Powierzenie Państwowym Biurom Notarialnym w Kazimierzy Wielkiej, Lwówku Śląskim, Miliczu i Nowej Rudzie prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dz.U.69.35.304
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 grudnia 1969 r.
w sprawie powierzenia Państwowym Biurom Notarialnym w Kazimierzy Wielkiej, Lwówku Śląskim, Miliczu i Nowej Rudzie prowadzenia ksiąg wieczystych.
Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. 278) zarządza się, co następuje:
§  1. Powierza się prowadzenie ksiąg wieczystych:
1) z dniem 1 stycznia 1970 r.:
a) Państwowemu Biuru Notarialnemu w Kazimierzy Wielkiej, w województwie kieleckim - dla obszaru powiatu kazimierskiego,
b) Państwowemu Biuru Notarialnemu w Lwówku Śląskim, w województwie wrocławskim - dla obszaru powiatu lwóweckiego,
c) Państwowemu Biuru Notarialnemu w Miliczu, w województwie wrocławskim - dla obszaru powiatu milickiego,
2) z dniem 1 lipca 1970 r. Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nowej Rudzie, w województwie wrocławskim - dla obszaru powiatu noworudzkiego.
§  2. Tracą moc:
1) w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 tego rozporządzenia:
a) § 1 pkt 21 lit. c), f) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U. z 1965 r. Nr 1, poz. 3) w częściach dotyczących powiatów lwóweckiego i milickiego,
b) § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 6, poz. 24) w części dotyczącej powiatu kazimierskiego;
2) w terminie wskazanym w § 1 ust. 2 tego rozporządzenia - § 1 pkt 21 lit. d) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych, przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U. z 1965 r. Nr 1, poz. 3) w części dotyczącej powiatu noworudzkiego.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1969.35.304

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Powierzenie Państwowym Biurom Notarialnym w Kazimierzy Wielkiej, Lwówku Śląskim, Miliczu i Nowej Rudzie prowadzenia ksiąg wieczystych.
Data aktu: 05/12/1969
Data ogłoszenia: 22/12/1969
Data wejścia w życie: 01/07/1970, 22/12/1969