Status wojewody.

Dz.U.78.2.4
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1978 r.
w sprawie statusu wojewody.
Wojewoda wykonując swoje zadania w dziedzinie zarządzania gospodarką narodową na obszarze województwa kieruje się uchwałami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jako przewodniej siły politycznej społeczeństwa w budownictwie socjalistycznym, której współdziałanie ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym stanowi podstawę Frontu Jedności Narodu.
W celu dalszego usprawnienia i doskonalenia systemu zarządzania gospodarką narodową, a także stworzenia wojewodzie możliwości skuteczniejszego sterowania procesami społeczno-gospodarczymi w terenie oraz koordynowania działalności wszystkich jednostek państwowych, spółdzielczych i organizacji społecznych w realizacji zadań narodowego planu społeczno-gospodarczego i planów społeczno-gospodarczego rozwoju województw, jak również wykonywania innych zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach - na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975 r. Nr 26, poz. 139 i z 1977 r. Nr 11, poz. 44) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§  1.
1. Rozporządzenie określa podstawowe prawa i obowiązki wojewody jako:
1) przedstawiciela Rządu,
2) organu wykonawczego i zarządzającego wojewódzkiej rady narodowej,
3) terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
2. Rozporządzenie określa również zasady realizacji ustawowych kompetencji wojewody w stosunku do jednostek podporządkowanych radom narodowym, dotyczących zarządzania i kierowania gospodarką, wykonywania narodowego planu społeczno-gospodarczego, planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa i budżetu oraz innych zadań związanych z gospodarką narodową, a także uprawnienia i obowiązki w stosunku do jednostek nie podporządkowanych radom narodowym.
3. Przez użyte w rozporządzeniu określenie "wojewoda" należy rozumieć również prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego, a przez określenia "województwo" i "wojewódzka rada narodowa" - również województwo miejskie i radę narodową miasta stopnia wojewódzkiego.
§  2.
1. Wojewoda wykonuje lub organizuje wykonanie na obszarze województwa zadań wynikających z ustaw, rozporządzeń, uchwał Rady Państwa, uchwał Rady Ministrów i zarządzeń Prezesa Rady Ministrów oraz uchwał wojewódzkiej rady narodowej.
2. Wojewoda kontroluje wykonanie przez jednostki podporządkowane i nie podporządkowane radom narodowym zadań wynikających z uchwał i aktów prawnych wymienionych w ust. 1 oraz podejmuje niezbędne decyzje w celu zapewnienia pełnego ich wykonania.
3. Wojewoda, w razie stwierdzenia na podstawie otrzymywanych informacji i przeprowadzanych kontroli niewykonywania zadań planowych lub naruszania zasad gospodarki planowej, niegospodarności, bezwładu organizacyjnego i występowania innych tego rodzaju ujemnych zjawisk, uruchamia wszystkie dostępne środki dla natychmiastowego przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom i podejmuje niezbędne decyzje, o których informuje jednostki nadrzędne.
§  3. Wojewoda na obszarze województwa:
1) podejmuje działania dla zapewnienia skutecznego rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczego rozwoju województwa oraz zaspokojenia potrzeb i sprawnej obsługi obywateli,
2) zapewnia przestrzeganie prawa i nadzoruje stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
3) zapewnia prawidłowe i terminowe załatwianie skarg i wniosków obywateli, dążąc jednocześnie do usuwania przyczyn powstawania skarg,
4) zapewnia sprawność działania podległych urzędów, przedsiębiorstw i instytucji obsługujących społeczeństwo,
5) podejmuje działania na rzecz doskonalenia funkcjonowania wszystkich jednostek podporządkowanych i nie podporządkowanych radom narodowym na obszarze województwa w prawidłowym wykonywaniu ich zadań.
Rozdział  2

Zadania wojewody jako przedstawiciela Rządu.

§  4.
1. Wojewoda jako przedstawiciel Rządu wykonuje zadania zlecone mu przez Rząd lub Prezesa Rady Ministrów.
2. Wojewoda, w ramach zadań zleconych mu przez Rząd lub Prezesa Rady Ministrów, koordynuje działalność wszystkich organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej na obszarze województwa dla zapewnienia zgodnego działania tych organów i jednostek z celami polityki ogólnopaństwowej.
§  5. Wojewoda jako przedstawiciel Rządu, w ramach zadań zleconych mu przez Rząd lub Prezesa Rady Ministrów:
1) podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające do prawidłowego wykonania przez wszystkie jednostki państwowe, spółdzielcze i organizacje społeczne na obszarze województwa określonych zadań wynikających z narodowego planu społeczno-gospodarczego oraz zadań z zakresu administracji państwowej, należących do naczelnych i centralnych organów administracji,
2) koordynuje prace przygotowawcze związane z organizowaniem na obszarze województwa ogólnopolskich imprez i obchodów, festiwali, dożynek, wystaw i innych,
3) reprezentuje Prezesa Rady Ministrów podczas uroczystych obchodów i wydarzeń,
4) wykonuje inne zadania określone przez Rząd lub Prezesa Rady Ministrów.
§  6. Wojewoda jako przedstawiciel Rządu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów informacje i oceny dotyczące realizacji węzłowych zadań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ujemnych zjawisk występujących w administracji oraz gospodarce narodowej, wymagających przeciwdziałania.
Rozdział  3

Zadania wojewody jako organu wykonawczego i zarządzającego wojewódzkiej rady narodowej oraz terenowego organu administracji państwowej.

§  7.
1. Wojewoda realizuje zadania wynikające z uchwał wojewódzkiej rady narodowej w zakresie spraw gospodarczych, społecznych, kulturalnych oraz zadania terenowego organu administracji państwowej stopnia wojewódzkiego, wiążąc potrzeby terenu z zadaniami ogólnopaństwowymi, dbając o coraz lepsze zaspokajanie potrzeb ludności, wzrost i unowocześnienie produkcji i usług, kompleksowy gospodarczy i społeczno-kulturalny rozwój województwa.
2. Wojewoda zapewnia warunki do wykonywania przez wojewódzką radę narodową jej ustawowych zadań jako terenowego organu władzy państwowej i podstawowego organu samorządu społecznego i w tym celu:
1) uczestniczy w sesjach wojewódzkiej rady narodowej i posiedzeniach jej prezydium,
2) zapewnia wykonanie uchwał wojewódzkiej rady narodowej i postanowień prezydium oraz składa sprawozdania z ich wykonania,
3) przedstawia wojewódzkiej radzie narodowej projekty planów społeczno-gospodarczego rozwoju województwa oraz budżetu i składa sprawozdania z ich realizacji,
4) współdziała z prezydium wojewódzkiej rady narodowej w sprawach związanych z realizacją zadań prezydium oraz przygotowaniem sesji rady, występuje do prezydium z wnioskiem o zwołanie sesji wojewódzkiej rady narodowej i jej przedmiotu obrad,
5) współdziała z komisjami wojewódzkiej rady narodowej i radnymi, udziela im pomocy w realizacji zadań, w utrzymywaniu łączności z mieszkańcami i samorządem mieszkańców oraz prowadzeniu działalności kontrolnej,
6) przedstawia komisjom wojewódzkiej rady narodowej projekty ważniejszych zarządzeń i decyzji w celu zasięgnięcia opinii oraz informuje o realizacji wniosków komisji,
7) rozpatruje interpelacje i wnioski radnych wojewódzkiej rady narodowej i informuje o sposobie ich załatwienia,
8) przedstawia wojewódzkiej radzie narodowej do zatwierdzenia zarządzenia porządkowe wydane w okresie między sesjami,
9) sprawuje kontrolę nad realizacją postulatów i wniosków wyborców.
§  8. Wojewoda przygotowuje, na podstawie wytycznych Rady Ministrów, projekty planów społeczno-gospodarczego rozwoju województwa i projekty budżetu, realizuje uchwalony przez wojewódzką radę narodową plan i budżet oraz wykonuje inne zadania związane z wszechstronnym rozwojem województwa i zaspokajaniem potrzeb społeczeństwa, koncentrując uwagę na węzłowych problemach dotyczących zwłaszcza kompleksu spraw rolnictwa i gospodarki żywnościowej, polepszania zaopatrzenia rynku, budownictwa mieszkaniowego i gospodarki lokalowej, a także zaspokajania potrzeb komunalnych i bytowych ludności.

Zadania wojewody w dziedzinie opracowywania planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa i budżetu.

§  9. Wojewoda, dla zapewnienia pełnej realizacji celów i zadań rozwoju gospodarki narodowej jako całości, jej poszczególnych działów i dziedzin oraz koncentrując wysiłki na podniesieniu efektywności działania jednostek gospodarczych, zapewnienia właściwych relacji ekonomicznych, dynamiki, jakości i struktury produkcji, poprawy gospodarki środkami trwałymi, zasobami pracy, surowcami i materiałami:
1) określa zakres i tryb opracowania projektów planu i budżetu przez jednostki gospodarcze objęte planem terenowym i terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego, ustala wytyczne, zadania i środki oraz normy finansowe dla zjednoczeń i przedsiębiorstw,
2) rozpatruje projekty planów jednostek nie podporządkowanych wojewódzkiej radzie narodowej, lecz objętych planem terenowym, oraz ustala dla tych jednostek, na podstawie wskaźników narodowego planu społeczno-gospodarczego, zadania w zakresie usług dla ludności,
3) ocenia i opiniuje projekty planów gospodarczych jednostek nie podporządkowanych radom narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zatrudnienia, płac i spraw socjalnych, struktury produkcji, usług dla ludności, jakości wyrobów, budownictwa mieszkaniowego zakładów pracy, koncentracji inwestycji, zobowiązań partycypacyjnych z tytułu koordynacji terenowej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, planów zaopatrzenia województwa w paliwa i energię, z uwzględnieniem wykorzystania lokalnych zasobów paliw, oraz wykorzystuje przedstawione mu przez kierowników jednostek informacje dotyczące powyższych zagadnień,
4) wyraża stanowisko w sprawie projektów planów jednostek objętych planowaniem centralnym i opinie przekazuje tym jednostkom,
5) opracowuje kompleksowy plan rozwoju społeczno-gospodarczego województwa i dokonuje jego analiz, ocenia dynamikę i kierunki tego rozwoju, intensywność wykorzystania zasobów ekonomicznych województwa i jego wkładu w rozwój gospodarki ogólnonarodowej,
6) wykorzystuje przygotowane przez banki analizy i wnioski dotyczące projektu planu społeczno-gospodarczego i budżetu województwa,
7) organizuje prace nad projektem planu i budżetu w sposób sprzyjający ukształtowaniu prawidłowych stosunków współpracy i wymiany informacji oraz rozwoju inicjatyw i właściwych postaw społecznych we wszystkich jednostkach uczestniczących w opracowaniu projektu planu i budżetu, w odniesieniu do prawidłowego określenia wskaźników i proporcji rozwoju,
8) współdziała z komisjami wojewódzkiej rady narodowej, związkami zawodowymi, samorządem robotniczym i organizacjami społecznymi dla ustalenia właściwych proporcji i zadań planu i budżetu,
9) przekazuje Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrowi Finansów i właściwym ministrom projekty planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa oraz budżetu wraz z problemami wymagającymi rozstrzygnięcia.

Zadania wojewody w dziedzinie realizacji planów społeczno-gospodarczych i budżetu.

§  10.
1. Wojewoda realizuje zadania określone przez wojewódzką radę narodową w planie społeczno-gospodarczego rozwoju województwa oraz wynikające dla województwa z narodowego planu społeczno-gospodarczego.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) organizuje wykonanie zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa,
2) koordynuje i kontroluje działalność objętych planem terenowym wszystkich jednostek państwowych, spółdzielczych i organizacji społecznych oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej i wydaje zalecenia dotyczące realizacji zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa,
3) sprawuje nadzór nad wykonaniem zadań wynikających z planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa przez jednostki państwowe i spółdzielcze oraz organizacje społeczne, w szczególności przez kontrolę pracy tych jednostek, analizę sprawozdań i opracowań statystycznych, informacji i opracowań administracji gospodarczej, instytucji finansowych i podejmuje odpowiednie działania w celu eliminowania niekorzystnych zjawisk,
4) współdziała z jednostkami nie podporządkowanymi wojewódzkiej radzie narodowej w zakresie realizacji zadań wynikających z narodowego planu społeczno-gospodarczego oraz innych zadań państwowych, przestrzegania dyscypliny i warunków pracy oraz zaspokajania potrzeb bytowych pracowników zatrudnionych na obszarze województwa,
5) rozpatruje projekty zmian planów jednostek nie podporządkowanych wojewódzkiej radzie narodowej, a objętych planem terenowym w toku realizacji tych planów,
6) wyraża stanowisko w sprawach istotnych zmian w planach jednostek nie podporządkowanych, jeśli zmiany te mają wpływ na sferę stosunków społeczno-gospodarczych i dotyczą profilu produkcji i usług oraz ograniczenia rozmiarów produkcji wyrobów rynkowych i eksportowych, a także poziomu zatrudnienia i funduszu płac oraz przeznaczenia nakładów inwestycyjnych,
7) zarządza sprawdzenie wykorzystania zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw zarządzanych centralnie i występuje o przekazanie między tymi przedsiębiorstwami zbędnych surowców, materiałów, maszyn i obiektów, jak również o wspólne użytkowanie lub przekazanie innemu użytkownikowi nieracjonalnie wykorzystywanej powierzchni produkcyjnej i składowej,
8) podejmuje działania w celu zapewnienia poprawy efektywności pracy jednostek gospodarczych; w szczególności dotyczy to zwiększenia produkcji rynkowej i eksportowej, poprawy jej jakości, zwiększenia wydajności pracy i lepszego wykorzystania majątku trwałego oraz oszczędnej gospodarki materiałami i pełniejszego wykorzystania surowców miejscowych,
9) kontroluje poprzez banki i inne jednostki kontrolne działalność jednostek organizacyjnych położonych na obszarze województwa, w zakresie gospodarki funduszem płac oraz zakładowymi funduszami: nagród, socjalnym i mieszkaniowym,
10) oddziałuje na kształtowanie równowagi pieniężno-rynkowej przez podejmowanie działań na rzecz zwiększenia podaży towarów i usług oraz ograniczenie zakupów towarów rynkowych i usług przez jednostki gospodarki uspołecznionej, jak również zapewnienie przestrzegania dyscypliny wypłat z funduszu płac oraz ograniczenie dostaw, robót i usług jednostek pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
3. Wojewoda zapewnia właściwe wykorzystanie środków przeznaczonych dla województwa oraz realizuje zadania objęte budżetem, w szczególności wojewoda:
1) kieruje wykonaniem zbiorczego budżetu województwa, kontroluje przebieg wykonania budżetów rad narodowych stopnia podstawowego oraz czuwa nad przestrzeganiem równowagi i dyscypliny budżetowej,
2) dokonuje zmian w jednostkowym budżecie województwa w zakresie ustalonym w prawie budżetowym,
3) udziela zwrotnego zasiłku kasowego dla przywrócenia równowagi budżetowej,
4) z upoważnienia wojewódzkiej rady narodowej:
a) dysponuje rezerwą budżetową pochodzącą z rozliczenia nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych,
b) w wypadkach uzasadnionych ważnymi względami gospodarczymi - ustala wytyczne co do koniecznych zmian dochodów i wydatków w budżetach rad narodowych stopnia podstawowego,
5) z upoważnienia wojewódzkiej rady narodowej dysponuje środkami funduszu zasobowego na:
a) finansowanie przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem produkcji rynkowej i usług dla ludności oraz rozszerzeniem mocy produkcyjnych komunalnych przedsiębiorstw remontowo-budowlanych w granicach określonych w prawie budżetowym,
b) finansowanie niedoboru środków obrotowych przedsiębiorstw terenowych podporządkowanych radom narodowym,
c) pokrycie niedoboru jednostkowego budżetu województwa i budżetów rad narodowych stopnia podstawowego,
6) realizuje politykę podatkową w zakresie podatków i opłat od gospodarki nie uspołecznionej i od ludności, sprawuje nadzór nad ustalaniem tych podatków i opłat przez terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego oraz terminowym ich poborem, egzekucją zobowiązań i stosowaniem ulg i umorzeń,
7) zatwierdza kwartalne bilanse pieniężnych przychodów i wydatków ludności oraz kwartalne plany kasowe oddziału wojewódzkiego Narodowego Banku Polskiego i rozpatruje sprawozdania z wykonania tych planów,
8) ustala wytyczne w sprawie wykorzystania kredytów bankowych przyznanych województwu dla ludności i jednostek gospodarki nie uspołecznionej,
9) umarza, rozkłada na raty lub odracza spłaty należności przypadających na rzecz budżetów terenowych od jednostek gospodarki uspołecznionej, umarza należności od rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz może stawiać wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie spłat należności przypadających na rzecz budżetu centralnego,
10) orzeka w sprawach karnych skarbowych w ramach kompetencji określonych w ustawie karnej skarbowej,
11) orzeka w sprawach naruszenia dyscypliny budżetowej,
12) nadzoruje prace podatkowej komisji odwoławczej w zakresie rozpatrywania odwołań i zażaleń w sprawach wymiaru podatku obrotowego i dochodowego podatników gospodarki nie uspołecznionej,
13) przeprowadza rewizje gospodarcze w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych i jednostkach gospodarki uspołecznionej rozliczających się z budżetami rad narodowych,
14) sprawuje nadzór nad skutecznym i terminowym wykonywaniem postanowień i orzeczeń w sprawach zabezpieczenia i egzekucji kar majątkowych i roszczeń odszkodowawczych.
4. Wojewoda nagradza, w ramach posiadanych na ten cel środków, lub występuje do organów nadrzędnych nad jednostkami nie podporządkowanymi radom narodowym z wnioskami o przyznanie kierownikom tych jednostek nagród lub premii za szczególne osiągnięcia w realizacji planowych zadań lub ich przekroczenie, osiągnięcia naukowo-badawcze, wysoką dyscyplinę pracy, za realizację usług zgodnie ze społecznymi potrzebami ludności oraz wykrycie przestępstw gospodarczych.
5. W odniesieniu do kierowników jednostek nie podporządkowanych radom narodowym, naruszających zasady racjonalnego gospodarowania i nie przestrzegających dyscypliny planu - wojewoda występuje z wnioskami do ich jednostek nadrzędnych o zastosowanie odpowiednich sankcji.
6. Wojewoda, wykorzystując przyznane mu uprawnienia, podejmuje wszechstronne działania zmierzające do systematycznej poprawy jakości produkowanych towarów i świadczonych usług. W tym zakresie współdziała z Polskim Komitetem Normalizacji i Miar i właściwymi organami kontroli ministerstw oraz jednostek i organizacji gospodarczych.

Zadania wojewody w dziedzinie polityki inwestycyjnej.

§  11.
1. Wojewoda zapewnia prawidłową politykę inwestycyjną w wykonaniu zadań określonych w narodowym planie społeczno-gospodarczym i planie społeczno-gospodarczego rozwoju województwa.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) podejmuje decyzje o lokalizacji inwestycji w trybie określonym w odrębnych przepisach i ustala warunki lokalizacyjno-koordynacyjne,
2) opiniuje wnioski lokalizacyjne inwestycji, dla których decyzje lokalizacyjne wydaje Prezydium Rządu lub Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, przedstawiając w tych opiniach odpowiednie ustalenia koordynacyjne,
3) wyraża opinie dla właściwych ministrów co do inwestycji, które nie są realizowane na obszarze województwa, ale których skutki mają wpływ na gospodarkę województwa,
4) inicjuje i nadzoruje oraz podejmuje decyzje w sprawach kojarzenia inwestycji, realizacji inwestycji wspólnych, podziału kosztów budowy oraz wyznacza inwestora zastępczego i przyszłego użytkownika,
5) nadzoruje uzgodnienia współinwestorów dotyczące ich udziału w kosztach budowy inwestycji wspólnych i towarzyszących,
6) podejmuje decyzje związane z realizacją terenowego planu inwestycyjnego i zapewnia właściwy przebieg procesu inwestycyjnego,
7) zatwierdza założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji rad narodowych i budownictwa mieszkaniowego w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
8) uzgadnia z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych przedstawiony mu bilans robót budowlano-montażowych w zakresie inwestycji planu terenowego oraz opiniuje bilans robót dotyczących planu centralnego,
9) oddziałuje na inwestorów i wykonawców w kierunku zachowania ustalonych cykli inwestycyjnych oraz ich skracania.
3. Wojewoda inspiruje i popiera inicjatywy społeczne na rzecz rozwoju terenu. W tym celu wojewoda zapewnia warunki sprzyjające zwiększeniu udziału czynów społecznych w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym województwa oraz w zaspokajaniu lokalnych potrzeb ludności, udzielając organizatorom tych czynów pomocy techniczno-materiałowej i pomocy finansowej.

Zadania wojewody w dziedzinie rozbudowy miast i innych jednostek osadniczych, budownictwa mieszkaniowego i realizacji polityki mieszkaniowej.

§  12.
1. Wojewoda dla zapewnienia dalszego, szybkiego rozwoju budownictwa mieszkaniowego i pełnej realizacji programu mieszkaniowego przewidującego dla każdej rodziny samodzielne mieszkanie podejmuje zespół działań i środków mających na celu zdynamizowanie tego budownictwa.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) koordynuje inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury technicznej miast i osiedli wiejskich, realizowane zarówno w planie terenowym, jak i centralnym,
2) opracowuje programy i plany budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego,
3) opracowuje programy rozwoju gospodarki komunalnej,
4) zapewnia przygotowanie terenów budowlanych w miastach i na wsi, a zwłaszcza wyposażenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w urządzenia uzbrojenia komunalnego,
5) nadzoruje gospodarkę terenami w miastach,
6) nadzoruje, kontroluje i ocenia rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz podejmuje niezbędne działania dla zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji i pełnego wykonania zadań planowych na tym odcinku, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowości w realizacji osiedli mieszkaniowych,
7) planuje i zapewnia zgodnie z występującymi potrzebami społecznymi rozwój i eksploatację urządzeń komunalnych oraz rozwój usług,
8) dokonuje rozdziału mieszkań z budownictwa spółdzielczego między zakłady pracy, terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego i spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego,
9) analizuje i koordynuje gospodarkę lokalami prowadzoną przez wszystkich dysponentów oraz kontroluje zgodność dokonywanych przydziałów z przeznaczeniem mieszkań i z zasadami polityki mieszkaniowej,
10) nadzoruje gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, a w szczególności realizację planów remontów, modernizacji i rekonstrukcji budynków,
11) dokonuje oceny realizacji przez terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego planów sprzedaży budynków i lokali stanowiących własność Państwa na rzecz osób fizycznych i oddawania w użytkowanie wieczyste działek oraz ocenia realizację planów sprzedaży lokali w budynkach stanowiących własność spółdzielni budownictwa mieszkaniowego,
12) inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia zakładów pracy na rzecz budowy, rozbudowy i modernizacji międzyzakładowych obiektów socjalnych, kulturalnych i rekreacyjno-wypoczynkowych, żłobków, przedszkoli, domów kultury i ośrodków wypoczynku świątecznego.

Zadania wojewody w dziedzinie gospodarki żywnościowej.

§  13.
1. Wojewoda dla zapewnienia bardziej dynamicznego rozwoju rolnictwa uspołecznionego i indywidualnego kieruje się założeniami wynikającymi z programów rozwoju gospodarki żywnościowej i gospodarki ziemią, podejmując działania na rzecz wydatnego zwiększenia produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej we wszystkich sektorach rolnictwa.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) koordynuje i nadzoruje na obszarze województwa działalność wszystkich jednostek państwowych, spółdzielczych i organizacji społecznych oraz jednostek gospodarki nie uspołecznionej uczestniczących w procesie produkcji rolnej lub świadczących usługi na rzecz rolnictwa,
2) dokonuje podziału zadań planowych w zakresie produkcji i skupu produktów rolnych dla terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego oraz ustala zadania w zakresie produkcji rolnej i usług rolniczych dla jednostek gospodarczych podporządkowanych radom narodowym,
3) podejmuje działania mające na celu dalszy rozwój państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kółek rolniczych, spółdzielni kółek rolniczych, a także gospodarstw specjalistycznych i zespołów rolników indywidualnych,
4) udziela terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego niezbędnej pomocy w rozwijaniu inicjatyw, inspiruje współdziałanie tych organów z samorządem rolniczym i samorządem wiejskim oraz zespołami rolników indywidualnych na rzecz wzrostu, unowocześnienia i zintensyfikowania produkcji rolnej, a także wykorzystania rezerw w gospodarce rolnej,
5) opracowuje programy właściwego i intensywnego wykorzystania gruntów rolnych przez wszystkie sektory rolnictwa i nadzoruje ich realizację, dążąc do pełnego wykorzystania użytków rolnych,
6) określa kierunki, koordynuje i udziela pomocy jednostkom państwowym i spółdzielczym w rozwoju sieci punktów odbioru produktów rolnych, w organizowaniu służb kontraktacyjnych oraz czuwa nad sprawną obsługą rolników przez te jednostki,
7) nadzoruje działalność terenowych jednostek realizujących zadania warunkujące wzrost produkcji rolnej, w szczególności w dziedzinie inwestycji rolnych, zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji i nawozy mineralne, usługi dla rolnictwa oraz w dziedzinie ochrony i rekultywacji gruntów,
8) określa kierunki kooperacji państwowych gospodarstw rolnych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych i innych gospodarstw uspołecznionych z gospodarstwami indywidualnymi,
9) koordynuje i nadzoruje działalność związaną z produkcją i rozprowadzaniem zwierząt hodowlanych i użytkowych, wykonywaniem przepisów o hodowli zarodowej i ochronie weterynaryjnej, ochronie roślin oraz produkcją, stosowaniem i rejonizacją kwalifikowanego materiału siewnego roślin uprawnych,
10) nadzoruje gospodarkę paszami i rozwój ich produkcji, konserwacji i uszlachetniania, inicjuje produkcję pasz w gospodarstwach rolnych, jak również kontroluje jakość pasz dostarczanych rolnikom i ich dystrybucję,
11) opracowuje programy budownictwa wiejskiego,
12) sprawuje nadzór nad zaopatrzeniem rolników w materiały budowlane oraz stwarza warunki do produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowego pochodzenia,
13) koordynuje działalność kredytową banków związaną z rozwojem rolnictwa,
14) koordynuje i nadzoruje działalność związaną z regulacją stosunków wodnych dla zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę, gospodarowaniem zasobami wodnymi oraz budową, eksploatacją, konserwacją i utrzymaniem urządzeń wodnomelioracyjnych, a także realizacją zadań dotyczących retencji wody,
15) nadzoruje działalność instytucji oświaty rolniczej i ośrodków postępu rolniczego oraz współdziała z wyższymi uczelniami i instytutami na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,
16) 1 wydaje decyzje o utworzeniu związków spółek wodnych i nadaje albo zatwierdza ich statuty.

Zadania wojewody w dziedzinie zaopatrzenia rynku i usług dla ludności.

§  14.
1. Wojewoda dla zapewnienia należytego zaopatrzenia rynku w artykuły żywnościowe i przemysłowe oraz zaspokojenia zapotrzebowania ludności na wszelkiego rodzaju usługi podejmuje działania i inspiruje jednostki odpowiedzialne za ten dział gospodarki.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) zatwierdza plany działalności państwowych jednostek handlowych i usługowych oraz wydaje wiążące zalecenia jednostkom spółdzielczym w sprawie realizacji planów obrotu towarowego i usług,
2) wydaje wiążące opinie o podstawowych wskaźnikach dotyczących produkcji artykułów na rynek, usług bytowych dla ludności oraz w sprawie zmian w strukturze asortymentowej produkcji lub usług bytowych powodujących ograniczenie rozmiarów produkcji wyrobów rynkowych oraz usług bytowych dla ludności,
3) koordynuje zaopatrzenie ludności w artykuły rynkowe i usługowe przez:
a) oddziaływanie na kształtowanie wielkości podaży artykułów rynkowych,
b) zapewnienie właściwego rozmieszczenia artykułów rynkowych na obszarze województwa,
c) wzmożoną kontrolę jakości towarów kierowanych na rynek i wyników odbioru jakościowego w jednostkach produkcyjnych i handlowych,
d) dokonywanie podziału zadań w zakresie usług dla ludności między jednostkami gospodarki terenowej i rzemiosło,
4) zatwierdza podział masy towarowej dzielonej centralnie między organizacje handlowe lub terenowe organy administracji państwowej stopnia podstawowego w ramach rozdzielników ustalanych przez Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług,
5) ustala kierunki oraz zatwierdza programy i plany rozwoju oraz modernizacji sieci detalicznej handlu, gastronomii i punktów usługowych,
6) dokonuje analiz i ocen sytuacji rynkowej, obsługi handlowej i usługowej, kultury handlu, kształtowania cen, zmiany asortymentów i wydaje zalecenia w tych sprawach zainteresowanym jednostkom oraz informuje o sytuacji i podjętych działaniach właściwe jednostki nadrzędne,
7) inicjuje kontrolę handlu i usług oraz współdziała w prowadzeniu kontroli z organami kontroli państwowej i wykorzystuje wyniki kontroli tych organów w celu usprawnienia działalności placówek handlowych i usługowych, a także ochrony interesów konsumentów,
8) ukierunkowuje kontrolę placówek handlowych i usługowych wykonywaną przez komitety sklepowe i organizacje społeczne,
9) przedstawia właściwym organom centralnym wnioski i opinie w sprawie rozwoju produkcji artykułów na rynek oraz usług dla ludności,
10) ustala kierunki rozwoju rzemiosła oraz nadzoruje jego działalność,
11) opiniuje propozycje lub występuje z wnioskami dotyczącymi nagradzania i premiowania kierowników jednostek produkcyjnych, handlowych i usługowych podporządkowanych centralnie za zgodne z planami i dodatkowe realizowanie zadań produkcyjnych na potrzeby rynku oraz zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie usług.

Zadania wojewody w dziedzinie drogownictwa, komunikacji i łączności.

§  15.
1. Wojewoda podejmuje działania dla usprawnienia komunikacji i transportu, rozwoju drogownictwa oraz poprawy stanu technicznego i funkcjonalności dróg.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) opiniuje plany robót na drogach państwowych oraz koordynuje planowanie i wykonawstwo robót na drogach lokalnych,
2) ocenia stan istniejących dróg i mostów oraz egzekwuje od służb resortowych właściwą ich konserwację i modernizację w celu dostosowania dróg i mostów do aktualnych potrzeb transportu i komunikacji,
3) zatwierdza plany rejonów dróg publicznych w dziedzinie budowy i modernizacji dróg lokalnych oraz wyraża stanowisko w sprawie przedstawionych mu planów utrzymania dróg,
4) koordynuje prace przy zimowym utrzymaniu dróg i nadzoruje realizację planów współdziałania jednostek gospodarczych z dyrekcjami i rejonami dróg publicznych oraz dyrekcjami kolei państwowych w odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi, ocenia przebieg prac i rozmiary zagrożeń pracy transportu oraz ustala zakres niezbędnej pomocy,
5) opiniuje i przedstawia wnioski w sprawie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia transportu, organizacji ruchu, porządku i bezpieczeństwa ruchu,
6) kieruje pracą wojewódzkiego sztabu do spraw usprawnienia transportu,
7) ustala potrzeby przewozowe województwa oraz współdziała w opracowaniu bilansu zdolności przewozowych,
8) koordynuje przewozy, dążąc do wyeliminowania przewozów zbędnych, pustych i krzyżujących się, zapobiega przestojom środków transportowych, nieracjonalnemu korzystaniu z transportu oraz współdziała przy podziale zadań między poszczególne rodzaje transportu,
9) kontroluje organizację załadunku i wyładunku środków transportowych, wydaje niezbędne decyzje i udziela pomocy dla przeciwdziałania przestojom tych środków,
10) prowadzi kontrolę gospodarki samochodowej,
11) koordynuje rozwój zaplecza technicznego transportu samochodowego,
12) ustala potrzeby w zakresie telekomunikacji i łączności oraz koordynuje działalność właściwych jednostek.

Zadania wojewody w dziedzinie oświaty i wychowania.

§  16.
1. Wojewoda realizuje zadania wynikające z programu upowszechniania edukacji narodowej, zapewnia wszechstronny rozwój instytucji i placówek oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) kieruje całokształtem działalności prowadzonej przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze na obszarze województwa,
2) ustala sieć przedszkoli, powszechnych szkół ogólnokształcących, placówek opiekuńczych i oświatowo-wychowawczych oraz realizuje sieć szkół zawodowych na podstawie odrębnych przepisów,
3) koordynuje współdziałanie szkół, zwłaszcza z jednostkami gospodarki narodowej,
4) koordynuje przedsięwzięcia wychowawcze zainteresowanych instytucji i organizacji społecznych w dziedzinie profilaktyki społecznej i resocjalizacji młodzieży,
5) podejmuje decyzje w sprawie dyspozycji gospodarowania obiektami szkolnymi, w tym również na cele wypoczynku dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,
6) koordynuje działalność szkół i organizacji społecznych w zakresie wypoczynku, wychowania fizycznego, sportu i turystyki oraz kultury dzieci i młodzieży,
7) podejmuje przedsięwzięcia mające na celu zapewnienie higieny dzieci i młodzieży, pomieszczeń szkolnych, warunków bezpieczeństwa pracy i nauki oraz opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną,
8) zapewnia bazę i warunki materialno-techniczne dla szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,
9) zapewnia prawidłowe rozmieszczenie kadr oświatowych w województwie.

Zadania wojewody w dziedzinie zdrowia i pomocy społecznej.

§  17.
1. Wojewoda zapewnia ogółowi ludności dostępną i wszechstronną opiekę zdrowotną i pomoc społeczną, podejmując zespół działań zmierzających do rozwoju i usprawnienia działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej w ramach ustalonego w tym zakresie programu.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) analizuje stan zdrowotny ludności i określa potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej i przeciwepidemicznej,
2) ustala sieć placówek lecznictwa otwartego i zamkniętego, zakładów pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej inwalidów, żłobków i domów małego dziecka,
3) zapewnia warunki rozwoju ochrony zdrowia i opieki społecznej, opracowuje wojewódzkie programy rozwoju ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz sprawuje nadzór nad realizacją zatwierdzonych programów,
4) zapewnia prawidłowe rozmieszczenie kadr medycznych i innych pracowników działalności podstawowej służby zdrowia i opieki społecznej, z uwzględnieniem potrzeb opieki zdrowotnej oraz właściwych warunków socjalno-bytowych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej,
5) podejmuje przewidziane w przepisach działania zmierzające do zapobiegania chorobom zakaźnym i zwalczania epidemii,
6) koordynuje działalność resortowo wyodrębnionych służb zdrowia oraz placówek służby zdrowia prowadzonych przez związek spółdzielni inwalidów,
7) zatwierdza udział placówek służby zdrowia planu centralnego w zakresie świadczeń zdrowotnych dla ludności,
8) sprawuje nadzór nad przychodniami lekarskimi i lekarsko-dentystycznymi prowadzonymi przez spółdzielnie pracy,
9) ocenia działalność wojewódzkich, terenowych i portowych organów państwowej inspekcji sanitarnej,
10) zapewnia wyposażenie placówek służby zdrowia i opieki społecznej w niezbędny sprzęt medyczny oraz inne środki techniczne i środki transportu sanitarnego,
11) koordynuje przedsięwzięcia dotyczące zwalczania alkoholizmu i leczenia alkoholików.

Zadania wojewody w dziedzinie kultury i sztuki.

§  18.
1. Wojewoda realizuje zadania określone w programie rozwoju kultury, zapewnia warunki do rozwoju twórczości oraz uczestnictwa ludzi pracy i ich rodzin w kulturze, do działalności ruchu społeczno-kulturalnego, ochrony dóbr kultury oraz rozwoju czytelnictwa.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) opracowuje w porozumieniu ze związkami i stowarzyszeniami twórców, organizacjami zawodowymi, społecznymi i innymi organizacjami kulturalnymi plany rozwoju życia kulturalnego w województwie i koordynuje oraz nadzoruje ich realizację,
2) sprawuje opiekę nad twórczością artystyczną,
3) zapewnia rozwój placówek oraz instytucji kultury i sztuki,
4) nadzoruje działalność teatrów i instytucji muzycznych, przedsiębiorstw estradowych, muzeów, bibliotek publicznych, domów i ośrodków kultury oraz innych placówek kulturalnych,
5) kieruje całokształtem działalności placówek kulturalno-wychowawczych w województwie,
6) sprawuje nadzór nad szkołami i ogniskami artystycznymi oraz innymi placówkami kształcenia artystycznego, zapewnia współdziałanie tych placówek ze społecznym ruchem kulturalno-artystycznym,
7) podejmuje działania na rzecz ochrony dóbr kultury,
8) popiera rozwój społecznych towarzystw regionalnych, twórczości ludowej, amatorskiego ruchu artystycznego i innych form działalności społeczno-kulturalnej.

Zadania wojewody w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

§  19.
1. Wojewoda kieruje rozwojem wszystkich form kultury fizycznej na obszarze województwa, współdziała w umasowieniu sportu, turystyki i wypoczynku mieszkańców województwa.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) ustala plany rozwoju kultury fizycznej i turystyki w województwie,
2) ustala plany zagospodarowania turystycznego, sportowego i rekreacyjnego oraz budowy, modernizacji i remontów obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, a także ich wykorzystania,
3) koordynuje działalność w dziedzinie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki,
4) ustala zapotrzebowanie na kwalifikowane kadry dla wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji oraz współdziała z właściwymi jednostkami w zakresie szkolenia i doskonalenia tej kadry.

Zadania wojewody w dziedzinie ochrony środowiska.

§  20.
1. Wojewoda koordynuje działania na rzecz ochrony środowiska jako dobra ogólnonarodowego, ochrony wód, powietrza atmosferycznego, gleby, przyrody, zieleni miejskiej i parków, walorów krajobrazowych środowiska, a także ochrony przed odpadami i hałasem.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) prognozuje, programuje i planuje ochronę środowiska,
2) inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, podejmowane przez jednostki organizacyjne działające na obszarze województwa,
3) zapewnia badania i dokonuje ocen jakości elementów przyrodniczych środowiska oraz zgłasza wnioski i podejmuje decyzje zmierzające do racjonalnego ich wykorzystania,
4) uwzględnia potrzeby ochrony środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach społeczno-gospodarczego rozwoju województwa,
5) uwzględnia wymagania ochrony środowiska przy ustalaniu i opiniowaniu lokalizacji inwestycji oraz w ramach sprawowania nadzoru urbanistyczno-budowlanego,
6) określa warunki prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia ochrony środowiska,
7) kontroluje spełnianie wymagań ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, określa związane z tym obowiązki oraz stosuje sankcje karne przewidziane odrębnymi przepisami.

Zadania wojewody w dziedzinie planowania przestrzennego.

§  21.
1. Wojewoda zapewnia warunki harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa oraz miast i gmin, z uwzględnieniem wzajemnych związków i współzależności przestrzennych tych jednostek, wynikających z warunków przyrodniczych, demograficznych oraz istniejącego i projektowanego stanu zainwestowania i zagospodarowania przestrzennego, a także zapewnia ład przestrzenny i estetykę w budownictwie.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) sporządza plany zagospodarowania przestrzennego województw oraz zespołów jednostek osadniczych obszarów przekraczających obszar miasta lub gminy i koordynuje sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin, w tym planów szczegółowych obszarów skoncentrowanej działalności realizacyjnej, w powiązaniu z planami społeczno-gospodarczego rozwoju,
2) współdziała z organami administracji państwowej nie podporządkowanymi wojewódzkiej radzie narodowej i dokonuje z tymi organami uzgodnień projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
3) dokonuje odstępstw od uchwalonego przez wojewódzką radę narodową planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do uzyskanego upoważnienia w tej sprawie,
4) przedstawia wojewódzkiej radzie narodowej w rocznych sprawozdaniach informacje o poczynionych odstępstwach od planu oraz osiągniętych wynikach w zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa, na tle wykonania zadań planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw budownictwa mieszkaniowego, ochrony środowiska i ochrony gruntów rolnych i leśnych,
5) realizuje ustalone w planach zasady zagospodarowania przestrzennego, wydając decyzje administracyjne w sprawach budownictwa jednostek gospodarki uspołecznionej, mając na celu zapewnienie ładu przestrzennego, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ludzi lub mienia,
6) sprawuje nadzór nad działalnością terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w zakresie wykonywania zadań nadzoru urbanistyczno-budowlanego i techniczno-budowlanego oraz koordynuje tę działalność,
7) współdziała w rozwiązywaniu problemów międzywojewódzkich w ramach prac prowadzonych przez Komisję Rozwoju Makroregionu.

Zadania wojewody w dziedzinie gospodarki leśnej.

§  22.
1. Wojewoda zapewnia racjonalną gospodarkę w lasach i na gruntach leśnych, nie stanowiących własności Państwa oraz oddanych w zarząd gospodarstw rolnych jednostek gospodarki uspołecznionej.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) ustala zadania dla terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w zakresie gospodarki w lasach nie stanowiących własności Państwa,
2) kontroluje realizację zadań w gospodarce leśnej jednostek państwowych,
3) współdziała z przedsiębiorstwami lasów państwowych w intensyfikacji gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Państwa.

Zadania wojewody w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej i materiałowej.

§  23.
1. Wojewoda zapewnia oszczędną i racjonalną gospodarkę materiałami, paliwami i energią.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) w dziedzinie gospodarki paliwowo-energetycznej:
a) inicjuje działania na rzecz racjonalnego gospodarowania paliwami i energią na obszarze województwa,
b) zapewnia wdrażanie racjonalnego i oszczędnego użytkowania paliw i energii w podporządkowanych jednostkach organizacyjnych,
c) koordynuje realizację programów i planów rozwoju ciepłownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia inwestycji ciepłowniczych i likwidacji niskosprawnych kotłowni w miastach i zakładach przemysłowych,
d) współdziała z organami państwowego nadzoru i kontroli nad gospodarką paliwami i energią,
e) nadzoruje zaopatrzenie i dystrybucję paliw i energii,
2) w dziedzinie gospodarki materiałowej koordynuje całokształt działań zmierzających do poprawy gospodarki materiałowej oraz zagospodarowania surowców wtórnych na obszarze województwa.

Zadania wojewody w dziedzinie spraw wyznaniowych.

§  24.
1. Wojewoda zapewnia prawidłową realizację polityki wyznaniowej Państwa i prowadzi sprawy z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi na obszarze województwa.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) sprawuje nadzór nad wykonywaniem przepisów w zakresie ochrony wolności sumienia i wyznania,
2) nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa państwowego przez jednostki organizacyjne kościołów i innych związków wyznaniowych oraz przez zakony i zgromadzenia zakonne, a także przez inne stowarzyszenia o charakterze wyznaniowym,
3) porozumiewa się z przedstawicielami terenowych władz kościołów i związków wyznaniowych w celu kształtowania prawidłowych stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi i rozstrzygania wynikających z tych stosunków spraw,
4) ustala wytyczne i koordynuje działalność terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego w sprawach wyznaniowych.

Zadania wojewody w dziedzinie obronności.

§  25. Wojewoda realizuje zadania w dziedzinie obronności Państwa, ustalone w przepisach dotyczących powszechnego obowiązku obrony i w innych przepisach szczególnych, a także powierzone przez Komitet Obrony Kraju i Przewodniczącego tego Komitetu, wojewódzki komitet obrony oraz inne uprawnione organy.

Zadania wojewody w dziedzinie ładu i porządku publicznego.

§  26.
1. Wojewoda podejmuje działania na rzecz umacniania praworządności i przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, jak również podejmuje działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zwalczania klęsk żywiołowych.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) czuwa nad przestrzeganiem prawa przez podległe mu organy i przez obywateli, współuczestniczy w umacnianiu dyscypliny społecznej oraz w popularyzacji prawa, a także w zapobieganiu przejawom patologii społecznej,
2) nadzoruje bezpośrednio działalność Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w zakresie ochrony ładu i porządku publicznego, wysłuchuje informacji tych organów o stanie porządku i bezpieczeństwa w województwie, udziela im wytycznych do działania oraz występuje z wnioskami dotyczącymi ich działania do organów nadrzędnych,
3) sprawuje nadzór nad ochroną przeciwpożarową, koordynuje w tym zakresie działalność jednostek państwowych i spółdzielczych oraz nadzoruje działalność zawodowej straży pożarnej, obowiązkowych i ochotniczych straży pożarnych i udziela im pomocy w realizacji zadań statutowych,
4) sprawuje nadzór nad działalnością kolegiów do spraw wykroczeń przy terenowych organach administracji państwowej oraz nad postępowaniem mandatowym w sprawach o wykroczenia poddane orzecznictwu tych kolegiów i w ramach tego nadzoru udziela wytycznych co do polityki orzecznictwa w sprawach o wykroczenia,
5) kieruje akcjami zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych, organizuje wszelkie niezbędne środki w województwie w celu usuwania skutków tych klęsk,
6) organizuje pomoc dla ludności dotkniętej klęskami oraz koordynuje działalność wszystkich jednostek uczestniczących w tej pomocy,
7) zarządza wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych w związku z akcjami zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków,
8) sprawuje nadzór nad działalnością stowarzyszeń i zgromadzeń,
9) sprawuje nadzór nad prowadzeniem zbiórek publicznych, organizowaniem zabaw publicznych oraz nad przestrzeganiem dyscypliny meldunkowej,
10) sprawuje nadzór nad rejestracją przedpoborowych i poborem wojskowym.

Zadania wojewody w dziedzinie organizacji i nadzoru nad jednostkami podporządkowanymi.

§  27.
1. Wojewoda wykonuje swoje zadania przy pomocy wicewojewodów, podległego mu urzędu oraz terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji.
2. Wojewoda określa obowiązki wicewojewodów i kieruje ich pracą.
3. Wojewoda ustala statut organizacyjny urzędu wojewódzkiego, powołuje, awansuje i odwołuje dyrektorów wydziałów i ich zastępców i wykonuje funkcje służbowego przełożonego pracowników urzędu oraz określa zakres upoważnień pracowników do załatwiania spraw, w tym do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych. Zasady powoływania i odwoływania kuratorów oświaty i wychowania oraz ich zastępców regulują odrębne przepisy.
4. Wojewoda sprawuje funkcję jednostki nadrzędnej w stosunku do terenowych zjednoczeń, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością i w związku z tym:
1) tworzy i znosi terenowe jednostki organizacyjne oraz nadaje im statuty organizacyjne,
2) powołuje, odwołuje, awansuje i zawiesza w czynnościach kierowników, zastępców kierowników i głównych księgowych tych jednostek,
3) ustala wytyczne działania, kontroluje ich realizację i zatwierdza wyniki,
4) udziela pomocy w realizacji zadań statutowych,
5) współdziała z samorządem robotniczym, z właściwymi instancjami związków zawodowych i innymi organizacjami społecznymi w rozwiązywaniu problemów produkcyjnych i socjalno-bytowych załóg tych jednostek.
5. Wojewoda wykonując zadania zlecone mu przez wojewódzką radę narodową lub z własnej inicjatywy w wypadkach uzasadnionych charakterem lub rozmiarami podejmowanych zadań, współdziała z wojewodami sąsiednich województw i w związku z tym może w szczególności zawierać porozumienia w sprawie realizacji określonych zadań i ich finansowania, ustalać zasady wspólnego korzystania z obiektów i urządzeń, gromadzić środki na finansowanie wspólnych zadań oraz podejmować wspólne działania o charakterze społecznym, kulturalnym lub zdrowotnym.

Zadania wojewody w dziedzinie nadzoru nad terenowymi organami administracji państwowej stopnia podstawowego.

§  28.
1. Wojewoda realizuje uprawnienia organu nadrzędnego w stosunku do terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) ustala kierunki pracy oraz nadzoruje całokształt ich działalności,
2) ocenia działalność tych organów na tle realizacji zadań społeczno-gospodarczych,
3) wydaje zarządzenia w sprawie wykonania określonych zadań,
4) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy tymi organami oraz pomiędzy terenowymi organami administracji państwowej stopnia podstawowego a terenowymi zjednoczeniami, przedsiębiorstwami, instytucjami i zakładami,
5) uchyla ich zarządzenia, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub zasadniczą linią polityki Państwa,
6) udziela pomocy w zakresie wykonywania zadań oraz podejmuje czynności w celu upowszechniania osiągnięć w ich działalności,
7) udziela im wytycznych w sprawach organizacji i funkcjonowania urzędów podległych tym organom,
8) rozpatruje odwołania od decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych wydanych w I instancji, podejmuje rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia postępowania i uchylenia lub zmiany decyzji,
9) powołuje, odwołuje i awansuje naczelników miast, dzielnic, gmin (miast i gmin) oraz ich zastępców,
10) w wypadkach koniecznych zawiesza w czynnościach naczelników miast, dzielnic, gmin (miast i gmin) oraz ich zastępców.
Rozdział  4

Zadania wojewody w odniesieniu do jednostek nie podporządkowanych wojewódzkiej radzie narodowej.

§  29. Wojewoda kontroluje funkcjonowanie jednostek państwowych, spółdzielczych i organizacji społecznych, postuluje niezbędne działania oraz zapewnia pomoc tym jednostkom w celu właściwej realizacji narodowego planu społeczno-gospodarczego oraz planu społeczno - gospodarczego rozwoju województwa i budżetu.
§  30.
1. Wojewoda realizuje uprawnienia kontrolne i opiniodawcze w stosunku do jednostek nie podporządkowanych radom narodowym.
2. W celu wykonania zadań określonych w ust. 1 wojewoda:
1) ustala węzłowe problemy, które wymagają skoordynowania w skali województwa,
2) występuje z wnioskami i uzgadnia zadania, które będą realizowane wspólnie przez terenowe organy administracji państwowej i jednostki nie podporządkowane radom narodowym,
3) ustala zasady wspólnego korzystania z określonych obiektów i urządzeń,
4) rozpatruje projekty decyzji i zarządzeń kierowników jednostek nie podporządkowanych radom narodowym, mających istotne znaczenie dla rozwoju terenu oraz zaspokojenia potrzeb bytowych i socjalno-kulturalnych mieszkańców województwa,
5) rozpatruje wnioski i wyraża zgodę w sprawach utworzenia lub likwidacji na obszarze województwa jednostki organizacyjnej zarządzanej centralnie,
6) żąda od kierowników jednostek nie podporządkowanych radom narodowym informacji w sprawach związanych z realizacją zadań określonych w planach społeczno-gospodarczych,
7) zapewnia niezbędną pomoc jednostkom nie podporządkowanym radom narodowym w realizacji zadań wynikających z planów społeczno-gospodarczych,
8) występuje z wnioskami o wykonanie na obszarze województwa określonych zadań,
9) zawiera porozumienia w sprawach realizacji wspólnych zadań i wydaje decyzje w celu wykonania zadań uprzednio uzgodnionych, a nie realizowanych przez zainteresowane jednostki, lub w sprawach, co do których nie uzyskano porozumienia,
10) występuje z wnioskami do kierowników jednostek w sprawie ukarania, zawieszenia w czynnościach albo zwolnienia z pracy pracownika, który zaniedbuje swoje obowiązki służbowe, wykazuje niewłaściwy stosunek do ludzi lub narusza dyscyplinę pracy,
11) podejmuje decyzje o zawieszeniu w czynnościach dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej w razie stwierdzenia szczególnie rażącego naruszenia obowiązków służbowych, powodującego poważne szkody społeczne i gospodarcze, oraz wyznacza osoby do tymczasowego pełnienia obowiązków dyrektora (kierownika), zawiadamiając o podjętych decyzjach właściwy organ nadrzędny.
§  31.
1. Wojewoda współdziała ze szkołami wyższymi, instytutami naukowo-badawczymi i innymi jednostkami typu naukowo-badawczego w zakresie:
1) prowadzenia badań naukowych dotyczących problemów województwa i jego rozwoju,
2) doskonalenia kadr na potrzeby urzędów terenowych organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej działających na obszarze województwa,
3) rozwoju bazy szkół wyższych, punktów konsultacyjnych szkół wyższych oraz jednostek typu naukowo-badawczego.
2. Wojewoda dla zapewnienia realizacji zadań określonych w ust. 1 organizuje spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych i uczestniczy w posiedzeniach kolegiów rektorów.
§  32.
1. Wojewoda współdziała z organami kontroli państwowej, spółdzielczej i społecznej w sprawowaniu nadzoru nad jednostkami gospodarczymi podporządkowanymi radom narodowym oraz jednostkami nie podporządkowanymi powiązanymi z gospodarką województwa i w związku z tym:
1) wykorzystuje ustalenia prokuratorskiej i sądowej kontroli przestrzegania prawa oraz sygnalizacje z tego zakresu,
2) rozpatruje i wykorzystuje materiały i wystąpienia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli oraz okręgowych urzędów kontroli i podejmuje odpowiednie działania,
3) rozpatruje i wykorzystuje informacje okręgowego zarządu dochodów państwa i kontroli finansowej o ważniejszych ustaleniach kontroli dotyczących gospodarki finansowej przedsiębiorstw planu centralnego i terenowego działających na obszarze województwa oraz gospodarki nie uspołecznionej,
4) wykorzystuje materiały pokontrolne innych państwowych, spółdzielczych i społecznych organów kontroli.
2. Organy kontroli państwowej, spółdzielczej i społecznej powinny uwzględniać w planach kontroli wnioski wojewody o przeprowadzenie kontroli wskazanych jednostek podporządkowanych i nie podporządkowanych radom narodowym.
Rozdział  5

Przepisy końcowe.

§  33.
1. Wojewoda, jako przedstawiciel Rządu, jako organ wykonawczy i zarządzający wojewódzkiej rady narodowej oraz jako terenowy organ administracji państwowej, ponosi odpowiedzialność za:
1) rozwój społeczno-gospodarczy województwa - przed wojewódzką radą narodową,
2) przebieg realizacji zadań określonych w narodowym planie społeczno-gospodarczym - przed Rządem i Prezesem Rady Ministrów.
2. Określona w ust. 1 odpowiedzialność wojewody nie zwalnia właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych od odpowiedzialności za realizację powierzonych im zadań.
§  34. Zadania, prawa i obowiązki wojewodów, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, nie objęte niniejszym rozporządzeniem są realizowane na zasadach określonych w tych przepisach.
§  35.
1. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych wykonując przepisy art. 81 pkt 1 ustawy o radach narodowych ustalają ogólne zasady realizacji zadań resortów w formie zarządzeń wydawanych w porozumieniu z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.
2. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych:
1) współdziałają z wojewodami w realizacji zadań resortowych i udzielają im pomocy,
2) rozpatrują wnioski i opinie wojewodów oraz zawiadamiają ich niezwłocznie o sposobie załatwiania nie później niż w ciągu 30 dni,
3) zapraszają wojewodów do udziału w posiedzeniach kolegium ministerstwa, na których rozpatrywane są sprawy dotyczące województwa,
4) sprawują merytoryczną kontrolę odpowiednich wydziałów, udzielają im pomocy w realizacji zadań i upowszechniają osiągnięcia ich działalności,
5) ograniczą do przypadków niezbędnych wydawanie różnego rodzaju zaleceń, pism okólnych i wskazówek, dotyczących bieżącej działalności wojewodów, oraz zaleceń w sprawie powoływania komisji, zespołów opiniodawczo-doradczych i innych ciał kolegialnych.
§  36. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych opracują w terminie do dnia 28 lutego 1978 r. projekty zmian aktów normatywnych, dostosowując je do postanowień niniejszego rozporządzenia.
§  37. Do wojewodów nie mają zastosowania przepisy § 2, 3, 6 ust. 1 i § 15 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie praw i obowiązków terenowych organów administracji państwowej oraz zasad obsadzania stanowisk pracowniczych (Dz. U. Nr 47, poz. 279).
§  38. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 13 ust. 2 pkt 16 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 20 lipca 1979 r. (Dz.U.79.17.108) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1979 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020