169.080 5.380.200 3.444.809 1.043.280
15 kieleckie 4.181.652 725.000 778.438 297.670
16 konińskie 1.513.724 533.300 255.757 106.805
17 koszalińskie 2.471.532 803.100 314.613 169.640
18 m. krakowskie 5.700.665 385.800 1.067.880 412.950
19 krośnieńskie 1.965.399 642.300 299.953 126.585
20 legnickie 2.222.869 506.400 343.789 150.355
21 leszczyńskie 1.300.929 577.700 235.602 98.380
22 lubelskie 3.783.415 1.224.400 855.963 274.335
23 łomżyńskie 1.441.162 503.700 164.749 95.710
24 m. łódzkie 5.397.876 693.800 1.518.370 415.415
25 nowosądeckie 2.397.553 327.300 414.093 171.880
26 olsztyńskie 3.568.022 1.015.500 479.280 238.350
27 opolskie 4.484.491 439.700 716.774 312.600
28 ostrołęckie 1.484.332 510.500 183.489 100.035
29 pilskie 1.914.462 727.900 252.661 129.445
30 piotrkowskie 2.218.521 808.300 391.047 157.300
31 płockie 1.934.303 429.500 332.113 140.480
32 poznańskie 5.030.458 1.171.900 1.042.175 405.700
33 przemyskie 1.846.121 490.600 231.998 117.410
34 radomskie 2.256.872 763.300 453.521 179.495
35 rzeszowskie 2.950.252 512.300 470.063 196.705
36 siedleckie 1.857.418 449.400 315.165 138.485
37 sieradzkie 1.648.522 502.900 257.930 109.345
38 skierniewickie 1.389.154 363.100 262.055 103.475
39 słupskie 1.851.420 422.000 279.994 130.250
40 suwalskie 2.157.104 574.500 257.129 139.345
41 szczecińskie 4.988.342 760.900 733.325 347.245
42 tarnobrzeskie 2.063.416 521.900 312.630 140.860
43 tarnowskie 2.133.431 389.100 405.791 158.145
44 toruńskie 2.498.219 366.800 418.129 177.405
45 wałbrzyskie 4.168.764 367.900 646.618 275.380
46 włocławskie 1.672.183 517.100 273.919 119.720
47 wrocławskie 5.813.568 1.088.900 1.072.988 427.455
48 zamojskie 2.123.444 734.400 272.883 141.090
49 zielonogórskie 3.214.520 643.400 429.311 212.120
OGÓŁEM 151.291.721 35.170.700 28.561.125 11.250.095

*) Ustalane w stosunku procentowym do wartości sprzedaży detalicznej i usług uspołecznionych jednostek handlowych i usługowych objętych planem centralnym i terenowym.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020