Zm.: rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego.

Dz.U.75.2.8
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1974 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego.
Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 lit. a) i art. 5 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60 z późniejszymi zmianami), art. 11 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1970 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego (Dz. U. Nr 20, poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w pkt 1 lit. a) po wyrazach "Ministra Handlu Wewnętrznego" dodaje się wyrazy "i Usług",
b) w pkt 1 lit. c) wyrazy "Ministra Gospodarki Komunalnej" zastępuje się wyrazami "Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki";
2) w § 2 ust. 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) od osób prowadzących:

a) restauracje, bary restauracyjne, bary rozrywkowe, bary alkoholowe i bary uniwersalne, piwiarnie, bary piwne oraz pijalnie piwa

przy obrocie rocznym w złotych podatek wynosi w procencie od obrotu miesięcznego
ponad do
2.400.000 0,7%, nie mniej jednak niż 350 zł
2.400.000 3.600.000 0,9%
3.600.000 4.800.000 1,1%
4.800.000 6.000.000 1,3%
6.000.000 1,6%

b) kawiarnie, bary kawowe, cukiernie oraz bary cukiernicze

przy obrocie rocznym w złotych podatek wynosi w procencie od obrotu miesięcznego
ponad do
2.400.000 0,6%, nie mniej jednak niż 300 zł
2.400.000 3.600.000 0,8%
3.600.000 4.800.000 1,0%
4.800.000 6.000.000 1,2%
6.000.000 1,5%

c) zakłady gastronomiczne w pensjonatach, schroniskach i domach wycieczkowych, jadłodajnie, samoobsługowe bary szybkiej obsługi (w tym mleczne), herbaciarnie i pozostałe zakłady gastronomiczne nie wymienione pod lit. a), b), d) 0,5% od obrotu miesięcznego, nie mniej jednak niż 250 zł,

d) stołówki i bufety pracownicze oraz inne punkty żywienia przyzakładowego, punkty gastronomiczne oraz sklepy z artykułami przemysłowymi

0,4% od obrotu miesięcznego, nie mniej jednak niż 200 zł,

e) sklepy branży warzywno-owocowej

przy obrocie rocznym w złotych podatek wynosi w procencie od obrotu miesięcznego
ponad do
2.400.000 0,7%, nie mniej jednak niż 350 zł
2.400.000 3.600.000 0,8%
3.600.000 4.800.000 0,9%
4.800.000 6.000.000 1,0%
6.000.000 1,3%

f) pozostałe sklepy z artykułami spożywczymi oraz punkty sprzedaży detalicznej

0,3% od obrotu miesięcznego, nie mniej jednak niż 200 zł.";

b) w pkt 3 lit. b), c), e) i f) otrzymują brzmienie:

"b) kelnerów w lokalach I i II kategorii - 150 zł,

w pozostałych lokalach - 100 zł,

c) bufetowych w lokalach I i II kategorii - 100 zł,

w pozostałych lokalach - 70 zł";

"e) muzyków w restauracjach i barach rozrywkowych - 250 zł,

f) muzyków w pozostałych lokalach - 200 zł";

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podatek pobiera się według stawki właściwej dla obrotu przyjętego do kalkulacji zryczałtowanej odpłatności. W razie przekroczenia kalkulowanego obrotu i ustalenia przez jednostkę gospodarki uspołecznionej, która zleciła prowadzenie zakładu, dodatkowej odpłatności - po zakończeniu roku dokonuje się ostatecznego obliczenia podatku według stawki właściwej dla obrotu faktycznie osiągniętego."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1975 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1975.2.8

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń od osób prowadzących uspołecznione zakłady w formie rozliczenia zryczałtowanego.
Data aktu: 31/12/1974
Data ogłoszenia: 25/01/1975
Data wejścia w życie: 01/02/1975