Konwencja o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Monako.1967.05.03.

KONWENCJA
o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej,
sporządzona w Monako dnia 3 maja 1967 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 3 maja 1967 roku została sporządzona w Monako Konwencja o Międzynarodowej Orgnizacji Hydrograficznej.

Po zaznajomieniu się z powyższą Konwencją Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że wymieniona Konwencja jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 15 września 1972 roku.

(Tekst konwencji zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru.)

ZAŁĄCZNIK

KONWENCJA

O MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ

Państwa Strony niniejszej Konwencji

biorąc pod uwagę, że w czerwcu 1921 roku zostało utworzone Międzynarodowe Biuro Hydrograficzne w celu przyczynienia się, aby nawigacja na całym świecie stała się łatwiejsza i bezpieczniejsza przez udoskonalenie map morskich i dokumentów nautycznych;

ZWAŻYWSZY, że Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna jest kompetentną organizacją międzynarodową, o której mowa w Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, która koordynuje w skali światowej ustanawianie standardów dotyczących wytwarzania danych hydrograficznych oraz świadczenia usług hydrograficznych i która ułatwia budowanie zdolności w zakresie narodowych usług hydrograficznych;

ZWAŻYWSZY, że Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna ma być postrzegana jako oficjalny ogólnoświatowy organ hydrograficzny, który aktywnie angażuje wszystkie nadbrzeżne i zainteresowane Państwa w celu zwiększania morskiego bezpieczeństwa i wydajności i który wspiera ochronę oraz zrównoważone korzystanie ze środowiska morskiego;

ZWAŻYWSZY, że misją Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej jest kreowanie globalnego środowiska, w którym Państwa dostarczają adekwatne i aktualne dane hydrograficzne, produkty i usługi oraz zapewniają ich najszersze możliwe wykorzystanie; i

uzgodniły, co następuje: 1  

Artykuł  I

Niniejszym tworzy się Międzynarodową Organizację Hydrograficzną, w dalszym ciągu zwaną Organizacją, której siedzibą jest Monako.

Artykuł  II 2

 

Organizacja będzie posiadać charakter konsultacyjny i techniczny. Celem Organizacji będzie:

(a) Promowanie wykorzystania hydrografii dla bezpieczeństwa nawigacji i wszystkich innych celów morskich oraz podnoszenie globalnej świadomości ważności hydrografii;

(b) Ulepszanie globalnego pokrycia, dostępności i jakości danych hydrograficznych, informacji, produktów i usług oraz ułatwianie dostępu do takich danych, informacji, produktów i usług;

(c) Doskonalenie globalnej zdolności, potencjału, szkolenia, nauki i technik w obszarze hydrografii;

(d) Ustanawianie i wzmacnianie rozwoju międzynarodowych standardów dotyczących danych hydrograficznych, informacji, produktów, usług i technik oraz osiągnięcie najwyższej możliwej jednolitości w wykorzystaniu tych standardów;

(e) Udzielanie oficjalnych i aktualnych wskazówek odnoszących się do wszystkich spraw hydrograficznych Państwom i organizacjom międzynarodowym;

(f) Ułatwianie koordynacji działalności hydrograficznej wśród Państw Członkowskich; oraz

(g) Wzmacnianie współpracy w obszarze działalności hydrograficznej pomiędzy Państwami na zasadach regionalnych.

Artykuł  III 3

 

Państwa Członkowskie Organizacji są Państwami Stronami niniejszej Konwencji.

Artykuł  IV 4

 

Organizacja będzie się składać z:

(a) Zgromadzenia;

(b) Rady;

(c) Komitetu Finansów;

(d) Sekretariatu; i

(e) wszelkich organów pomocniczych.

Artykuł  V 5

 

(a) Zgromadzenie jest organem naczelnym i będzie posiadać wszystkie uprawnienia przysługujące Organizacji, o ile Konwencja nie stanowi inaczej lub nie nastąpi delegowanie uprawnień przez Zgromadzenie do innych organów.

(b) Zgromadzenie będzie składać się ze wszystkich Państw Członkowskich.

(c) Zgromadzenie będzie spotykać się na sesji zwyczajnej co trzy lata. Sesje nadzwyczajne Zgromadzenia mogą być zwoływane na prośbę Państwa Członkowskiego, Rady lub Sekretarza Generalnego, za zgodą większości Państw Członkowskich.

(d) Kworum dla spotkań Zgromadzenia będzie stanowiło większość Państw Członkowskich.

(e) Zgromadzenie będzie spełniało następujące funkcje:

(i) Wybór swojego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego;

(ii) Ustalenie własnych regulaminów proceduralnych, jak również Rady, Komitetu Finansów i każdego organu pomocniczego Organizacji;

(iii) Wybór, zgodnie z Regulaminem Ogólnym, Sekretarza Generalnego oraz Dyrektorów oraz określenie zasad i warunków ich pracy;

(iv) Powołanie organów pomocniczych;

(v) Decydowanie o całościowej polityce, strategii i programie pracy Organizacji;

(vi) Rozpatrywanie sprawozdań przedstawionych przez Radę;

(vii) Rozpatrywanie uwag i zaleceń przedstawianych przez jakiekolwiek Państwo Członkowskie, Radę lub Sekretarza Generalnego;

(viii) Podejmowanie decyzji w sprawie wszelkich propozycji przedstawionych przez jakiekolwiek Państwo Członkowskie, Radę lub Sekretarza Generalnego;

(ix) Dokonywanie przeglądu wydatków, zatwierdzanie rachunków i określanie ustaleń finansowych Organizacji;

(x) Zatwierdzanie trzyletniego budżetu Organizacji;

(xi) Podejmowanie decyzji w sprawach usług operacyjnych;

(xii) Podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach mieszczących się w zakresie działalności Organizacji; oraz

(xiii) Delegowanie, gdy to będzie właściwe i konieczne, obowiązków na rzecz Rady.

Artykuł  VI 6

 

(a) Jedna czwarta, lecz nie mniej niż 30, Państw Członkowskich zajmować będzie miejsca w Radzie. Dwie trzecie z nich zajmą miejsca na zasadzie regionalnej, a jedna trzecia na zasadzie interesów hydrograficznych, które zostaną zdefiniowane w Regulaminie Ogólnym.

(b) Zasady dotyczące składu Rady zostaną zawarte w Regulaminie Ogólnym.

(c) Członkowie Rady będą sprawować urząd aż do następnej zwyczajnej sesji Zgromadzenia.

(d) Kworum Rady będzie stanowiło dwie trzecie jej członków.

(e) Rada zbierać się będzie przynajmniej raz w roku.

(f) Państwa Członkowskie, nie będące członkami Rady, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady, ale nie będą upoważnione do głosowania.

(g) Rada spełniać będzie następujące funkcje:

(i) Wybór swojego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, z których każdy będzie sprawował urząd aż do następnego zwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia;

(ii) Wykonywanie obowiązków, jakie mogą zostać jej delegowane przez Zgromadzenie;

(iii) Koordynowanie, w okresie pomiędzy posiedzeniami Zgromadzenia, działalności Organizacji w ramach strategii, programu prac oraz ustaleń finansowych przyjętych przez Zgromadzenie;

(iv) Przedstawianie Zgromadzeniu sprawozdań na temat prac Organizacji podczas każdej sesji zwyczajnej;

(v) Przygotowanie, przy wsparciu Sekretarza Generalnego, propozycji dotyczących całościowej strategii i programu prac do przyjęcia przez Zgromadzenie;

(vi) Rozpatrywanie sprawozdań finansowych i planów budżetowych przygotowanych przez Sekretarza Generalnego i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zgromadzeniu, wraz z komentarzami i zaleceniami dotyczącymi programowych alokacji planów budżetowych;

(vii) Dokonywanie przeglądu propozycji przedłożonych jej przez organy pomocnicze i kierowanie ich:

* Do Zgromadzenia w zakresie wszystkich spraw wymagających decyzji Zgromadzenia;

* Z powrotem do organu pomocniczego jeśli uzna to za konieczne; lub

* Do Państw Członkowskich do przyjęcia w drodze korespondencyjnej;

(viii) Proponowanie Zgromadzeniu powołania organów pomocniczych; oraz

(ix) Dokonywanie przeglądu projektów porozumień pomiędzy Organizacją i innymi organizacjami, oraz przedstawianie ich Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

Artykuł  VII 7

 

(a) Komitet Finansów będzie otwarty dla wszystkich Państw Członkowskich. Każde Państwo Członkowskie będzie posiadało jeden głos.

(b) Komitet Finansów zbierać się będzie w połączeniu z każdą sesją zwyczajną Zgromadzenia i może zbierać się na dodatkowych spotkaniach zależnie od potrzeb.

(c) Funkcjami Komitetu Finansowego będzie dokonywanie przeglądu sprawozdań finansowych, planów budżetowych oraz sprawozdań w sprawach administracyjnych przygotowanych przez Sekretarza Generalnego oraz przedstawianie Zgromadzeniu swoich uwag i rekomendacji w tych sprawach.

(d) Komitet Finansów będzie wybierał swojego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Artykuł  VIII 8

 

(a) Sekretariat składać się będzie z Sekretarza Generalnego, Dyrektorów oraz personelu, którego Organizacja może wymagać.

(b) Sekretarz Generalny będzie prowadził niezbędną dokumentację dla sprawnego wykonywania pracy Organizacji oraz będzie przygotowywał, zbierał i rozprowadzał dokumentację jaka może być potrzebna.

(c) Sekretarz Generalny będzie naczelnym urzędnikiem administracyjnym Organizacji.

(d) Sekretarz Generalny będzie:

(i) Przygotowywał i przedstawiał Komitetowi Finansów i Radzie sprawozdania finansowe za każdy rok oraz plany budżetowe na okres trzech lat, z uwidocznionymi oddzielnie planami na każdy rok; oraz

(ii) Informował Państwa Członkowskie na temat działalności Organizacji.

(e) Sekretarz Generalny będzie wykonywał inne zadania, jakie mogą mu zostać przydzielone przez Konwencję, Zgromadzenie lub Radę.

(f) Wykonując swoje obowiązki Sekretarz Generalny, Dyrektorzy oraz personel nie będą poszukiwać lub otrzymywać instrukcji od jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego lub innej władzy zewnętrznej w stosunku do Organizacji. Powstrzymają się oni od jakiegokolwiek działania, które mogłoby być niezgodne z ich stanowiskami jako urzędników międzynarodowych. Każde Państwo Członkowskie ze swej strony zobowiązuje się respektować wyłącznie międzynarodowy charakter obowiązków Sekretarza Generalnego, Dyrektorów oraz personelu i nie będzie próbował wpływać na nich w ramach wykonywania ich obowiązków.

Artykuł  IX 9

 

Gdy decyzji nie będzie można podjąć w drodze konsensusu, zastosowanie będą miały następujące postanowienia:

(a) Jeżeli inaczej nie zostało przewidziane w niniejszej Konwencji, każde Państwo Członkowskie będzie posiadało jeden głos.

(b) Dla celu wyboru Sekretarza Generalnego i Dyrektorów, każde Państwo Członkowskie posiadać będzie liczbę głosów określoną według skali ustalonej w odniesieniu do tonażu jego floty.

(c) Jeżeli inaczej nie zostało to przewidziane w niniejszej Konwencji, decyzje podejmowane będą zwykłą większością Państw Członkowskich obecnych i głosujących, a przy równym rozkładzie głosów decydować będzie Przewodniczący.

(d) Decyzje podejmowane w sprawach dotyczących polityki lub finansów Organizacji, łącznie z poprawkami do Regulaminu Ogólnego i Finansowego, podejmowane będą większością dwóch trzecich Państw Członkowskich obecnych i głosujących.

(e) W odniesieniu do podpunktów (c) i (d) niniejszego Artykułu oraz podpunktu (b) Artykułu XXI poniżej, zwrot "Państwa Członkowskie obecne i głosujące" oznacza Państwa Członkowskie obecne i oddające głos za lub przeciw. Państwa Członkowskie wstrzymujące się od głosowania będą uznawane za nie głosujące.

(f) W przypadku przedłożenia Państwu Członkowskiemu propozycji zgodnie z Artykułem VI (g) (vii), decyzja zostanie podjęta przez większość Państw Członkowskich, które oddały swoje głosy, przy minimalnej liczbie głosów za, wynoszącej przynajmniej jedną trzecią wszystkich Państw Członkowskich.

Artykuł  X 10

 

W odniesieniu do spraw leżących w zakresie jej działania, Organizacja może współpracować z organizacjami międzynarodowymi, których interesy i działania związane są z celem Organizacji.

Artykuł  XI 11

 

Funkcjonowanie Organizacji zostanie określone szczegółowo w Regulaminie Ogólnym i Regulaminie Finansowym, które stanowią załącznik do niniejszej Konwencji, lecz nie są jej częścią integralną. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Konwencją a Regulaminem Ogólnym i Regulaminem Finansowym, pierwszeństwo będzie miała niniejsza Konwencja.

Artykuł  XII

Oficjalnymi językami Organizacji są języki angielski i francuski.

Artykuł  XIII 12

 

Organizacja będzie posiadać osobowość prawną. Na terytorium każdego z Państw Członkowskich będzie ona korzystać, na podstawie porozumienia z zainteresowanym Państwem Członkowskim, z takich przywilejów i immunitetów, jakie mogą być niezbędne dla realizacji jej zadań i osiągnięcia celu.

Artykuł  XIV 13

 

Wydatki potrzebne na działalność Organizacji są pokrywane przez:

(a) roczne zwyczajne składki Państw Członkowskich, opłacane zgodnie ze skalą ustaloną w stosunku do wielkości tonażu ich flot;

(b) dotacje, zapisy, subwencje oraz inne środki finansowe po uzyskaniu na nie zgody Zgromadzenia.

Artykuł  XV 14

 

Każde Państwo Członkowskie, które zalega ze składkami za dwa lata, będzie pozbawione prawa głosu i korzyści przyznanych Państwom Członkowskim przez Konwencję i Regulaminy do czasu, gdy zaległe składki zostaną zapłacone.

Artykuł  XVI 15

 

(a) Rząd Jego Wysokości Księcia Monako będzie służył jako Depozytariusz.

(b) Niniejszy oryginał Konwencji będzie w posiadaniu Depozytariusza, który przekaże poświadczone kopie niniejszej Konwencji wszystkim Państwom, które ją podpisały lub do niej przystąpiły.

(c) Depozytariusz będzie:

(i) Informować Sekretarza Generalnego i wszystkie Państwa Członkowskie o wnioskach o przystąpienie otrzymanych od Państw, o których mowa w Artykule XX (b); oraz

(ii) Informować Sekretarza Generalnego i wszystkie Państwa, które podpisały Konwencję lub do niej przystąpiły o:

* Każdym nowym podpisie lub zdeponowaniu dokumentu ratyfikacji, akceptacji, aprobaty lub przystąpienia wraz z ich datą;

* Dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji lub jakiejkolwiek poprawki do niej; oraz

* Zdeponowaniu jakiegokolwiek instrumentu wypowiedzenia niniejszej Konwencji wraz z datą jego otrzymania i datą, z którą wypowiedzenie odniesie skutek.

Gdy tylko jakakolwiek poprawka do niniejszej Konwencji wejdzie w życie, zostanie ona opublikowana przez Depozytariusza i zarejestrowana w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych, zgodnie z Artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Artykuł  XVII 16

 

Każdy spór dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszej Konwencji, który nie zostanie uregulowany w drodze negocjacji lub za pośrednictwem Sekretarza Generalnego Organizacji, powinien na życzenie jednej ze stron sporu być przedstawiony arbitrowi wyznaczonemu przez Prezesa Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Artykuł  XVIII
1.
Niniejsza Konwencja będzie otwarta do podpisu w Monako dnia 3 maja 1967 roku, a następnie w Poselstwie Księstwa Monako w Paryżu od dnia 1 czerwca 1967 roku do dnia 31 grudnia 1967 roku, przez wszystkie państwa, które w dniu 3 maja 1967 roku uczestniczyły w pracach Biura.
2.
Rządy wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu mogą stać się Stronami niniejszej Konwencji:

a) przez podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji lub przecięcia lub

b) przez podpisanie z zastrzeżeniem ratyfikacji lub przyjęcia i następnie złożenie swego dokumentu ratyfikacyjnego lub przyjęcia.

3.
Dokumenty ratyfikacyjne lub przyjęcia powinny być przekazane do Poselstwa Księstwa Monako w Paryżu celu ich złożenia w archiwum Rządu Księstwa Monako.
4.
Rząd Księstwa Monako poinformuje rządy wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu oraz przewodniczącego Komitetu Dyrekcyjnego o każdym podpisie i o każdym złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego lub przyjęcia.
Artykuł  XIX
1.
Niniejsza Konwencja wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia, w którym dwadzieścia osiem Rządów stanie się Stronami niniejszej Konwencji zgodnie z postanowieniami artykułu XVIII ustęp 2.
2.
Rząd Księstwa Monako poinformuje o tej dacie wszystkie Rządy Sygnatariuszy oraz przewodniczącego Komitetu Dyrekcyjnego.
Artykuł  XX 17

 

(a) Niniejsza Konwencja będzie otwarta do przystąpienia dla każdego Państwa, które jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konwencja wejdzie w życie dla tego Państwa z dniem złożenia przezeń dokumentu przystąpienia Depozytariuszowi, który poinformuje o tym Sekretarza Generalnego i wszystkie Państwa Członkowskie.

(b) Państwo, które nie jest członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, może jedynie przystąpić do niniejszej Konwencji poprzez wystąpienie z wnioskiem do Depozytariusza i zatwierdzenie jego wniosku przez dwie trzecie Państw Członkowskich. Konwencja zacznie obowiązywać takie Państwo z datą zdeponowania jego instrumentu przystąpienia u Depozytariusza, który poinformuje o tym Sekretarza Generalnego i wszystkie Państwa Członkowskie.

Artykuł  XXI 18

 

(a) Każde Państwo Członkowskie może zaproponować poprawki do niniejszej Konwencji. Propozycje poprawek zostaną przekazane Sekretarzowi Generalnemu nie później niż na sześć miesięcy przed następną sesją Zgromadzenia.

(b) Propozycje poprawek będą rozpatrywane przez Zgromadzenie, które zdecyduje o ich przyjęciu większością dwóch trzecich Państw Członkowskich obecnych i głosujących. Jeżeli proponowana poprawka zostanie zatwierdzona przez Zgromadzenie, Sekretarz Generalny Organizacji zwróci się do Depozytariusza o przekazanie jej wszystkim Państwom Członkowskim.

(c) Poprawka wejdzie w życie dla wszystkich Państw Członkowskich trzy miesiące po otrzymaniu przez Depozytariusza notyfikacji o jej przyjęciu przez dwie trzecie Państw Członkowskich.

Artykuł  XXII 19

 

Po upływie okresu pięciu lat od wejścia w życie niniejszej Konwencji, może ona zostać wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron przez złożenie, z co najmniej jednorocznym wyprzedzeniem notyfikacji kierowanej do Depozytariusza. Wypowiedzenie odniesie skutek 1 stycznia roku następującego po wygaśnięciu notyfikacji i będzie obejmować utratę przez dane Państwo wszystkich praw i korzyści wynikających z członkostwa w Organizacji.

Artykuł  XXIII

Niniejsza Konwencja po wejściu w życie zostanie zarejstrowana przez Rząd Księstwa Monako w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych, zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszą Konwencję.

Sporządzono w Monako dnia 3 maja 1967 r. w jednym egzemplarzu w językach francuskim i angielskiem, z których każdy jest jednakowo autentyczny; wymieniony egzemplarz zostanie złożony w archiwum Rządu Księstwa Monako, który prześle uwierzytelnione kopie tego egzemplarza wszystkim Rządom Sygnatariuszom i Rządom Państw przystępujących oraz przewodniczącemu Komitetu Dyrekcyjnego.

1 Załącznik preambuła zmieniona przez art. 1 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
2 Załącznik art. 2 zmieniony przez art. 2 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
3 Załącznik art. 3 zmieniony przez art. 3 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
4 Załącznik art. 4 zmieniony przez art. 4 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
5 Załącznik art. 5 zmieniony przez art. 5 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
6 Załącznik art. 6 zmieniony przez art. 6 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
7 Załącznik art. 7 zmieniony przez art. 7 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
8 Załącznik art. 8 zmieniony przez art. 8 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
9 Załącznik art. 9 zmieniony przez art. 9 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
10 Załącznik art. 10 zmieniony przez art. 10 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
11 Załącznik art. 11 zmieniony przez art. 11 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
12 Załącznik art. 13 zmieniony przez art. 12 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
13 Załącznik art. 14 zmieniony przez art. 13 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
14 Załącznik art. 15 zmieniony przez art. 14 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
15 Załącznik art. 16 zmieniony przez art. 15 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
16 Załącznik art. 17 zmieniony przez art. 16 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
17 Załącznik art. 20 zmieniony przez art. 17 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
18 Załącznik art. 21 zmieniony przez art. 18 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.
19 Załącznik art. 22 zmieniony przez art. 19 protokołu z dnia 14 kwietnia 2005 r. (Dz.U.2016.1981) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 8 listopada 2016 r.

Zmiany w prawie

Od dziś międzynarodowe firmy transportowe muszą mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1973.11.78

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Konwencja o Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej. Monako.1967.05.03.
Data aktu: 03/05/1967
Data ogłoszenia: 14/04/1973
Data wejścia w życie: 22/09/1972