Stosowanie środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.

Dz.U.80.20.75
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 5 września 1980 r.
w sprawie stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych.
Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Śliskość na ulicach, placach i innych drogach publicznych w okresie mrozów i opadów śnieżnych likwiduje się przede wszystkim przy użyciu piasku oraz innych materiałów zwiększających szorstkość jezdni lub chodnika.
2. Śliskość na jezdniach ulic, placów i innych dróg publicznych, powodowana opadami śnieżnymi lub powstająca w okresie mrozów, może być likwidowana również przy użyciu następujących środków chemicznych:
1) w postaci stałej:
a) chlorku sodu (NaCl),
b) chlorku wapnia (CaCl2),
c) chlorku magnezu (MgCl2),
d) mieszaniny chlorku sodu z chlorkiem wapnia,
2) w postaci roztworu wodnego:
a) chlorku wapnia,
b) chlorku magnezu.
3. Udział procentowy środków chemicznych w mieszaninach i w roztworach, o których mowa w ust. 2, określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.
1. Środki chemiczne, o których mowa w § 1 ust. 2, stosuje się zapobiegawczo oraz w celu usunięcia gołoledzi i oblodzenia, jak też w celu zapobiegania zlodowaceniu i ubijaniu śniegu na jezdni. Dawki środków chemicznych określa załącznik do rozporządzenia.
2. Przez "gołoledź" rozumie się cienką warstwę lodową o grubości do 1 mm.
3. Przez "oblodzenie" rozumie się pokrywę lodową do kilku centymetrów, tworzącą się na skutek zamarznięcia nie usuniętej z jezdni wody, pochodzącej z roztopionego śniegu, lodu lub opadu deszczu.
4. Przez "zlodowacenie i ubicie śniegu" rozumie się pokrywę lodową lub śnieżną powstałą wskutek ruchu kołowego na jezdni niecałkowiecie odśnieżonej i oczyszczonej ze śniegu.
§  3.
1. Zabrania się stosowania środków chemicznych, o których mowa w § 1 ust. 2, na:
1) chodnikach w miastach i innych jednostkach osadniczych,
2) jezdniach ulic i placów w miastach, na których znajdują się zespoły starodrzewu albo duże zespoły innej roślinności,
3) jezdniach ulic, dróg lub placów znajdujących się na określonych przez terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego obszarach jednostek osadniczych, na których znajdują się zespoły zieleni miejskiej o dużym znaczeniu dla jednostki osadniczej, parki zabytkowe, parki wiejskie lub zespoły zieleni wymagające ochrony ze względu na walory krajobrazowe środowiska albo niezbędne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, klimatycznych i wypoczynkowych mieszkańców.
2. Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego może stosować odstępstwa od zasady wyrażonej w ust. 1 pkt 2 w wypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa ruchu.
§  4. Dozwolone stosowanie środków chemicznych, o których mowa w § 1 ust. 2, na ulicach, placach i innych drogach publicznych należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
§  5. Ustala się następujące warunki stosowania środków chemicznych na ulicach, placach i innych drogach publicznych:
1) zabrania się stosowania środków chemicznych na nawierzchniach o spoiwie cementowym oraz na wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych i spękanych,
2) należy zapewnić, aby części przykrawężnikowe jezdni oraz studzienki kanalizacyjne były w okresie mrozów i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu w stopniu umożliwiającym spływ z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu,
3) maksymalna ilość środków chemicznych zużytych przy likwidacji śliskości na jezdniach nie może przekroczyć łącznie 1 kg na 1 m2 powierzchni jezdni podczas zimy o przeciętnych warunkach atmosferycznych i 2 kg na 1 m2 powierzchni jezdni podczas zimy o wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych,
4) szerokość rozrzutu środków chemicznych na jezdnię sprzętem mechanicznym nie może przekraczać 0,9 szerokości jezdni,
5) środki chemiczne nie mogą być używane do topnienia śniegu jako samoistny sposób usuwania śniegu z jezdni,
6) zabrania się składowania śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami lub na trawnikach,
7) powstające na jezdni błoto należy bezzwłocznie usuwać.
§  6. Terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego zapewniają przeprowadzenie przed okresem zimowym przeglądów nawierzchni ulic, placów i innych dróg publicznych, połączonych z remontem zauważonych uszkodzeń tej nawierzchni, niezbędnym do skutecznego stosowania środków chemicznych określonych w rozporządzeniu.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

DAWKI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH STOSOWANYCH W CELU ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI NA JEZDNIACH ULIC, PLACÓW I INNYCH DRÓG PUBLICZNYCH

Środek chemiczny Rodzaje czynności
Rodzaje środka stosowany w temperaturze stosowanie zapobiegawcze usuwanie gołoledzi usuwanie oblodzenia zapobieganie zlodowaceniu i ubijaniu śniegu
dawka zasady stosowania dawka zasady stosowania dawka zasady stosowania dawka zasady stosowania
W postaci stałej:
1) chlorku sodu do -5oC 5-10 g/m3 w razie otrzymania danych meteorologicznych o możliwości powstania gołoledzi, oblodzenia lub opadu śniegu 10-20 g/m3 natychmiast po wystąpieniu gołoledzi 20 g/m3 natychmiast po wystąpieniu oblodzenia 20-30 g/m3 na początku opadu śnieżnego
2) mieszaniny chlorku sodu + 5% chlorku wapnia do -7oC -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"-
3) mieszaniny chlorku sodu + 35% chlorku wapnia do -15oC -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"-
4) chlorku magnezu do -10oC -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"-
5) chlorku wapnia do -20oC -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"-
Roztwór wodny:
1) chlorku wapnia 15 % do -5oC - - 40-100 ml/m3 jak wyżej 80-100 ml/m3 jak wyżej 100-160 ml/m3 jak wyżej
2) chlorku wapnia 30 % do -10oC -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"-
3) chlorku magnezu 30 % do -10oC -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"- -"-

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020