Dokonywanie potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach rencistów lub w innych zakładach pomocy społecznej, w zamkniętych zakładach społecznych służby zdrowia oraz w zakładach szkolenia inwalidów.

Dz.U.68.33.229
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 15 sierpnia 1968 r.
w sprawie dokonywania potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach rencistów lub w innych zakładach pomocy społecznej, w zamkniętych zakładach społecznych służby zdrowia oraz w zakładach szkolenia inwalidów.
Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób pobierających emerytury lub renty, zwanych dalej "rencistami", w razie ich pobytu w domach rencistów lub w innych zakładach pomocy społecznej, w zamkniętych zakładach społecznych służby zdrowia i w zakładach szkolenia inwalidów, zwanych dalej "zakładami".
§  2.
1. Na pokrycie kosztów utrzymania rencistów dokonuje się potrąceń z emerytury lub renty:
1) w razie pobytu w domu rencistów lub w innym zakładzie pomocy społecznej - w wysokości kosztów utrzymania, nie więcej jednak niż 80% emerytury lub renty,
2) w razie pobytu w zakładzie szkolenia inwalidów - w wysokości kosztów wyżywienia, nie więcej jednak niż 50% renty,
3) w razie nieprzerwanego pobytu ponad 6 miesięcy w zamkniętym zakładzie społecznym służby zdrowia, poczynając od miesiąca siódmego - w wysokości kosztów wyżywienia, nie więcej jednak niż 50% emerytury lub renty.
2. Potrąceń, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje się w razie pobytu rencisty w zamkniętym zakładzie (oddziale) przeciwgruźliczym.
§  3.
1. Przy dokonywaniu potrąceń (§ 2 ust. 1) bierze się pod uwagę emeryturę lub rentę wraz z wszystkimi wzrostami i dodatkami, z wyjątkiem dodatków rodzinnych oraz kwot podlegających potrąceniu na zaspokojenie należności alimentacyjnych; dodatki rodzinne wypłaca się w całości bezpośrednio osobom, dla których zostały przyznane, lub ich opiekunom.
2. W razie pobytu w zakładzie rencisty pobierającego rentę rodzinną, do której uprawnione są również inne osoby, potrąceń dokonuje się z części renty przypadającej renciście z podziału dokonanego w myśl przepisów o podziale renty rodzinnej.
3. Pozostałą po potrąceniu część emerytury lub renty, nie mniej jednak niż 200 zł miesięcznie, wypłaca się renciście lub wskazanej przez niego osobie.
§  4.
1. Potrąceń dokonuje organ wypłacający emeryturę lub rentę, zwany dalej "organem rentowym".
2. Potrąceń dokonuje się poczynając od najbliższego terminu płatności emerytury lub renty przypadającego po otrzymaniu przez organ rentowy zawiadomienia o przyjęciu rencisty do zakładu, z tym że w razie pobytu rencisty w zamkniętym zakładzie społecznym służby zdrowia potrąceń dokonuje się nie wcześniej niż od siódmego miesiąca nieprzerwanego pobytu w tym zakładzie.
§  5.
1. Zakład przyjmujący rencistę obowiązany jest zawiadomić o tym organ rentowy.
2. W razie przyjęcia rencisty do zakładu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, zakład obowiązany jest zawiadomić organ rentowy bezzwłocznie, a w razie przyjęcia rencisty do zakładu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 - przed upływem szóstego miesiąca pobytu rencisty w zakładzie, jeżeli przewiduje się, że pobyt będzie trwał dłużej niż 6 miesięcy.
3. Zawiadomienie powinno zawierać nazwisko i imię rencisty, numer jego emerytury lub renty, datę przyjęcia do zakładu oraz wysokość kosztów utrzymania lub wyżywienia.
4. Wysokość kosztów utrzymania i wyżywienia ustala się według norm określonych przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
§  6.
1. Rencistę przebywającego w zakładzie szkolenia inwalidów lub w zamkniętym zakładzie społecznym służby zdrowia zwalnia się od potrąceń z emerytury lub renty, jeżeli ma co najmniej jednego członka rodziny (małżonka, dzieci, wnuki, rodzeństwo i rodziców), który:
1) spełnia warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej,
2) nie osiąga zarobku z tytułu zatrudnienia ani dochodu z innych źródeł.
2. Rencista przebywający w domu rencisty lub w innym zakładzie pomocy społecznej może być częściowo, a nawet całkowicie zwolniony od potrąceń z emerytury lub renty, jeżeli ma co najmniej jednego członka rodziny spełniającego warunki, o których mowa w ust. 1, i znajdującego się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.
3. Częściowe, a nawet całkowite zwolnienie od potrąceń z emerytury lub renty może nastąpić również ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną rencisty, spowodowaną zdarzeniem losowym, bez względu na to, w którym z zakładów on przebywa.
§  7. W razie częściowego lub całkowitego zwolnienia od potrąceń z emerytury lub renty wypłaca się:
1) renciście lub wskazanej przez niego osobie należną kwotę w całości - jeżeli zwolnienie nastąpiło ze względu na sytuację materialną rencisty (§ 6 ust. 3),
2) renciście lub wskazanej przez niego osobie określoną w § 3 ust. 3 część należnej kwoty, a członkom rodziny pozostałą część tej kwoty - jeżeli zwolnienie nastąpiło ze względu na sytuację rodzinną rencisty (§ 6 ust. 1 i 2).
§  8.
1. Decyzję o zwolnieniu od potrąceń z emerytury lub renty wydaje na wniosek rencisty lub jego rodziny właściwy do spraw opieki społecznej organ prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej, po przeprowadzeniu wywiadu społecznego.
2. Decyzję o zwolnieniu od potrąceń wydaje się na określony czas nie przekraczający jednego roku.
3. O decyzji zawiadamia się rencistę, jego rodzinę i zakład, a w razie wydania decyzji zwalniającej od potrąceń również organ rentowy.
4. Zwolnienie od potrąceń na dalsze okresy następuje w trybie określonym w ust. 1-3.
§  9.
1. Rencistom opuszczającym zakład na stale lub - za zgodą kierownika zakładu - czasowo na okres dłuższy niż 2 tygodnie wypłaca się emeryturę lub rentę w pełnej wysokości za okres od następnego dnia po opuszczeniu zakładu.
2. Wypłata emerytury lub renty w pełnej wysokości następuje na podstawie zaświadczenia wydanego przez zakład, stwierdzającego datę opuszczenia zakładu oraz okres pozostawania rencisty poza zakładem.
§  10. Potrąceń z emerytury lub renty nie dokonuje się, jeżeli rencista przebywa w zakładach, w których wydatki nie są pokrywane w całości z budżetu Państwa lub ze środków finansowych przedsiębiorstw państwowych.
§  11. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio również do rencistów pobierających emerytury i renty przyznane na podstawie:
1) ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 19),
2) ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1963 r. Nr 55, poz. 299),
3) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70),
4) ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 69, poz. 436),
5) ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopatrzeniu emerytalnym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, ich domowników oraz ich rodzin (Dz. U. z 1966 r. Nr 1, poz. 1),
6) ustawy z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu społecznym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90),
7) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 8),
8) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 10),
9) ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność Państwa (Dz. U. Nr 3, poz. 15) oraz w związku z art. 20 ust. 3 tej ustawy również - ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości i ich rodzin (Dz. U. Nr 38, poz. 166).
§  12. W stosunku do rencistów przebywających w kolejowych domach rencistów:
1) uprawnienia i obowiązki organów określonych w § 8 wykonuje powołana przez Ministra Komunikacji komisja do spraw przyjmowania rencistów do kolejowych domów rencistów,
2) wysokość kosztów utrzymania (§ 5 ust. 4) ustala się według norm określonych przez Ministra Komunikacji.
§  13.
1. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 10 października 1958 r. w sprawie zasad dokonywania potrąceń z rent na pokrycie kosztów utrzymania rencistów przebywających w zakładach opieki społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 315).
2. Decyzje o częściowym lub całkowitym zwolnieniu od potrąceń, wydane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują moc na czas ich wydania.
§  14. Okres sześciu miesięcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i w § 5 ust. 2, liczy się od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1968 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1968.33.229

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dokonywanie potrąceń z emerytur i rent osobom przebywającym w domach rencistów lub w innych zakładach pomocy społecznej, w zamkniętych zakładach społecznych służby zdrowia oraz w zakładach szkolenia inwalidów.
Data aktu: 15/08/1968
Data ogłoszenia: 29/08/1968
Data wejścia w życie: 01/10/1968