Protokół w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Sofia.1974.06.21.

Dz.U.76.33.195
PROTOKÓŁ
w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej,
sporządzony w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 21 czerwca 1974 roku został sporządzony w Sofii Protokół w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że wymieniony Protokół jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 5 grudnia 1974 roku.

(Tekst protokołu zamieszczony w załączniku do niniejszego numeru)

ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ

w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej.

Przekład.

Rządy Ludowej Republiki Bułgarii, Węgierskiej Republiki Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Republiki Kuby, Mongolskiej Republiki Ludowej, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Socjalistycznej Republiki Rumunii, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej,

uwzględniając uchwały XVI, XVII i XXVIII Sesji RWPG odnośnie do zmian Statutu RWPG i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach RWPG,

biorąc pod uwagę postanowienia art. XVI Statutu RWPG i art. VI Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach RWPG,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

Wprowadzić do Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, które zostały podpisane dnia 14 grudnia 1959 r. i weszły w życie dnia 13 kwietnia 1960 r., zmiany zawarte w załącznikach 1 i 2 do niniejszego Protokołu.

Artykuł  2

Protokół podlega ratyfikacji przez kraje, które go podpisały, i wejdzie w życie w dniu złożenia depozytariuszowi na przechowanie dokumentów ratyfikacyjnych przez wszystkie kraje, które podpisały niniejszy Protokół, o czym depozytariusz powiadomi te kraje. Przewiduje się przy tym, że Republika Kuby i Mongolska Republika Ludowa ratyfikują jednocześnie Statut RWPG i Konwencję o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach RWPG wraz ze zmianami wniesionymi do nich zgodnie z art. 1 niniejszego Protokołu.

Artykuł  3

Po wejściu w życie Protokołu zostanie on zarejestrowany przez depozytariusza zgodnie z art. 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Artykuł  4

Protokół został sporządzony w jednym egzemplarzu w języku rosyjskim. Protokół zostanie złożony na przechowanie Rządowi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, który będzie pełnił funkcję depozytariusza niniejszego Protokołu.

Rząd ZSRR przekaże uwierzytelnione odpisy Protokołu Rządom pozostałych krajów członkowskich RWPG, które podpisały niniejszy Protokół, oraz będzie informował te Rządy i Sekretarza Rady o złożeniu Rządowi ZSRR na przechowanie dokumentów ratyfikacyjnych.

Sporządzono w Sofii dnia 21 czerwca 1974 roku.

Z upoważnienia Rządu

Ludowej Republiki Bułgarii (T. Cołow)

Z upoważnienia Rządu

Węgierskiej Republiki Ludowej (D. Lazar)

Z upoważnienia Rządu

Niemieckiej Republiki Demokratycznej (G. Weiss)

Z upoważnienia Rządu

Republiki Kuby (C. R. Rodriguez)

Z upoważnienia Rządu

Mongolskiej Republiki Ludowej (D. Gombożaw)

Z upoważnienia Rządu

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (M. Jagielski)

Z upoważnienia Rządu

Socjalistycznej Republiki Rumunii (G. Radulescu)

Z upoważnienia Rządu

Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (M. Lesieczko)

Z upoważnienia Rządu

Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej (R. Rohlićek)

Załącznik  1

ZMIANY

Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

1. W ustępie 1 artykułu I po wyrazach: "poprzez połączenie i koordynację wysiłków krajów, będących członkami Rady" dodać wyrazy: "do dalszego pogłębienia i doskonalenia współpracy i rozwoju socjalistycznej integracji gospodarczej", a po wyrazach: "stałego wzrostu wydajności pracy" dodać wyrazy: "stopniowego zbliżenia i wyrównywania poziomów rozwoju gospodarczego".

2. Zdanie drugie ustępu 2 artykułu I otrzymuje brzmienie:

"Współpraca gospodarcza i naukowo-techniczna między krajami będącymi członkami Rady realizowana jest zgodnie z zasadami internacjonalizmu socjalistycznego, poszanowania suwerenności państwowej, niezależności i interesów narodowych, nieingerowania w wewnętrzne sprawy krajów, całkowitego równouprawnienia, wzajemnych korzyści oraz braterskiej pomocy".

3. W ustępie 2 artykułu II skreślić wyraz "Europy".

4. W literze d) ustępu 4 artykułu II wyrazy: "podjętych przez nią zaleceń" zastępuje się wyrazami: "przyjętych przez nie zaleceń organów Rady".

5. Ustęp 1 artykułu III otrzymuje brzmienie:

"1. Zgodnie z celami i zasadami zawartymi w artykule I niniejszego Statutu Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej:

a) organizuje wszechstronną współpracę gospodarczą i naukowo-techniczną krajów będących członkami Rady w celu najbardziej racjonalnego wykorzystania ich bogactw naturalnych i przyspieszenia rozwoju sił wytwórczych oraz współdziała w rozwoju socjalistycznej integracji gospodarczej;

b) współdziała w doskonaleniu międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy poprzez koordynację planów rozwoju gospodarki narodowej, specjalizację i kooperację produkcji krajów będących członkami Rady;

c) podejmuje kroki w celu badania problemów gospodarczych i naukowo-technicznych interesujących kraje będące członkami Rady;

d) współdziała z krajami będącymi członkami Rady przy opracowywaniu, uzgadnianiu i realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie:

rozwoju przemysłu i rolnictwa krajów będących członkami Rady;

rozwoju transportu w celu zapewnienia w pierwszym rzędzie wzrastających przewozów ładunków eksportowo-importowych i tranzytowych krajów będących członkami Rady;

najbardziej skutecznego wykorzystania podstawowych nakładów inwestycyjnych przeznaczonych przez kraje będące członkami Rady na rozwój wydobywczych i przetwórczych gałęzi przemysłu oraz na budowę ważniejszych obiektów interesujących dwa lub więcej krajów;

rozwoju obrotu towarowego i wymiany usług krajów będących członkami Rady między sobą oraz z innymi krajami;

wymiany osiągnięć naukowo-technicznych i najlepszych doświadczeń produkcyjnych;

e) podejmuje inne czynności niezbędne do osiągnięcia celów Rady".

6. Ustęp 2 artykułu III otrzymuje brzmienie:

"2. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej zgodnie z niniejszym Statutem:

a) uprawniona jest do podejmowania zaleceń i uchwał poprzez swoje organy, działające w granicach ich kompetencji,

b) może zawierać porozumienia międzynarodowe z krajami będącymi członkami Rady, z innymi krajami i organizacjami międzynarodowymi".

7. W ustępie 2 artykułu IV po wyrazach: "o ile uchwały te nie zawierają odmiennych postanowień" dodaje się wyrazy: "lub nie wynika to z charakteru uchwał".

8. Ustęp 1 artykułu V otrzymuje brzmienie:

"1. W celu wykonania funkcji i uprawnień wymienionych w artykule III niniejszego Statutu Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej posiada następujące podstawowe organy:

Sesję Rady,

Komitet Wykonawczy Rady,

komitety Rady,

stałe komisje Rady,

Sekretariat Rady".

9. Ustępy 3 i 5 artykułu VI otrzymują brzmienie:

"3. Zwyczajne Sesje Rady zwołuje się nie rzadziej niż jeden raz na rok, kolejno w stolicach krajów będących członkami Rady, pod przewodnictwem szefa delegacji kraju, w którym odbywa się Sesja".

"5. Sesja Rady:

a) rozpatruje:

podstawowe zagadnienia współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej i ustala główne kierunki działalności Rady, sprawozdanie Komitetu Wykonawczego z działalności Rady;

b) pełni inne funkcje, które będą niezbędne do osiągnięcia celów Rady".

10. Artykuł VII otrzymuje brzmienie:

"Komitet Wykonawczy Rady

1. Komitet Wykonawczy Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej składa się z przedstawicieli wszystkich krajów będących członkami Rady na szczeblu zastępców szefów Rządów, po jednym z każdego kraju.

Komitet Wykonawczy jest głównym organem wykonawczym Rady.

2. Komitet Wykonawczy odbywa swoje posiedzenia z reguły jeden raz na kwartał.

3. Komitet Wykonawczy ma prawo w granicach swoich kompetencji podejmować zalecenia i uchwały zgodnie z niniejszym Statutem. Komitet Wykonawczy może przedstawiać wnioski do rozpatrzenia przez Sesję Rady.

4. Komitet Wykonawczy:

a) kieruje całokształtem prac związanych z realizacją zadań stojących przed Radą, zgodnie z uchwałami Sesji Rady, systematycznie czuwa nad wykonaniem przez kraje będące członkami Rady zobowiązań wynikających z przyjętych przez nie zaleceń organów Rady;

b) kieruje pracami w dziedzinie koordynacji planów rozwoju gospodarki narodowej, specjalizacji i kooperacji produkcji krajów będących członkami Rady i organizuje opracowywanie podstawowych kierunków racjonalnego podziału pracy w ważniejszych gałęziach produkcji tych krajów;

c) rozpatruje propozycje krajów będących członkami Rady i odpowiednich organów Rady dotyczące zagadnień współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, analizuje stan tej współpracy i opracowuje przedsięwzięcia w celu dalszego jej rozwoju;

d) opracowuje podstawowe kierunki i środki w celu rozwoju:

obrotu towarowego i wymiany usług między krajami będącymi członkami Rady;

współpracy naukowo-technicznej między krajami będącymi członkami Rady;

e) kieruje pracami komitetów, stałych komisji, Sekretariatu Rady oraz innych organów Rady i określa podstawowe zagadnienia i kierunki ich działalności;

f) zatwierdza:

etaty Sekretariatu Rady, budżet Rady i sprawozdanie Sekretariatu z wykonania budżetu,

statuty komitetów, stałych komisji i Sekretariatu Rady oraz innych organów Rady;

g) powołuje organy kontrolne w celu sprawdzenia działalności finansowej Sekretariatu Rady;

h) wykonuje inne funkcje wynikające z niniejszego Statutu oraz zaleceń i uchwał Sesji Rady.

5. Komitet Wykonawczy może powoływać takie organy, jakie uzna za niezbędne do pełnienia swoich funkcji.

6. Komitet Wykonawczy ustala swoje przepisy procedury".

11. W statucie Rady dodaje się nowy artykuł VIII w brzmieniu:

"Artykuł VIII

Komitety Rady

1. Komitety Rady powołuje Sesja Rady w celu zapewnienia kompleksowego rozpatrywania i rozwiązywania w trybie wielostronnym między krajami będącymi członkami Rady ważnych problemów współpracy w dziedzinie gospodarki, nauki i techniki. Komitety Rady wykonują funkcje przewidziane w ich statutach oraz inne funkcje wynikające z zaleceń i uchwał Sesji Rady i Komitetu Wykonawczego Rady.

2. Komitety Rady składają się z kierowników odpowiednich kompetentnych organów krajów będących członkami Rady, po jednym z każdego kraju.

3. Komitety Rady mają prawo w granicach swych kompetencji:

a) podejmować zalecenia i uchwały zgodnie z niniejszym Statutem;

b) przedstawiać wnioski do rozpatrzenia przez Sesję Rady i Komitet Wykonawczy Rady;

c) powoływać organy robocze w celu przygotowania do rozpatrzenia przez komitety i uzgadniania poszczególnych zagadnień należących do kompetencji komitetów oraz zwoływać konferencje naukowo-techniczne i inne narady;

d) zwracać się do stałych komisji i innych odpowiednich organów Rady o materiały, opinie i propozycje w sprawach związanych z działalnością komitetów.

4. Komitety Rady przedstawiają Komitetowi Wykonawczemu Rady roczne sprawozdania ze swej działalności.

5. Komitety Rady ustalają swoje przepisy procedury".

12. Artykuły VIII-XVII Statutu Rady otrzymują numerację IX-XVIII.

13. Tytuł artykułu VIII *) otrzymuje brzmienie:

"Stałe komisje Rady".

14. Skreśla się zdanie drugie ustępu 1 artykułu VIII.

15. Ustęp 2 artykułu VIII otrzymuje brzmienie:

"2. Stałe Komisje składają się z delegacji wyznaczonych przez kraje będące członkami Rady".

16. Ustęp 3 artykułu VIII otrzymuje brzmienie:

"3. Stałe Komisje mają prawo w granicach swych kompetencji:

a) podejmować zalecenia i uchwały zgodnie z niniejszym Statutem;

b) przedstawiać wnioski do rozpatrzenia przez Sesję Rady i Komitet Wykonawczy Rady oraz przekazywać, w przypadku zwrócenia się do nich lub z własnej inicjatywy, materiały, opinie i propozycje innym odpowiednim organom Rady;

c) powoływać organy robocze w celu przygotowania do rozpatrzenia przez komisje i uzgadniania poszczególnych zagadnień należących do kompetencji komisji oraz zwoływać konferencje naukowo-techniczne i inne narady".

17. Zdanie pierwsze ustępu 4 artykułu VIII przenosi się jako zdanie drugie ustępu 1 tego artykułu w brzmieniu:

"Stałe komisje opracowują środki i przygotowują propozycje dotyczące realizacji wspomnianej wyżej współpracy, łącznie z przygotowywaniem odpowiednich porozumień wielostronnych, oraz wykonują inne funkcje wynikające z niniejszego Statutu, zaleceń i uchwał Sesji Rady, Komitetu Wykonawczego i komitetów Rady".

18. Zdanie drugie ustępu 4 artykułu VIII pozostaje jako ustęp 4 tego artykułu.

19. Skreśla się ustępy 5, 6 i 7 artykułu VIII; ustęp 8 tego artykułu pozostaje jako ustęp 5.

20. Tytuł artykułu IX otrzymuje brzmienie:

"Sekretariat Rady".

21. Zdanie drugie ustępu 1 artykułu IX otrzymuje brzmienie:

"Sekretarz Rady jest wyznaczany przez Sesję Rady, a jego zastępcy przez Komitet Wykonawczy Rady.

Sekretarz Rady i jego zastępcy kierują pracą Sekretariatu Rady.

Personel Sekretariatu powoływany jest spośród obywateli krajów będących członkami Rady zgodnie z przepisami dotyczącymi Sekretariatu Rady".

22. Ustęp 2 artykułu IX otrzymuje brzmienie:

"2. Sekretariat Rady:

a) organizuje przygotowanie i współdziała w przeprowadzaniu posiedzeń organów Rady i narad odbywanych w ramach Rady, przygotowuje materiały lub współdziała w przygotowaniu materiałów na posiedzenia organów Rady zgodnie z planami pracy tych organów, zapewnia wykonywanie funkcji sekretariatu pozostałych organów Rady;

b) sporządza przeglądy gospodarcze i dokonuje analiz ekonomicznych na podstawie materiałów krajów będących członkami Rady, przygotowuje i publikuje materiały informacyjne, porównawcze i inne, dotyczące współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej krajów będących członkami Rady, oraz przygotowuje inne przeglądy i analizy;

c) przygotowuje propozycje dotyczące poszczególnych zagadnień pracy Rady w celu ich rozpatrzenia przez odpowiednie organy Rady;

d) opracowuje lub współdziała w opracowaniu projektów porozumień wielostronnych dotyczących współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej zgodnie z zaleceniami i uchwałami organów Rady;

e) organizuje i prowadzi ewidencję wykonania zaleceń i uchwał organów Rady i przygotowuje odpowiednie propozycje w celu ich rozpatrzenia;

f) podejmuje inne czynności wynikające z niniejszego Statutu, z przyjętych przez Radę zaleceń i uchwał oraz z przepisów dotyczących Sekretariatu Rady".

23. Tytuł artykułu X otrzymuje brzmienie:

"Stosunki Rady z innymi krajami".

24. W zdaniu pierwszym artykułu X dodaje się na końcu zdania wyrazy: "lub realizować z nimi współpracę w innych formach".

25. Zdanie drugie artykułu X otrzymuje brzmienie:

"Warunki udziału krajów nie będących członkami Rady w pracach organów Rady lub ich współpracy z Radą w innych formach określa Rada w porozumieniu z tymi krajami, z reguły poprzez zawieranie porozumień".

26. Artykuł XI otrzymuje brzmienie:

"Stosunki Rady z organizacjami międzynarodowymi. Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej może nawiązywać i utrzymywać stosunki z organami Organizacji Narodów Zjednoczonych, z wyspecjalizowanymi i innymi organizacjami międzynarodowymi.

Charakter i formę tych stosunków określa Rada w porozumieniu z odpowiednimi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych i organizacjami międzynarodowymi, m.in. poprzez zawieranie porozumień".

27. Artykuł XII otrzymuje brzmienie:

"Sprawy finansowe".

1. Wszystkie dochody i wydatki Rady objęte są budżetem Rady. Kraje będące członkami Rady ponoszą wydatki związane z utrzymaniem Sekretariatu, finansowaniem jego działalności i inne wydatki Rady zgodnie z jej budżetem. Wielkość wkładów krajów będących członkami Rady w budżecie określa Sesja Rady.

2. Sekretariat Rady przedstawia Komitetowi Wykonawczemu Rady projekt budżetu Rady na każdy rok kalendarzowy i sprawozdanie z wykonania budżetu.

Kontroli działalności finansowej Sekretariatu Rady dokonuje się corocznie.

3. Wydatki na utrzymanie uczestników posiedzeń organów Rady oraz narad przeprowadzanych w ramach Rady ponosi kraj delegujący swoich przedstawicieli na te posiedzenia i narady.

4. Wydatki związane z udostępnieniem pomieszczeń oraz środków technicznych niezbędnych dla posiedzeń i narad, wymienionych w ustępie 3 niniejszego artykułu, ponosi kraj, w którym odbywają się te posiedzenia i narady, z wyjątkiem wypadków, kiedy takie posiedzenia i narady odbywają się w pomieszczeniach Rady".

28. Ustęp 5 artykułu XIII otrzymuje brzmienie:

"5. Przedstawiciele krajów w Komitecie Wykonawczym Rady są jednocześnie stałymi przedstawicielami swoich krajów w Radzie. Stały przedstawiciel kraju w Radzie ma w siedzibie Sekretariatu Rady zastępcę, niezbędną ilość radców i innych pracowników".

29. W ustępie 4 artykułu XV po wyrazach: "wejdzie on w życie" dodaje się wyrazy: "tymczasowo z dniem uchwały Sesji Rady w sprawie przyjęcia danego kraju w skład członków Rady i ostatecznie -".

______

*) Ten i wymienione w dalszej kolejności numery artykułów odpowiadają numeracji dotychczas obowiązującego Statutu Rady.

Załącznik  2

ZMIANY

Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

1. Ustęp 2 artykułu IV otrzymuje brzmienie:

"2. Stali Przedstawiciele Krajów w Radzie i ich zastępcy, oprócz przywilejów i immunitetów wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu, korzystają z przywilejów i immunitetów udzielanych w danym kraju przedstawicielom dyplomatycznym".

2. Ustęp 5 artykułu IV otrzymuje brzmienie:

"5. Pojęcie "przedstawicieli" w ustępie 1 niniejszego artykułu obejmuje Stałych Przedstawicieli Krajów w Radzie, ich zastępców, szefów, członków i sekretarzy delegacji oraz doradców i ekspertów".

3. Ustęp 1 artykułu V otrzymuje brzmienie:

"1. Komitet Wykonawczy Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej ustala na wniosek Sekretarza Rady kategorie funkcjonariuszy, do których mają zastosowanie przepisy niniejszego artykułu. Nazwiska takich funkcjonariuszy podawane są okresowo przez Sekretarza Rady krajom będącym członkami Rady".

4. Ostatnie zdanie ustępu 4 artykułu V otrzymuje brzmienie:

"W odniesieniu do Sekretarza Rady i jego zastępców prawo zrzeczenia się immunitetu przysługuje Komitetowi Wykonawczemu Rady".

5. W ustępie 4 artykułu VI wyrazy: "niniejsza Konwencja wejdzie w życie" zastępuje się wyrazami: "i złoży oświadczenie o swojej zgodzie na przystąpienie do niniejszej Konwencji, wejdzie ona w życie tymczasowo z dniem uchwały Sesji Rady w sprawie przyjęcia danego kraju w skład członków Rady i ostatecznie -".

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.33.195

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Protokół w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Sofia.1974.06.21.
Data aktu: 21/06/1974
Data ogłoszenia: 12/10/1976
Data wejścia w życie: 13/02/1976