Czyszczenie przewodów kominowych.

Dz.U.69.5.39
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 17 stycznia 1969 r.
w sprawie czyszczenia przewodów kominowych.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przewody kominowe, dymowe, spalinowe (gazowe i od palenisk opalanych paliwem płynnym) oraz kanały łączące paleniska z przewodami kominowymi podlegają obowiązkowemu czyszczeniu.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przewodów kominowych fabrycznych i wolno stojących w zakładach przemysłowych.
§  2. Osoby (jednostki) uprawnione do czyszczenia przewodów, o których mowa w § 1 ust. 1, określają przepisy wydane na podstawie prawa przemysłowego.
§  3. Osoby (jednostki), o których mowa w § 2, obowiązane są:
1) wykonywać należycie i terminowo czynności kominiarskie;
2) wskazywać właścicielom, użytkownikom lub zarządzającym budynkami na konieczność usunięcia w określonym terminie stwierdzonych przez kominiarza usterek lub zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru;
3) w razie nieusunięcia w wyznaczonym terminie wskazanych usterek budowlanych - zawiadamiać o tym właściwy do spraw nadzoru budowlanego organ prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, a innych usterek i zaniedbań w zakresie ochrony przeciwpożarowej - właściwą terytorialnie komendę straży pożarnych.
§  4.
1. Ustala się następujące okresy czyszczenia przewodów kominowych:
1) przewody od palenisk kuchennych gospodarstwa domowego, od piecowego i centralnego ogrzewania o zdolności ogrzewania do 250 m3 - co 6 tygodni;
2) przewody od kotłów centralnego ogrzewania oraz kotłów do grzania wody o zdolności ogrzewania ponad 250 m3 - co 2 miesiące;
3) przewody od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i od palenisk zakładów o charakterze przemysłowym i usługowym, używających paleniska o intensywnym paleniu - co 2 tygodnie;
4) przewody spalinowe (gazowe i od palenisk opalanych paliwem płynnym) - co 6 miesięcy.
2. Przewody kominowe od piecowego i centralnego ogrzewania podlegają czyszczeniu w okresie od 1 października do 30 kwietnia.
3. Czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami kominowymi powinno odbywać się łącznie z czyszczeniem przewodów kominowych.
§  5.
1. Właściciele, użytkownicy lub zarządzający budynkami obowiązani są:
1) utrzymywać w należytym stanie urządzenia kominowe oraz urządzenia przeznaczone do ułatwiania pracownikom obsługi kominiarskiej dostępu do kominów, kanałów i wykonywania czynności kominiarskich (włazy na dachy i kominy, drabiny, ławy kominiarskie);
2) ułatwiać pracownikom obsługi kominiarskiej wykonywanie ich obowiązków przez umożliwienie dostępu do kominów, kanałów, otworów do czyszczenia i wybierania sadzy.
§  6. Osoby sprawujące zarząd budynkami mieszkalnymi i użytkowymi w miastach i osiedlach obowiązane są prowadzić księgę kontroli kominiarskiej, w której pracownicy obsługi kominiarskiej odnotowywać będą wszystkie wykonane czynności w zakresie czyszczenia kominów i stwierdzone uszkodzenia przewodów kominowych lub inne uwagi nasuwające się im w związku z wykonanymi czynnościami.
§  7.
1. Nadzór nad działalnością osób (jednostek), o których mowa w § 2, w zakresie wykonywania przez nie obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu sprawują komendy straży pożarnych.
2. Zasady sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, wzory dokumentacji oraz szczegółowe zasady wykonywania czynności kominiarskich określa w drodze instrukcji Komendant Główny Straży Pożarnych.
§  8. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 11 czerwca 1952 r. w sprawie czyszczenia kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych (Dz. U. Nr 36, poz. 252).
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020