Wykaz trucizn i środków szkodliwych.

Dz.U.64.2.9
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 grudnia 1963 r.
w sprawie wykazu trucizn i środków szkodliwych.
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o substancjach trujących (Dz.U. Nr 22, poz. 116) zarządza się co następuje:
§  1.
1. Ustala się wykazy substancji trujących, stanowiące załączniki do rozporządzenia.
2. Wykaz trucizn (wykaz A) wymieniony jest w załączniku nr 1.
3. Wykaz środków szkodliwych (wykaz B) wymieniony jest w załączniku nr 2.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załącznik nr 1

WYKAZ TRUCIZN (WYKAZ A)

1. Acetonu cyjanohydryna

2. Agarycyna

3. Akonityna i jej sole

4. Apomorfina i jej sole

5. Arekolina i jej sole

6. Arsenu związki, także organiczne, z wyjątkiem siarczanów arsenu

7. Atropina (hyoscamina) i jej sole

8. Baru związki, z wyjątkiem siarczanu baru i węglanu baru

9. Benzaldehydu cyjanohydryna

10. Bromocyjan

11. Bromek metylu

12. Brucyna i jej sole

13. Cebuli morskiej (Scilla maritima) glikozydy

14. Chlorocyjan

15. Cyjanek bromobenzylu

16. Cyjanek etylu (propionitryl)

17. Cyjanek metylu (acetonitryl)

18. Cyjanek winylu (akrylonitryl) monomer

19. Dwunitrokrezole

20. Dwunitrobutylofenol

21. Emetyna i jej sole

22. Ester O,O-dwuetylowo-O-(bądź S-) 2-etylotioetylowy kwasu tiofosforowego (Systox, Demeton, Merkaptofos)

23. Ester O,O-dwuetylowo-S-2-etylotioetylowy kwasu dwutiofosforowego (Ekatin, Dwutiodemeton)

24. Ester O,O-dwuetylowo-O-p-nitrofenylowy kwasu tiofosforowego (Paration, Tiofos)

25. Ester O,O-dwumetylowo-O-2-etylotioetylowy kwasu tiofosforowego (Metasystox)

26. Ester O,O-dwumetylowo-O-p-nitrofenylowy kwasu tiofosforowego(Metyloparation, Wofatox, Metafos)

27. Ester czteroetylowy kwasu pirofosforowego (Nifos, TEPP)

28. Ester czteroetylowy kwasu dwutiopirofosforowego

29. Ester sześcioetylowy kwasu czterofosforowego (Bladan)

30. Estry kwasu cyjanomrówkowego (cyjanowęglowodowego) np. Cyklon

31. Estry kwasu cyjanooctowego

32. Etylenu cyjanohydryna (3-hydroksypropionitryl)

33. Fizostygmina (eseryna) i jej sole

34. Fosforki metali

35. Fosfór biały w mieszaninach powyżej 2%

36. Homatropina i jej sole

37. Jad wężów

38. Jochimbina i jej sole

39. Jodocyjan

40. Kantarydyna

41. Kolchicyna i jej sole

42. Koniina i jej sole

43. Krotonowy olej

44. Kurary alkaloidy

45. Kwas cyjanowodorowy (pruski) i jego sole (cyjanki)

46. Kwas fluorokrzemowy i jego sole (fluorokrzemiany)

47. Kwas fluorooctowy, jego sole (fluorooctany) i estry

48. Kwas fluorowodorowy i jego sole (fluorki), z wyjątkiem fluorku wapnia

49. Lobelina i jej sole

50. Naparstnicy (Digitalis sp.) glikozydy

51. Nikotyna i jej sole

52. Nitrogliceryna

53. Nitroprusydki

54. Pikrotoksyna

55. Pilokarpina i jej sole

56. Rtęci związki, także organiczne, z wyjątkiem siarczku rtęci i chlorku rtęciowego (kalomel)

57. Selenu związki

58. Skopolamina (hyoscyna) i jej sole

59. Sporyszu alkaloidy i ich sole

60. Strofantyny

61. Strychnina i jej sole

62. Sześciochloro-epoksy-sześciohydro-dwumetanonaftalen (Dieldrin)

63. Sześciochloro-sześciohydro-dwumetanonaftalen (Aldrin)

64. Talu związki

65. Weratryna i jej sole.

Załącznik nr 2

WYKAZ ŚRODKÓW SZKODLIWYCH (WYKAZ B)

1. Acetanilid (antyfebryna)

2. Alkohol allilowy

3. Alkohole amylowe

4. Aminofenole

5. Amoniak o stężeniu ponad 9%

6. Anilina, jej pochodne N-alkilowe i ich sole

7. Antymonu związki

8. Arsen metaliczny

9. Arsenu siarczki (realgar i aurypigment)

10. Bar metaliczny

11. Baru węglan

12. Benzen

13. Benzydyna

14. Beryl metaliczny i jego związki

15. Bezwodnik kwasu octowego (bezwodnik octowy)

16. Bielunia (Datura stramonium) liście

17. Bób kalabarski (Physostigma venenosum)

18. Bób Św. Ignacego (Strychnos Ignatii)

19. Brom

20. Bromek ksylilu

21. Bromek tionylu

22. Bromoacetofenon

23. Bromoaceton

24. Bromoform

25. Cebula morska (Scilla, Urginea sp.)

26. Ciemierzycy (Helleborus sp., Veratrum sp.) kłącza

27. Chinolina

28. Chloral i jego wodzian (chloralhydrat)

29. Chlorek etylu

30. Chlorek fenylokarbylaminy

31. Chlorek tionylu

32. Chloroaceton

33. Chloroacetofenon

34. Chloroaniliny (także dwuchloroaniliny)

35. Chlorobenzen

36. Chloroetylen

37. Chloroform

38. Chloronitrobenzeny (także dwuchloronitrobenzeny)

39. Chloropikryna

40. Chlorotoluidyny

41. Chromu trójtlenek (kwas chromowy)

42. Cynku związki oprócz tlenku cynku

43. Czterochlorek węgla (tetra)

44. Czterochloroetan

45. Czterochloroetylen

46. Dwuaminoetylen

47. Dwubromoetan

48. Dwubromoetylen

49. Dwuchlorobenzeny

50. Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT, Azotox)

51. Dwuchlorometan

52. Dwunitrochlorobenzeny

53. Dwu-p-metoksyfenylo-trójchloroetan (Metoksychlor)

54. Dwunitrobenzeny

55. Dwusiarczek czterometylotiuramu

56. Dwusiarczek węgla

57. Efedryna i jej sole

58. Ester dwumetylowy kwasu hydroksytrójchloroetylofosfororowego (Dipterex)

59. Ester O,O-dwuetylowo-O-izopropylo-metylo-pirymidynylowy kwasu tiofosforowego (Diazinon)

60. Ester O,O-dwumetylowo-O-m-chloro-nitrofenylowy kwasu tiofosforowego (Chlorotion)

61. Ester O,O-dwumetylowo-O-trójchlorofenylowy kwasu tiofosforowego (Ronnel)

62. Ester O,O-dwumetylowo-S-dwukarbetoksyetylowy kwasu dwutiofosforowego (Malation)

63. Eter etylowy

64. Etylenochlorhydryna (Alkohol 2-chloroetylowy)

65. Etylenu tlenek

66. Fasola trująca (Phaseolus lunatus - Fasola birmańska, Rangun)

67. Fenol (kwas karbolowy)

68. Fenylenodwuaminy

69. Fenylo- acetyloetylo-hydroksykumaryna (Warfarin, Coumadin)

70. Formaldehyd w roztworach ponad 5%

71. Fosforan trójortokrezylu

72. Fosforu pięciobromek

73. Fosforu pięciochlorek

74. Fosforu pięciotlenek

75. Fosforu tlenochlorek

76. Fosforu trójbromek

77. Fosforu trójchlorek

78. Glikol dwuetylenowy

79. Glikol etylenowy

80. Glikol trójetylenowy

81. Gorzknika kanadyjskiego (Hydrastis canadensis) korzenie

82. Gwajakol

83. Hydrochinon

84. Izorodanek allilu (izosiarkocyjanian allilu)

85. Jad pszczeli

86. Jalapy (Eksogenium purga, Ipomoea purga) bulwy i żywica

87. Jochimbe (Corynanthe yochimbi, Pausynystalia yochimbe) kora

88. Jod

89. Kadmu związki, z wyjątkiem siarczku kadmu i siarczkoselenku kadmu

90. Karbazol

91. Kolokwinty (Citrullus colocynthidis)

92. Konwalatoksyna

93. Kreozyt

94. Kreozole (trójkreozol)

95. Ksylenole

96. Kulczyby (Strychnos nux-vomica) nasiona

97. Ksyleny (także solwent-nafta)

98. Ksylidyny (dwumetyloaniliny)

99. Kwas azotowy

100. Kwas bromowodorowy o stężeniu ponad 15%

101. Kwas chlorowy i jego sole (chlorany)

102. Kwas 2,4-dwuchlorofenoksyoctowy

103. Kwas fosforowy o stężeniu ponad 20%

104. Kwas mlekowy o stężeniu ponad 50%

105. Kwas nadchlorowy

106. Kwas octowy o stężeniu ponad 80%

107. Kwas pikrynowy

108. Kwas siarkowy o stężeniu ponad 15%

109. Kwas solny o stężeniu ponad 10%

110. Kwas szczawiowy i jego sole

111. Kwasu azotawego sole i estry (azotyny)

112. Kwasu azotowodorowego sole (azydki)

113. Kwasu bromooctowego estry

114. Kwasu chloromrówkowego (chlorowęglowego) estry

115. Kwasów N-alkilo-dwutiokarbaminowych sole cynkowe i żelazowe (Zineb, Ziram, Ferbam)

116. Kwasy chlorooctowe

117. Lit metaliczny

118. Lulka (Hyoscyamus niger) liście

119. Markaptan trójchlorometylowy

120. Metanol (alkohol metylowy)

121. Miedzi związki

122. Miłka wiosennego (Adonis vernalis) ziele

123. Nadtlenek wodoru o stężeniu ponad 20%

124. Naftol beta

125. Naftyloaminy

126. Naftylomocznik

127. Naftylotiomocznik-alfa (ANTU)

128. Naparstnicy (Digitalis sp.) liście

129. Narceina i jej sole

130. Narkotyna i jej sole

131. Nitroaniliny (także dwunitroaniliny)

132. Nitrobenzen (olejek mirbanowy) w mieszaninach powyżej 5%

133. Nitrofenole (także dwunitrofenole)

134. Nitrokrezole (także dwunitrokrezole)

135. Nitroksyleny

136. Nitrotolueny (także dwunitrotolueny)

137. Olejek komosy (Chenopodium ambrosioides)

138. Ołowu związki nieorganiczne i organiczne (czteroetylek ołowiu)

139. Paproci samczej (Dryopteris filix-mas, D. marginalis, Aspidium) kłącza

140. Pietrasznika plamistego (Conium maculatum) ziele i owoce

141. Pięciochloroetan

142. Piwalilo-indandion (Pivalyn)

143. Pirydyna

144. Pokrzyku (Atropa belladonna) korzenie i liście

145. Potas metaliczny

146. Potasu wodorotlenek i jego roztwory (ług potasowy) o stężeniu ponad 5%

147. Pyretryny

148. Rezorcyna

149. Rtęć metaliczna

150. Rtęciowy chlorek (kalomel)

151. Rybitrutki (Anamirta cocculus) owoce

152. Sabadyli (Schoenocaulon officinale) nasiona

153. Sałaty dzikiej (Lactuca virosa) ziele i sok

154. Santonina

155. Siarczan dwuetylowy (siarczan etylu)

156. Siarczan dwumetylowy (siarczan metylu)

157. Siedmio- (bądź ośmio)-chloro-sześciohydro-metanoinden (Chlordan, Heptachlor)

158. Skamonium (Ipomoea orisabensis) kłącza i żywica

159. Sodu amidek

160. Sodu wodorek

161. Sodu wodorotlenek i jego roztwory (ług sodowy) o stężeniu ponad 5%

162. Sód metaliczny

163. Sparteina i jej sole

164. Sporysz (Secale cornutum)

165. Srebra związki, z wyjątkiem chloru srebra i bromku srebra

166. Strontu związki

167. Sulfonal

168. Szaleju (Cicuta virosa) ziele

169. Sześciochloro-cykloheksan (Gamexan, Lindan, HCH)

170. Terpeny chlorowane (Toxafen, Strobano, Terpenol)

171. Tetronal

172. Tiosemikarbazyd

173. Tojadu (Aconitum napellus) bulwy

174. Toluen

175. Toluidyny

176. Toluilenodwuaminy (dwuaminotolueny)

177. Trional

178. Trójchloroetylen (Tri)

179. Uranu związki

180. Wapnia fluorek

181. Wilczego łyka (Daphne mezereum) kora

182. Wodorek litowo-glinowy

183. Wymiotnicy (Uragoga ipecacuanha, Cephaelis ipecacuanha) korzenie

184. Ziemowitu (Colchicum autumnale) bulwy

185. Złocienia (Chrysanthemum cinerariaefolium, C. roseum koszyczki (proszek perski) w mieszaninach powyżej 30%

186. Żelazicyjanki

187. Żelazocyjanki.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020