Cła i pozwolenia na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.

Dz.U.75.22.124
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 czerwca 1975 r.
w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 10, poz. 56) zarządza się, co następuje:
§  1. Na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą ustanawia się cła w wysokości określonej w:
1) taryfie celnej przywozowej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) taryfie celnej wywozowej, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.
1. Cło wymierza się według podanych w taryfach celnych podstaw wymiaru, przy czym groszowych końcówek sum do 50 gr nie pobiera się, a końcówki ponad 50 gr zaokrągla się wzwyż do złotego.
2. Przy wymierzaniu cła od masy podstawą wymiaru jest masa netto towaru. Jeżeli masa netto towaru nie jest podana przez producenta na oryginalnym opakowaniu firmowym lub nie jest podana w dokumentach towarzyszących przesyłce (certyfikat, atest kontrolny, specyfikacja, faktura itp.) lub podana budzi zastrzeżenia, przy czym nie można jej ustalić przez faktyczne zważenie towaru bez opakowania, należy stosować masę z bezpośrednim opakowaniem.
3. Wartość towaru stanowiącą podstawę wymiaru cła ustala urząd celny posiłkując się w miarę możliwości przedstawionymi przez osobę wywożącą towar rachunkami lub innymi dokumentami albo świadectwami rzeczoznawców.
4. Specjalne opakowania, nie używane zazwyczaj do opakowania towarów, podlegają ocleniu osobno według odpowiednich dla nich pozycji.
5. Nie pobiera się cła, gdy suma należnego cła nie przekracza 10 zł.
§  3.
1. Towary przywożone lub wywożone, złożone z różnych materiałów, objęte więcej niż jedną pozycją taryfy celnej, podlegają cłu przewidzianemu w pozycji obejmującej wyroby z tego materiału, który stanowi główną składową część towaru o najwyższej stosunkowo masie; jeżeli jednak inna część składowa, chociażby o masie mniejszej, stanowi bezsprzecznie o istotnej wartości towaru, towar ten należy clić według pozycji, która obejmuje tę część składową.
2. Towary gotowe i kompletne przywożone lub wywożone w stanie rozłożonym lub nie złożone podlegają cłu według pozycji obejmującej takie towary złożone.
3. Przywożone lub wywożone towary, wytworzone w drodze mechanicznego zmieszania składników podlegających różnym stawkom, jeżeli w taryfach celnych nie wymieniono tych mieszanin osobno, należy clić według składnika podlegającego najwyższej stawce, jeżeli składnik ten niezależnie od jego ilości stanowi o istotnej wartości towaru.
§  4. Taryfa celna przywozowa, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia, zawiera dwie kolumny stawek, które stosuje się:
1) stawki kolumny I do towarów przywożonych w ilościach nie przekraczających każdorazowo ilości podanej przy stawkach tej kolumny oraz w wypadkach wskazanych w taryfie,
2) stawki kolumny II stosuje się do towarów, dla których cło w kolumnie I nie jest przewidziane, oraz do nadwyżek towarów przekraczających ilości podane przy stawkach kolumny I.
§  5. Ilekroć w taryfie celnej wywozowej, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, jest mowa:
1) o wyrobach "bieżącej produkcji", rozumie się przez to przedmioty wytworzone po dniu 9 maja 1945 r.,
2) o "przesyłce", rozumie się przez to jednorazowy wywóz towaru za jednym dokumentem przewozowym przez pocztę lub inne przedsiębiorstwo przewozowe oraz jednorazowy wywóz towarów w ruchu podróżnych.
§  6. 1  
1. Do wydawania pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy lub na wywóz towarów za granicę upoważnia się:
1) urzędy celne - dla polskich jednostek organizacyjnych państwowych i spółdzielczych oraz organizacji społecznych, jak również dla osób fizycznych,
2) Główny Urząd Ceł - dla osób innych niż określone w pkt 1.
2. Właściwym miejscowo urzędem celnym do rozpatrywania wniosków o wydanie pozwolenia:
1) na przywóz lub wywóz towarów dla polskich jednostek organizacyjnych państwowych i spółdzielczych oraz organizacji społecznych, a także na przywóz towarów dla osób fizycznych, jest urząd celny, który będzie dokonywał odprawy celnej towarów,
2) na wywóz towarów dla osób fizycznych jest urząd celny, do którego złożono wniosek, niezależnie od sposobu i miejsca przewożenia towarów przez granicę.
§  7. 2 Przywóz lub wywóz towarów w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą dokonywany przez osoby fizyczne nie wymaga pozwolenia, o którym mowa w § 6, chyba że:
1) postanowienia poszczególnych pozycji taryf celnych przewidują uzyskanie pozwolenia lub
2) ilość przywożonych towarów wskazuje na handlowy charakter przesyłki; przepis § 5 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
§  8. 3 Wprowadza się opłaty od pozwoleń na przywóz towarów określonych w § 7 pkt 2 rozporządzenia w wysokości 10% wartości krajowej towaru. Wartość tę ustala urząd celny wydający pozwolenie. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  9. 4 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

  5 TARYFA CELNA PRZYWOZOWA

Symbol Pozycja taryfy celnej i nazwa towaru Podstawy wymiaru cła
SWW jednostka miary towaru ilość towaru podlegająca cłu wg kolumny I cło w złotych od jednostki miary towaru
kolumna I kolumna II
1 2 3 4 5 6
DZIAŁ 01
01 WĘGIEL I BRYKIETY
01 1. Węgiel i brykiety:
węgiel kamienny, antracytowy,

brunatny, pył modelarski, brykiety

z węgla kamiennego i brunatnego

kg bez cła
DZIAŁ 02
02 PALIWA (z wyjątkiem węgla i

brykietów) ORAZ PRZETWORY PALIW

0242 2. Paliwa ciekłe i gazowe
gazy płynne z destylacji ropy

naftowej, paliwa do silników

niskoprężnych i wysokoprężnych,

oleje opałowe, paliwa ciekłe i

gazowe pozostałe itp.

kg 1
0243 3. Oleje smarowe i specjalne: silnikowe,

przemysłowe, elektroizolacyjne, do

przekładni itp.

kg 5 kg 10 30
0244 4. Smary stałe:
uniwersalne, specjalne, różne itp. kg bez cła
0245 5. Węglowodory stałe, asfalty i koks

pochodzenia naftowego:

parafiny, wazeliny, cerezyny itp.

kg bez cła
Pozostałe z 02 6. Paliwa (z wyjątkiem węgla i

brykietów) oraz przetwory paliw -

(oprócz wyżej wymienionych):

produkty koksowni (bez przerobu

chemicznego), paliwa gazowe (bez

gazu płynnego), ropa naftowa i gaz

ziemny, produkty naftowe i

syntetyczne paliwa płynne, paliwa

pozostałe (bez drewna) i produkty

ich przerobu

kg bez cła
DZIAŁ 04
04 WYROBY HUTNICTWA ŻELAZA
04 7. Wyroby hutnictwa żelaza:
surowce hutnicze surówki i

żelazostopy; stal surowa; półwyroby

walcowane, z ciągłego odlewania i

rurowni nie zaliczane do wyrobów

gotowych, wyroby walcowane na

gorąco–gotowe, rury stalowe,

blachy walcowane na zimno, blachy

powlekane i inne wyroby

przetwórstwa hutniczego, wyroby

kute nie obrobione mechanicznie,

rozjazdy, akcesoria i elementy

nawierzchni kolejowej oraz wyroby

hutnictwa żelaza pozostałe

kg bez cła
DZIAŁ 05
05 WYROBY PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH
0512-899 0521-8 0531-4 8. Metale szlachetne (również w

postaci koncentratów złomu i

odpadów):

1) srebro kg 100
2) pozostałe metale szlachetne kg 5.000
0541 9. Proszki metali oraz wyroby z nich:
0542 1) szlachetnych:
a) srebra kg 150
b) pozostałych metali

szlachetnych

kg 5.000
2) pozostałych metali kg 100
0556

0566

10. Wyroby walcowane, wyciskane i

ciągnione z metali szlachetnych i

ich stopów:

1) srebra i stopów srebra kg 150
2) pozostałych metali szlachetnych

i ich stopów

kg 5.000
0581 11. Folie:
0582 1) z metali szlachetnych i ich

stopów:

a) srebra kg 150
b) pozostałych metali

szlachetnych

kg 5.000
2) z pozostałych metali kg 100
0586 12. Wyroby z metali szlachetnych i

ich stopów pozostałe:

dysze i łódki przędzalnicze,

granulki, puder, listki, siatki,

sprzęt laboratoryjny, półfabrykaty

jubilerskie i dentystyczne itp.:

1) ze srebra kg 150
2) z pozostałych metali

szlachetnych

kg 5.000
Pozostałe z 05 13. Wyroby przemysłu metali

nieżelaznych (oprócz wyżej

wymienionych):

surowce pierwotne dla hutnictwa,

surowce wtórne, wyroby hutnicze,

wyroby walcowane z metali

nieżelaznych i ich stopów (z

wyjątkiem folii), wyroby wyciskane

i ciągnione z metali nieżelaznych

i ich stopów, wyroby kute nie

obrobione mechanicznie z metali

nieżelaznych i ich stopów itp.:

1) rurki o średnicy zewnętrznej

do 8 mm

kg 200
2) pozostałe kg bez cła
DZIAŁ 06
06 WYROBY PRZEMYSŁU METALOWEGO
061 14. Wyroby odlewni łącznie z armaturą

(oprócz z metali szlachetnych):

odlewy żeliwne, staliwne, ze

stopów metali nieżelaznych -

(półfabrykaty do dalszej obróbki),

wyroby odlewnicze żeliwne;

armatura metalowa: przemysłowa,

sanitarna, sieci domowej; części

do sprzętu sanitarnego, armatury

przemysłowej, sanitarnej i sieci

domowej

kg bez cła
062 15. Konstrukcje metalowe (stalowe i

aluminiowe):

drzwi i bramy, okna i świetliki,

wywietrzniki itp.

kg bez cła
063 16. Łożyska:
toczne, ślizgowe oraz części i

elementy łożysk

kg 20
0642-6 17. Narzędzia przenośne z napędem

mechanicznym:

szlifierki, wiertarki, gwinciarki,

wkrętarki, nożyce itp.;

wyposażenie narzędzi

kg bez cła
0644 18. Narzędzia gospodarcze i sprzęt

podwórzowy, ogrodniczy i

sadowniczy (oprawione i nie

oprawione)

kg bez cła
Pozostałe z 064 19. Narzędzia (oprócz wyżej

wymienionych):

narzędzia metalowe do skrawania

metali, do obróbki drewna, do

obróbki plastycznej metali,

diamentowe monokryształowe,

przyrządy i pomoce warsztatowe,

narzędzia i pomoce rzemieślnicze

kg bez cła
065 20. Wyroby metalowe przemysłowe:
0657 1) sprzęt pożarniczy i ochronny:
hydronetki, gaśnice, sprzęt

alarmowy, aparaty tlenowe,

pochłaniacze gazów itp.

kg bez cła
0658 2) wyposażenie i sprzęt

medyczno-sanitarny metalowy:

fotele do badań i zabiegów,

stoły operacyjne, szafy

medyczne, części do wyposażenia

i sprzętu medyczno-sanitarnego

itp.

kg 5
3) pozostałe:
wyroby z drutu, łańcuchy i

sprężyny, śruby i elementy

złączne, okucia, opakowania i

pojemniki oraz elementy do

opakowań itp.

kg bez cła
0671-23 21. Nakrycia stołowe srebrne kg 500
0671-37 22. Nożyki i taśmy do golenia:
1) nożyki do golenia:
a) o podwyższonej trwałości

ostrza

szt. 30 3 10
b) pozostałe szt. 1
2) taśmy do golenia szt. 10
0671-4 23. Galanteria metalowa:
0671-41 1) aparaty do golenia (oprócz

elektrycznych)

szt. 3 10 50
0671-42 2) aparaty do ostrzenia żyletek szt. 5
0671-43 3) zapalniczki szt. 3 10 50
4) przyrządy kuchenne i domowe

drobne

kg bez cła
5) pozostała kg 50
Pozostałe z 0671 24. Artykuły metalowe gospodarstwa

domowego - bez sprzętu

zmechanizowanego i wyrobów

jubilerskich - (oprócz wyżej

wymienionych):

naczynia kuchenne i gospodarcze,

nakrycia stołowe, wyroby

nożownicze itp.

kg bez cła
0672 25. Sprzęt do gotowania i ogrzewania

(nieelektryczny):

kuchnie, piece grzewcze,

piekarniki, sprzęt do gotowania i

ogrzewania pozostały

kg bez cła
0673 26. Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa

domowego:

0673-1 1) sprzęt do prania domowy:
pralki i wirówki elektryczne,

pralki ręczne itp.

kg 15
0673-2 2) sprzęt elektryczny do

sprzątania oraz czyszczenia

pomieszczeń:

odkurzacze, froterki,

trzepaczki, cykliniarki,

urządzenia do mycia podłóg i

posadzek

kg 20
0673-3 3) sprzęt elektryczny do

mechanizacji prac kuchennych

domowych:

noże, maszynki do wyrobu lodów,

młynki, miksery, roboty

kuchenne itp.

kg 40
0673-4 4) sprzęt nieelektryczny do

mechanicznych prac kuchennych:

maszynki do ręcznej obróbki

jarzyn, owoców itp., roboty

kuchenne ręczne itp.

kg 10
0673-51 5) chłodziarki absorpcyjne domowe szt. 750
0673-52 6) chłodziarki i zamrażarki

sprężarkowe domowe

szt. 1.500
0673-6 7) maszyny do szycia domowe:
elektryczne i bez napędu

elektrycznego

szt. 500
0673-9 8) zmechanizowany sprzęt

gospodarstwa domowego pozostały

kg 40
0674 27. Skarbce metalowe:
szafy, kasy pancerne, kasety i

skarbce pozostałe

kg 4
0675 28. Sprzęt sportowy i turystyczny

metalowy (łącznie ze sprzętem

myśliwskim i wędkarskim):

1) sprzęt sportowy metalowy:
lekkoatletyczny gimnastyczny,

do gier sportowych, dla

ciężarowców, boksu,

szermierczy, narciarski,

saneczkarski, łyżwiarski;

sprzęt metalowy turystyczny

(z wyjątkiem mebli):

a) narty para 50
b) łyżwy, wrotki para 15
c) sanki szt. 20
d) pozostały kg 10
2) broń palna sportowa:
pistolety i karabinki sportowe,

pistolety startowe, pistolety

obronne na naboje gazowe

szt. 200
3) wiatrówki sportowe szt. 100
4) broń palna myśliwska:
a) śrutowa szt. 1 szt. 1.000 1.500
b) kulowa szt. 1 szt. 2.000 3.000
5) sprzęt myśliwski i sprzęt

wędkarski pozostały

kg 100
Uwaga: Łyżwy i wrotki z obuwiem

podlegają cłu:

- łyżwy i wrotki wg niniejszej

pozycji

- obuwie wg pozycji 198
0676 29. Wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie

i pokrewne: bez nakryć stołowych srebrnych

i srebrzonych - (również z kamieniami

szlachetnymi, półszlachetnymi –

naturalnymi, syntetycznymi i perłami

prawdziwymi):

1) wyroby jubilerskie, złotnicze,

grawerskie i medalierskie, monety

- srebrne i srebrne złocone:

a) z kamieniami szlachetnymi,

półszlachetnymi – naturalnymi,

syntetycznymi i perłami prawdziwymi

kg 10.000
b) pozostałe kg 150
2) wyroby jubilerskie, złotnicze,

grawerskie i medalierskie, monety itp.

- z pozostałych metali:

a) szlachetnych kg 20.000
b) nieszlachetnych kg 100
3) kamienie szlachetne i półszlachetne -

naturalne, syntetyczne oraz perły

prawdziwe:

a) kamienie szlachetne naturalne i

perły prawdziwe oraz wyroby z nich

kg 10.000
b) kamienie półszlachetne naturalne

oraz wyroby z nich

kg 5.000
c) kamienie syntetyczne oraz wyroby z

nich

kg 3.000
4) wyroby brązownicze (odlewy) i kowalstwa

artystycznego

kg 50
Uwaga: Kamienie szlachetne i półszlachetne nie

obrobione objęte pkt 3 niniejszej

pozycji podlegają cłu ze zniżką 50%

DZIAŁ 07
07 MASZYNY I URZĄDZENIA
CZĘŚĆ I
0715 30. Silniki spalinowe tłokowe kg 40
0719-7 31. Zespoły i części silników

spalinowych tłokowych (oprócz

wymienionych w poz. 88)

kg 20
0741 32. Obrabiarki skrawające do metali:
tokarki, wiertarki, gwinciarki,

wiertarko-frezarki, wytaczarki,

frezarki, strugarki, dłutownice,

przeciągarki, szlifierki itp.

kg 20
0742 33. Maszyny do obróbki plastycznej

metali:

maszyny do tłoczenia, prasowania,

kucia swobodnego i matrycowego, do

walcowania, cięcia, gięcia i

prostowania, do obróbki

plastycznej metali pozostałe

kg 10
0744 34. Urządzenia do spawania, cięcia

(żłobienia) i zgrzewania metali:

urządzenia do spawania

elektrycznego, do cięcia i

żłobienia elektrycznego, do

spawania i cięcia gazowego;

zgrzewarki i spajarki, urządzenia

do lutowania, do mechanizacji

robót spawalniczych, urządzenia

do spawania, cięcia i zgrzewania

pozostałe

kg 10
0772-15 35. Maszyny dziewiarskie szt. 1.000
0794 36. Maszyny i urządzenia dla przemysłu

drzewnego:

korowarki, traki, strugarki,

frezarki, wiertarki, szlifierki,

tokarki, maszyny i urządzenia do

uszlachetniania powierzchni

wyrobów z drewna itp.

kg 10
0796 37. Maszyny i urządzenia dla przemysłu

poligraficznego

kg 10
Uwaga: Przywóz maszyn i urządzeń dla

przemysłu poligraficznego,

oprócz maszyn i urządzeń

introligatorskich, za

pozwoleniem

Pozostałe z 07 38. Maszyny i urządzenia - część I -

(oprócz wyżej wymienionych):

energetyczne, górnicze do

wzbogacania paliw i kopalin oraz

koksownicze, hutnicze i

odlewnicze; maszyny i urządzenia

do obróbki metali, aparaty,

maszyny i urządzenia do procesów

chemicznych i przetwórstwa

produktów chemicznych, maszyny i

urządzenia do przerobu minerałów

i produkcji materiałów

budowlanych, maszyny i urządzenia

dla przemysłu lekkiego,

spożywczego i dla pozostałych

gałęzi przemysłu; zespoły i części

maszyn i urządzeń

kg 5
DZIAŁ 08
08 MASZYNY I URZĄDZENIA
CZĘŚĆ II
081 39. Maszyny i urządzenia do robót

budowlanych, drogowych i

melioracyjnych

kg 1
082 40. Maszyny, urządzenia i narzędzia

rolnicze i dla gospodarki leśnej:

pługi, kultywatory, glebogryzarki,

spulchniacze, brony, wały, włóki,

opryskiwacze, opylacze, zbieracze

i chwytacze szkodników, obsypniki,

siewniki, znaczniki, kosiarki,

maszyny żniwne i omłotowe, maszyny

i urządzenia do przetwórstwa

paszowego, maszyny hodowlane itp.;

części maszyn rolniczych oraz dla

gospodarki leśnej

kg bez cła
084 41. Maszyny i urządzenia dla handlu i

innych działów gospodarki (bez

wag):

maszyny i urządzenia do sprzedaży

i świadczenia usług, pralnicze, do

chemicznego czyszczenia i

farbowania - dla usług, chłodnicze

itp.; zespoły i części do maszyn i

urządzeń dla handlu i innych

działów gospodarki

kg 5
085 42. Urządzenia dźwigowo-transportowe:
suwnice, dźwigi osobowe i

towarowe, żurawie, przenośniki,

wózki naładowcze, unoszące i

podnośnikowe itp.; części do

urządzeń dźwigowo-transportowych

kg 5
087 43. Maszyny i urządzenia ogólnego

przeznaczenia pozostałe:

pompy do cieczy, sprężarki do

powietrza, gazów i pary, dmuchawy,

pompy próżniowe, ssawy, urządzenia

wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz

oczyszczające powietrze i inne

gazy, przekładnie, skrzynie

biegów, mosty napędowe, sprzęgła

i hamulce sterowane, napędy i

sterowania hydrauliczne oraz

układy i elementy pneumatyki

siłowej, maszyny do formowania,

dozowania i konfekcjonowania

produktów itp.; czyści maszyn i

urządzeń ogólnego przeznaczenia

kg 10
DZIAŁ 09
09 WYROBY PRZEMYSŁU PRECYZYJNEGO
091 44. Urządzenia do automatycznej

regulacji i sterowania:

szafy i tablice pomiarowe,

regulacyjne i sterownicze,

elementy blokowego systemu

pneumatycznego, hydraulicznego i

elektrycznego, regulacji ciągłej

itp.; części urządzeń do

automatycznej regulacji i

sterowania itp.

kg 20
092 45. Urządzenia automatycznego

przetwarzania informacji:

maszyny matematyczne, wyposażenie

do maszyn matematycznych: części

urządzeń automatycznego

przetwarzania informacji

kg 10
0931-1 46. Maszyny i urządzenia do liczenia:
0931-11 1) kasy rejestracyjne: sklepowe,

kelnerskie, hotelowe itp.

szt. 1.000
0931-12 2) maszyny do dodawania: sumatory

zapisujące, nie zapisujące i pozostałe:

a) ręczne szt. 300
b) pozostałe szt. 500
0931-13 3) maszyny kalkulacyjne: ręczne,

elektryczne i elektroniczne:

a) maszyny kalkulacyjne kieszonkowe

(minikalkulatory) -

czterodziałaniowe (dodawanie,

odejmowanie, mnożenie,

dzielenie), także z automatycznym

obliczaniem procentów,

pierwiastków i potęg

szt. 2 szt. 200 500
b) pozostałe maszyny kalkulacyjne

kieszonkowe (minikalkulatory)

szt. 1 szt. 1.000 1.500
c) pozostałe maszyny kalkulacyjne szt. 1 szt. 3.000 5.000
Uwaga do pkt 3 lit. a) i b):
Za maszyny kalkulacyjne "kieszonkowe" (minikalkulatory) należy uważać maszyny o masie nie przekraczającej 1 kg, podające rezultaty za pomocą diod luminescencyjnych o pojemności do 12 cyfr
0932-2 47 Maszyny do pisania:
0932-21 1) biurowe: ręczne, elektryczne,

automatyczne

szt. 1 szt. 1.200 2.000
0932-22 2) walizkowe szt. 1 szt. 600 1.200
0932-24 3) specjalne:
dla niewidomych, stenograficzne

itp.

szt. bez cła
0932-4 48. Urządzenia reprograficzne:
powielacze, światłokopiarki,

fotokopiarki, kopiarki,

kserografy, urządzenia

reprograficzne pozostałe itp.

kg 10
Uwaga: Przywóz urządzeń

reprograficznych objętych

niniejszą pozycją za

pozwoleniem

0932-6 49. Maszyny i urządzenia (elektryczne)

do opracowywania korespondencji

kg 20
Pozostałe z 093 50. Środki techniki obliczeniowej i

biurowej (oprócz wyżej

wymienionych); części środków

techniki obliczeniowej i biurowej

kg 20
0941 51. Aparatura elektryczna do pomiarów

wielkości elektrycznych: mierniki

do pomiarów napięcia prądu i

oporności

kg 50
0942 52. Aparatura elektroniczna do

pomiarów wielkości elektrycznych:

przyrządy elektroniczne do

pomiarów napięcia, mocy parametrów

obwodów elektrycznych i

magnetycznych, częstotliwości;

przyrządy pomocnicze

elektronicznej aparatury

pomiarowej itp.

kg 100
0943-1 0943-2 53. Przyrządy mechaniczno-warsztatowe

do pomiaru wielkości

geometrycznych, wzorce pomiarowe:

suwmiarki, mikrometry, czujniki,

sprawdziany, kątomierze,

poziomnice, cyrkle drążkowe i

sprężynowe itp., wzorce pomiarowe:

długości, kątowe, zarysu gwintów,

łuków kołowych, narzędzi tnących,

gładkości, wzorce pomiarowe

pozostałe

kg 300
0943-3 54. Przyrządy do pomiaru wielkości

kinetycznych:

szybkościomierze, taksometry itp. kg 200
0943-4 55. Wagi i odważniki:
wagi handlowe, osobowe itp. oraz

odważniki do nich - (oprócz z

metali szlachetnych):

1) wagi szt. 40
2) odważniki kg 3
Uwaga: Odważniki z metali szlachetnych

podlegają cłu wg poz. 12

0943-5 56. Wagi wysokiej dokładności i

przyrządy do pomiarów gęstości:

wagi analityczne, laboratoryjno-

techniczne oraz odważniki do nich

(oprócz z metali szlachetnych);

gęstościomierze, areometry,

piknometry itp.

1) wagi wysokiej dokładności szt. 300
2) odważniki kg 10
3) przyrządy do pomiarów gęstości kg 50
Uwaga: Odważniki z metali szlachetnych

podlegają cłu wg poz. 12

Pozostałe z 0943 57. Aparatura do pomiarów wielkości

mechanicznych (oprócz wyżej

wymienionej):

przyrządy do pomiaru siły,

ciśnienia, objętości itp.

kg 30
0946-1 58. Zegary wewnętrzne:
przenośne, nieprzenośne, budziki szt. 100
0946-2 59.Zegarki osobiste: naręczne, kieszonkowe

i pozostałe; sprężynowe i z napędem

elektrycznym:

1) w oprawie z metali szlachetnych,

również z kamieniami szlachetnymi i

półszlachetnymi - naturalnymi,

syntetycznymi i perłami prawdziwymi

szt. 1 szt. 1.000 2.000
2) sprężynowe w oprawie z metali

nieszlachetnych:

a) bezkamieniowe szt. 1 szt. 50 100
b) pozostałe szt. 1 szt. 200 400
3) pozostałe szt. 1 szt. 500 1.000
0949-6 60. Części zegarów wewnętrznych i

osobistych:

1) części zegarów wewnętrznych kg 100
2) części zegarków osobistych kg 10.000
Pozostałe z 094 61. Aparatura pomiarowa oraz

urządzenia laboratoryjne – z

wyjątkiem optycznych i optyczno-

mechanicznych (oprócz wyżej

wymienionych):

aparatura do pomiarów oraz badań

własności i struktury materiałów,

aparatura do pomiarów cieplnych,

akustycznych i czasu, urządzenia

laboratoryjne itp.; części

aparatury pomiarowej oraz urządzeń

laboratoryjnych

kg 100
0952 62. Mikroskopy:
szkolne, biologiczne i ogólnego

zastosowania, stereoskopowe,

metalograficzne, polaryzacyjne,

nieoptyczne (elektronowe) oraz

wyposażenie do mikroskopów

kg 20
0954 63. Przyrządy pomiarowe geodezyjne i

urządzenia do prac geodezyjnych:

niwelatory, teodolity itp.;

wyposażenie specjalne geodezyjnych

przyrządów pomiarowych

kg 100
0956 64. Przyrządy astronomiczne:
lunety amatorskie itp.;

wyposażenie specjalne przyrządów

astronomicznych

kg 100
Pozostałe z 095 65. Aparatura pomiarowa i naukowo-

badawcza optyczna i optyczno-

mechaniczna (oprócz wyżej

wymienionej); części aparatury

pomiarowej i naukowo-badawczej

optycznej i optyczno-mechanicznej

kg 200
0961-1 66. Lunety (z wyjątkiem

astronomicznych):

myśliwskie, sportowe itp. szt. 200
0961-2 67. Lornety i lornetki:
turystyczne, teatralne itp. szt. 150
0962 68. Aparaty i sprzęt fotograficzny

oraz wyposażenie:

0962-1 1) aparaty fotograficzne: szt. bez cła
0962-2 2) wyposażenie do aparatów

fotograficznych:

0962-21 a) obiektywy wymienne szt. bez cła
0962-27 b) światłomierze szt. bez cła
c) wizjery i dalmierze, filtry

i soczewki itp.

kg bez cła
0962-3 3) sprzęt fotograficzny

laboratoryjny:

0962-31 a) powiększalniki fotograficzne

i kopiarki (oprócz

obiektywów do

powiększalników)

szt. 200
b) pozostały kg 50
0963-11 69. Kamery filmowe wąskotaśmowe (8 mm

i 16 mm)

szt. bez cła
0963-21 70. Projektory kinowe wąskotaśmowe

(8 mm i 16 mm)

szt. 1 szt. 200 500
0964 71. Przyrządy do projekcji stałej i

urządzenia do fotograficznej

reprodukcji dokumentacji:

rzutniki dla dzieci, rzutniki

małoobrazkowe, episkopy, czytniki

do mikrofilmów itp.

kg 30
0965-1 72. Lupy:
lektorskie, składane,

zegarmistrzowskie, włókiennicze

itp.

szt. 5
0965-2 73. Szkła okularowe (również w

oprawach):

kontaktowe, pryzmatyczne,

specjalne

szt. bez cła
0965-4 74. Okulary do ochrony wzroku:
przeciwsłoneczne, sportowe,

przemysłowe itp.

szt. 5 szt. 20 40
Pozostałe z 096 75. Przyrządy i wyroby optyczne i

optyczno-mechaniczne (oprócz wyżej

wymienionych):

dalmierze, przyrządy justerskie

(do regulowania i nastawiania

przyrządów optycznych i optyczno-

mechanicznych), kamery filmowe

szerokotaśmowe, projektory kinowe

szerokotaśmowe, sprzęt montażowy,

sprzęt do fotochemicznej obróbki

taśmy filmowej, oprawy okularowe,

etui do okularów itp.; części

przyrządów i wyrobów optycznych

i optyczno-mechanicznych itp.:

1) oprawy okularowe szt. bez cła
2) pozostałe kg 20
0975 76. Sprzęt elektromedyczny i

radiomedyczny:

aparaty i urządzenia

elektromedyczne oraz sprzęt

rentgenodiagnostyczny, sprzęt

onkleomedyczny,

radiodozymetryczny, medyczny itp.

kg 20
Pozostałe z 097 77. Narzędzia, przyrządy, aparaty i

urządzenia medyczne oraz

weterynaryjne (oprócz wyżej

wymienionych):

do anatomii, anestezjologii,

chirurgii ogólnej i

specjalistycznej, medycyny

ogólnej, do stomatologii, do

hydroterapii i terapii

czynnościowej, apteczne oraz

laboratoryjne medyczne,

weterynaryjne, części do narzędzi,

przyrządów, aparatów i urządzeń

medycznych oraz weterynaryjnych:

1) strzykawki lekarskie

jednorazowego użytku

szt. bez cła
2) pozostałe kg 10
DZIAŁ 10
10 ŚRODKI TRANSPORTU
102 78. Środki transportu samochodowego:
1021

1022

1) samochody osobowe ogólnego

przeznaczenia; samochody

budowane na podwoziach

samochodów osobowych

(specjalizowane):

a) produkcji polskiej bez cła
b) pozostałe kg 1 szt. 50 75
Uwaga do pkt 1 lit. b):
Stawkę kolumny I stosuje się dla odbiorcy samochodu tylko raz na 3 lata, jeśli nikt z członków jego najbliższej rodziny, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, w ciągu 3 lat przed dniem zgłoszenia samochodu nie korzystał przy odprawie innego samochodu ze stawek kolumny I lub ze zwolnienia, choćby częściowego, od należności celnych
1023

do 1025

2) autobusy i trolejbusy, samochody

ciężarowe i ciągniki drogowe,

samochody z wyposażeniem do

specjalnych celów na podwoziach

samochodów ciężarowych:

a) o ciężarze własnym do 2.000 kg kg 80
b) pozostałe kg 20
Uwaga 1: Za samochody osobowe uważa się samochody przeznaczone do przewozu, łącznie z kierowcą do 9 osób, w tym także samochody tzw. "combi" lub "station-wagon"
Uwaga 2: Za samochody ciężarowe furgony uważa się samochody przeznaczone do przewozu ładunków, mające trwałą obudowę przestrzeni ładunkowej (ściany z drzwiami i dach)
Uwaga 3: Podwozia ze zmontowanymi silnikami lub samochody z wymontowanymi silnikami podlegają cłu według pkt 1 lub pkt 2 niniejszej pozycji
1026

1027

3) przyczepy i naczepy kg 10
1029 4) podwozia samochodowe, podwozia

przyczep i naczep oraz zespoły i

części do sprzętu transportowego

samochodowego: podwozia samochodowe

z kabiną kierowcy i bez kabiny

kierowcy, podwozia przyczep i

naczep siodłowych; zespoły i części

nadwoziowe i podwoziowe: mechanizmy

kierownicze, wały napędowe, mosty

napędowe, chłodnice, koła jezdne

itp.

kg 80
103 79. Ciągniki uniwersalne (rolnicze):
kołowe, gąsienicowe i

półgąsienicowe; zespoły i części

ciągników uniwersalnych

kg 1
1041 80. Motocykle, skutery, motorowery:
1) motocykle i skutery o

pojemności silnika:

a) 125 cm3 i mniej szt. 1.000
b) powyżej 125 cm3 do 350 cm3 szt. 2.000
c) powyżej 350 cm3 szt. 3.000
2) motorowery szt. 500
1042-111 81. Wózki motocyklowe inwalidzkie szt. bez cła
1043 82. Rowery i pojazdy rowerowe:
rowery normalne: turystyczne,

turystyczno-sportowe, sportowe; z

motorkiem, wyścigowe, młodzieżowe,

specjalne; wózki i przyczepy

rowerowe, wózki dziecięce itp.:

1) wózki rowerowe inwalidzkie szt. bez cła
2) pozostałe szt. 200
Uwaga: Rowery dziecięce dwukołowe i

trzykołowe podlegają cłu ze

zniżką 50%

1048 83. Części motocykli, skuterów,

motorowerów i wózków

motocyklowych:

ramy, widelce przednie, wahacze,

elementy resorujące

(amortyzatory), błotniki, osłony

boczne i zbiorniki, kierownice,

koła, elementy kół itp.

kg 40
1049 84. Części rowerów i pojazdów

rowerowych:

koła, elementy kół, ramy,

błotniki, osłony, kierownice,

siodła itp.

kg 30
Pozostałe z 10 85. środki transportu, zespoły i

części środków transportu -

(oprócz wyżej wymienionych)

kg 10
DZIAŁ 11
11 WYROBY PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
1133 86. Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe

do żarówek, świetlówek i lamp rtęciowych,

stateczniki do wyładowczych źródeł

światła, projektory oświetleniowe itp.

kg bez cła
1134 87. Akumulatory elektryczne i baterie

galwaniczne

kg 5
1135 88. Wyposażenie elektryczne i

elektroniczne do pojazdów i

silników spalinowych (z wyjątkiem

wyposażenia pojazdów szynowych):

prądnice i regulatory, silniki

elektryczne, reflektory, lampy,

urządzenia sygnalizacyjne,

urządzenia zapłonowe, osprzęt

instalacyjny itp.

kg 30
1136-2 89. Wyroby elektrotechniczne

przeznaczenia osobistego:

1136-21 1) do golenia szt. 1 szt. 100 200
1136-22 2) do strzyżenia włosów szt. 1 szt. 100 200
1136-26 3) do czyszczenia szt. 20
4) pozostałe kg 100
Pozostałe z 1136 90. Sprzęt elektrotechniczny

gospodarstwa domowego i

przeznaczenia osobistego (oprócz

wyżej wymienionego):

sprzęt oświetleniowy elektryczny

domowy: żyrandole, kinkiety, lampy

elektryczne, komplety choinkowe

itp., sprzęt elektrotechniczny

gospodarstwa domowego i

przeznaczenia osobistego

pozostały; urządzenia elektryczne

grzejne: kuchnie, kuchenki,

piekarniki i rożna, grzałki,

garnki, imbryki, patelnie,

prodiże, suszarki, żelazka,

warniki itp.; latarki elektryczne,

wyroby elektryczne wentylacyjne

itp.

kg bez cła
1152 91. Urządzenia elektroniczne zawodowe:

nadajniki radiofoniczne i

telewizyjne itp.

kg 20
Uwaga: Przywóz nadajników objętych

niniejszą pozycją za

pozwoleniem

1153-1 92. Odbiorniki radiofoniczne:
1153-11 1) stołowe szt. 1 szt. 300 500
1153-12 2) przenośne turystyczne szt. 1 szt. 200 300
1153-15 3) samochodowe szt. 1 szt. 400 800
1153-16 4) turystyczno-samochodowe szt. 1 szt. 500 1000
1153-17 5) odbiorniki radiowe

stereofoniczne - bez głośników

(turnery)

szt. 1 szt. 200 400
1153-19 6) pozostałe szt. 1 szt. 100 200
1153-2 93. Odbiorniki telewizyjne:
1153-21 1) z ekranem do odbioru czarno-białego z

zasilaniem sieciowym

szt. 1.500
1153-22 2) z ekranem do odbioru kolorowego z

zasilaniem sieciowym

szt. 2.000
1153-23 3) przenośne turystyczne szt. 500
1153-3 94. Zestawy kombinowane

elektronicznego sprzętu

powszechnego użytku:

1153-31 1) radio-magnetofon szt. 900
1153-32 2) radio-gramofon szt. 600
1153-33 3) radio-telewizor-magnetofon szt. 2.500
1153-34 4) radio-telewizor-gramofon szt. 2.000
1153-39 5) pozostałe:
a) radio-magnetofon-gramofon szt. 1.000
b) pozostałe szt. 3.000
Uwaga: Zestawy kombinowane wymienione

w pkt 3, 4 i 5 lit. b)

niniejszej pozycji z

odbiornikiem telewizyjnym do

odbioru kolorowego podlegają

cłu z dodatkiem 100%

1153-4 95. Elektroakustyczny i elektrowizyjny sprzęt

powszechnego użytku:

1153-41 1) magnetofony i dyktafony powszechnego

użytku

szt. 1 szt. 500 1.500
1153-42 2) gramofony elektryczne (bez wzmacniacza

i ze wzmacniaczem)

szt. 1 szt. 200 400
1153-43 1153-44 3) magnetowidy i gramowidy szt. 1 szt. 1.000 3.000
1153-6 96. Elektroniczny sprzęt powszechnego

użytku pozostały:

1153-61 1) aparaty dla źle słyszących szt. bez cła
2) pozostały kg 200
1154 97. Elektryczne źródła światła:
żarówki, lampy wyładowcze, lampy

specjalne, promienniki

podczerwieni i nadfioletu, źródła

promieniowania spójnego (lasery)

kg 10
1155 98. Lampy elektronowe:
1) kineskopy, lampy rentgenowskie szt. 300
2) pozostałe szt. 15
1156 99. Elementy półprzewodnikowe:
diody, tranzystory, układy scalone

itp.

szt. 20
Pozostałe z 11 100. Wyroby przemysłu

elektrotechnicznego i

elektronicznego (oprócz wyżej

wymienionych):

maszyny elektryczne wirujące:

prądnice, silniki, maszyny prądu

stałego itp.; urządzenia

przetwórcze i zasilające:

transformatory i

autotransformatory, kondensatory,

prostowniki, dławiki, aparatura

rozdzielcza, łączeniowa i

zabezpieczająca wysokiego i

niskiego napięcia; przewody gołe

i nawojowe; kable

elektroenergetyczne,

sygnalizacyjne, telefoniczne

itp.; sprzęt instalacyjny,

urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

urządzenia telekomunikacji

przewodowej, części i podzespoły

typowe dla wyrobów przemysłu

elektrotechnicznego i

elektronicznego itp.

kg 20
DZIAŁ 12
12 WYROBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
CZĘŚĆ I
122 101. Produkty nieorganiczne:
1) związki nieorganiczne metali

szlachetnych:

a) srebra kg 400
b) pozostałych kg 5.000
2) pozostałe kg 100
123 102. Nawozy sztuczne (z wyjątkiem

wapniowych) oraz składniki

chemiczne mieszanek paszowych:

nawozy: azotowe, fosforowe,

potasowe, wieloskładnikowe itp.;

składniki chemiczne mieszanek

paszowych: azotowe, fosforowe i

pozostałe

kg bez cła
1245 103. Barwniki syntetyczne kg 300
1246 104. Pestycydy:
koncentraty, zoocydy -

owadobójcze i inne preparaty

użytkowe, grzybo- i

bakteriobójcze, chwastobójcze -

preparaty użytkowe itp.

kg bez cła
1249-1 105. Środki zapachowe syntetyczne kg 5.000
1249-2 106. Esencje i pasty aromatyczne

spożywcze

kg 1.000
Pozostałe z 124 107. Produkty organiczne - (oprócz

wyżej wymienionych)

kg 20
126 108. Tworzywa sztuczne i kauczuki

(naturalne, syntetyczne i ich lateksy)

kg 20
128 109. Środki chemiczne pomocnicze dla

przemysłu

kg 200
Pozostałe z 12 110. Wyroby przemysłu chemicznego -

część I - (oprócz wyżej

wymienionych):

kopaliny chemiczne - łącznie z

produktami uzdrowisk (bez napojów

mineralnych); włókna chemiczne;

celulozowe, syntetyczne itp.

kg 5
DZIAŁ 13
13 WYROBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
CZĘŚĆ II
1311 111. Pigmenty nieorganiczne i farby

suche:

1) ziemie i gliny farbiarskie,

farby otrzymywane z tlenków

żelaza

kg 10
2) pozostałe kg 1 kg 50 500
1319-1 112. Farby graficzne (drukarskie) oraz

materiały pomocnicze dla

przemysłu poligraficznego

kg 10
Uwaga: Przywóz towarów objętych

pozycją za pozwoleniem

Pozostałe z 131 113. Farby i lakiery (oprócz wyżej

wymienionych): wyroby lakierowe

olejne i olejno-żywiczne,

ftalowe, ftalowe modyfikowane i

pozostałe, celulozowe,

spirytusowe, asfaltowe, asfaltowe

modyfikowane i bitumiczne, na

dyspersjach wodnych i na żywicach

wodorozpuszczalnych, na żywicach

syntetycznych, rozcieńczalniki,

materiały pomocnicze do wyrobów

lakierowych oraz spoiwa i

pokosty, farby i emalie

ceramiczne i szklarskie itp.

kg bez cła
1321 114. Wyroby tłuszczopodobne i

tłuszczopochodne - naturalne i

syntetyczne: kwasy tłuszczowe,

tłuszczopoty, lanolina, oleina,

stearyna, glicerol

kg 200
1322 115. Środki do prania i mycia: mydła, pasty,

płyny, proszki, granulki do prania,

mydła techniczne, mydła półtoaletowe,

toaletowe i specjalnego przeznaczenia

itp.

kg bez cła
1323 116. Wyroby chemii gospodarczej: środki

pomocnicze do prania, do zmywania i

czyszczenia, higieniczno-dezynfekujące,

do mycia i czyszczenia, do pielęgnacji i

konserwacji; świece, wyroby do

pielęgnacji podłóg, obuwia i artykułów

galanteryjnych skórzanych i tekstylnych

itp.

kg bez cła
1324 117. Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne

(bez ziołowych):

1324-1 1) środki do pielęgnacji jamy

ustnej:

środki do mycia zębów, do

czyszczenia i dezynfekcji

sztucznych szczęk, do

płukania ust

kg 10
1324-2 2) środki kosmetyczne do włosów:

do mycia, układania, lakiery, do

trwałej ondulacji, do

pielęgnacji, wzmacniania,

barwienia itp.

kg 2 kg 100 700
1324-3 3) środki kosmetyczne do

pielęgnacji skóry:

kremy kosmetyczne, środki do

oczyszczania i zmywania, olejki

i oliwy, gliceryny i wazeliny,

płyny do pielęgnacji skóry,

maseczki do twarzy, środki

kosmetyczne do kąpieli itp.

kg 1 kg 50 400
1324-4 4) środki upiększające:

pudry, kredki do warg, róże do

twarzy, środki do pielęgnacji

paznokci, środki do

upiększania oprawy oczu itp.

kg 0,5 kg 200 1.000
1324-5 5) wyroby perfumeryjne:
a) perfumy kg 1.500
b) wody: kwiatowe, kolońskie,

lawendowe, fryzjerskie;

sztyfty perfumeryjne

kg 200
1324-6 6) środki higieniczne

kosmetyczne:

przeciw potowi, talk i zasypki

kosmetyczne, mydła i kremy do

golenia itp.

kg 50
1324-9 7) wyroby kosmetyczne i

perfumeryjne pozostałe:

kasety kosmetyczne, saszetki

perfumeryjne, chusteczki

odświeżająco-perfumeryjne

kg bez cła
1333-5 118. Amunicja myśliwska, sportowa i

różna

kg 30
1335 119. Materiały fotochemiczne i

magnetyczne:

folia podłożowa fotograficzna,

płyty i błony fotograficzne,

filmy kinematograficzne, papiery

fotograficzne, chemikalia

fotograficzne dozowane do obróbki

czarno-białej i barwnej, taśmy i

dyski magnetyczne itp.

kg 50
1336 120. Kleje:
pochodzenia roślinnego i

zwierzęcego;

na bazie pochodnych celulozy,

żywic

syntetycznych, kauczuku

naturalnego i

kauczuków syntetycznych, asfaltów,

surowców mineralnych; pozostałe

kg 1 kg 10 300
1337 121. Woski, szelaki i środki chemiczne

osobno nie wymienione

kg 1 kg 50 300
Pozostałe z 133 122. Środki chemiczne dla różnych

celów oraz wyroby azbestowo-

kauczukowe - (oprócz wyżej

wymienionych):

odczynniki chemiczne i substancje

specjalnie czyste, materiały

radioaktywne i izotopy trwałe,

materiały wybuchowe i wyroby

pirotechniczne, gazy techniczne

i szlachetne, wyroby azbestowo-

kauczukowe

kg 50
1346 123. Plastry, materiały chirurgiczne

i inne środki

higienicznosanitarne (bez gipsu

chirurgicznego i dentystycznego)

kg 10
Pozostałe z 134 124. Wyroby farmaceutyczne - (oprócz

wyżej wymienionych):

substancje farmaceutyczne, leki

gotowe dla ludzi stosowane przy

wskazaniach ogólnych i

specjalnych, surowice i

szczepionki dla ludzi, preparaty

farmaceutyczne pomocnicze;

preparaty weterynaryjne; dodatki

paszowe farmaceutyczne: witaminy,

antybiotyki, aminokwasy itp.

kg 0,5 kg bez cła 500
1353 125. Produkty wyodrębnione z surowców

zielarskich:

olejki eteryczne i żywice

naturalne, barwniki naturalne,

garbniki roślinne itp.:

1) olejki eteryczne kg 5.000
2) barwniki kg 0,5 kg 60 600
3) pozostałe kg 20
Pozostałe z 135 126. Produkty zielarskie - (oprócz

wyżej wymienionych):

1) zioła suszone sortowane: całe,

krojone, proszkowane; wyroby

farmaceutyczne zielarskie

kg 0,5 kg bez cła 50
2) produkty spożywcze zielarskie,

wyroby kosmetyczne i pozostałe

zielarskie

kg 30
1361 127. Wyroby z tworzyw sztucznych o

charakterze półfabrykatu:

1) półfabrykaty do dalszego

przetwarzania (oprócz tkanin

powlekanych), folie (oprócz

folii podłożowej

fotograficznej), płyty,

arkusze, krążki, bloki, węże

(rurki), żyłki, taśmy, siatki,

pręty, profile:

a) węże (rurki) o średnicy

zewnętrznej do 8 mm

kg 800
b) pozostałe kg 60
2) tkaniny powlekane (bez

sztucznych skór i wykładzin

podłogowych)

kg 3 kg 60 120
3) pozostałe (w tym skóry

sztuczne i syntetyczne)

kg bez cła
1366 128. Sprzęt sportowy i turystyczny z

tworzyw sztucznych

kg 50
1367 129. Wyroby powszechnego użytku z tworzyw

sztucznych: artykuły toaletowe i

kosmetyczne, artykuły gospodarcze itp.

kg bez cła
1369 130. Artykuły techniczne (z wyjątkiem

części) i pozostałe wyroby z

tworzyw sztucznych:

uszczelki, wkładki, podkładki,

artykuły elektroizolacyjne

nasycone i mikowe, taśmy

transporterowe, sprzęt ochronny

i ratunkowy, sprzęt medyczny,

wyroby z tworzyw sztucznych

osobno nie wymienione

kg 100
Pozostałe z 136 131. Wyroby z tworzyw sztucznych

(oprócz wyżej wymienionych):

osłony, obudowy i części maszyn

i urządzeń, rury i armatura,

opakowania, wyroby z tworzyw

sztucznych dla budownictwa

kg bez cła
1371 132. Ogumienie środków transportu,

maszyn i urządzeń:

opony pojazdów samochodowych,

ciągnikowe, maszyn i urządzeń

rolniczych, motocykli, skuterów:

dętki i ochraniacze dętek itp.

kg 10
1372 133. Ogumienie rowerowe i

motorowerowe:

opony, dętki, ochraniacze dętek,

ogumienie rowerowe i motorowe

pozostałe

kg 5
1374-5 134. Wyroby gumowe ochronne:
rękawice, palce, fartuchy, maski

i okulary, osłony narzędzi itp.

kg bez cła
1374-6 1374-7 135. Tkaniny gumowane; wyroby gumowe

do produkcji i naprawy obuwia:

płyty podeszwowe, spody obuwnicze

i formowane

kg 2 kg 10 40
1375 136. Obuwie gumowe i tekstylno-gumowe

wulkanizowane

para bez cła
1377 137. Sprzęt sportowy, turystyczny i

ratunkowy gumowy:

1377-11 1) sprzęt żeglarski:
a) łodzie, kajaki szt. 200
b) pozostały kg 50
1377-12 2) sprzęt pływacki:
maski, płetwy, rękawice,

czepki itp.

kg 20
1377-21 3) sprzęt sportowy:
piłki, dętki do piłek, krążki

do hokeja itp.

kg 30
1377-22 4) sprzęt turystyczny:
materace, poduszki, mieszki

do nadmuchiwania, pojemniki

na wodę itp.

kg 20
1377-3 5) sprzęt ratunkowy kg 10
Uwaga: Łodzie i kajaki objęte pkt 1

lit. a) z silnikiem przyczepnym

podlegają cłu:

- łodzie i kajaki według

niniejszej pozycji,

- silniki według poz. 30
Pozostałe z 137 138. Wyroby gumowe (oprócz wyżej

wymienionych):

wyroby techniczne gumowe

i ebonitowe, płyty, wykładziny

podłogowe, węże, wyroby z gumy

piankowej i porowatej, obkłady

i wykładziny gumowe i ebonitowe,

wyroby ebonitowe, pasy pędne

tkaninowo-gumowe i regenerowane

płaskie i klinowe, wyroby gumowe

medyczne i sanitarne: węże, sondy

i dreny, termofory, worki, kręgi,

środki antykoncepcyjne, smoczki,

tkaniny podkładowe gumowane:

wyroby gumowe toaletowe i dla

gospodarstwa domowego itp.

kg bez cła
138 139. Surowce wtórne i odpadowe dla

przemysłu chemicznego:

odpady i regeneraty z tworzyw

sztucznych, złom i pył gumowy i

ebonitowy, wyroby gumowe zużyte,

nadające się do regeneracji i

innego użytku, regeneraty gumowe

kg 1
DZIAŁ 14
14 MATERIAŁY BUDOWLANE
14 140. Materiały budowlane (oprócz

kamieni szlachetnych i

półszlachetnych nie obrobionych):

surowce przemysłu mineralnego

(łącznie ze wstępnie obrobionymi

oraz wtórnymi), cement, klinkier

oraz spoiwa osobno nie

wymienione, materiały wapiennicze

i gipsowe (łącznie z nawozami

wapniowymi), materiały budowlane

ceramiczne, wyroby z betonu,

materiały budowlane izolacyjne i

azbestowo-cementowe, materiały

ogniotrwałe, materiały budowlane

osobno nie wymienione: wyroby ze

stopionych skał, z kamienia

naturalnego, garncarskie, zaprawy

i wyprawy

kg bez cła
DZIAŁ 15
15 WYROBY ZE SZKŁA
1531 141. Szkło stołowe i galanteryjne -

również zdobione - (z wyjątkiem

biżuterii)

kg bez cła
1532 142. Szkło kryształowe stołowe i

galanteryjne (z wyjątkiem

biżuterii)

kg bez cła
1533 143. Lustra (bez technicznych) kg bez cła
1539 144. Szkło gospodarcze pozostałe:
termosy i wkłady do termosów,

ozdoby choinkowe, szkło

żaroodporne gospodarcze, szkło do

celów hodowlanych, szkło

gospodarcze osobno nie wymienione

kg bez cła
Pozostałe z 15 145. Wyroby ze szkła - (oprócz wyżej

wymienionych):

szkło budowlane: płaskie,

bezpieczne, profilowe,

izolacyjne, pozostałe; szkło

techniczne: rurki i pręty,

laboratoryjne, elektrotechniczne,

sygnalizacyjne i oświetleniowe

pozostałe, optyczne nie obrobione

i półoptyczne, sanitarne, szkło

techniczne pozostałe; opakowania

szklane, surowce wtórne i

odpadowe dla przemysłu

szklarskiego

kg 1
DZIAŁ 16
16 WYROBY Z CERAMIKI SZLACHETNEJ
1611 146. Porcelana stołowa i galanteria

porcelanowa

kg bez cła
1616 147. Porcelit stołowy i galanteria

porcelitowa

kg bez cła
1631 148. Fajans stołowy i galanteria

fajansowa

kg bez cła
1635 149. Galanteria jubilerska szklana i

ceramiczna: półfabrykaty

jubilerskie,

sztuczna biżuteria:

1) szklane naśladownictwo kamieni

szlachetnych

kg 1.500
2) pozostałe kg 500
1639-1 150. Płytki i kształtki ceramiczne

ścienne szkliwione (bez

kamionkowych)

kg bez cła
Pozostałe z 16 151. Wyroby z ceramiki szlachetnej -

(oprócz wyżej wymienionych):

porcelana elektrotechniczna,

techniczna, laboratoryjna i

apteczna; opakowania porcelanowe,

porcelitowe i kamionkowe;

kamionka gospodarcza do celów

hodowlanych i do użytku domowego;

kamionka kwasoodporna i

elektrotechniczna, kamionka

kanalizacyjna i sanitarna,

kamionka budowlana, wyroby

sanitarne porcelanowe i

fajansowe, wyroby pyrolitowe,

steatytowe i kordierytowe, mączka

porcelanowa itp.

kg bez cła
DZIAŁ 17
17 WYROBY PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
174 152. Meble i wyroby stolarskie:
meble z drewna, wikliny, metalu,

tworzyw sztucznych oraz z

częściowym zastosowaniem innych

materiałów; półwyroby meblarskie;

wyroby stolarskie pozostałe

kg bez cła
176 153. Zapałki pud. 0,10
1772-1 154. Wyroby szkutnicze drewniane:
1772-11 1) łodzie żaglowe szt. 1.000
1772-12 2) łodzie z dostosowaniem do

silników

szt. 800
1772-13 3) łodzie wiosłowe sportowe szt. 500
1772-14 4) kajaki sportowe szt. 100
1772-15 5) kajaki turystyczne szt. 100
1772-16 6) bojery i łodzie pozostałe szt. 300
1772-17
1772-18 7) wiosła szt. 10
1772-19 8) sprzęt szkutniczy pozostały:
osprzęt i takielunek

szkutniczy

kg 20
Uwaga: Łodzie i kajaki z silnikiem

przyczepnym podlegają cłu:

- łodzie i kajaki według

niniejszej pozycji

- silniki według poz. 30
Pozostałe z 1772 155. Sprzęt sportowy i turystyczny

drewniany - (oprócz wyżej

wymienionego):

narciarski, gimnastyczny, do gier

sportowych, narty wodne,

pozostały:

1) narty para 30
2) pozostały kg 10
1774 156. Galanteria drzewna (bez

galanterii odzieżowej):

1) dekoracyjna, do użytku

domowego i sklepowego

kg bez cła
2) kosmetyczna, dla palaczy kg 100
Pozostałe z 17 157. Wyroby przemysłu drzewnego -

(oprócz wyżej wymienionych):

tarcica i półfabrykaty tarte,

płyty sklejki, okleiny i obłogi,

budowle i materiały budowlane,

wyroby z drewna pozostałe oraz

wyroby z wikliny, odpady drzewne

użytkowe i opałowe itp.

kg bez cła
DZIAŁ 18
18 WYROBY PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
1824 158. Artykuły papiernicze biurowe i

szkolne:

1825 bloki, kopiały ołówkowe, książki

i arkusze do księgowania,

segregatory, skoroszyty i teczki,

karty, rolki i taśmy papierowe do

maszyn liczących, kalki i

matryce, zeszyty, bruliony,

teczki, bloki, szkicowniki i

wkłady do nich, papier

milimetrowy, kalka logarytmiczna,

bibuła do zeszytów, nalepki na

zeszyty, okładki papierowe itp.

kg 5
Uwaga: Przywóz kalki hektograficznej i

matryc do powielania za

pozwoleniem

1829 159. Galanteria papiernicza i inne

przetwory papiernicze:

1) karty do gry:
a) z papieru talia 2 20 40
b) pozostałe talia 2 40 80
2) pozostała:
klasery, notesy i blok-notesy,

bloki listowe, koperty,

papeteria, galanteria

papiernicza o charakterze

pamiątkarskim, artykuły

papiernicze higieniczne,

tapety, chodniki, dywany,

firanki, koronki itp.

kg bez cła
Pozostałe z 18 160. Wyroby przemysłu papierniczego -

(oprócz wyżej wymienionych):

ścier, masy półchemiczne,

celuloza, papier, tektura,

papiery i tektury uszlachetnione,

opakowania z papieru, tektury i

ścieru, przetwory papiernicze do

celów przemysłowych, makulatura

oraz odpady z papieru i tektury

kg bez cła
DZIAŁ 19
19 WYROBY PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO
CZĘŚĆ I
1916

1917

161. Tkaniny bawełniane i

bawełnopodobne surowe i

wykończone (bez tkanin kordowych

i transporterowych):

z bawełny 100%, bawełniane: z

udziałem włókien celulozowych,

syntetycznych, wieloskładnikowe;

bawełnopodobne: z włókien

celulozowych 100%, z włókien

syntetycznych 100%, z włókien

chemicznych 100% itp.

kg bez cła
1919 162. Nici bawełniane i bawełnopodobne:
bawełniane 100%, bawełniane z

włóknami: celulozowymi,

syntetycznymi, wieloskładnikowe;

bawełnopodobne: z włókien

celulozowych 100%, syntetycznych

100%, chemicznych 100%,

wieloskładnikowe itp.

kg 50
1923 do 1925 163. Przędza wełniana i wełnopodobna:

czesankowa, półczesankowa i

zgrzeblna:

z wełny 100%, mieszankowa z wełny

i włókien celulozowych,

mieszankowa z wełny i włókien

syntetycznych, mieszankowa

wieloskładnikowa i inna;

wełnopodobna: z włókien

celulozowych 100%, z włókien

chemicznych 100%, z włókien

naturalnych niewełnianych i

syntetycznych itp.

kg 100
1926

1927

164. Tkaniny wełniane i wełnopodobne

surowe i wykończone (także z

udziałem przędz z włókien

celulozowych, syntetycznych i

chemicznych)

kg bez cła
1929 165. Włóczka wełniana i wełnopodobna:

czesankowa, półczesankowa i

zgrzeblna:

z wełny 100%, mieszankowa z wełny

i włókien celulozowych,

mieszankowa z wełny i włókien

syntetycznych,

mieszankowa wieloskładnikowa i

inna; wełnopodobna: z włókien

syntetycznych 100% i z włókien

chemicznych 100%

kg bez cła
1935 do 1937 166. Tkaniny z włókien łykowych surowe

i wykończone (także z udziałem

włókien celulozowych,

syntetycznych i chemicznych)

kg 100
1939 167. Nici z włókien łykowych (także z

włóknami celulozowymi i

syntetycznymi)

kg 50
1943 168. Przędza z jedwabiu naturalnego kg 1 kg 200 400
1945

1946

169. Tkaniny jedwabne i jedwabno-

podobne surowe i wykończone:

z jedwabiu naturalnego 100%,

celulozowego 100% i włókien

syntetycznych 100%, także z

domieszką przędz z innych włókien

naturalnych, celulozowych i

syntetycznych

kg bez cła
1949 170. Nici jedwabne i jedwabnopodobne

(także z jedwabiu celulozowego,

syntetycznego i chemicznego)

kg 1 kg 200 400
1951

1952

171. Tkaniny pluszowe i pokrewne pluszom,

surowe i wykończone (bez futerkowych):

pluszowe (prążkowe), aksamity, zamsze

itp.

kg bez cła
1953

1954

172. Wyroby włókiennicze futerkowe tkane i

dziane

kg bez cła
1955 173. Dywany, chodniki i wyroby odpasowane

(bez słomianych i rogożynowych):

1) dywany i kilimy kg bez cła
2) chodniki kg 10
3) narzuty, kapy, serwety i

serwetki tkane

kg 100
4) wykładziny włókiennicze kg 10
1956 174. Wyroby ażurowe:

firanki, tiule, koronki itp.

kg bez cła
196 175. Wyroby pasmanteryjne:
taśmy: tkane, plecione, dziane,

cięte; wyroby pasmanteryjne

pozostałe

kg 1 kg 100 600
Pozostałe z 19 176. Wyroby przemysłu włókienniczego -

część I - (oprócz wyżej

wymienionych):

surowce przemysłu bawełnianego:

bawełna, przędza bawełniana i

bawełnopodobna - czesankowa i

zgrzeblna; surowce przemysłu

wełnianego; wełna prana owcza,

kozia, wielbłądzia, królicza i

pozostała, czesanka wełniana i

wełnopodobna, surowce przemysłu

włókien łykowych: słoma lniana i

konopna, włókno lniane i konopne;

czesanka przemysłu włókien

łykowych, przędza lniano-konopna,

przędza z pozostałych włókien

łykowych: jutowa, sizalowa,

mauillowa, wigoniowa i z włókien

łykowych pozostałych

kg 10
DZIAŁ 20
20 WYROBY PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO
CZĘŚĆ II
2012

2013

177. Okrycia i ubiory z dzianin kg bez cła
2014 178. Bielizna osobista z dzianin kg bez cła
2015 179. Nakrycia głowy z dzianin szt. bez cła
2016 180. Galanteria odzieżowa z dzianin:
1) dla dzieci do 11 lat kg bez cła
2) pozostała:
a) rękawiczki para 10
b) krawaty szt. 10
c) pozostała kg 1 kg 200 600
2017-2 181. Kołdry z dzianin szt. 100
2019 182. Wyroby pończosznicze para;

szt.

bez cła
2025 183. Wyroby opatrunkowe włókiennicze kg bez cła
2027 184. Nakrycia głowy z filcu szt. 30
203 185. Dzianiny kg bez cła
Pozostałe z 20 186. Wyroby przemysłu włókienniczego -

część II - (oprócz wyżej

wymienionych):

wyroby przemysłu filcowego i

tkanin technicznych: tkaniny

transporterowe, oponowe, wyroby

powroźnicze, wyroby sieciowe;

filce bite: konfekcyjne,

obuwiowe, rymarskie, techniczne,

specjalne, krążki polerskie;

filce tkane, wyroby formowane

filcowe, uszczelniające taśmy do

okien z filcu, filtry z tkanin,

poduszki maźnicze, wyroby

włókiennicze nie tkane (włókniny

i przędziny); przędza: azbestowa,

papierowa, szklana; tkaniny:

azbestowe, papierowe, szklane, z

folii polipropylenowej; artykuły

włókiennicze techniczne:

plandeki, pokrowce, opończe;

sienniki, płachty żniwne, worki,

wata konfekcyjna, watolina,

włosianka, surowce wtórne i

odpadowe przeważnie dla przemysłu

włókienniczego itp.

kg 10
DZIAŁ 21
21 WYROBY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO
2112 187. Okrycia (łącznie z okryciami na

imitacji futer i z folii),

ubiory - z tkanin:

kg bez cła
2114 188. Bielizna osobista z tkanin kg bez cła
2115 189. Nakrycia głowy z tkanin:
1) dla dzieci do 11 lat szt. bez cła
2) pozostałe:
a) chustki na głowę szt. bez cła
b) pozostałe szt. 20
2116 190. Galanteria odzieżowa z tkanin:
1) dla dzieci do 11 lat kg bez cła
2) pozostała:
a) rękawiczki para 5
b) krawaty, krawatki, muszki szt. 5
c) pozostała kg 1 kg 100 300
2119-1 191. Stroje ludowe z tkanin kg 200
2181 192. Bielizna domowa (pościelowa, stołowa i pozostała) kg bez cła
2182 193. Wyroby przemysłu odzieżowego dla

gospodarstwa domowego osobno nie

wymienione:

2182-1 1) kołdry:
a) puchowe, półpuchowe, z

pierza

szt. 150
b) pozostałe szt. 50
2182-2 do 2182-4 2) poduszki, pierzyny, piernaty,

jaśki:

a) puchowe, półpuchowe, z

pierza

kg 50
b) pozostałe kg 20
2182-5 3) koce, pledy kg bez cła
2182-9 4) pozostałe kg 30
Pozostałe z 21 194. Wyroby przemysłu odzieżowego

pozostałe:

artykuły sportowe i turystyczne:

namioty, plecaki, chlebaki,

śpiwory itp.

kg 50
Uwaga do działu 20 i 21 (skreślona)
DZIAŁ 22
22 WYROBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
2211 195. Skóry gotowe twarde:
do produkcji obuwia, rymarskie,

techniczne itp.

kg 3 kg 60 120
2212 196. Skóry gotowe miękkie:
na wierzchy obuwnicze, na

podszewki, galanteryjne,

odzieżowe, techniczne,

rękawicznicze itp.

kg 2 kg 120 400
2215

2216

197. Skóry futrzane wyprawione

(również barwione i

uszlachetnione)

kg bez cła
222 198. Obuwie (z wyjątkiem gumowego i

tekstylno-gumowego

wulkanizowanego)

para bez cła
2231 do 2235 199. Wyroby futrzarskie oraz odzież skórzana - (również w wykrojach) kg bez cła
2271 200. Wyroby kaletnicze skórzane kg 1 kg 100 200
2272 201. Wyroby kaletnicze nieskórzane kg 1 kg 50 100
2273 202. Galanteria ze skóry i jej

substytutów:

1) dla dzieci do 11 lat bez cła
2) pozostała:
a) rękawiczki para 30
b) nakrycia głowy szt. 50
c) pozostała kg 1 kg 100 300
2274 203. Artykuły sportowe i turystyczne

ze skóry i jej substytutów

kg 50
2275 do 2277 204. Wyroby techniczne, ochronne –

skórzane; wyroby rymarskie

gospodarskie

kg 20
2283 205. Skrawki skór futrzanych

wyprawionych (również barwionych

i uszlachetnionych), których

powierzchnia nie przekracza

20 cm2

kg bez cła
Pozostałe z 22 206. Wyroby przemysłu skórzanego -

(oprócz wyżej wymienionych):

produkty uboczne garbarń: odpadki

klejowe, szczecina, włosie –

surowe; odpady skór surowych,

odpadki skór garbowanych -

bezwłosowych itp.

kg 10
DZIAŁ 23 do 25
23-25 WYROBY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
2321 207. Skóry surowe dla przemysłu

garbarskiego, łącznie z

białoskórnictwem - (bez surowych

skór futrzarskich)

kg 10
2339-4 2339-5 208. Pierze i puch (łącznie z

pościelowym po przerobie)

kg 50
2349-11 209. Kawior kg bez cła
2349-26

2349-28

210. Koncentrat perłowy, osad perłowy

(masa perłowa z łusek rybich,

również w zawiesinie)

kg 2.000
2442 211. Spirytus (alkohol etylowy)

rektyfikowany

l 200
2443 212. Wyroby spirytusowe czyste i

gatunkowe:

wódki czyste i gatunkowe,likiery,

kremy, koniaki, araki itp.

l 1 l bez cła 200
2444 213. Spirytus odwodniony oraz spirytus

skażony

kg 50
2449-5 214. Półprodukty do wódek gatunkowych kg 100
247 215. Wyroby winiarskie l 1 l bez cła 40
2483 216. Piwo kg 1
2491-115 217. Oliwa (olej z oliwek) kg bez cła
2511-2 218. Tłuszcz kakaowy kg 200
1513 219. Czekolada kg bez cła
2514 220. Wyroby czekoladowane kg bez cła
Uwaga: za wyroby czekoladowane uważa się wyroby zawierające w swoim składzie nie mniej niż 50% kuwertury.
2515 221. Kakao kg bez cła
2519-7 222. Guma do żucia kg 500
2541-3 223. Kwasy spożywcze:
mlekowy, cytrynowy itp. kg 40
2543 224. Używki naturalne i ich

ekstrakty:

1) herbata kg bez cła
2) kawa:
a) palona kg bez cła
b) ekstrakty kg bez cła
3) przyprawy korzenne:

pieprz, cynamon,

goździki, imbir,

kardamon, ziele

angielskie, pieprz

turecki w suchych

strączkach lub

mielony itp:

a) pieprz kg bez cła
b) pozostałe kg bez cła
255 225. Tytoń i wyroby tytoniowe kg 0,5 kg 200 600
Pozostałe z 23-25 226. Wyroby przemysłu spożywczego -

(oprócz wyżej wymienionych):

produkty przemysłu mięsnego,

wyroby przemysłu jajczarsko-

drobiarskiego, produkty połowów

i przetwory rybne, produkty

mleczarskie, przetwory młynarskie

i makaronowe, pieczywo i inne

produkty przemysłu piekarskiego,

produkty przemysłu cukrowniczego,

spirytusowego, drożdżowego,

przetwory ziemniaczane i

skrobiowe, przetwory owocowe,

warzywne i grzybowe, produkty

przemysłu piwowarskiego, produkty

przemysłu olejarskiego, wyroby

cukiernicze trwałe, wyroby

przemysłu koncentratów

spożywczych, wody mineralne i

napoje bezalkoholowe, wyroby

przemysłu spożywczego pozostałe,

lód naturalny i sztuczny:

1) olej żółwiowy kg 300
2) pozostałe kg bez cła
DZIAŁ 26
26 PASZE PRZEMYSŁOWE I PRODUKTY UTYLIZACYJNE
26 227. Pasze przemysłowe i produkty

utylizacyjne:

mieszanki paszowe przemysłowe,

produkty utylizacji zwierzęcej,

odpady utylizacyjne, zwierzęce i

paszowe:

1) szczecina, sierść i włosie -

preparowane

kg 10
2) pozostałe - (z wyjątkiem

klejów)

kg bez cła
DZIAŁ 27
27 WYROBY POLIGRAFICZNE
27 228. Wyroby poligraficzne:
gazety, czasopisma, książki,

nuty, mapy, reprodukcje

poligraficzne, plakaty, druki

manipulacyjne i kalkomania,

opakowania drukowane, artykuły

poligraficzne pomocnicze i

pozostałe:

1) kalkomania przemysłowa:
a) folia introligatorska (do

wytłoczeń)

kg 200
b) pozostała (w tym zdobnicza) kg 1.000
2) opakowania drukowane kg 200
3) artykuły poligraficzne

pomocnicze

kg 100
4) pozostałe egz./szt. bez cła
Uwaga: Przywóz wyrobów poligraficznych

objętych pkt 1 lit. b) i pkt 3

- za pozwoleniem; pkt 2 i pkt

4 w ilości większej niż 20

egz./szt. każdego rodzaju - za

pozwoleniem

DZIAŁ 28
28 WYROBY PRZEMYSŁOWE POZOSTAŁE
2811 229. Instrumenty muzyczne:
2811-1 l) klawiszowo-strunowe i harfy szt. 2.000
2811-2 2) lutnicze smyczkowe i szarpane szt. 200
2811-3 3) dęte szt. 300
2811-4 4) perkusyjne szt. 100
2811-5 5) piszczałkowe i stroikowe szt. 400
2811-6 6) elektronowe i

elektromechaniczne

szt. 2.000
2811-9 7) pozostałe, w tym harmonijki

ustne

kg 50
2812 230. Części do instrumentów muzycznych

i akcesoria muzyczne

kg 30
2813

2814

231. Materiały do zapisu oraz zapis

dźwięku i wizji:

2814-1 1) zapis dźwięku na taśmie

magnetofonowej

kg bez cła
2814-2 2) płyty gramofonowe z zapisem

dźwięku

szt. 10
2814-3 3) płyty gramofonowe wizyjne z

zapisem obrazu i dźwięku

szt. 50
2814-5 4) karty dźwiękowe szt. 5
2814-6 5) kasety z taśmą magnetofonową

z zapisem dźwięku

kg bez cła
6) pozostałe kg 100
2815 do 2817 232. Materiały filmowe, kopie filmowe,

reprodukcje fotograficzne na

podłożu:

szklanym, papierowym, taśmach

filmowych i błonach (oprócz

pocztówek)

kg bez cła
282 233. Zabawki i gry towarzyskie; części

składowe do dalszej produkcji

zabawek

kg bez cła
283 234. Artykuły politechniczne: modele:

kolejowe, kołowe, gąsienicowe,

szkutnicze, lotnicze, rakietowe;

mikronapędy, urządzenia do

sterowania modeli, zestawy

narzędzi do majsterkowania itp.

kg bez cła
284 235. Materiały i narzędzia ścierne:
materiały ścierne, narzędzia

ścierne: z elektrokorundów, z

węglika krzemu, diamentowe itp.

1) kamienie do zapalniczek szt. 0,10
2) pozostałe kg 10
285 236. Woda (również utleniona) kg bez cła
2881 237. Galanteria osobno nie wymieniona :

guziki, zamki błyskawiczne, dodatki

krawieckie, dodatki do bielizny (bez

jubilerskich), przybory do szycia i robót

ręcznych; wyroby pamiątkarskie,

dekoracyjne itp.: z rogu, kości,

bursztynu i pozostałych surowców osobno

nie wymienione; sztuczna biżuteria (bez

szklanej, ceramicznej i metalowej) itp.:

1) parasole szt. bez cła
2) wyroby perukarskie (wszelkie):
a) peruki szt. 1 szt. 70 150
b) pozostałe kg 300
3) pozostała kg 100
2883-319 2883-327 238. Tusze i atramenty do długopisów,

mazaków i pisaków

kg 1000
2883-5 239. Pióra wieczne, długopisy i wkłady

do długopisów:

2883-51 1) pióra wieczne szt. 2 szt. 20 40
2883-52 2) długopisy (także mazaki i

pisaki)

szt. 20 szt. 5 20
2883-53 3) wkłady do długopisów szt. 20 szt. 2 10
2883-59 4) części składowe do piór

wiecznych, długopisów, mazaków

itp. (oprócz stalówek)

kg 5.000
Pozostałe z 2883 240. Przybory piśmienne, kreślarskie

i biurowe (oprócz wyżej

wymienionych):

ołówki, kredki i pręciki,

akwarele, farby i materiały

pomocnicze, atramenty, tusze,

kleje, plastelina i taśmy

maszynowe, przybory: pomocnicze,

rysownicze i kreślarskie;

stalówki, spinacze, zszywki i

inne drobne artykuły pomocnicze

metalowe itp.:

1) stalówki do wiecznych piór:
a) z metali szlachetnych szt. 5
b) pozostałe szt. 1
2) atramenty kg 1 kg 20 1000
3) pozostałe kg 20
Uwaga: Przywóz atramentu

hektograficznego i tuszu do

powielania, objętych niniejszą

pozycją - za pozwoleniem

2884 241. Pomoce szkolne i specjalistyczny

sprzęt szkolny (służące celom

demonstracyjnym i wizyjnym)

kg bez cła
2885 242. Wyroby ortopedyczno-protetyczne:
protezy kończyn, aparaty

ortopedyczne, obuwie

ortopedyczne, wkładki

ortopedyczne, kule i laski

inwalidzkie, wózki inwalidzkie,

sprzęt rehabilitacyjny inwalidzki

itp.; elementy składowe do

protez, aparatów, gorsetów

ortopedycznych, do pasów

przepuklinowych oraz zamienne do

wózków inwalidzkich, a ponadto

przyrządy i narzędzia

ortopedyczne

kg bez cła
2886 243. Wyroby szczotkarskie:
szczotki, pędzle, miotły i

miotełki itp.

szt./kg bez cła
2889 244. Wyroby przemysłowe osobno nie

wymienione, pozostałe:

szyldy, wywieszki, chorągwie,

atrapy itp.

kg 10
DZIAŁ 49
40 PRODUKTY UPRAW POLOWYCH I ŁĄKOWYCH
40 245. Produkty upraw

polowych, łąkowych:

zboża i rośliny

strączkowe, okopowe,

przemysłowe,

przyprawowe i

lecznicze, produkty

upraw polowych i

łąkowych oraz

plantacji pozostałe,

materiał siewny i

reprodukcyjny

kg bez cła
DZIAŁ 41
41 PRODUKTY OGRODNICTWA
41 246. Produkty ogrodnictwa:
warzywa i grzyby uprawiane,

rośliny ozdobne, owoce (również

południowe), materiał

reprodukcyjny dla ogrodnictwa:

4181-2 1) nasiona roślin ozdobnych kg 0,1 kg 100 200
4183-2 2) rozsady i sadzonki roślin

ozdobnych

kg 5 kg 30 200
3) pozostałe kg bez cła
DZIAŁ 42
42 PRODUKTY HODOWLI
4211-5 247. Zwierzęta futerkowe (zarodowe i

użytkowe):

4212-5 1) króliki szt. bez cła
2) lisy szt. 200
3) norki, szynszyle szt. 150
4) nutrie szt. 50
5) pozostałe szt. 100
4253 248. Skóry surowe zakonserwowane dla

przemysłu futrzarskiego i

filcowego

kg 200
Pozostałe z 42 249. Produkty hodowli - (oprócz wyżej

wymienionych:

zwierzęta, ptactwo i owady,

produkty pochodzenia zwierzęcego,

ryby słodkowodne, produkty

słodkowodne pozostałe

kg bez cła
DZIAŁ 45
45 PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ
45 250. Produkty gospodarki leśnej:
drewno: iglaste, liściaste,

egzotyczne; drzewne produkty

uboczne (bez egzotycznych),

materiał do zalesień i

zadrzewień:

4521-1 1) żywice i soki roślinne kg 10
2) pozostałe kg bez cła
DZIAŁ 46
46 UBOCZNE PRODUKTY LEŚNICTWA ORAZ PRODUKTY GOSPODARKI ŁOWIECKIEJ
4619 251. Produkty uboczne z drzew

egzotycznych:

4619-1 1) kora z drzew egzotycznych:

korkowa, garbarska itp.

kg 50
4619-2 2) żywice z drzew egzotycznych:
a) żywica "chicle" i jej

surogaty (surowce do

produkcji gumy do żucia)

kg 500
b) pozostałe kg 10
3) pozostałe: łyka, nasiona,

liście

kg bez cła
Pozostałe z 461 252. Uboczne produkty leśnictwa -

(oprócz wyżej wymienionych):

jagody, owoce leśne i grzyby,

zioła dziko rosnące leśne –

świeże, produkty uzyskiwane z

chrustu leśnego itp.

kg bez cła
462 253. Produkty gospodarki łowieckiej:
zwierzyna odstrzelona, odłowiona

(żywa), zwierzyna chroniona,

zwierzęta egzotyczne, produkty

gospodarki łowieckiej, produkty

zwierząt egzotycznych

(z wyjątkiem skór):

1) pióra ptasie zestawione i

wyroby z nich

kg 500
2) pozostałe kg bez cła
DZIAŁ 99
99 PRZEDMIOTY W POPRZEDNICH DZIAŁACH NIE SKLASYFIKOWANE
992 254. Dokumentacja techniczna i inna kg bez cła
993 255. Archiwalia kg bez cła
994 256. Dzieła sztuki i przedmioty

wartości muzealnej:

9941 1) obrazy olejne, rysunki,

pastele, litografia i plakaty

szt. bez cła
9942 2) rzeźby i posągi:
a) z surowców pospolitych kg bez cła
b) z surowców pozostałych kg 500
9943 3) przedmioty sztuki zdobniczej:

meble; wyroby: ceramiczne, ze

szkła, zdobnicze z metalu, z

tkaniny, z innych surowców -

antyki

kg bez cła
9945 4) militaria - antyki kg bez cła
9946 5) zbiory przyrodnicze,

geologiczne i inne

kg bez cła
9949 6) przedmioty numizmatyczne

(oprócz wymienionych w poz.

29) i przedmioty wartości

muzealnej pozostałe

kg bez cła
995 257. Przedmioty kolekcjonerskie:
znaczki pocztowe i podobne

filatelistyczne, nalepki i inne

przedmioty filumenistyczne

kg bez cła
999 258. Przedmioty gdzie indziej nie

sklasyfikowane:

1) z surowców pospolitych kg 100
2) z surowców pozostałych kg 1.000
UWAGI OGÓLNE:
1. Podstawą stosowania taryfy

celnej jest klasyfikacja

Systematycznego Wykazu

Wyrobów, chyba że

rozporządzenie Ministra Handlu

Zagranicznego i Gospodarki

Morskiej lub taryfa stanowi

inaczej.

2. Za surowce pospolite należy

uważać wszystkie surowce, z

wyjątkiem: bursztynu, korala

prawdziwego, kości słoniowej,

masy perłowej, szyldkretu,

kamieni szlachetnych i

półszlachetnych - naturalnych

i syntetycznych, pereł

prawdziwych, szychu

prawdziwego oraz metali

szlachetnych.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  6 TARYFA CELNA WYWOZOWA

Symbol SWW Pozycja taryfy celnej i nazwa towaru Cło od wartości w %
0242 1. Paliwa ciekłe i gazowe:
0242-1 1) gazy płynne z destylacji ropy naftowej, również

w butlach

80
0242-2 2) paliwa do silników (niskoprężnych i

wysokoprężnych)

80
3) pozostałe 50
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

064 2. Narzędzia: narzędzia metalowe, do skrawania metali,

przyrządy i pomoce warsztatowe, narzędzia i pomoce

rzemieślnicze, narzędzia do obróbki drewna,

narzędzia gospodarcze, sprzęt podwórzowy,

ogrodniczy i sadowniczy, narzędzia do obróbki

plastycznej metali oraz narzędzia diamentowe

monokryształowe:

0642-6 1) narzędzia przenośne z napędem mechanicznym, np.

szlifierki, wiertarki i polerki - elektryczne

produkcji krajowej

80
0643 2) narzędzia i pomoce rzemieślnicze oraz narzędzia

do obróbki drewna: pilniki i tarniki, klucze i

wkrętaki, szczypce, obcęgi, kleszcze i nożyce,

piły i brzeszczoty do pił, młotki, pistolety do

wstrzeliwania kołków, zestawy narzędziowe,

wiertła itd. produkcji krajowej

80
0646-7 3) narzędzia diamentowe monokryształowe, np. noże i

wiertła z kryształów diamentowych, produkcji

krajowej

80
4) pozostałe produkcji krajowej 80
5) pozostałe 100
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1, 2, 3 i 5

niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

0655-7 3. Butle stalowe ze szwem do gazów płynnych (propan-

butan)

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

0671 4. Artykuły metalowe gospodarstwa domowego: naczynia

kuchenne i gospodarcze metalowe, nakrycia stołowe,

wyroby nożownicze i pomocnicze (noże, nożyce i

nożyczki, scyzoryki, nożyki i taśmy do golenia,

brzytwy itp.), galanteria metalowa, artykuły

metalowe gospodarstwa domowego pozostałe:

0671-1 1) naczynia kuchenne i gospodarcze metalowe

produkcji krajowej

80
0671-23 2) nakrycia stołowe srebrne 100
0671-2 3) nakrycia stołowe z metali nieszlachetnych,

również posrebrzane

100
0671-4 4) galanteria metalowa:
0671-43 a) zapalniczki 80
b) pozostałe 50
5) pozostałe:
a) produkcji krajowej 50
b) pozostałe 100
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1, 2, 3 i 5 lit.

b) niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

0673 5. Sprzęt gospodarstwa domowego zmechanizowany: sprzęt

do prania domowy, sprzęt elektryczny do sprzątania

oraz czyszczenia pomieszczeń, sprzęt elektryczny do

mechanizacji prac kuchennych domowych, sprzęt

nieelektryczny do mechanicznych prac kuchennych,

chłodziarki i zamrażarki domowe, maszyny do szycia

domowe, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego

pozostały:

1) maszyny do szycia, pralki automatyczne i

zamrażarki

100
2) chłodziarki produkcji krajowej 50
3) odkurzacze produkcji krajowej 50
4) pozostały 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

0676 6. Wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie i

pokrewne (bez nakryć stołowych srebrnych i

srebrzonych), również z kamieniami szlachetnymi i

półszlachetnymi - naturalnymi, syntetycznymi i

perłami prawdziwymi:

1) wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie,

medalierskie, dewocjonalia i wyroby kultu

religijnego, monety:

a) złote, platynowe i z metali platynowych 100
b) srebrne, również pozłacane: obrączki, spinki,

broszki, klipsy, wisiorki, łańcuszki,

pierścionki itp.

60
c) pozostałe wyroby srebrne, również pozłacane 100
d) z metali nieszlachetnych (sztuczna

biżuteria), nawet pokryte metalami

szlachetnymi

50
2) kamienie szlachetne i półszlachetne, bursztyn,

gagat i koral - naturalne, syntetyczne i perły

prawdziwe oraz wyroby z nich:

a) bursztyn i wyroby z bursztynu 100
b) pozostałe 80
3) wyroby brązownicze (odlewy) i kowalstwa

artystycznego

50
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 lit. a) i c)

oraz pkt 2 niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

0772-15 7. Maszyny dziewiarskie dla chałupników i powszechnego

użytku

50
0943-4 8. Wagi i odważniki (bez wag wysokiej dokładności):

wagi handlowe, osobowe itd.

80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

0962 9. Aparaty i sprzęt fotograficzny oraz wyposażenie:
0962-1 1) aparaty fotograficzne:
a) produkcji krajowej 80
b) pozostałe 100
0962-2 2) wyposażenie do aparatów fotograficznych:

obiektywy wymienne, wizjery, dalmierze, filtry,

soczewki, osłony przeciwsłoneczne,

światłomierze, lampy błyskowe itd.

80
0962-3 3) sprzęt fotograficzny laboratoryjny:

powiększalniki fotograficzne i kopiarki,

maskownice, wywoływaczki, kuwety, suszarki,

obcinarki, lampy fotograficzne laboratoryjne

itd.

80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b), pkt 2

i 3 niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

0973 10. Narzędzia, przyrządy, aparaty i urządzenia medycyny

ogólnej: igły lekarskie, strzykawki, fonendoskopy

(słuchawki lekarskie), aparaty i urządzenia

sterylizacyjne, aparaty do mierzenia ciśnienia

tętniczego, aparaty do sztucznego oddychania itd.:

1) słuchawki lekarskie i aparaty do mierzenia

ciśnienia tętniczego

80
2) pozostałe 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

102, 104 11. Środki transportu samochodowego oraz motocykle,

rowery i pochodne:

1021, 1022 1) samochody osobowe ogólnego przeznaczenia i

specjalizowane:

a) produkcji krajowej 25
b) pozostałe 80
1026-95 2) przyczepy mieszkalne i kempingowe 80
1041 3) motocykle, skutery i motorowery:
a) produkcji krajowej 50
b) pozostałe 80
1043 4) rowery, wózki i przyczepy rowerowe oraz wózki

dziecięce

100
5) pozostałe 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1, 2, 4 i 5 - za

pozwoleniem.

1133-7 12. Latarki elektryczne 80
1134 13. Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne 100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

1136 14. Sprzęt elektrotechniczny gospodarstwa domowego i

przeznaczenia osobistego: urządzenia elektryczne

grzejne, wyroby elektrotechniczne przeznaczenia

osobistego, sprzęt oświetleniowy elektryczny

domowy, wyroby elektryczne wentylacyjne itd.:

1136-15 1) urządzenia elektryczne grzejne do prasowania:

żelazka, prasownice elektryczne domowe,

maglownice z podgrzewaczem domowe

100
1136-2 2) wyroby elektrotechniczne przeznaczenia

osobistego: do golenia, do strzyżenia włosów, do

masażu ciała, do suszenia włosów, do ogrzewania

ciała (poduszki elektryczne, koce elektryczne

itd.) oraz do czyszczenia - produkcji krajowej

80
3) sprzęt oświetleniowy elektryczny domowy:

żyrandole, kinkiety, lampy elektryczne, komplety

choinkowe, abażury itd.

50
1136-5 4) wyroby elektryczne wentylacyjne,

termowentylatory - produkcji krajowej

80
5) pozostałe produkcji krajowej 50
6) pozostałe 100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

1151-3 15. Aparaty telefoniczne:
1) produkcji krajowej T-350 ("retro") 100
2) pozostałe 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

1153 16. Sprzęt elektroniczny powszechnego użytku:

odbiorniki radiofoniczne, odbiorniki telewizyjne,

zestawy kombinowane, sprzęt elektroakustyczny i

elektrowizyjny, anteny i osprzęt antenowy i

pozostały:

1153-1 1) odbiorniki radiofoniczne:
a) wszelkie stereo-, trio- i kwadrofoniczne 100
b) przenośne - turystyczne, samochodowe i

turystyczno-samochodowe

80
c) pozostałe produkcji krajowej 20
1153-2 2) odbiorniki telewizyjne:
a) z ekranem do odbioru kolorowego stołowe i

przenośne - turystyczne

100
b) z ekranem do odbioru czarno-białego stołowe bez cła
c) pozostałe 80
1153-3 3) zestawy kombinowane 100
1153-4 4) magnetofony, dyktafony, gramofony i magnetowidy

powszechnego użytku:

a) gramofony produkcji krajowej 50
b) pozostałe 80
5) pozostałe 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 lit. a) i b),

pkt 2 lit. a) i c), pkt 3, 4 i 5 niniejszej pozycji

- za pozwoleniem.

1322 17. Środki do prania i mycia: mydła, pasty, płyny,

proszki i granulki - do prania, mydła techniczne,

mydła półtoaletowe, toaletowe oraz specjalnego

przeznaczenia, środki do prania i mycia pozostałe

100
1323 18. Wyroby chemii gospodarczej - środki pomocnicze do

prania dla gospodarstwa domowego i pralni

usługowych, środki do zmywania i czyszczenia,

środki higieniczno-dezynfekujące, środki do mycia i

czyszczenia w przemyśle, transporcie, gospodarce

komunalnej i u innych odbiorców zbiorowych, środki

do pielęgnacji i konserwacji samochodów i

motocykli, świece, wyroby do pielęgnacji podłóg,

wyroby do pielęgnacji obuwia i artykułów

galanteryjnych skórzanych i tekstylnych oraz wyroby

różne chemii gospodarczej:

1) świece 100
2) pozostałe 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

1324 19. Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne: środki do

pielęgnacji jamy ustnej, środki kosmetyczne do

włosów, do pielęgnacji skóry, upiększające,

higieniczne, kosmetyczne, wyroby perfumeryjne,

wyroby kosmetyczne i perfumeryjne pozostałe,

łącznie z ziołowymi

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

1335 20. Materiały fotochemiczne i magnetyczne, folia

podłożowa fotograficzna i do taśm magnetycznych,

płyty i błony fotograficzne, błony

kinematograficzne, amatorskie, techniczne i

naukowe, papiery fotograficzne srebrowe, chemikalia

fotograficzne dozowane do obróbki czarno-białej i

barwnej, materiały fotograficzne nieświatłoczułe,

materiały magnetyczne (np. taśmy magnetofonowe),

materiały fotochemiczne pozostałe

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

134 21. Wyroby farmaceutyczne: substancje farmaceutyczne,

leki gotowe dla ludzi stosowane przy wskazaniach

ogólnych i specjalnych, surowice i szczepionki dla

ludzi, preparaty farmaceutyczne pomocnicze,

plastry, materiały chirurgiczne i inne środki

higieniczno-sanitarne, leki gotowe o specyficznym

działaniu dla ludzi:

1) produkcji krajowej:
a) o wartości do 200 zł łącznie bez cła
b) o wartości powyżej 200 zł łącznie 80
2) pozostałe 100
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b) i pkt 2

niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

1365-1 22. Wykładziny i okładziny z tworzyw sztucznych dla

budownictwa

80
1371

1372

23. Ogumienie środków transportu, maszyn i urządzeń,

ogumienie rowerowe i motorowerowe: opony, dętki i

ochraniacze dętek

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

1375 24. Obuwie gumowe i tekstylno-gumowe wulkanizowane:

wyjściowe, robocze, ochronne i sportowe

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych mniejszą pozycją - za

pozwoleniem.

15 25. Wyroby ze szkła: szkło budowlane, szkło techniczne,

szkło gospodarcze, opakowania szklane itd.:

1531 1) szkło stołowe i galanteryjne 100
1532 2) szkło kryształowe 80
1533 3) lustra, również w oprawach z materiałów

pospolitych

80
1539 4) szkło gospodarcze pozostałe: termosy, wkłady do

termosów, ozdoby choinkowe, szkło żaroodporne,

akwaria itd.:

a) ozdoby choinkowe produkcji krajowej bez cła
b) pozostałe 80
5) pozostałe 50
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1, 2 i 4 lit. b)

niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

16 26. Wyroby z ceramiki szlachetnej - bieżącej produkcji:

wyroby porcelanowe i porcelitowe: stołowe i

galanteryjne, elektrotechniczne, techniczne,

laboratoryjne i apteczne; opakowania; wyroby

kamionkowe: kamionka gospodarcza, kwasoodporna i

elektrotechniczna, kanalizacyjna, sanitarna,

budowlana, galanteria kamionkowa, opakowania:

wyroby fajansowe i pozostałe wyroby z ceramiki

szlachetnej

80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

174 27. Meble i wyroby stolarskie: meble: z drewna,

wikliny, metalu, tworzyw sztucznych oraz z

częściowym zastosowaniem innych materiałów;

półwyroby meblarskie: szkielety, elementy

tapicerskie, materace; półwyroby stolarskie; wyroby

stolarskie pozostałe

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

1774 28. Galanteria drzewna, oprócz dekoracyjnej:

kosmetyczna: puderniczki, kasety itp.; dla palaczy:

papierośnice, cygarniczki, popielniczki, fajki

itp.; do użytku domowego: ramiączka, wieszaki,

prawidła, kasety, kubki itp.

50
1777 29. Wyroby ze słomy, rogożyny i wikliny - galanteryjne

i dla gospodarstwa domowego: kapelusze, tacki,

wazony, torebki damskie, maty, serwetki, chodniki,

kosze, koszyki itp.:

1) wyroby z wikliny 100
2) pozostałe 50
1824

1825

1829

30. Artykuły papiernicze biurowe: bloki i kopiały

ołówkowe, segregatory, skoroszyty i teczki, papiery

i taśmy do maszyn liczących, kalki i matryce itp.;

artykuły papiernicze szkolne: zeszyty i bruliony,

teczki, bloki, szkicowniki, papier milimetrowy,

bibuła do zeszytów, okładki papierowe itp.;

galanteria papiernicza i inne przetwory

papiernicze: klasery, notesy, karty do gry, bloki

listowe, albumy, pamiętniki, artykuły papiernicze

higieniczne, tapety, artykuły zdobnicze papierowe

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

191

192

193

194

31. Wyroby przemysłu bawełnianego, wełnianego, włókien

łykowych i jedwabniczego:

przędze: bawełniane i bawełnopodobne, wełniane i

wełnopodobne, z włókien łykowych i jedwabiu

naturalnego; nici: bawełniane i bawełnopodobne,

jedwabne i jedwabnopodobne oraz z włókien łykowych;

włóczka wełniana i wełnopodobna; tkaniny:

bawełniane i bawełnopodobne, wełniane i

wełnopodobne, lniane, konopne i z pozostałych

włókien łykowych, jedwabne i jedwabnopodobne

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

195 32. Wyroby przemysłu tkanin dekoracyjnych: tkaniny

pluszowe i pokrewne pluszom, surowe i wykończone,

wyroby włókiennicze futerkowe tkane i dziane,

dywany, chodniki i wyroby odpasowane (bez

słomianych i rogożynowych); wyroby ażurowe:

firanki, tiule, koronki, pleny itp.:

1955-1 1) dywany, chodniki, kilimy i gobeliny:
1955-2, 1955-32 a) bieżącej produkcji krajowej, będące wytworem

rzemiosła artystycznego

30
b) pozostałe 100
1955-31 2) narzuty i kapy 80
1955-4 3) wykładziny włókiennicze (dywanowe) 100
4) pozostałe:
a) bawełniane i bawełnopodobne, wełniane i

wełnopodobne

80
b) pozostałe 60
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b), pkt 2,

3 i 4 lit. a) - za pozwoleniem.

196 33. Wyroby pasmanteryjne: taśmy (tkane, plecione,

dziane, cięte) i wyroby pasmanteryjne pozostałe:

sznury odzieżowe i dekoracyjne, frędzle

50
2012

2013,

34. Okrycia i ubiory z dzianin i tkanin (łącznie z

okryciami na futrze i z folii); odzież robocza,

ochronna i służbowa:

2112, 1) okrycia i ubiory dla dzieci do 11 lat 100
2113, 2) pozostałe:
2184, a) bawełniane, bawełnopodobne, wełniane i

wełnopodobne

100
2185, b) jedwabne 80
2186 c) pozostałe 60
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 i 2 lit. a)

i b) niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

2014, 35. Bielizna osobista z dzianin i tkanin:
2114 1) bawełniana, wełniana i jedwabna 100
2) pozostała 30
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

2015, 36. Nakrycia głowy z dzianin, z filcu i z tkanin:
2027, 1) bawełniane i bawełnopodobne, wełniane i

wełnopodobne

100
2115 2) pozostałe 80
2016

2116

37. Galanteria odzieżowa z dzianin i tkanin: wyroby

gorseciarskie, szale i szaliki, opaski, rękawiczki,

krawaty, chusteczki do nosa, śliniaczki,

kołnierzyki, mankiety itp.:

1) bawełniana i bawełnopodobna, wełniana i

wełnopodobna

100
2) pozostała 60
2019 38. Wyroby pończosznicze: pończochy, skarpetki,

podkolanówki, rajstopy i rajtuzy:

1) dla dzieci do 11 lat 100
2) pozostałe 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

203 39. Dzianiny:
1) bawełniane i wełniane 100
2) pozostałe 30
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

2119-1 40. Polskie stroje ludowe:
1) kompletne bez cła
2) ich części z materiałów pospolitych - oprócz

obuwia i futrzanych

bez cła
2181 41. Bielizna domowa: bielizna pościelowa niemowlęca,

bielizna pościelowa pozostała, wsypy na poduszki i

pierzyny, bielizna stołowa, ręczniki, ścierki

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

2182

2017-2

42. Wyroby przemysłu odzieżowego dla gospodarstwa

domowego osobno nie wymienione: kołdry, również z

dzianin, poduszki, pierzyny, jaśki, koce, pledy

itp.:

1) koce, pledy:
a) z wełny 100
b) pozostałe 80
2) pozostałe 100
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 lit. a) i pkt 2

niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

pozostałe z 19, 20 i 21 43. Wyroby przemysłu włókienniczego i odzieżowego -

pozostałe, oprócz artykułów sportowych i

turystycznych: tkaniny transportowe, tkaniny

oponowe, wyroby powroźnicze i wyroby sieciowe,

wyroby opatrunkowe włókiennicze, filce bite i

tkane, wyroby przemysłu filcowego i tkanin

technicznych osobno nie wymienione, włókniny i

przędziny surowe i wykończone, przędza i tkaniny

specjalne, plandeki, pokrowce i opończe itp.

artykuły techniczne, artykuły włókiennicze

gospodarcze: sienniki, płachty żniwne, pokrowce

meblowe, zasłony; opakowania włókiennicze, wata

konfekcyjna, watolina, włosianka itp., surowce

wtórne i odpadowe przeważnie dla przemysłu

włókienniczego, elementy odzieży:

1) bawełniane, bawełnopodobne, wełniane i

wełnopodobne

100
2) pozostałe 50
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

221 44. Wyroby garbarskie: skóry gotowe twarde i miękkie,

skóry półgarbowane dla przemysłu garbarskiego,

skóry futrzane wyprawione, skóry futrzane barwione

i uszlachetnione, produkty uboczne garbarń

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

222 45. Obuwie (z wyjątkiem gumowego i tekstylno-gumowego):
1) kierpce, pantofle domowe bez cła
2) dla dzieci do 11 lat 100
3) obuwie sportowe 100
4) obuwie pozostałe z cholewką skórzaną:
a) na spodzie drewnianym 50
b) pozostałe 100
5) obuwie pozostałe produkcji krajowej 50
6) pozostałe 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 2, 3 i 4 lit. b)

niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

223 46. Wyroby futrzarskie oraz odzież skórzana:
2231 1) odzież skórzana 100
2232 2) odzież ze sztucznej skóry 50
2233 3) odzież futrzana 100
2234

2239

4) wyroby futrzarskie pozostałe:

kołnierze, etole, czapki, rękawiczki, błamy,

śpiwory itp.

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1, 3 i 4

niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

2271, 2272 47. Wyroby kaletnicze skórzane i nieskórzane: walizki,

teczki, torby, portfele itp.:

1) ze skóry naturalnej 100
2) pozostałe 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

2273 48. Galanteria ze skóry i jej substytutów: rękawiczki,

nakrycia głowy, pasy, paski, szelki itp.:

1) galanteria ze skóry naturalnej 100
23-25 2) pozostała 80
49. Wyroby przemysłu spożywczego: produkty przemysłu

mięsnego, jajczarsko-drobiarskiego, produkty

połowów i przetwory rybne, produkty mleczarskie,

przetwory młynarskie i makaronowe, pieczywo i inne

produkty przemysłu piekarskiego, produkty przemysłu

cukrowniczego i drożdżowego, przetwory ziemniaczane

i skrobiowe, owocowe, warzywne i grzybowe, wyroby

przemysłu olejarskiego, wyroby cukiernicze trwałe,

wyroby przemysłu koncentratów spożywczych, wyroby

przemysłu spożywczego pozostałe - oprócz osobno

wymienionych

100
Uwagi: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

2339-4 50. Pierze i puch 100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

255 51. Tytoń i wyroby tytoniowe:
1) papierosy produkcji krajowej: Marlboro, Carmen 100
2) pozostałe 30
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

2443 52. Wyroby spirytusowe czyste i gatunkowe bez cła
247 53. Wyroby winiarskie bez cła
2483 54. Piwo bez cła
253 55. Wody mineralne i napoje bezalkoholowe bez cła
2711 56. Wydawnictwa periodyczne (bieżącej produkcji w

pojedynczych egzemplarzach każdego numeru,

chociażby skompletowane i oprawione)

bez cła
2712 57. Wydawnictwa nieperiodyczne:
1) książki, wydawnictwa albumowe, katalogi,

cenniki, nuty - w pojedynczych egzemplarzach

poszczególnych tytułów:

a) bieżącej produkcji bez cła
b) pozostałe 50
2) reprodukcje poligraficzne bieżącej produkcji:

pocztówki, reprodukcje obrazów, rysunków -

również w oprawach z materiałów pospolitych,

plakaty

bez cła
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b)

niniejszej pozycji - za pozwoleniem.

2713-5

2714

58. Kalkomania i opakowania drukowane 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

2811

2812

59. Instrumenty muzyczne: klawiszowo-strunowe, harfy,

lutnicze smyczkowe i szarpane, dęte, perkusyjne,

piszczałkowe i stroikowe, elektronowe,

elektromechaniczne itp.; części do instrumentów

muzycznych i akcesoria muzyczne

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

2814 60. Zapis dźwięku i wizji gotowy: zapis dźwięku na

taśmie magnetofonowej, płyty gramofonowe z zapisem

dźwięku, płyty gramofonowe wizyjne z zapisem obrazu

i dźwięku, fonoramy, karty dźwiękowe, kasety z

taśmą magnetofonową z zapisem dźwięku:

1) taśmy magnetofonowe, również w kasetach -

nagrane

bez cła
2) płyty gramofonowe 20
3) pozostałe bez cła
2817 61. Reprodukcje fotograficzne bieżącej produkcji na

podłożu szklanym, papierowym, taśmach filmowych i

błonach (oprócz pocztówek); fotografie,

diapozytywy, przezrocza

bez cła
282 62. Zabawki, gry towarzyskie i artykuły politechniczne:
283 1) zabawki z materiałów włókienniczych produkcji

krajowej

20
2) pozostałe 100
2881-6 63. Parasole i laski wszelkie:
1) parasole 80
2) laski bez cła
2881-7

2881-8

64. Wyroby pamiątkarskie i dekoracyjne oraz sztuczna

biżuteria z materiałów pospolitych, również objęte

innymi pozycjami, oprócz pozycji 32 pkt 1 lit. a),

46 pkt 1, 3 i 4, 47 pkt 1 i 48 pkt 1, nawet z

dodatkiem materiałów innych niż pospolite, użytych

do przybrania w ilości nie decydującej o wartości

towaru - bieżącej produkcji, będące wytworem

rzemiosła artystycznego:

1) bieżącej produkcji krajowej o wartości

jednostkowej do 5.000 zł

bez cła
2) pozostałe:
a) produkcji krajowej 30
b) pozostałe 50
2881-942 65. Peruki 50
41 66. Produkty ogrodnictwa: warzywa i grzyby uprawiane,

rośliny ozdobne i rośliny doniczkowe: kwiaty cięte

i zieleń cięta, owoce łącznie z południowymi,

orzechy, nasiona roślin ogrodniczych, rozsady i

sadzonki roślin jagodowych i ozdobnych, grzybnia:

1) kwiaty cięte, zieleń cięta, wieńce bez cła
2) owoce, orzechy 30
3) pozostałe 50
42 67. Produkty hodowli: zwierzęta, ptactwo i owady;

produkty pochodzenia zwierzęcego: mleko, jaja, miód

i wosk, skóry surowe, ryby słodkowodne itp.

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

46 68. Uboczne produkty leśnictwa oraz produkty gospodarki

łowieckiej: jagody, owoce leśne i grzyby - świeże;

produkty gospodarki łowieckiej, zwierzyna futerkowa

odstrzelona, dzikie ptactwo odstrzelone, wieńce

jeleni, łopaty danieli, zrzuty i pozostałe poroża

zwierzyny łownej itp.

80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejsza pozycją -

za pozwoleniem.

993 69. Archiwalia 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

70. Maszynopisy i rękopisy bez cła
994 71. Dzieła sztuki i przedmioty wartości muzealnej:
1) obrazy olejne, rysunki, pastele, litografie i

plakaty:

a) bieżącej produkcji o wartości sztuki do

10.000 zł

bez cła
b) pozostałe 50
2) rzeźby i posągi:
a) z materiałów pospolitych i bieżącej produkcji

- o wartości sztuki do 20.000 zł

bez cła
b) pozostałe 50
3) przedmioty sztuki zdobniczej; meble; wyroby:

ceramiczne ze szkła, zdobnicze z metalu, z

tkaniny, z innych surowców - antyki

80
4) militaria - antyki 80
5) zbiory przyrodnicze, geologiczne i inne 80
6) przedmioty numizmatyczne (oprócz objętych

pozycją 6) i przedmioty wartości muzealnej

pozostałe

80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 lit. b), 2 lit.

b), 3, 4, 5 i 6 niniejszej pozycji - za

pozwoleniem.

72. Dzieła sztuk plastycznych z materiałów pospolitych

wywożone przez ich twórców

bez cła
995 73. Przedmioty kolekcjonerskie: znaczki pocztowe i

podobne filatelistyczne, nalepki i inne przedmioty

filumenistyczne:

1) znaczki pocztowe i podobne filatelistyczne

polskie, wydane po 1960 r. - w ilości do 30 szt.

bez cła
2) nalepki filumenistyczne w ilości do 100 szt. bez cła
3) pozostałe 50
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 3 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

2183

1377-221

74. Namioty, plecaki, śpiwory i materace turystyczne

pneumatyczne tkaninowo-gumowe

80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

0675-6

1366-16

1772-2

75. Sprzęt narciarski: metalowy, drewniany, z tworzyw

sztucznych (narty, kijki do nart, wiązania)

100
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

0675-9 76. Broń myśliwska i sportowa:
1) myśliwska 100
2) pozostała 60
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

77. Sprzęt sportowy i turystyczny z wszelkich

materiałów osobno nie wymieniony:

1) sprzęt szkutniczy 100
2) pozostały 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej

pozycji - za pozwoleniem.

78. Towary bieżącej produkcji z materiałów pospolitych,

oprócz towarów wymienionych w pozycjach 1 do 77,

wywożone w przesyłkach pocztowych, jeżeli łączna

wartość tych towarów nie przekracza 200 zł

bez cła
79. Towary nie objęte pozycjami 1 do 78, towary

wywożone w ilości większej niż podana w

poszczególnych pozycjach lub podpozycjach oraz

towary objęte pozycjami 1 do 78 wywożone w

ilościach wskazujących na handlowy charakter

przesyłki:

1) w ilościach handlowych 100
2) pozostałe 80
Uwaga: Wywóz towarów objętych niniejszą pozycją -

za pozwoleniem.

Uwagi ogólne:
1) Podstawą stosowania taryfy celnej jest

klasyfikacja Systematycznego wykazu wyrobów

(SWW), chyba że rozporządzenie Ministra Handlu

Zagranicznego i Gospodarki Morskiej lub taryfa

stanowi inaczej.

2) Za materiały (surowce) pospolite należy uważać

wszystkie materiały, z wyjątkiem: bursztynu,

korala prawdziwego, kości słoniowej, masy

perłowej, szylkretu, kamieni szlachetnych i

półszlachetnych, szychu prawdziwego, złota,

srebra, platyny i metali platynowych oraz pereł

prawdziwych.

1 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1977 r. (Dz.U.77.17.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 1977 r.
2 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1977 r. (Dz.U.77.17.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 1977 r.
3 § 8 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1977 r. (Dz.U.77.17.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 1977 r.
4 § 9 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1977 r. (Dz.U.77.17.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 1977 r.
5Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1976 r. (Dz.U.76.6.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1976 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 lipca 1976 r. (Dz.U.76.25.148) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1976 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 9 czerwca 1977 r. (Dz.U.77.17.70) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 1977 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1979 r. (Dz.U.79.20.118) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 1979 r.

6 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1977 r. (Dz.U.77.38.172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1978 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 listopada 1979 r. (Dz.U.79.25.150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1978 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.22.124

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Cła i pozwolenia na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą.
Data aktu: 25/06/1975
Data ogłoszenia: 05/07/1975
Data wejścia w życie: 05/07/1975