Zasady ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.

Dz.U.80.20.74
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
z dnia 5 września 1980 r.
w sprawie zasad ochrony ogrodów botanicznych i zoologicznych.
Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przez "ogród botaniczny" rozumie się:
1) wydzielony teren o naturalnych w miarę możliwości warunkach fizjograficznych, hydrologicznych i glebowych, odpowiednio zagospodarowany i urządzony, który:
a) stanowi miejsce upraw roślin różnych stref klimatycznych i środowiska życia oraz związanej z tym działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej,
b) jest wyposażony w obiekty budowlane i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności określonej pod lit. a),
2) wydzielony teren tworzący ogród o charakterze specjalistycznym, przeznaczony do uprawy określonych rodzajów roślin (drzew, roślin leczniczych, roślin rolniczych i innych) do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych.
2. Przez "ogród zoologiczny" rozumie się odpowiednio urządzony i zagospodarowany teren, który:
1) stanowi miejsce życia zwierząt nie udomowionych i związanej z tym działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej i rekreacyjnej,
2) jest wyposażony w obiekty budowlane i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności określonej w pkt 1.
§  2.
1. Ogrody botaniczne i zoologiczne podlegają ścisłej ochronie, zmierzającej do zachowania na ich terenie warunków przyrodniczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju tych ogrodów.
2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na zakazie:
1) wznoszenia na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego jakichkolwiek obiektów budowlanych i urządzeń nie związanych z ich działalnością,
2) ograniczania obszaru ogrodu botanicznego lub zoologicznego na rzecz działalności nie związanej z ich rolą i przeznaczeniem,
3) zmiany na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego albo w ich otoczeniu stosunków wodnych, zwłaszcza obniżenia poziomu wód gruntowych,
4) zanieczyszczania na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego albo w ich otoczeniu powierzchni ziemi i wód oraz powietrza atmosferycznego,
5) wznoszenia w sąsiedztwie ogrodu botanicznego lub zoologicznego obiektów budowlanych lub urządzeń przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej, wpływającej szkodliwie na warunki przyrodnicze, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ogrodów.
3. Zasady korzystania z ogrodów botanicznych i zoologicznych określają w drodze regulaminów ich zarządy.
4. Obiekt budowlany albo urządzenie, znajdujące się na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, nie związane z działalnością ogrodu, mogą być użytkowane wyłącznie w sposób nie wywierający ujemnego wpływu na ogród.
5. Terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego określi w razie potrzeby zasady korzystania z obiektu budowlanego albo z urządzenia, o których mowa w ust. 4, niezbędne do zapewnienia wymaganej ochrony ogrodu botanicznego lub zoologicznego.
6. Jeżeli w związku z zakazami, o których mowa w ust. 2, lub w wyniku zastosowania przepisu ust. 5 korzystanie z obiektu budowlanego albo urządzenia, znajdujących się na terenie ogrodu botanicznego lub zoologicznego, nie związanych z działalnością ogrodu, byłoby utrudnione albo ograniczone, właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) bądź użytkownikowi obiektu lub urządzenia będącemu jednostką gospodarki uspołecznionej przysługują odpowiednio uprawnienia, o których mowa w art. 84 i 85 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
§  3.
1. Dokonywanie zmian w szacie roślinnej ogrodu botanicznego jest dopuszczalne jedynie w ramach działalności naukowo-badawczej lub pielęgnacyjnej wynikającej z programu działalności ogrodu.
2. Programy działalności ogrodów botanicznych w dziedzinie badań naukowych oraz perspektyw ich rozwoju, sporządzane na okresy wieloletnie, podlegają uzgodnieniu z właściwą w sprawach ogrodów botanicznych jednostką organizacyjną Polskiej Akademii Nauk.
§  4. Ogród zoologiczny prowadzi swą działalność na podstawie perspektywicznych i rocznych programów pracy sporządzanych na podstawie resortowego programu działalności i rozwoju ogrodów zoologicznych i zatwierdzanych przez właściwy terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
§  5. Zarząd ogrodu zoologicznego w celu ochrony zwierząt żyjących w tym ogrodzie zapewnia:
1) fachową obsadę personelu działu hodowlanego i weterynaryjnego,
2) odpowiednie warunki bytowe i pielęgnacyjno-hodowlane zwierząt,
3) warunki reprodukcji zwierząt, a zwłaszcza fauny ginącej.
§  6. Przy urządzaniu ogrodu zoologicznego oraz jego rozbudowie należy zapewnić zachowanie walorów krajobrazowych danego terenu, a zwłaszcza chronić i zapewniać warunki rozwoju roślinności.
§  7. Ogród botaniczny oraz zoologiczny może być zlikwidowany tylko wówczas, gdy na danym terenie nie ma on możliwości prawidłowego funkcjonowania, pod warunkiem jednak równoczesnego urządzenia takiego ogrodu na innym terenie, na którym istnieje możliwość pełnej realizacji jego zadań.
§  8. Terenowe organy administracji państwowej w planach zagospodarowania przestrzennego oraz w swej działalności uwzględniają potrzeby ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz zapewniają wymaganą przepisami rozporządzenia ich ochronę.
§  9.
1. Właściwy terenowy organ administracji państwowej przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia miejsca realizacji inwestycji, przewidzianej do realizacji w pobliżu ogrodu botanicznego lub zoologicznego, informuje o przygotowywanym przedsięwzięciu zarząd ogrodu, który w terminie jednego miesiąca może zgłosić swe zastrzeżenia i wnioski. Terenowy organ administracji państwowej rozpatrzy zgłoszone zastrzeżenia i wnioski w prowadzonym postępowaniu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy rozpatrywaniu przez terenowy organ administracji państwowej wniosku o wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego znajdującego się w pobliżu ogrodu botanicznego lub zoologicznego, jeżeli zmiana ta może mieć wpływ na funkcjonowanie ogrodu.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020