Hiszpania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1977.05.27.

Dz.U.78.7.22
UMOWA
między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej,
podpisana w Warszawie dnia 27 maja 1977 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 maja 1977 roku została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej.

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Hiszpanii,

kierując się pragnieniem umacniania przyjaźni między narodami obu państw przez stosunki kulturalne i naukowe,

zgodnie z duchem i zasadami Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przyjętego w Helsinkach,

postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę i uzgodniły, co następuje:

Artykuł  I

Umawiające się Strony będą rozwijać i umacniać współpracę w dziedzinach oświaty, nauki, kultury, sztuki i środków masowego przekazu.

Artykuł  II

Dla osiągnięcia celów wymienionych w poprzednim artykule Umawiające się Strony będą popierać wymianę delegatów lub przedstawicieli instytucji lub organizacji oświatowych, naukowych, kulturalnych i artystycznych oraz udzielanie stypendiów naukowcom i studentom drugiej Umawiającej się Strony.

Jednocześnie będą popierać wymianę profesorów, naukowców, ekspertów, pisarzy i artystów drugiej Umawiającej się Strony, dla przyczynienia się do lepszego poznania i współpracy między obydwoma krajami.

Artykuł  III

Umawiające się Strony będą popierać i ułatwiać uczestnictwo przedstawicieli lub delegacji w międzynarodowych kongresach, festiwalach i konkursach o charakterze kulturalnym, naukowym lub artystycznym, odbywających się na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  IV

Umawiające się Strony będą popierać wymianę w dziedzinie kształcenia pozaszkolnego specjalnego i zawodowego młodzieży i dorosłych, jak kursy letnie, wymiana instruktorów, doświadczeń, materiałów, dokumentacji itp.

Artykuł  V

Umawiające się Strony będą ułatwiać obywatelom drugiej Umawiającej się Strony odbywanie studiów i praktyk w instytucjach naukowych, ośrodkach kulturalnych, artystycznych i szkolnictwa wyższego, a także korzystanie - zgodnie ze swymi obowiązującymi przepisami - z bibliotek, archiwów, muzeów, labolatoriów itp.

Artykuł  VI

Umawiające się Strony zbadają, w jakim zakresie i na jakich warunkach mogłyby być uznawane studia, tytuły, dyplomy i stopnie naukowe uzyskiwane w drugim państwie.

Artykuł  VII

Umawiające się Strony będą popierać współpracę i wymianę między instytucjami i stowarzyszeniami oświatowymi, kulturalnymi i naukowymi oraz wysyłanie publikacji, rozpowszechnianie i tłumaczenie dzieł literackich i naukowych, filmów, nagrań, partytur, mikrofilmów i informacji ogólnych w dziedzinach wymienionych w artykule I niniejszej Umowy.

Strony udzielać będą w szczególności poparcia wymianie bibliografii między bibliotekami narodowymi.

Artykuł  VIII

Umawiające się Strony będą współpracować w zakresie ułatwiania przedstawiania na terytorium drugiej Umawiającej się Strony takich imprez, które umożliwią zapoznanie się z twórczością ich narodów, jak np. wystaw artystycznych, naukowych, wystaw książek, przedstawień teatralnych i imprez muzycznych, wykładów, pokazów filmowych, programów radiowych i telewizyjnych.

Jednocześnie obie Strony będą popierać włączanie do swoich repertuarów dzieł muzycznych i teatralnych autorów drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  IX

Umawiające się Strony będą popierać wymianę doświadczeń w dziedzinie muzealnictwa i konserwacji zabytków.

Artykuł  X

Każda z Umawiających się Stron dążyć będzie do możliwie pełnego zapoznawania swego narodu z życiem i historią narodu drugiej Umawiającej się Strony, wykorzystując w tym celu wszelkie środki przewidziane w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie programów nauczania dla szkół wszystkich stopni, aby uniknąć możliwych nieścisłości w podręcznikach i innych publikacjach.

Artykuł  XI

Umawiające się Strony będą popierać poznawanie i nauczanie języka hiszpańskiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i języka polskiego w Hiszpanii, podejmując odpowiednie kroki w kierunku rozwoju współpracy w tej dziedzinie, w szczególności przez tworzenie lektoratów.

Umawiające się Strony będą również wzajemnie dążyły do rozwoju studiów nad kulturą polską i hiszpańską.

Artykuł  XII

Umawiające się Strony zobowiązują się przyznawać autorom drugiej Umawiającej się Strony taką samą ochronę, jakiej udzielają swym obywatelom w zakresie praw autorskich, zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym i na zasadzie wzajemności.

Artykuł  XIII

Umawiające się Strony będą współpracować w celu uniemożliwienia nielegalnego handlu dziełami sztuki, dokumentami i innymi przedmiotami posiadającymi wartość historyczną bądź kulturalną.

Artykuł  XIV

Dla realizacji niniejszej Umowy Umawiające się Strony postanawiają utworzyć Stałą Komisję Mieszaną składającą się z dwóch sekcji z siedzibami w Warszawie i w Madrycie.

Stała Komisja Mieszana będzie się zbierać na sesjach plenarnych co najmniej raz na dwa lata na przemian w Polsce i w Hiszpanii pod przewodnictwem przedstawiciela tej z Umawiających się Stron, na terytorium której odbywać się będzie dana sesja. Terminy sesji będą uzgadniane w drodze dyplomatycznej.

Zadaniem Stałej Komisji Mieszanej na sesjach plenarnych będzie szczegółowa analiza wszystkich dziedzin współpracy, objętych niniejszą Umową, w celu podejmowania inicjatyw i przygotowywania programów realizacji współpracy kulturalnej między obydwoma państwami oraz dalszego rozwoju tej współpracy, jak również ustalania zasad jej finansowania.

Zalecenia lub postanowienia Stałej Komisji Mieszanej zawarte będą w protokole końcowym, który będzie obowiązujący dla obu Stron do dnia otwarcia kolejnej sesji plenarnej.

Artykuł  XV

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji zgodnie z odpowiednim prawem i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacjnych.

Po upływie pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejsza Umowa będzie mogła być w dowolnym terminie wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim wypadku traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia wypowiedzenia.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 27 maja 1977 roku w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa w języku polskim i dwa w języku hiszpańskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

Na dowód czego Pełnomocnicy Umawiających się Stron podpisali niniejszą Umowę i opatrzyli ją pieczęciami.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 5 stycznia 1978 roku.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020