Sposób stwierdzenia wywiązania się z obowiązku stosowania nawozów mineralnych.

Dz.U.67.33.164
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 31 lipca 1967 r.
w sprawie sposobu stwierdzenia wywiązania się z obowiązku stosowania nawozów mineralnych.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o obowiązku stosowania nawozów mineralnych w gospodarstwach rolnych (Dz. U. Nr 23, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Stwierdzenie wywiązania się z obowiązku zastosowania nawozów mineralnych - azotowych, fosforowych i potasowych w ustalonej ilości następuje na podstawie imiennych dowodów zakupu tych nawozów, wydanych przez jednostki uspołecznione uprawnione do obrotu wymienionymi nawozami, lub na podstawie imiennych dowodów dostarczenia tych nawozów przez jednostki uspołecznione wykonujące usługi w zakresie nawożenia gleb. Dowody te wydaje się na drukach według wzoru ustalonego przez Prezesa Zarządu Głównego Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
2. Właściciel (posiadacz) gospodarstwa rolnego obowiązany jest na żądanie biura gromadzkiej rady narodowej bądź właściwego do spraw rolnych organu prezydium rady narodowej osiedla lub miejskiej (dzielnicowej) rady narodowej okazać dowody zakupu nawozów mineralnych. Fakt okazania dowodu poświadcza się na tymże dowodzie.
§  2. Przy stwierdzeniu wykonania w całości lub w części obowiązku zastosowania nawozów mineralnych uwzględnia się ogólną ilość zakupionych lub otrzymanych nawozów mineralnych - azotowych, fosforowych i potasowych w przeliczeniu na czysty składnik bez względu na ilość każdego z wymienionych nawozów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020