Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.

Dz.U.80.16.60
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 lipca 1980 r.
w sprawie stosowania równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.
Na podstawie art. 141 § 4 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91), po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie stosuje się:
1) w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego, wykonujących usługi agrolotnicze oraz loty doświadczalne i dyspozycyjne,
2) w Centralnym Zespole Lotnictwa Sanitarnego oraz Zespołach Lotnictwa Sanitarnego Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego,
3) w stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Aeroklub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", zwanym dalej "Aeroklubem PRL"

- do personelu latającego i pokładowego, instruktorów szkolenia lotniczego, mechaników lotniczych oraz do pozostałych pracowników zatrudnionych przy obsłudze urządzeń wymagających pracy ciągłej.

2. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych i po porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych ustalą wykazy stanowisk (zawodów), na których mogą być wprowadzane równoważne normy czasu pracy, oraz określą szczegółowe warunki ich stosowania.
§  2.
1. Czas pracy pracowników, o których mowa w § 1, może być przedłużony w poszczególnych dniach do 12 godzin na dobę przez zastąpienie norm czasu pracy, określonych w art. 129 § 1 Kodeksu pracy, równoważnymi normami czasu pracy.
2. Przez równoważne normy czasu pracy rozumie się przedłużony w poszczególnych dniach wymiar czasu pracy, który zostaje wyrównany skróconym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy, z tym że w okresie rozliczeniowym czas ten nie może przekraczać liczby godzin wynikającej z pomnożenia 8 godzin (w sobotę albo wyznaczony w zamian niej inny dzień - 6 godzin) przez liczbę kalendarzowych dni roboczych.
3. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
4. W Aeroklubie PRL okres rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 3, może być przedłużony do 6 miesięcy w sezonie szkoleniowo-sportowym.
§  3.
1. Zakłady pracy, w których praca odbywa się w systemie równoważnych norm czasu pracy, są obowiązane do opracowania i stosowania harmonogramów pracy, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy oraz dni wolne od pracy.
2. Do czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemie równoważnych norm czasu pracy wlicza się godziny przepracowane w ramach harmonogramu pracy.
3. Godziny przepracowane poza harmonogramem pracy zalicza się do czasu pracy, jeżeli:
1) praca poza harmonogramem była wykonywana wskutek nieprzewidzianych i nie dających się uniknąć przeszkód (np. awarie, zakłócenie w ruchu), uznanych przez kierownika zakładu pracy, albo
2) zostały przepracowane na polecenie kierownika zakładu pracy.
§  4.
1. Normę czasu pracy ustaloną na okres rozliczeniowy zmniejsza się w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy o taką liczbę godzin, jaka wynika z pomnożenia 8 godzin (w sobotę lub wyznaczony w zamian niej inny dzień - 6 godzin) przez liczbę pełnych dni nieobecności.
2. Po każdym okresie pracy w systemie równoważnych norm czasu pracy, trwającym co najmniej 8 godzin bez przerwy, powinien nastąpić okres odpoczynku. Odpoczynek powinien trwać:
1) w miejscu zamieszkania pracownika - co najmniej tyle godzin, ile trwała poprzedzająca nieprzerwana praca, nie mniej jednak niż 10 godzin,
2) poza miejscem zamieszkania pracownika - co najmniej połowę czasu pracy poprzedzającego odpoczynek.
3. Pracownik zatrudniony w systemie równoważnych norm czasu pracy ma prawo korzystać co najmniej raz w okresie tygodnia z 24-godzinnego czasu wolnego od pracy, przy czym wypoczynek taki powinien raz na trzy tygodnie przypadać w niedzielę.
§  5.
1. Praca wykonywana ponad normy czasu ustalone zgodnie z przepisami § 2 ust. 1, 3 i 4 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje - oprócz normalnego wynagrodzenia - dodatek w wysokości:
1) 50% wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika za pracę w dwóch pierwszych godzinach nadliczbowych przekraczających dobową normę czasu pracy i za godziny nadliczbowe przekraczające normę czasu pracy ustaloną dla okresu rozliczeniowego; łącznie liczba godzin nadliczbowych opłacanych z dodatkiem 50% nie może przekraczać liczby godzin wynikającej z pomnożenia przepracowanych dni przez 2, przy czym liczba tych godzin nie może być większa niż liczba dni roboczych w okresie rozliczeniowym pomnożona przez 2,
2) 100% tego wynagrodzenia - za pracę w dalszych godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy lub w niedziele i święta.
3. Za pracę przekraczającą równocześnie dobową i rozliczeniową normę czasu pracy przysługuje tylko jeden dodatek.
4. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, nie przysługuje za pracę w niedzielę w normalnym czasie pracy, jeżeli pracownikowi udzielono innego dnia wolnego od pracy. Dotyczy to również pracy w dzień świąteczny.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1980 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.16.60

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.
Data aktu: 25/07/1980
Data ogłoszenia: 31/07/1980
Data wejścia w życie: 01/08/1980