Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.

Dz.U.79.13.89
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 marca 1979 r.
dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułami 17 i 18 Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 25, poz. 187), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do wymienionej konwencji:
Ludowo-Demokratyczna Republika Jemenu ........................... dnia 18 października 1972 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Ludowo-Demokratyczna Republika Jemenu nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 22 konwencji, zgodnie z którym każdy spór między dwoma lub więcej Państwami-Stronami, dotyczący interpretacji lub stosowania konwencji, zostanie przekazany na wniosek którejkolwiek ze Stron w sporze do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, i oświadcza, że na przekazanie sporu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości konieczna jest w każdym poszczególnym przypadku zgoda wszystkich Stron w sporze.",

Barbados ............................................................................. dnia 8 listopada 1972 r.,

z następującym zastrzeżeniem i oświadczeniem:

"Konstytucja Barbadosu przyznaje i zapewnia wszystkim osobom w Barbadosie podstawowe prawa i swobody indywidualne niezależnie od rasy lub miejsca urodzenia. Konstytucja przewiduje procedurę sądową, której należy przestrzegać w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych praw zarówno przez państwo, jak i przez osobę prywatną. Przystąpienie do konwencji nie oznacza przyjęcia zobowiązań wykraczających poza ramy Konstytucji ani przyjęcia jakichkolwiek zobowiązań, przewidujących wprowadzenie innej procedury sądowej poza tą, która jest przewidziana w Konstytucji.

Rząd Barbadosu rozumie artykuł 4 wymienionej konwencji w taki sposób, iż Strona konwencji podejmie środki w dziedzinach objętych punktami a), b) i c) tego artykułu tylko wtedy, gdy uzna, że zachodzi potrzeba wydania takich niezbędnych ustaw.",

Niemiecka Republika Demokratyczna ................................. dnia 27 marca 1973 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Niemiecka Republika Demokratyczna nie uważa się za związaną artykułem 22 konwencji, zgodnie z którym każdy spór między dwoma lub więcej Państwami-Stronami dotyczący interpretacji lub stosowania konwencji zostanie przekazany na wniosek którejkolwiek ze Stron w sporze do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, i oświadcza, że na przekazanie sporu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości konieczna jest w każdym poszczególnym przypadku zgoda wszystkich Stron w sporze.",

Trynidad i Tobago ................................................................ dnia 4 października 1973 r.,

Botswana ............................................................................. dnia 20 lutego 1974 r.,

Laos .................................................................................... dnia 22 lutego 1974 r.,

Jordania ............................................................................... dnia 30 maja 1974 r.,

Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich ....................... dnia 20 czerwca 1974 r.,

Mali ..................................................................................... dnia 16 lipca 1974 r.,

Górna Wolta ........................................................................ dnia 18 lipca 1974 r.,

Meksyk ............................................................................... dnia 20 lutego 1975 r.,

Rwanda ............................................................................... dnia 16 kwietnia 1975 r.,

z zastrzeżeniem, że nie uważa się za związaną artykułem 22 konwencji,

Belgia .................................................................................. dnia 7 sierpnia 1975 r.,

Somalia ............................................................................... dnia 26 sierpnia 1975 r.,

Australia .............................................................................. dnia 30 września 1975 r.,

Włochy ............................................................................... dnia 5 stycznia 1976 r.,

Zair ..................................................................................... dnia 21 kwietnia 1976 r.,

Etiopia ................................................................................ dnia 23 czerwca 1976 r.,

Katar .................................................................................. dnia 22 lipca 1976 r.,

Liberia ................................................................................ dnia 5 listopada 1976 r.,

Gujana ................................................................................ dnia 15 lutego 1977 r.,

Gwinea ............................................................................... dnia 14 marca 1977 r.,

Sudan ................................................................................. dnia 21 marca 1977 r.,

Czad ................................................................................... dnia 17 sierpnia 1977 r.,

Burundi ............................................................................... dnia 27 października 1977 r.,

Nikaragua ........................................................................... dnia 15 lutego 1978 r.,

Seszele ............................................................................... dnia 7 marca 1978 r.,

Luksemburg ........................................................................ dnia 1 maja 1978 r.,

Gambia ............................................................................... dnia 29 grudnia 1978 r.,

Izrael ................................................................................... dnia 3 stycznia 1979 r.,

z następującym zastrzeżeniem:

"Państwo Izrael nie uważa się za związane postanowieniami artykułu 22 Konwencji."

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Fidżi w swojej notyfikacji o sukcesji w odniesieniu do wyżej wymienionej konwencji, przekazanej Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 11 stycznia 1973 r., oświadczył, że przyjmuje zastrzeżenia zgłoszone przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w imieniu Fidżi w następującym brzmieniu:

"Rząd Fidżi zastrzega sobie prawo niestosowania konwencji w takim zakresie, w jakim prawo wyborcze na Fidżi może być sprzeczne z obowiązkami określonymi w artykule 5 lit. c), postanowienia prawne zakazujące lub ograniczające przeniesienie tytułu własności ziemi przez krajowców na Fidżi mogą być sprzeczne z obowiązkami określonymi w artykule 5 lit. d) (v) lub system szkolny na Fidżi może być sprzeczny z obowiązkami określonymi w artykułach 2, 3 albo 5 lit. e) (v) konwencji."

Ponadto podaje się do wiadomości, że Rząd Wspólnoty Bahamów złożył dnia 5 sierpnia 1975 r. notyfikację o sukcesji w odniesieniu do wymienionej konwencji.

Podaje się również do wiadomości, że w notyfikacji przekazanej Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 28 października 1977 r. Rząd Tonga poinformował o wycofaniu swego zastrzeżenia w związku z artykułem 5 lit. c) i artykułami 2, 3 i 5 lit. e) (v) konwencji (Dz. U. z 1973 r. Nr 1, poz. 5).

Zgodnie z artykułem 20 ustęp 3 konwencji notyfikacja nabrała mocy w dniu jej otrzymania przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zgodnie z artykułem 19 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw trzydziestego dnia po złożeniu ich dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1979.13.89

Rodzaj: Oświadczenie rządowe
Tytuł: Uczestnictwo szeregu państw w Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, otwartej do podpisu w Nowym Jorku dnia 7 marca 1966 r.
Data aktu: 31/03/1979
Data ogłoszenia: 18/06/1979
Data wejścia w życie: 18/06/1979