Wydawanie zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Dz.U.76.19.123
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 1976 r.
w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 27, poz. 158) oraz art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. z 1972 r. Nr 23, poz. 164 i z 1974 r. Nr 27, poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa warunki, tryb i organy uprawnione do wydawania zezwoleń na prowadzenie przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne działalności gospodarczej w zakresie:
1) rzemiosła,
2) handlu wewnętrznego i usług gastronomicznych,
3) usług hotelarskich,
4) 1 działalności wytwórczej i usługowej, innej niż wymienione w punkcie 1-3.
§  2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1) osób prawnych mających siedzibę za granicą,
2) polonijnych stowarzyszeń i organizacji społecznych mających siedzibę za granicą,
3) osób fizycznych stale zamieszkałych za granicą,
4) osób fizycznych mających obce obywatelstwo, które uzyskały karty stałego pobytu na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
5) spółek nie mających osobowości prawnej, których udziałowcami są osoby określone w pkt 3 i 4.
§  3. Organem właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w § 1, zwanego dalej "zezwoleniem", jest organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa.
§  4. 2  
1. Osoby, stowarzyszenia i spółki, o których mowa w § 2, mogą składać wnioski o wydanie zezwolenia bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub polskiego urzędu konsularnego.
2. Osobom prawnym oraz stowarzyszeniom i organizacjom wymienionym w § 2 pkt 1 i 2 zezwolenia wydaje się po zaopiniowaniu wniosku przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej.
3. Zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w § 1 pkt 4, wydaje się po uzgodnieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego i Usług przedmiotu i rozmiaru tej działalności.
4. Zezwolenie wydaje się na okres do 10 lat, z wyjątkiem wypadków, o których mowa w ust. 5. Ważność zezwolenia ustala się do końca roku kalendarzowego, w którym termin upływa. W wypadkach uzasadnionych szczególnym, zwłaszcza eksportowym, charakterem działalności gospodarczej, rozmiarami nakładów kapitałowych oraz rachunkiem ekonomicznym zezwolenie może być wydane na okres dłuższy. Po upływie okresu ważności zezwolenia może być wydane nowe zezwolenie.
5. Termin ważności zezwolenia na prowadzenie działalności w budynku lub na terenie, którego okres użytkowania jest ograniczony, nie może przekraczać okresu, na jaki przewidziane jest to użytkowanie.
6. Organ, który wydał zezwolenie, może przedłużyć okres jego ważności o okres, jaki upłynął od dnia wydania zezwolenia do dnia faktycznego rozpoczęcia działalności.
§  5. Przy wydawaniu zezwoleń oraz prowadzeniu działalności gospodarczej mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz. U. z 1972 r. Nr 23, poz. 164 i z 1974 r. Nr 27, poz. 158) i ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 27, poz. 158) oraz przepisy wydane na podstawie tych ustaw, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.
§  6.
1. Osoby, o których mowa w § 2, mające siedzibę za granicą lub zamieszkałe stale za granicą mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do załatwiania spraw związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, a po uzyskaniu zezwolenia - do prowadzenia tej działalności.
2. Pełnomocnikiem może być jedynie obywatel polski stale zamieszkały w kraju lub obywatel państwa obcego, który uzyskał kartę stałego pobytu na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, lub Towarzystwo Handlu Zagranicznego "Polimar" S.A.
§  7. Od osób fizycznych oraz pełnomocników pozostałych osób, o których mowa w § 2, nie są wymagane kwalifikacje zawodowe wynikające z ustaw wymienionych w § 5 niniejszego rozporządzenia oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.
§  8. Osoby fizyczne i prawne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie niniejszego rozporządzenia nie mają obowiązku należenia do cechów i zrzeszeń prywatnego handlu i usług.
§  9. Organ wydający zezwolenie określa liczbę pracowników, którzy mogą być zatrudnieni przy prowadzeniu działalności gospodarczej.
§  10.
1. Przed wydaniem zezwolenia osoby, o których mowa w § 2, mają obowiązek przedstawić:
1) kosztorys przedsięwzięcia inwestycyjnego,
2) zobowiązanie do pokrycia przez wnioskodawcę pełnego kosztu inwestycji w walutach wymienialnych,
3) zaświadczenie Banku Polska Kasa Opieki S.A., że wnioskodawca zdeponował na swym rachunku inwestycyjnym równowartość 30% kwoty przewidzianej w kosztorysie przedsięwzięcia inwestycyjnego w walutach wymienialnych.
2. Organ wydający zezwolenie w szczególnie uzasadnionych wypadkach może ustalić niższą kwotę depozytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.
§  11. W zakresie uregulowanym rozporządzeniem i przepisami, o których mowa w § 5, nie stosuje się przepisów:
1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1928 r. w sprawie warunków dopuszczenia zagranicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do działalności na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr 103, poz. 919),
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o warunkach dopuszczenia zagranicznych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością do działalności na obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr 31, poz. 281).
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1978 r. (Dz.U.78.31.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1978 r.
2 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1978 r. (Dz.U.78.31.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1978 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1976.19.123

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wydawanie zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej.
Data aktu: 14/05/1976
Data ogłoszenia: 26/05/1976
Data wejścia w życie: 26/05/1976