Zasady współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.

Dz.U.80.24.98
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 1980 r.
w sprawie zasad współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.
Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1. Terenowe organy administracji państwowej współdziałają z innymi organami administracji państwowej i jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia:
1) zgodności działania z przewidywanymi w planie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju kierunkami ochrony środowiska,
2) racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego przyrodniczymi zasobami,
3) zapobiegania szkodliwym wpływom na środowisko, powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie, zmianę cech fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych.
§  2. Współdziałanie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na współpracy terenowych organów administracji państwowej z:
1) państwowymi wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi w sprawach:
a) badań i oceny jakości środowiska oraz zachodzących w nim zmian,
b) metod pomiarów czynników szkodliwie oddziałujących na środowisko,
c) zapewnienia wymagań ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego przy ustalaniu lokalizacji oraz miejsca i warunków realizacji inwestycji, a także w rozwiązaniach projektowych,
d) usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
e) innych działań dotyczących ochrony środowiska w zakresie mającym wpływ na zdrowie ludności,
2) urzędami morskimi w sprawach:
a) ochrony środowiska obszaru Morza Bałtyckiego oraz kontroli stanu środowiska na tym obszarze,
b) ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku na obszarze portów morskich, red i przystani,
c) budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, wydm nadmorskich i zalesień ochronnych w pasie nadbrzeżnym,
d) usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska morskiego,
3) okręgowymi inspektorami Państwowej Inspekcji Radiowej w sprawach:
a) pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych oraz oddziaływania tyh pól na środowisko,
b) kontroli maszyn i urządzeń technicznych wytwarzających pole elektromagnetyczne,
c) rozmieszczenia przestrzennego inwestycji obejmujących maszyny i urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne,
4) urzędami górniczymi w sprawach:
a) zasad ochrony środowiska przy gospodarowaniu złożem i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,
b) usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska spowodowanego zakłóceniem w ruchu zakładów górniczych,
5) terenowymi organami dozoru technicznego w sprawach:
a) dopuszczania do ruchu urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, których eksploatacja wywiera wpływ na środowisko, bądź wstrzymania ruchu takich urządzeń,
b) związanych z dozorem technicznym w zakresie oceny prawidłowości eksploatacji urządzeń określonych pod lit. a) z punktu widzenia ochrony środowiska,
6) okręgowymi stacjami chemiczno-rolniczymi w sprawach:
a) ustalenia dopuszczalnego skażenia gleb i roślin, powodowanego działalnością gospodarczą,
b) kontrolowania stopnia skażenia gleb i roślin,
c) ustalania sposobu neutralizacji skażenia gleb,
d) określania rodzajów nawozów mineralnych, jakie mogą być stosowane na glebach, które uległy skażeniu,
e) sporządzania ekspertyz dotyczących przewidywanego skażenia gleb i roślin przy projektowaniu inwestycji przemysłowych uciążliwych dla środowiska,
7) okręgowymi zarządami lasów państwowych w sprawach:
a) ochrony lasów przed ujemnymi wpływami pyłów i gazów oraz innych uciążliwości dla środowiska,
b) uwzględniania wymagania ochrony lasów przy ustalaniu lokalizacji i wyborze miejsca realizacji inwestycji,
8) dyrektorami parków narodowych w sprawach ochrony środowiska w tych parkach,
9) terenowymi inspektorami gospodarki energetycznej w sprawach:
a) lokalizacji inwestycji energetycznych,
b) wyboru koncepcji zaopatrzenia w ciepło danego regionu,
c) wyboru metod utylizacji odpadów palnych,
10) Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w sprawach ochrony środowiska przed promieniowaniem.
§  3.
1. Organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w § 2 pkt 1-9, w celu zapewnienia zgodności działania w dziedzinie ochrony środowiska - w szczególności:
1) informują terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego o podejmowanych inicjatywach i przedsięwzięciach, które mogą wywierać wpływ na środowisko, a w razie wpływu ujemnego przedstawiają projekty takich przedsięwzięć do uzgodnienia,
2) przedstawiają terenowym organom administracji państwowej stopnia wojewódzkiego plany, programy, analizy i oceny oraz inne materiały dotyczące ochrony środowiska.
2. Szczegółowy zakres współdziałania, częstotliwość przekazywania materiałów, rodzaj i stopień szczegółowości zawartych w nich danych zależą od potrzeb współdziałających organów i jednostek organizacyjnych i wynikają z dokonywanych między nimi uzgodnień.
3. Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego opiniują przedstawiane przez państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych projekty długoletnich i rocznych badań jakości środowiska oraz planów badań uciążliwości szkodliwych dla środowiska.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.24.98

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zasady współdziałania w zakresie ochrony środowiska terenowych organów administracji państwowej z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi.
Data aktu: 30/09/1980
Data ogłoszenia: 05/11/1980
Data wejścia w życie: 05/11/1980